Oppvekst barn og unge

Barnehagetjenester

Korrigerte Brutto driftsutgifter barnehage (funksjon 201 (barnehage), 221 (barnehagelokaler og skyss))

Økningen skyldes i all hovedsak effekten fra innføring av bemanning og pedagognorm høsten 2018 som har ført til økte kostnader. Økningen på funksjon 211 henger sammen med at styrket barnehage har ansatt i flere stillinger etter en økning i saksmengde og barn som mottar tildelte timer. 

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn, kommunale barnehager funksjon 201, 221

Økningen henger sammen med økte korrigerte brutto driftsutgifter

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall barn i barnehage 0-5  4753 4695 1,2 %
Per 1. september 2019 er det 2 160 barn i kommunale barnehager (719 små og 1 441 store) og 2 593 barn i private barnehager (889 små og 1 704 store). Det er 58 flere barn i barnehagene i år enn i fjor på samme tidspunkt. Antallet barn i barnehage stiger normalt utover høsten når barn med rett til oppstart i tidsrommet september- desember tar i bruk plassen.
Dekningsgrad i barnehage i % av 1-5-åringer 84,0 % 83,4% 0,7 %
Dekningsgraden er stabil.   
Antall barnehageplasser ledig kapasitet (avdelinger) 212 217 -2,3 %
Avdelingene er av ulik størrelse. Ledig kapasitet i Rådshusmarka barnehage er ikke medregnet da denne barnehagen opphører sommeren 2019. Den ledige kapasiteten ligger i hovedsak i Kleivane, Sandvedhaugen og Varatun. Endringen fra våren 2018 skyldes i hovedsak innføring av bemanningsnorm høsten 2018 som påvirket gruppestrukturen i barnehagene.
Sandnesbarn med plass i andre kommuner 100 143 -27,3 %
Tallene viser at det er noe mindre Sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner enn samme periode i fjor
Barn fra andre kommuner i Sandnesbarnehager 84 75 12,0 %
Tallene viser at det er noe flere barn fra andre kommuner med barnehageplass i Sandnes enn samme periode i fjor.
Tildelte timer (spes.ped, støttetimer, tilrettelegging) 3013 2568 17,3 %

Det er liten økning i antall barn som mottar spesialpedagigsk hjelp

Omfanget timer anbefalt fra PPT er økt.  Selv om det ikke er mange timer pr barn, slår det ut på totalen.

Flere barn søker om og får tildelt tilretteleggingstimer.

  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Tildelte timer spesialpedagog 362 212 12,1 %
Tildelte støttetimer som en del av spes.ped. 1653 1273 29,9 %
Tildelte tilretteleggingstimer (§19G) 998 870 14,7 %
Tildelte timer sosial ferdighetstrening 120 102 17,6 %
Tildelte timer tospråklig assistanse i barnehagen 690 648 6,5 %
Økning i antall barn med behov for tospråklig assistanse (TA). Tar i bruk økt tilskudd fra staten.

PPT, barne- og familieenheten

Brutto driftsutgifter barnevern (funksjon 244 barnevernstjeneste, 251 barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet)

Økningen er grunnet økte plasseringskostnader av barn i barnevernet.  Reflekteres også i aktivitetstallene for barnevernet.

Brutto driftsutgifter barnevern per barn

Økningen er grunnet økte plasseringskostnader av barn i barnevernet.  Reflekteres også i aktivitetstallene for barnevernet.


 Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall barn under omsorg i barnevernet 100 112 -10,7 %
 
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall barn plassert fosterhjem 117 100 17,0 %
Antall barn i institusjon 20 12 66,7 %
Antall nye meldinger til nå i år 700 547 28,0 %
Antall nye undersøkelser til nå i år 575 452 27,2 %
Barn med hjepetiltak i hjemmet pr 31.8 287 261 10,0 %
Antall innsynsbegjæringer til nå i år 220 194 13,4 %
Antall PPT-saker under aktiv behandling 1165 1006 15,8 %
Aktive saker vil si at sakene har en aktiv saksbehandling/blir vurdert jevnlig. 
  01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall nye PPT-saker 214 168 27,4 %
Antall PPT-saker avsluttet 73 32 128,1 %
Antall på venteliste til PPT i over 2 måneder  49 23 113,0 %
Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 16.09.2019 14:27