Investeringsbudsjettet - skjema 2B SEKF

I tabellen under gis det en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter i Sandnes eiendomsselskap KF. 

   

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap august Budsjett % av års-budsjett Prognose utgifter Budsjett-justering Framdrift Kostnads-estimat
10001 Nytt rådhus 42 794 51 335 83 % 51 335 0  Som planlagt  Usikker
Overtatt. 
10013 Ny hovedbrannstasjon 870 3 668 24 % 2 888 -780  Som planlagt  Ganske sikker
Gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019, ref SEKF sak 138-18. Noen mindre ombygginger og endringer pågår. Ventelig vil disse ferdigstilles i løpet av høsten 2019.
10020 Sentrum parkeringsanlegg A8 807 10 000 8 % 3 000 -7 000  Etter plan  Ganske sikker
Mangler avklaring av bestilling for byggetrinn 1. Grunnerverv av S1 er ikke ferdigstilt juli 2019. Detaljregulering av S1 pågår. Søknad om rivning av eksisterende bygningsmasse pågår og er parallelt lyst ut på anbudskonkurranse i august 2019. Prosjektering av byggetrinn 1 igangsettes så fort innhold i byggetrinn 1 er avklart og bestilling fra rådmannen foreligger.
15009 Rehabilitering kulturbygg 952 3 237 29 % 2 237 -1 000  Etter plan  Usikker
Pågår på følgende underprosjekt: Tranegården, Skeiane Eldresenter, KinoKino og Varatun Gård.
15010 Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO 0 2 000 0 % 400 -1 600  Etter plan  Usikker
Forprosjekt pågår. K2 ventes november 2019.
15013 Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering 419 3 000 14 % 2 000 -1 000  Etter plan  Ganske sikker
Rivning i bygget er ferdigstilt, prosjekteringsteam er avropt via rammeavtaler. K0 legges fram for styrebehandling i september 2019.
15014 Ventilasjonsanlegg Lura bydelshus 0 414 0 % 0 -414  Som planlagt  Sikker
Ferdigstilt. 
15015 KinoKino og Stasjon K rehabilitering 264 2 000 13 % 1 000 -1 000  Etter plan  Usikker
Forprosjekt pågår.
15016 Kulturhuset - rehabilitering 139 1 000 0 % 1 000 0  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15019.
15017 Vitenfabrikken - nytt gulv på kjøkken 22 1 000 2 % 1 000 0  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektering pågår.
15019 Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg 1 1 000 0 % 1 000 0  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15016.
21001 Nytt avlastninssenter med barnebolig 3 366 5 000 67 % 5 000 0  Som planlagt  Ganske sikker
Ferdig, men skal gjøres noen tilpasninger på varmeanlegget. Det ligger an til et mindreforbruk totalt på prosjektet som mye skyldes at det ikke er brukt av marginer, samt lavere generelle kostnader enn budsjettert.
21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 10 678 17 570 61 % 14 000 -3 570  Som planlagt  Usikker
Prosjektet er overtatt og sluttoppgjør planlegges gjennomført i løpet av september 2019. Avvik mellom reguleringsplan og opparbeidet veianlegg på den ene siden og  godkjent teknisk plan på den andre siden. Det pågår omregulering og prosjektering av ny veibredde/adkomstløsning for gravlund og naboeiendom. Kostnader vil belastes prosjektet, men vil ventelig ligge innenfor rammen. 
21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år 66 525 84 610 79 % 84 610 0  Som planlagt  Ganske sikker
Det er kjøpt flere boliger og flere større boenheter enn tidligere år. Det er stor sannsynlighet for at budsjettmidlene blir brukt opp i 2019.
21029 Boliger til funksjonshemmede 18 0   18 18  Som planlagt  Sikker
Ferdig.
21031 Boliger for vanskeligstilte 8 452 15 000 56 % 13 000 -2 000  Etter plan  Usikker
Består av flere underprosjekt:
    2103107 Brattebø: bygging pågår
    Tun Lura nord: omfattende prosess. Anslår å bruke om lag kr  500 000 i 2019.
21033 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser 67 5 000 1 % 1 500 -3 500  Som planlagt  Usikker
Bygges på Sørbø/Hove. Avventer avklaringer med Husbanken før prosjektet går videre.
21034 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter 1 097 7 602 14 % 4 002 -3 600  Som planlagt  Usikker
Bygges i Olsokveien. Reguleringsplan er til 2.gangsbehandling.
21037 Tilpasninger Hanamyrveien 543 643 84 % 543 -100  Som planlagt  Sikker
Ferdigstilt. 
