Helse og velferd

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Helse og velferd felles og samordningstjenester    
P6 Ekstra frivillighets million          1000 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet. For 2019 utbetalt til organisasjonene i starten av mars, i tråd med politisk vedtak.
L1 Kommunale boliger, indeksregulering            -388 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2019. Betalingssats for husleie til beboere i kommunale boliger er økt fra 1. august 2019 fra kr 6 050 til kr 6 130.
L2 Nye innsparinger         -5070 Påbegynt
Lagt inn i budsjettet til helse og velferd felles. Men det er ikke klart å finne løsninger for hvordan innsparingene skal håndteres. Helse og velferd har ikke eget disposisjonsfond, men det er enheter på området som har. Innsparingene må dermed løses ved bruk av fond på området i forbindelse med årsavslutningen.
L3 Gevinster ved digitalisering         -2000 Påbegynt
Lagt inn i budsjettet til helse og velferd felles. Men det er ikke klart å finne løsninger for hvordan innsparingene skal håndteres. Helse og velferd har ikke eget disposisjonsfond, men det er enheter på området som har. Innsparingene må dermed løses ved bruk av fond på området i forbindelse med årsavslutningen.
L4 Ressurskrevende tjenester, økt refusjon        -30400 Påbegynt
Budsjettet for refusjonskrav ressurskrevende tjenester ble økt med kr 30,4 millioner, basert på den høye refusjonen kommunen mottok for 2017. Men for 2018 fikk kommunen kr 10 millioner mindre i refusjon enn for 2017. Det er rimelig å anta at kommunen vil få tilnærmet det samme i refusjon for 2019 som for 2018, og inntektskravet i budsjettet for 2019 vil dermed være for høyt. Beste estimat kr 17 millioner, men beløpsstørrelsen på refusjonskravet er ikke kjent før etter årsslutt.
L5 Omsorgsstønad          3000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og timesats for de ansatte er økt.
  Omsorgstjenester    
L6 Drift nye heldøgnsplasser i Rundeskogen          9000 Påbegynt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, ansettelser er i gang og oppusset avdeling på Lura 4 skal ha oppstart etter planen høsten 2019.
L9 Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester             585 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
L10 Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester             884 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering    
L11 Hjemmetjenesten, økning i henhold til befolkningsvekst          2500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og i tillegg til ordinær hjemmetjeneste har midlene blitt brukt på demenskoordinator og hukommelsesteam.
  Enhet for funksjonshemmede    
L13 Bruker med behov for ressurskrevende tjenester          2000 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og brukes til formålet.
L14 Husleie inkludert fellesutgifter til nye dag- og aktivitetslokaler i Julie Eges gate 6             390 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og bygget er tatt i bruk.
L15 Husleie til timebasert miljøarbeidertjeneste og private avlastere             80 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og bygget er oppgradert.
L16 Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF          2603 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
L17 Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF             344 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
  Helse- og rehabiliteringstjenester    
L18 Bofellesskap psykisk helse (Håholen), 7 plasser         10000 Ferdigstilt
Tiltaket reverser i L19 grunnet manglende tomt.
L19 Bofellesskap psykisk helse (Håholen), 7 plasser - reversering, mangler tomt        -10000 Ferdigstilt
Reversering av tiltak L18.
L21 Videreføring opptrappingsplan rusfeltet          3900 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og en opptrappingsplan er utarbeidet.
L22 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst          3700 Ferdigstilt
Tilskudd til fastlegene utbetales månedlig. Økt sats er innarbeidet.
L23 Hanamyrveien 2 årsverk ressurskrevende bruker          1500 Ferdigstilt
Beløpet er innarbeidet i budsjettet, og brukes til formålet.
L24 Postveien, avvikling av tilbud på Lura 2         -2000 Ferdigstilt
Budsjettet er redusert og tilbudet er avviklet.
L25 Hanamyrveien 1 årsverk E-meldinger             750 Ferdigstilt
Årsverket er besatt.
L26 Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB          2538 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i basisbudsjettet.
L27 Driftstilskudd til fysioterapeuter             590 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i basisbudsjettet.
L28 Legevakt, økt bemanning til 4 sykepleiere på dag og kveld i helg          1160 Ferdigstilt
Legevakten har økt bemanningen på dag og kveld i helg.
L29 Legevakt, administrasjonsstøtte             410 Ferdigstilt
0,5 årsverk administrasjonsstøtte er besatt.
L30 Oppfølging av legespesialisering, 1 årsverk          1200 Påbegynt
Det er utfordringer med rekrutteringen av leger. Årsverket er foreløpig ikke besatt.
L31 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse- og rehabiliteringstjenester          1217 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
  Sosiale tjenester    
L34 Ekstra plasser dagslaget             500 Ferdigstilt
Tiltaket er iverksatt.
L35 Integreringstilskudd enslige mindreårige        -32200 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
L36 Introduksjonsprogrammet         10000 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet.
L37 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester          3288 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse.
  Sandnes matservice    
T21 Økt bemanning ved kantine i nytt Rådhus: 1 arbeidsleder             600 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett
Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 17.09.2019 11:15