Budsjettjusteringer - investering

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Byutvikling og teknisk Statlig sikring av eiendommer på Fjogstad, til landbruk- og friluftslivsformål  2500
Ref bsak 88/19. Kommunens egenandel på kr 2 500 000,- til kjøpesum + omkostninger og istandsettingstiltak, søkes innarbeidet 2. perioderapport i 2019. Istandsettingstiltak vil i hovedsak komme i 2020. Nødvendige omkostninger, advokat, taksering, kart og deling tinglynisning, infotavle kommer i 2019. Resten av midlene bør overføres til 2020. Den totale kostnaden er på kr 5 millioner, og det vil gis tilskudd på 50 prosent. Nettobeløpet blir da kr 2,5 millioner, som det søkes om i 2. perioderapport.
Byutvikling og teknisk Flytting av Sandnes og Jæren rideklubb 500
Ref bsak 68/19. Kostnad til gjennomføring av første del av vedtaket, forhandling, mulighetstudie og regulering i forbindelse med arbeid som tomteselskapet skal gjøre.
Innovasjon og digitalisering Teknisk utstyr for videoproduksjon i bystyresalen 375
Det er behov for å gå til innkjøp av teknisk utstyr for å kunne videreføre og utvikle videoproduksjon av møter i bystyresalen. Midlene vil dekke anskaffelse utstyr til og installasjon av dette utstyret , med mulighet for å automatisere videoproduksjon av møter, og et kamera med vidvinkel som kan vise avstemning i bystyresalen. Det ene kameraet som er montert i bystyresalen i dag er uegnet for tiltenk bruk og må derfor byttes med nytt. Investeringen vil også omfatte tilrettelegging for videoproduksjon av utvalgsmøter fra formannskapssalen.
Innovasjon og digitalisering Oppgradering av EpiServer 140
Portal- og publiseringsløsningen EpiServer som utgjør Sandnes kommunes hjemmesider  trenger å bli oppgradert til siste versjon. Oppgraderingen er nødvendig for å sikre brukervennlighet og at løsningen kan samhandle med andre systemer. 
Skole Økte utgifter i forbindelse med ombygging av Lundehaugen. 300
 Gjelder ombygging av forsterket avdeling på skolen, gjelder vedtak i bsak 91/19.
Skole Økte utgifter i forbindelse med ombygging av Lundehaugen. -300
 Økte utgifter dekkes av fond på området.
Skole Det er behov for å tilrettelegge skolen for en elev. 1300
 Gjelder Sørbø skole.
Skole Det er behov for å tilrettelegge skolen for en elev. -1300
 Kr 844 000 dekkes av Sørbøs dispfond. Resten fra skole felles.
SEKF Skoler, utendørsanlegg 400
Det søkes om kr 400 000 i utvidet ramme grunnet ekstraarbeid i forbindelse med uforutsett dreneringsproblematikk på Bogafjell skole.
SEKF Skoler, utendørsanlegg, omdisponering fra investeringsprosjekter med mindreforbruk -400
Finansieres med omdisponering fra andre prosjekter som har ubenyttede midler/ mindreforbruk ved ferdigstillelse.
SEKF Rehabilitering, idrettsbygg 600
Lysanlegg Hanahallen og Sørbøhallen planlagt, ref K0 i SEKF sak 028-19. Anbudskonkurranse resulterte i kun ett anbud, der prisen totalt sett er kr 600 000 mer enn antatt. Det er stort prispress i dagens marked. Søker dermed om tilleggsbevilgning på kr 600 000 for å kunne inngå kontrakt med leverandør og gjennomføre arbeidet.
SEKF Rehabilitering, idrettsbygg, omdisponering fra investeringsprosjekt med mindreforbruk -600
Finansieres med omdisponering fra andre prosjekter som har ubenyttede midler/ mindreforbruk ved ferdigstillelse.
Sum   3515

 

Informasjon om de enkelte budsjettjusteringene finnes som åpne/lukkebokser i tabellen.

Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 17.09.2019 09:55