Oppsummering og forslag til vedtak

Innledning

Rådmannen legger med dette fram perioderapport per 31.august 2019 til behandling i administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret.

Den overordnede hensikten med rapporten er å ha kontroll på den økonomiske utviklingen. Det er i tillegg et mål å se aktivitet/produksjon i sammenheng med ressursbruk. Det gis en status på aktivitetsnivået, måloppnåelse og eventuelle ventelister innenfor de store tjenesteområdene. I tillegg rapporteres det i forhold til status på drifts- og investeringstiltak samt tekstvedtak fra økonomiplan 2019-2022  (bsak 145/18).

I perioderapporten presenteres følgende:

  1. Innledning/oppsummering
  2. Økonomi – status per 31. august, eventuelle utfordringer, årsprognoser og budsjettjusteringer
  3. Produksjon og aktivitet
  4. Status for bystyrets vedtatt tekstforslag
  5. Medarbeider
  6. Status driftstiltak i økonomiplan 2019-2022
  7. Status investeringstiltak i økonomiplan 2019-2022
  8. Status digitalisering
  9. Finansrapport
  10. Kommunale foretak

Bakgrunn

Det følger av forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner at rådmannen gjennom budsjettåret skal legge fram rapporter som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak. Det skal også foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd.

Oppsummering av perioderapporten

Driftsregnskapet

Resultatenhetene inklusiv stab, støtte- og fellesområdet har samlet et merforbruk per august på kr 36,0 millioner. På sentrale inntekter er det merinntekter på kr 14,0 millioner.


Driftsregnskap per 31.08.2019 Regnskap
jan-aug
Budsjett       jan-aug Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Oppvekst - skolene 685411 678939 6472 1045366 8400
Oppvekst - barn og unge 648420 641558 6863 938151 22300
Helse og velferd 1055813 1035778 20035 1456394 20500
Byutvikling og teknisk -55620 -55539 -80 151530 0
Organisasjon 57184 58713 -1529 102964 -1000
Økonomi 26651 27558 -907 45638 -1400
Kultur og næring 86479 86127 353 119310 0
Innovasjon og digitalisering 8285 8660 -375 11424 0
Rådmannens stabsenheter og fellesutg. 351287 346128 5159 613150 7300
Delsum 2863909 2827920 35992 4483924 56100
           
Sentrale inntekter -2925546 -2911507 -14039 -4483924 -38000
Sum -61636 -83587 21953 0 18100

Det er mindreforbruk innen byutvikling og teknisk, organisasjon, økonomi og innovasjon og digitalisering. Oppvekst skole, oppvekst barn og unge, helse og velferd, kultur og næring samt rådmannens staber og fellesutgifter har merforbruk per august.

Oppvekst skole har per august et merforbruk på om lag kr 6,5 millioner, og prognosen for tjenesteområdet er om lag kr 8,4 millioner i merforbruk ved årets slutt. Den store utfordringen på området er kostnader til spesialundervisning. Oppvekst barn og unge har et merforbruk på kr 6,9 millioner per august. Årsprognosen for området er et merforbruk på kr 25,3 millioner og skyldes merutgifter på barnevernsområdet, tilskudd til private barnehager og økte kostnader til betaling for barn fra Sandnes som går i barnehage i andre kommuner samt økning i spesialpedagogiske tiltak. Helse og velferd har et merforbruk på kr 20,0 millioner og beregnet merforbruk ved årets slutt er kr 20,5 millioner. Merforbruket skyldes store kostnader til ressurskrevende brukere, hos samordning og på sykehjem, samt mindre refusjon for denne gruppen enn forutsatt i budsjettet for 2019. Kommunens fellesutgifter har per august et merforbruk på kr 5,2 millioner med prognose på merforbruk på kr 7,3 millioner ved årets slutt, som følge av høye utgifter knyttet til AFP og øvrige pensjonskostnader.

Akkumulert skatteinngang per august er kr 14,9 millioner lavere enn budsjettert, mens rammetilskuddet er kr 27,8 millioner høyere enn budsjettert som følge av lavere inntektsutjevning enn budsjettert. Per august er det bare inntektsutjevning for januar til juli som er bokført. For august og september er prognosen en merinntekt på kr 30,5 millioner. Oppsummert viser de frie inntektene per august en merinntekt på totalt kr 30,5 millioner, medberegnet inntekstutjevningen for august og september. På bakgrunn av beregninger av rammetilskudd for 2019 foreslår rådmannen at rammetilskuddet kan økes med kr 38 millioner i denne perioderapporten.