21042 Omsorgsboliger m heldøgnstj. For pers m store adferdsutfordringer 71 971 7 % 971 0  Etter plan  Usikker
Regulering pågår.
21043 Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser 279 7 844 4 % 544 -7 300  Etter plan  Usikker
Bygges i Skeinanegata. Regulering pågår og reguleringsplan skal på 2. gangsbehandling potensielt i april 2020. I etterkant skal det prosjekteres. Kr 7,3 millioner videreføres derfor til 2020.
21044 Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd 95 2 000 5 % 500 -1 500  Etter plan  Usikker
Prosjektomfang er usikkert. Avklaringer med bruker i forhold til tomtestørrelser og romprogram pågår.
21045 Rehabilitering kommunale boliger, ca 24 per år 2 189 11 984 18 % 11 984 0  Som planlagt  Usikker
Avhenger av at beboere flytter ut. I løpet av sommeren har det vært flere utflyttinger og mange prosjekter igangsettes dermed.
21046 Ombygging Skeianegt.14 95 7 017 1 % 517 -6 500  Etter plan  Usikker
Rammesøknad (dispensasjon innsendt til behandling). Anbudskonkurranse vil dermed bli utlyst høst/vinter 19 og oppstart bygging sent 2019 / tidlig 2020.
21047 Foreldreinitiativet III 0 1 500 0 % 1 500 0  Som planlagt  Usikker
Tomteavklaringer pågår.
21049 Ombygging boligrigg på Soma 0 1 000 0 % 0 -1 000  Etter plan  Usikker
Prosjektet er ikke startet. Boligriggen står på dispensasjon og det må avklares om det i det hele tatt er løselig å bygge om.
21050 Planlegging neste bolig psykisk lidelse 0 1 000 0 % 0 -1 000  Som planlagt  Sikker
Utviklingsavdelingen foretar mulighetsstudie/regulering i 2020. Midler videreføres.
21052 Prestholen, ny personalbase 103 1 500 7 % 500 -1 000  Som planlagt  Sikker
 K2 i september 2019 og ferdigstillelse av prosjekt andre kvartal 2020
21053 Luragata 31, 4 små boenheter 19 10 000 0 % 230 -9 770  Som planlagt  Sikker
Oppstart forprosjekt høst 2019
25002 Syrinveien 2A 10 2 781 0 % 1 000 -1 781  Som planlagt  Ganske sikker
Ferdgistilling av uteområder pågår. Prosjektet er overtatt.
25004 Underprosjekt til Bolig sosial handlingsplan. Småhus - 2 per år 3 026 3 000 101 % 3 800 800  Som planlagt  Ganske sikker
Flere prosjekt pågår.
    2500401 Vatne/Dybingen småhus: overtatt, innflytning september.
    2500404 Tun Helgeland Småhus: oppstart romprogram september.
    2500406 Småhus Bogafjell: pågående anbudskonkurranse.
    2500407 Småhus Hesthammer: oppstartsmøte detaljregulering aug 19. 
26003 Rundeskogen BOAS 61 plasser 295 3 950 7 % 3 950 0  Som planlagt  Ganske sikker
Reklamasjonsarbeider pågår. Forsøkes ferdigstilt i løpet av høsten 2019. 
26017 Rehabilitering omsorgsbygg 8 570 18 944 45 % 18 944 0  Som planlagt  Ganske sikker
Pågår på følgende underprosjekt: Austrått Boas, Rovik Boas, Åse Boas, Lunde Boas, Trones Boas, EFF-enheter, Lura Boas.
26022 Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmasse Åse boas 7 858 22 285 35 % 17 285 -5 000  Som planlagt  Ganske sikker
K0 lagt frem i SEKF sak 018-19. Oppstart bygging tredje kvartal 2019.
26025 Nye sykehjemsplasser Lunde 96 2 000 5 % 750 -1 250  Etter plan  Usikker
Fremdrift avhenger av kommunal saksgang og interessenter i området. Mulighetsstudie, regulering, mobilitetsplan.
26026 Nye sykehjemsplasser Rovik 0 1 000 0 % 500 -500  Etter plan  Usikker
Mulighetsstudie, mobilitetsplan og regulering starter opp høst 2019
26027 Reservestrøm boas 27 7 000 0 % 4 000 -3 000  Etter plan  Usikker
Pågår. Kostnadsestimatet totalt sett er ikke usikkert, men det er usikkert om hele hele beløpet på kr 7 millioner blir brukt i 2019.
