Helse og velferd

Helse og velferd felles og samordningstjenester

Helse og velferd 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall døgn utskrivningsklare pasienter 241 427 -43,6 %

Til og med februar begge år. Faktura fra mars og utover i 2019 er foreløpig ikke mottatt. Kostnad per døgn i 2019 er kr 4 885, og beløpet for 241 døgn blir da kr 1,2 millioner. Kostnad per døgn i 2018 var kr 4 747, og beløp var da kr 2 millioner.
I tillegg er det til og med august i 2019 betalt kr 2,0 millioner til Time kommune for kjøp av plasser (641 døgn til døgnpris kr 3 100).

Sum kostnad kjøp fra private (BPA, barnebolig og avlastning) 39488000 33216000 19 %
Økning på kr 6,3 millioner på tross av økt fokus på å gi tjenester i kommunal regi (spesielt tjenester til yngre, gitt av EFF). Økningen skyldes nye brukere med behov for ressurskrevende tjenester.
BPA antall tildelte timer 46519 50849 -9 %
I perioderapport for 31. august 2018 er feil tall på 1 416 timer rapportert inn.
BPA antall brukere 30 22 36 %
En økning på 8 brukere.
Tildelte timer private avlastere 41753 38862 7 %
I perioderapport for 31. august 2018 er feil tall på 1 174 timer rapportert inn.
Venteliste avlastning 11 39 -72 %
Aktivitetsbasert avlastning 1, private avlastere 4 og boligavlastning 6.
Venteliste psykisk helseteam barn og unge 2 2 0 %
Venteliste psykisk helseteam barn og unge er uendret fra 31. august 2018.
Antall søknader behandlet tildelingskontor 2492 2607 -4 %
Reduksjon på 115 behandlede søknader (inkludert forlengelser) i perioden.
Antall søknader behandlet koordinerende enhet 427 362 18 %
Økningen i antall søknader er hovedsakelig innenfor tjenester gitt av EFF. Samordningstjenesten merker økningen i søknader, og opplever arbeidsmengden som stor.

Omsorgstjenester

Brutto driftsutgifter pleie og omsorg (funksjon 234, 253, 254 og 261)

Økningen på 4 prosent brutto driftsutgifter og 3 prosent per innbygger skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester hos samordning.

Sykehjemstjenester 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Tildelte heldøgnsplasser langtid 84 90 -7 %
Reduksjon på 6 tildelte plasser i hele perioden.
Tildelte heldøgnsplasser korttid (antall brukere) 422 430 -2 %
Det er tildelt 477 vedtak om forlengelser.
Ventelister heldøgnsplass langtid 14 17 -18 %
Av disse 14 i 2019 er 7 ivaretatt med korttidsopphold i påvente av langtidsopphold. I 2018 var 11 ivaretatt med korttidsopphold.
Antall tildelte timer hjemmesykepleie 114732 124380 -8 %
SIO (statlig finansiering av omsorgstjenester) rapport er brukt, og den oppgir tall for hele perioden. I perioderapport for 31. august 2018 er feil tall på 4 411 timer (timer pr uke) rapportert inn. 
Antall brukere som får hverdagsrehabilitering 181 191 -5 %
Hverdagsrehabilitering er et stort satsingsområde for kommunen. Antall brukere som får hverdagsrehabilitering varierer mye fra måned til måned.

Brutto driftsutgifter per institusjonsplass, og hjemmetjenester 0-66 år per innbygger

Det er rapportert inn 456 sykehjemsplasser i Kostra for 2018. Kostnadsøkningen på 4 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst.

Økningen på 5 prosent per innbygger skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester hos samordning.

Enhet for funksjonshemmede

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall plasser botiltak 172 172 0,0 %
Ingen nye plasser er tatt i bruk i 2018 eller hittil i 2019. Forrige nybygg var 10 plasser i Sørbøveien med oppstart 15. august 2017.  
Venteliste botiltak 33 34 -3 %
Inkludert brukere som ønsker foreldreinitiativ 3 som tildeles høsten 2019, samt 6 brukere som er under 18 år.
Antall døgn boligavlastning 3736 1821 105 %
Økningen skyldes endret metode for å ta ut rapport. Endret til tall fra SIO (statlig finansiering av omsorstjenester) og vedtakstimer, som skal gi et mer korrekt tall.
Antall med dagtilbud 93 84 11 %
Økning på 9 i antall med dagtilbud er en ønsket utvikling, og det satses på dagtilbud til brukerne i EFF.