Rente- og finansutgifter har per august mindreutgifter på kr 1,1 millioner, og prognosen ved årets slutt er balanse.

Budsjettjusteringer

For at kommunens budsjetter skal framstå mest mulig realistiske, foreslås det flere budsjettjusteringer i denne perioderapporten. De største budsjettjusteringene innenfor driftsbudsjettet er oppvekst skole, kr 6,5 millioner til spesialundervisning og oppvekst barn og unge der det foreslås samlet budsjettjustering på kr 14,8 millioner for økte kostnader til spesialpedagogiske tiltak, økt overføring til barn i barnehage i andre kommuner, økte tilskudd til private barnehager og økte kostnader på barnevernsområdet. For helse og velferd foreslås tilleggsbevilgning på kr 2,7 millioner til ressurskrevende brukere. Det foreslås tilleggsbevilgning til å dekke tilsagnsbeløp til idrettslag med kr 6,5 millioner hos byutvikling og teknisk og kr 6 millioner til merutgifter for AFP hos kommune felles. I tillegg foreslås det budsjettjusteringer for økt rammetilskudd med kr 38 millioner. Etter budsjettjusteringer er det gjenstående kr 3,6 millioner som foreslås dekket ved redusert overføring fra drift til investering. Oversikt over alle budsjettjusteringer innen driftsbudsjettet finnes i kapittel for Økonomi samt som vedlegg 1 til saksframlegget.

I bsak 92/19  ble det redegjort for styret i Forus Sportssenter sin tilbakemelding om situasjonen for Forus Folkehelsesenter og Forus Sportssenter samlet og garantiene som er stilt av Sandnes og Stavanger kommuner. Kostnader til mulig tapsføring av garanti, jamfør vedtak i bsak 92/19, på kr 25 millioner, dekkes av kommunens fellesfond dersom utbetaling i henhold til garantiansvar blir nødvendig. 

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskap per 31.08.2019 Regnskap jan-august Årsbudsjett % av årsbudsjett
Sum investeringsinntekter 114790 182058 63,1 %
Sum investeringsutgifter 189052 419124 45,1 %
Sum finansieringstransaksjoner 679478 1020315 66,6 %
Netto finansbehov 753740 1257381 59,9 %
Finansieres slik:      
Bruk av lån inkl. startlån 402431 1037623  
Mottatt avdrag på utlån 65711 173863  
Bruk av disposisjonsfond 6577 7527  
Bruk av bundne investeringsfond 120 120  
Overføring fra drift 0 38248  
Sum finansiering 474839 1257381  
Udekket (+) / udisponert (-) -278901    

Per august er det brukt 45,1 prosent av årsbudsjettet for investeringsutgifter mens det er mottatt 63,1 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter. For investeringsprosjekter bestilt hos Sandnes Eiendomsselskap KF er det per august utbetalt kr 450 millioner til finansiering, totalt årsbudsjett er kr 669,8 millioner. Det er bestilt investeringsprosjekter for kr 938,6 millioner i 2019.

På investeringsområdet ventes det at utgiftene, for både Sandnes kommune og Sandnes Eiendomsselskap KF sine investeringer samlet, blir kr 90 millioner lavere enn budsjettert i årsbudsjett for 2019. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser på prosjektene og at noen av de større prosjektene har endret oppstart for byggearbeider i forhold til opprinnelig plan. Tallet inkluderer også utsatte inntekter.

Budsjettjusteringer

Som følge av forskyvninger i framdriften til flere investeringsprosjekter, reduseres låneopptaket med kr 76 millioner til kr 601,4 millioner. Oversikt over alle budsjettjusteringer innen investering finnes i kapittel 2 Økonomi, samt i vedlegg 2 og 3 til saksframlegget.

 

Forslag til vedtak:

1. Perioderapport per 31.08.2019 godkjennes.

2. Tilleggsbevilgninger/merinntekter/omdisponeringer i perioderapporten, som framgår av kapittel for Økonomi og i sakens vedlegg 1, 2 og 3, godkjennes.

3. Rammen for låneopptak 2019 reduseres med kr 76 003 000. Låneopptak for 2019 utgjør etter dette kr 601 398 000. 

 

Bodil Sivertsen

rådmann

Torunn Nilsen

økonomidirektør

Publisert: 25.05.2018 08:36
Sist endret: 17.09.2019 10:02