30002 Figgjo skole, sanering og nybygg 61 121 120 562 51 % 84 000 -36 562  Som planlagt  Ganske sikker
Overtatt. Ferdig til skolestart 2019. Prosjektet ferdigstilles med et mindreforbruk på om lag kr 25 millioner. Dette skyldes lav bruk av marginer, samt lavere generelle kostnader enn budsjettert.
30004 Skoler, utendørsanlegg 1 845 4 897 38 % 5 297 400  Som planlagt  Ganske sikker
Pågår på følgende underprosjekt: Buggeland, Trones, Lundehaugen, Kyrkjevollen, Stangeland, Bogafjell, Hommersåk, Aspervika og Austrått. Det søkes om kr 400 000 i utvidet ramme grunnet ekstraarbeid i forbindelse med uforutsett dreneringsproblematikk på Bogafjell skole.
30006 Giske ungdomsskole, utvidelse 55 0   55 55  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
30009 Ny ungdomsskole Bogafjell U18-skole 58 921 122 862 48 % 122 862 0  Som planlagt  Usikker
K2 framlagt for styret i SEKF 22. august 2018, med kostnad kr 268 millioner, som er i samsvar med ØP 2018-2021. Prosjektet skal gjennomføres som modifisert totalentreprise og skal stå ferdig til skolestart i august 2020. Bygging pågår.
30010 Skaarlia skole 3 546 9 046 39 % 16 000 6 954  Som planlagt  Usikker
K0 vedtatt i bsak 11/19 med prosjektering og oppstart grunnarbeider høsten 2019 innenfor en ramme på kr 8 millioner. Ønsker å øke rammen i 2019 for å komme i gang med byggingen, beløp reduseres tilsvarende i 2020. K2 lagt frem i SEKF sak 095-19.
30021 Planlegging av elevplasser ved Skeiane ung.skole 32 811 76 336 43 % 76 336 0  Etter plan  Usikker
Siste byggetrinn skal tas i bruk medio desember 2019. Det er varslet overskridelser i prosjektet, men sluttregnskap vil ventelig ikke skje før sent i første kvartal 2020.
30029 Malmheim skole, utvidelse og modernisering 2 390 5 000 48 % 4 000 -1 000  Som planlagt  Usikker
K0 ble framlagt for styret i SEKF i sak 127-18. Rammetillatelse er sendt inn, men avtale vedrørende plassering av brannkumme er ikke på plass.
30032 Rehabilitering skoler 1 402 9 727 14 % 9 727 0  Som planlagt  Ganske sikker
Pågår på følgende underprosjekt: Kyrkjevollen, Lura, Trones og Skeiane gymbygg.
30034 Ombygging/utvidelse Sviland skole 3 408 21 520 16 % 21 520 0  Som planlagt  Usikker
Ferdig til skolestart 2021. K2 i SEKF sak 094-19. Prosjektering starter opp snarlig.
30037 Nye elevplasser Sandved 617 1 000 61 % 1 299 299  Som planlagt  Usikker
Pågående regulering. Sak til SEKF styre 21.08.19 om anbefalt løsning basert på mulighetsstudie. Ses på i sammenheng med utvidelse av sentrumsskolene. 
30038 Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole 11 155 13 015 86 % 12 015 -1 000  Som planlagt  Usikker
Oppstart arbeid mai 2019 grunnet Sandved elever som skal dit fra august 2019. Kr 3 millioner forskuttert, ref bsak 57/19.
30040 Sløydsal Ganddal skole 0 350 0 % 350 0  Som planlagt  Usikker
Prosjektering pågår. Prosjektet ferdigstilles i løpet av året.
30041 Varslingsanlegg 57 4 904 1 % 2 000 -2 904  Etter plan  Usikker
Anbudsprosess pågår. En kom sent i gang med anbudsprosessen og forventer dermed at deler av arbeidet utføres tidlig i 2020.
30043 Utbygging forsterket avd. Lundehaugen skole 366 4 000 9 % 4 300 300  Som planlagt  Sikker
Evaluering av innkomne anbud pågår. Kr 300 000 i økning skal dekkes av skolens fond, ref bystyresak 91/19. 
35003 Utendørsanlegg, barnehager 2 344 3 064 77 % 2 564 -500  Etter plan  Usikker
Pågår på følgende underprosjekt: Figgjo, Varatun, Stangelandsforen. Forskyvning gjelder uteområde Hommersåk barnehage.
35006 Kleivane, ny barnehage med 6 avd. 591 619 95 % 619 0  Som planlagt  Ganske sikker
Reklamasjonsarbeid pågår. Noen sluttarbeider i utomhusområdene er bestilt av bydrift som vil utføre disse høsten 2019.