Helse- og rehabiliteringstjenester

 

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Frisklivssentral - Antall nye deltakere som har tatt kontakt 192 178 7,9 %
Antall nye deltakere har gått opp med 14 sammenlignet med 2018. 
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Fått informasjon fra fastlege % 10 % 0 % 10 %
Antall som har deltatt på kurs i perioden 84 87 -3,4 %
Antall som har deltatt på frisklivstrening i perioden 66 56 17,9 %
Henvendelser/konsultasjoner legevakt 65982 60280 9,5 %
Antall henvendelser/konsultasjoner har økt med 5 702 sammenlignet med samme periode i fjor. 
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Responstid telefonhenvendelser legevakt. Prosent besvart innen 2 minutt frist. 89,4 % 85,9 % 3,5 %
Belegg på Jæren øyeblikkelig hjelp 71,2 % 68 % 3,2  %

  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Belegg kun for Sandnes 58 % 69 % -11 %

Sosiale tjenester

Brutto driftsutgifter sosiale tjenester (funksjon 242, 243, 273, 276 og 281)

Reduksjon i kostnader hittil i år skyldes i hovedsak lavere utgifter til sosialhjelp 

 Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Arbeidsledighet (antall helt ledige ved utgangen av august) 1172 1464 -19,9 %
Positiv utvikling i arbeidsmarkedet i regionen fører til nedgang i antall ledige.
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial 1697 1709 -0,7 %
Totalt 12 færre mottakere sammenlignet med 2018. 
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Andel av befolkningen som har mottatt økonomisk sosialhjelp 3,45 % 3,47 % 0 %
Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 439 448 -2,0 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen 491 522 -5,9 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år 341 356 -4,2 %
Antall mottakere under 25 år er redusert med 15 personer sammenlignet med 2018. Det er tett oppfølging av denne gruppen.
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Andel av befolkningen mellom 18 og 24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp 5,1 % 5,3 % -0,2 %
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial under 25 år med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 150 205 -26,8 %
Antall nye brukere av kommunale tjenester i NAV  434 400 8,5 %
Antall nye brukere har økt med 34 sammenlignet med 2018. Årsaken er at alle som mottar gjeldsrådgivning blir registrert som nye brukere. 
Midlertidig overnatting kostnad 4816785 4538086 6,1%
Kostnader til midlertidig overnatting har økt noe sammenlignet med samme periode i fjor. Antall brukere er imidlertid uendret, og kostnad per bruker har dermed økt.
Midlertidig overnatting antall 97 97 0 %
Uendret fra 2018 til 2019.
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 111 124 -10,5 %
Nedgang på 13 deltakere sammenlignet med samme periode i fjor. Det er styrket innsats for å kartlegge brukere som har behov for KVP og det forventers derfor en økning i løpet av året. 
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall som har deltatt i KVP som har gått videre til jobb/skole/tiltak 19 27 -29,6 %
Antall vedtak – mnd tall – sammenlignet med i fjor  7088 6688 6 %
Tildelte kommunale boliger 80 70 14,3 %
Antall tildelte boliger går noe opp sammenlignet med i fjor. 
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Antall på venteliste for kommunal bolig 61 75 -18,7 %
Antall på venteliste redusert med 14 personer sammenlignet med i fjor.
Bosatte flyktninger 25 33 -24,2 %
Antallet bosatte flyktninger er noe lavere enn samme periode i fjor noe som skyldes lavere antall flyktninger som har ankommet.
  01.01.-31.08.2019 01.01.-31.08.2018 Endring i %
Deltakere introduksjonsprogram 285 243 17,3 %
Antall deltakere i Aktiv Kompetansebygging i Sandnes (AKS) 45 45 0 %
Antall deltakere uendret sammenlignet med samme periode i fjor.
Publisert: 23.05.2018 14:21
Sist endret: 17.09.2019 07:22