Oppvekst skole

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter
P1 Økte midler skole 10000 Ferdigstilt
Ressurser er tildelt skolene gjennom tildelingsmodellen.
P2 Pilotprosjekt - utvidet leksehjelp 1150 Påbegynt
Bystyret ber rådmannen sikre at tilbud om leksehjelp på skolene er ved skoledagens   begynnelse eller slutt. Kommentar: Sviland, Bogafjell og Øygard starter opp piloten ved skolestart 2019-20. Utvalget har bedt om at å få en presentasjon i løpet av tidlig høst om hvordan de har tenkt å organisere dette.
P4 Kommunalt innkjøp av programvare/læreverk til Chromebook 500 Ferdigstilt
Innkjøp er foretatt.    
S1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 3110 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandesskolen er det registrert 10 175 elever per 1. september. Endringer i elevtallsveksten korrigeres i økonomiplanen 2020-2023.
S2 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst -4160 Ferdigstilt
Endringer i elevtallsveksten ved skolestart høsten 2019 korrigeres i økonomiplanen 2020-2023.
S3 Ressurser til spesialundervisning  590 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 175 elever per 1. september. Endringer i elevtallsveksten korrigeres i økonomiplanen 2020-2023.
S4 Korrigering av prognoser, spesialundervisning -754 Ferdigstilt
Endringer i elevtallsveksten ved skolestart høsten 2019 korrigeres i økonomiplanen 2020-2023.
S5 Skeiane ungdomsskole, læremiddelpakke 381 Ferdigstilt
Innkjøpsprosessen vil bli gjennomført i løpet av 2019.
S6 Figgjo skole, læremiddelpakke 1344 Ferdigstilt
Innkjøpsprosessen vil bli gjennomført i løpet av 2019.
S11 Nye innsparinger -2410 Ferdigstilt
Disposisjonsfond er brukt for å håndtere innsparingen.
S12 Gevinster ved digitalisering -2600 Ferdigstilt
Disposisjonsfond er brukt for å håndtere innsparingen.
S13 Innsparing håndteres ved bruk av fond i 2019  5010 Ferdigstilt
Disposisjonsfond er brukt for å håndtere innsparingen.
S14 Skeiene ungdomsskole utvidelse- brakkebygg ved rehabilitering 750 Påbegynt
Prosjektet er påbegynt.    
S15 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler 17627 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg faktureres etter overtakelse i løpet av året.
  SFO    
P3 Halv søskenmoderasjon SFO - Barnehage 1625 Ferdigstilt
Ordningen starter fra skoleåret 2019-2020. 
S17 Ressurser til styrking i SFO  74 Ferdigstilt
Som følge av økt antall elever med særskilte behov i skolen tilføres skolene ressurser for   tilrettelegging av SFO-tilbudet for disse elevene. Dette utgjør 12,6 prosent av midlene som går til spesialundervisning på skole. 
S18 Korrigering av prognoser, styrking SFO -95 Ferdigstilt
Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 175 elever per 1. september. Endringer i elevtallsveksten korrigeres i økonomiplanen 2020-2023.
S19 SFO, økning i driftsutgifter -1454 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2019 og videreført i basisbudsjettet etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S20 SFO, økning i gebyrinntekter 1454 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2019 og videreført i basisbudsjettet etter retningslinjer for beregning av selvkost.
Publisert: 28.05.2018 10:29
Sist endret: 17.09.2019 10:25