35015 Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 0 4 101 0 % 4 101 0  Som planlagt  Ganske sikker
Avsetning gjelder fjernvarmeinstallasjon (Lyse) som bør samkjøres med gravearbeider for Langgata 72 og 76. Arbeidet pågår og vil ventelig ferdigstilles høsten 2019.
35019 Rehabilitering barnehager 2 671 9 067 29 % 9 067 0  Som planlagt  Ganske sikker
Pågår på følgende underprosjekt: Porsholen, Sørbø, Øygard, Stangeland, Trones, Ganddal og Varatun.
35020 Langgata 72 helsestasjon 1 552 3 000 52 % 3 000 0  Etter plan  Ganske sikker
Rivingsarbeider er ferdigstilt. Prosjekteringsteam avropt via rammeavtaler. Endrede bestillinger fra rådmann i forhold til ønsker fra bruker gjør at det må omprosjekteres noe og en kommer senere i gang. Ny K0 legges fram for styrebehandling i september 2019.
35021 Prosjektering, ny barnehage Hana 0 1 000 0 % 20 -980  Etter plan  Ganske sikker
Prosjektet avhenger av eiendomsavklaringer. Avventer bussvei, samt at det ikke er et presserende behov. 
40001 ENØK, tiltak kommunale bygg 1 071 7 336 15 % 7 336 0  Etter plan  Usikker
Pågår. Kapasitetsutfordringer i SEKF gjør at prosjektene har noe etterslep på framdrift.
40002 ENØK, utfasing av oljekjel 562 3 000 19 % 3 000 0  Som planlagt  Ganske sikker
Ferdigstilling pågår. 
40005 Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov 181 3 421 5 % 250 -3 171  Som planlagt  Sikker
Ferdigstillingsfase.
41002 ITV-anlegg (kameraovervåking) 167 1 169 14 % 1 169 0  Etter plan  Usikker
Prosess med ny rammeavtale er i gang.
41003 Universell utforming 843 2 746 31 % 2 746 0  Etter plan  Usikker
Prosjektet pågår.
41004 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering 2 289 7 446 31 % 4 946 -2 500  Etter plan  Usikker
Prosjektet pågår. Stor ressursmangel i SEKF innen energi, gir stor usikkerhet i forhold til framdrift.
41008 Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier 639 4 318 15 % 4 318 0  Som planlagt  Ganske sikker
Flere små prosjekter i ulike faser.
41011 Nytt produksjonskjøkken på Vatne 169 100 169 % 200 100  Etter plan  Usikker
Kjøletunneller må bygges om, reklamasjonssak pågår. 
41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer 0 568 0 % 568 0  Som planlagt  Usikker
Prosjektet pågår. En er noe usikker på om kostnadene blir brukt i sin helhet i 2019. Mulig noen av prosjektene vil gå rundt årsskiftet.
41014 Adgangskontr.anlegg - utfasing eldre låsesystem, overg. til elektr. skallsikring 0 2 824 0 % 2 824 0  Etter plan  Usikker
Prosjektet pågår. En er noe usikker på om kostnadene blir brukt i sin helhet i 2019. Mulig noen av prosjektene vil gå rundt årsskiftet.
41015 Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg 46 657 7 % 657 0  Etter plan  Usikker
Prosjektet pågår. En er noe usikker på om kostnadene blir brukt i sin helhet i 2019. Mulig noen av prosjektene vil gå rundt årsskiftet.
41016 Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking 171 1 000 17 % 700 -300  Etter plan  Usikker
Usikker på kapasitet internt/eksternt for å kartlegge og gjennomføre.
41018 Branntekniske tiltak i barnehager 140 588 24 % 288 -300  Som planlagt  Usikker
Pågår, men usikkert hvor mye som blir utført i 2019.
41020 Branntekniske tiltak i helsebygg 1 632 15 886 10 % 10 000 -5 886  Som planlagt  Usikker
Oppstart august/september. Priser er innhentet tidlig høst og arbeidet vil pågår utover høsten og mest sannsynlig over årsskiftet.
41021 Branntekniske tiltak i skoler 106 2 367 4 % 1 367 -1 000  Etter plan  Usikker
Pågår, men usikkert hvor mye som blir utført 2019.
41022 Branntekniske tiltak i kulturbygg 372 2 793 13 % 530 -2 263  Som planlagt  Usikker
Prosjektering pågår. En antar oppstart vinter 19/20, og dermed at den største kostnadsbelastningen kommer i 2020.
