Byutvikling og teknisk

Byutvikling og teknisk 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Utbyggingsavtaler og prosjekter   
Brutto driftsutgifter Utbyggingsavtaler 3207889 2338957 37,2 %
Antall oppstartede forhandlinger nye utbyggingsavtaler 29 21 38,1 %
Ser en økning i byggeaktivitet fra i fjor
Antall utbyggingsavtaler under arbeid 31 29 6,9 %
Ser en økning i byggeaktivitet fra i fjor
Antall utbyggingsavtaler inngått 22 11 100,0 %
Ser en økning i byggeaktivitet fra i fjor
Antall inngåtte anleggsbidragsavtaler 4 4 0,0 %
Jevnt over tar forhandlingsprosessen lenger tid. Også fra signert avtale til oppstart byggearbeider.
Antall inngåtte justeringsrettavtaler 3 2 50,0 %
Antall grunn- og rettighetserverv inngått 32 18 77,8 %
 VAR har flere store VA prosjekter som har krevd avtaler om grunn -og rettighetserverv.
 
Plan
Brutto driftsutgifter plan 11584750 13213792 -12,3 %
Reduksjon i utgiftene skyldes lavere utbetaling til konsulenttjenester
Antall oppstartsmøter 15 19 -21,1 %
Antall reguleringsplaner til offentlig ettersyn 9 6 50,0 %
Markedsstyrt
Antall reguleringsplaner vedtatt 8 14 -42,9 %
Markedsstyrt
Andel reguleringsplaner innenfor avtalt frist 100 % 100 % 0,0 %
Frist måles ift saksbehandlingstid fra fullstendig planforslag er mottatt til plan er framlagt for UBU til 1.gangs behandling 
 
Byggesak
Brutto driftsutgifter byggesak 11452146 11691267 -2,0 %
En liten nedgang i brutto driftsutgifter sammenlignet med i fjor
Antall henvendelser til byggesaksvakt servicekontor 1900 2293 -17,1 %
Antall forhåndskonferanser 124 108 14,8 %
Antall byggesøknader behandlet 850 Mangler tall  
Tillatelse til tiltak og deling
Antall behandlede midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 70 91 -23,1 %
Antall behandlede igangsettingssøknader 86 89 -3,4 %
Andel saker behandlet innen frist 98 % Mangler tall  
1 sak over frist med 1 dag
Antall tilsyn gjennomført 166 95 74,7 %
Antall ulovlighetsoppfølging  115 85 35,3 %
Antall klagesaker behandlet 59 59 0,0 %
 
Geodata
Brutto driftsutgifter geodata 10103212 9286070 8,8 %
Økte driftsutgifter til data som følge av ny kartløsning
Antall nye boligtomter 116 149 -22,1 %
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) 54 49 10,2 %
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 173 196 -11,7 %
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 177 197 -10,2%
Saker behandlet innenfor lovpålagt frist (%) 98,5% 99,5 % -1,0 %
 
PIV og VAR
Antall ledningsbrudd offentlige nett 14 22 -36,4 %
Total vannmengde kjøpt fra IVAR 4470 4399 1,6 %
I 1000 m3 (tall per august)
Antall tilstoppinger på offentlige ledninger 52 Mangler tall  
Antall sanitærsøknader behandlet 200 60 233,3 %
Antall tekniske planer behandlet 43 35 22,9 %
Innmeldte avvik i "meld feil" 2513 2337 7,5 %

  01.01-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Vei 867 831 4,3 %
Park og friområder 163 92 77,2 %
Offentlig lekeplass 10 25 -60,0 %
Gravplass 9 1 800,0 %
Idrett og friluftsliv 21 25 -16,0 %
Miljø 49 38 28,9 %
Renovasjon 1349 1286 4,9 %
Vann 28 24 16,7 %
Avløp 17 15 13,3 %
Publisert: 28.05.2018 12:36
Sist endret: 16.09.2019 13:41