Byutvikling og teknisk

 

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Byutvikling og teknisk  
T1 Utbyggingsavtaler, justeringsrett 1250 Ferdigstilt
Midler tilført virksomheten Prosjekter og avtaler
T2 Nye innsparinger -440 Ferdigstilt
Redusert aktivitetsnivå innenfor skattefinansiert område innenfor park, idrett og vei, samt redusert omfang av arbeid med strategi, plan og utviklingsarbeid første halvår
T3 Gevinster ved digitalisering -50 Ferdigstilt
Redusert aktivitetsnivå innenfor skattefinansiert område innenfor park, idrett og vei.
T5 Kommunal infrastruktur – strategi, plan og utvikling  900 Ferdigstilt
Det er ansatt leder for strategi og utvikling i tjenesteområde byutvikling og teknisk. Leder startet 1. juli, og planen er å utarbeide mål og strategi for tjenesteområdet i løpet av tredje kvartal 2019. Redusert aktivitet på dette i første halvår 2019, som gir innsparinger. Bruker mindre enn budsjettert, anslår kr 600 000.
T6 Organisasjons- og lederutvikling innenfor byutvikling og teknisk 500 Påbegynt
Startet med lederteamutvikling i august 2019, med sikte på gjennomføring innen desember 2019.
  Park og gravlund  
T7 Vedlikehold av bystranda Luravika 100 Påbegynt
Vedlikehold av gress og bosshenting pågår løpende
T8 Drift og vedlikehold ved overtakelse av nye sentrumsparker og byrom 1000 Påbegynt
Vedlikehold av bed, trær, blomsterurner, kaiarealer og dekker pågår løpende
  Vei og trafikksikkerhet  
T9 Sykkelkoordinator: treårig prosjektstilling for å styrke satsing på   sykkel 800 Ferdigstilt
Sykkelkoordinatorer, 2 stk i 50% stilling, er ansatt. Det er igangsatt stimuleringstiltak og prosjekter internt og eksternt. Dette er midler til lønn.
T10 Drift og vedlikehold av gang og sykkelstier 5000 Påbegynt
Ny   driftsrutine for sykkel- og gangstinettet i gang. Økt vedlikehold, klipping, kosting og vintervedlikehold pågår løpende.
T11 Tilrettelegging for bysykkel fase 2  500 Påbegynt
Plassering av nye stativer pågår. Bysykkelordningen fase 2 kjøres i regi av Kolumbus, men er litt forsinket.
T12 Innsparing LED gatelys -250 Påbegynt
Utskifting av gammel armatur pågår.  
  Idrett og friluftsliv  
P14 Inkluderende idrettslag 175 Påbegynt
Overføres til folkepulsen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, idrettsrådet i kommunen og Rogaland Idrettskrets/Folkepulsen som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom økt fysisk aktivitet i eksisterende idrettslag.
P15 Økt tilskudd idrettslag 500 Påbegynt
Driftstilskudd utbetalt i juni, anleggstilskudd utbetales i oktober.
T13 Økt fond for forskuttering av spillemidler 15000 Påbegynt
Løpende etter hvert som søknader kommer inn, i tråd med vedtatt rutine.
T14 Bruk av fond, Kommunens dispfond -15000 Påbegynt
Løpende etter hvert som søknader kommer inn, i tråd med vedtatt rutine.
T15 Iglemyr svømmeanlegg 720 Påbegynt
Framlagt sak til bystyret i mai, bsak 55/19. Ansettelse av leder for Iglemyr svømmehall i løpet av høst 2019. Bruker mindre enn budsjettert, anslår kr 100 000.
T17 Tilskudd Sandnes håndballklubb 280 Påbegynt
Utbetales i høst    
T19 Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk 8733 Påbegynt
Ferdigstilte bygg i løpet av året, faktureres ved overtakelse
  Byggdrift    
T22 Renhold, vikarbruk ved sykdom 600 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet og brukes til formålet.
T23 Renhold, prosjektstilling opplæring  350 Ferdigstilt
Ble ikke prosjektstilling. Kjøpte opplæringskurs i stedet.
T24 Renhold, prosjektstilling opplæring. Finansieres ved bruk av fond -350 Ferdigstilt
  Byutvikling    
K5 Byggesak, gebyrtap og klagebehandling 2600 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet    
Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 13.09.2019 13:12