41023 Nedgravde avfallscontainere 2,2 858 0 % 858 0  Etter plan  Usikker
Usikkerhet rundt kostnadsestimat grunnet økte priser, samt at noen steder må det graves ned flere containere.
41025 Branntekn. Tiltak i kommunale formålsbygg 596 1 453 41 % 1 453 0  Som planlagt  Ganske sikker
Pågår.
41026 Brannsikringstiltak i kommunale boliger 54 805 7 % 100 -705  Som planlagt  Ganske sikker
Gjenstår montering av blant annet nøkkelbokser for brannvesenet.
41028 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg 0 1 859 0 % 1 859 0  Etter plan  Usikker
Prosjektet pågår.
41029 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 0 4 266 0 % 2 500 -1 766  Etter plan  Usikker
Prosjektet pågår. Avventer skolebehovsplan, samt prosjekt i Langgata 72/76.
41030 Alarmoverføring og heisalarmanlegg 0 200 0 % 200 0  Etter plan  Usikker
Prosjektet pågår.
41031 Regulering Vagle- og Vatneleiren, gamle Figgjo og gamle Vatne skole, Riskatun 198 3 000 7 % 1 100 -1 900  Etter plan  Usikker
Figgjo skole: Avventer skolebehovsplan. Foreslått å bruke Figgjo skole som fast avlastningsskole. Ved slik bruk er ikke regulering nødvendig og midlene kan strykes. Men må avvente endelig vedtatt skolebehovsplan.
Riskatun: Etter varsel om planoppstart er det  kommet merknad fra fylkesmannen. Det er derfor usikkert om planarbeidet vil bli gjennomført. 
Vagleleiren: avventer rapport fra skanning av grunnforhold.
Vatne skole: ikke påbegynt. 
41033 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella 745 2 426 31 % 2 426 0  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektet pågår.
41034 Solskjerming skoler 0 1 000 0 % 1 000 0  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektet pågår. Flere skoler i bestilling.
41035 Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager 0 700 0 % 700 0  Som planlagt  Usikker
Prosjektet pågår.
41036 Garderobeanlegg Vagleleiren 0 20 000 0 % 0 -20 000  Etter plan  Usikker
Rogaland Brann og Redning (RBR) har bedt om revidert omfang av garderobeanlegg. SEKF har purret RBR flere ganger for å få behovsavklaring. Prosjektering og rekalkulering igangsettes så snart svar fra RBR foreligger. Mangler fortsatt svar fra RBR. 
60003 Sandnes idrettspark, Giskehall 2 139 90 154 % 139 49  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
60005 Riskahallen rehabilitering 40 36 112 % 40 4  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektet er ferdigstilt.
60008 Iglemyr svømmehall 45 632 100 000 46 % 100 000 0  Etter plan  Usikker
Avvik i framdrift. Revidert fremdriftsplan er lagt frem og forventet overtakelse er slutten av juli 2020, og rundt 6 måneder forsinket i forhold til framdrift vedtatt i K2. En slik forsinkelse vil medføre at Høyland svømmehall og Giskehallen svømmehall vil måtte utvide sin drift lengre enn planlagt. 
60010 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall 3 651 5 520 66 % 5 520 0  Som planlagt  Usikker
Oppstart byggearbeider blir forsinket i påvente av ferdigstillelse av Iglemyr svømmehall. Forprosjekt pågår.
60011 Liten flerbrukshall, Skaarlia 49 -95 -51 % 49    Som planlagt  Usikker
Ref prosjektnr 30010.
60015 Rehabilitering idrettsbygg 614 1 551 40 % 2 151 600  Etter plan  Ganske sikker
Lysanlegg Hanahallen og Sørbøhallen planlagt, ref K0 i SEKF sak 028-19. Anbudskonkurranse resulterte i kun ett anbud, der prisen totalt sett er kr 600 000 over estimatet. Det er stort prispress i dagens marked. Søker dermed om tilleggsbevilgning på kr 600 000 for å kunne inngå kontrakt med leverandør og gjennomføre arbeidet.
60019 Austråtthallen - Utbedring/etablering av bæring av tak 0 308 0 % 0 -308  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdig.
60020 Austråtthallen - Nytt gulv og etablering av drenering 1 557 3 876 40 % 3 500 -376  Som planlagt  Ganske sikker
Utføres sommeren 2019 (i skolens ferie). Prosjekt 60014 branntiltak idrettshaller har tidligere blitt slått sammen med dette siden tiltakene skal gjøres i samme entreprise. Mindre sluttarbeider pågår.
Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 17.09.2019 11:22