Sentrale staber

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Rådmannens staber    
F1 Kontrollutvalget, korrigere basis             313 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet og benyttet til formålet.
F2 Kontrollutvalget, økning             413 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet og benyttet til formålet.
F5 Nye innsparinger         -1000 Ferdigstilt
Reversering av tiltaket i F6.
F6 Reversering av innsparingstiltak          1000 Ferdigstilt
Reversering av tiltak F5.
F7 Næring, 1 årsverk          1000 Ferdigstilt
Ansatt en ny i næring.
F8 Åpning nytt rådhus             975 Ferdigstilt
Åpning og innflytting i nytt rådhus i februar 2019.
F9 Åpning nytt rådhus finansieres av fond            -975 Ferdigstilt
Midlene er overført fra fondet.
F10 Digitalisering, innovasjon og utvikling. 2 årsverk          1800 Påbegynt
Vurderingsprosess pågår. 
  Kommunen felles    
F11 Gevinster ved digitalisering, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F7            -300 Påbegynt
Elektronisk dokumenthåndtering inkl. sak/arkiv, postjournal i KFene er påbegynt
F12 Regionale idrettshaller, rekalkulert tilskudd, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F8 og F9          1100 Ferdigstilt
Ferdigstilt
F13 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene, jamfør ØP 2018-2021, tiltak F12            -388 Ferdigstilt
Ferdigstilt, ny vurdering kommer til økonomiplanen 2020
F18 Utrydding og utvask av det gamle rådhuset             700 Ferdigstilt
Ferdig vasket med utvask
F19 Regulering KS-kontingent             940 Ferdigstilt
Kontingent regulert
F20 Tap på krav          1650 Ferdigstilt
Ekspedert
F21 Tilskudd til andre trossamfunn          1000 Ferdigstilt
Ekspedert
F22 Lønnsreserven         59000 Påbegynt
Lønnsoppgjørene er per august ikke endelig kjent og det er så langt kun foretatt budsjettjusteringer på kompetansetillegg og mindre korrigeringer fra oppgjør i 2018. Lønnsoppgjør kapittel 4 utbetales i   september, og det antas at oppgjøret blir dyrere enn forutsatt. Dette knytter seg i hovedsak til heving av KS sin garantiramme ut over det sentrale tillegget for blant annet arbeidstakere med 3- eller 4-årig universitets- og  høgskoleutdanning. Oppgjøret som gjelder garantilønn gjelder fra 1. juli, mens det ved beregning av lønnsreserven ble forutsatt virkning fra 1. mai. Senere virkningstidspunkt for utbetaling av garantilønn samt at helårsvirkning av lønnsoppgjør 2018 ble noe lavere enn budsjettert, medfører at lønnsreserven antas å ende i balanse ved årets slutt. Det presiseres også at resultat av kapittel 3 og 5 per i dag ikke er kjent. 
F23 Interkommunalt arkiv Rogaland IKS, økt driftstilskudd og depotleie             359 Ferdigstilt
Ekspedert
F24 Rogaland brann og redning IKS          5050 Ferdigstilt
Ekspedert
F25 Rogaland brann og redning IKS, skjenkekontroll            -180 Ferdigstilt
Ekspedert
F26 Jærmuseet, magasinplass for samlingen på Altona i nytt magasin på Vitengarden             850 Ferdigstilt
Ekspedert
F27 Økte utgifter til mobilitet          3000 Påbegynt
Tiltak sparkesykkel er iverksatt. Utprøving pågår i rådhuset. Ekstra utgifter relatert til økte bompengekostnader blir behovsvurdert ved årsavslutningen. Det er spesielt helse og velferd, samt   teknisk. 
F28 Utgifter til flytting nytt rådhus             337 Ferdigstilt
Brukt til flyttekostnader.
F29 Utgifter til flytting nytt rådhus, finansieres av fond            -337 Ferdigstilt
Hentet ned fra fond.
F30 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles         21267 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse. Det arbeides fortsatt med å utarbeide fordelingsnøkkel for internhusleien til nytt rådhus. Eiendomsselskapet opplyser at fakturering for   rådhuset vil gjøres så snart grunnlaget er ferdigberegnet.
F31 Kommune- og fylkestingsvalg 2019 og stortingsvalg 2021          2430 Påbegynt
Pågår.
F32 Folkevalgtopplæring 2019             150 Påbegynt
Planlagt i høst etter valget. 
F33 Avslutning bystyret             300 Påbegynt
Avslutning i bystyret etter nytt bystyret er valgt. 
  Eiendom    
F34 KPI-justering, leide bygg 2019          1913 Påbegynt
Internhusleie for leide bygg faktureres høsten 2019. 
F35 Reduksjon i internhusleie, nedbetaling på eldre bygg         -2236 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis
F36 Vedlikehold         10012 Ferdigstilt
Midlene til vedlikehold ble innarbeidet i internhusleiefaktureringen som ble foretatt i mai.
F37 Vedlikehold, finansieres av fond        -10012 Ferdigstilt
Midlene til vedlikehold ble innarbeidet i internhusleiefaktureringen som ble foretatt i mai. Midlene er overført fra fond.
F38 Diverse tiltak, rehabilitering,   miljøtiltak osv.          5870 Påbegynt
Internhusleien for bygg uten arealutvidelse er fremdeles under beregning og blir fakturert i løpet av høsten.
F39 Solgte bygg 2016+2017+2018         -1484 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis
F40 Økt strømpris           1220 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis
F41 Risikotillegg energi          2160 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis
F42 Reduserte strømkostnader (Enøk og Enova-prosjekter)         -3210 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis
F43 Forskjøvet innsparing opphører, energi         -2000 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis
F44 Redusert innsparingsbeløp energi          5210 Ferdigstilt
Innarbeidet i basis
  Fellesnemnd for kommunesammenslåing    
F45 Regionsentertilskudd nye Sandnes               27 Påbegynt
Publisert: 28.05.2018 10:31
Sist endret: 13.09.2019 13:37