Investeringsbudsjettet - skjema 2B

I tabellen under gis det en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter i Sandnes kommune. 

   

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap august Budsjett % av års-budsjett Prognose utgifter Budsjett-justering Framdrift Kostnads-estimat
1200799 Pilotprosjekt RPA 819 750 109 % 750 0  Som planlagt  Ganske sikker
Digitaliseringsprosjekt.
1200943 Oppgradering Public 360 0 750 0 % 350 -400  Etter plan  Usikker
Usikkert omfang på grunn av kommunesammenslåingen og leverandørs kapasitet
1200949 Lisenser IT 0 3 093 0 % 3 093 0  Som planlagt  Usikker
Kjøp av nye lisenser blir ikke fakturert før desember, ikke avklart endelig beløp. Exchange i skyen vil også påvirke totalen.
1200952 Nytt intranett 0 572 0 % 572 0  Etter plan  Usikker
Prosjektet er igangsatt og midler går til å forbedre tilgangen og bruken av informasjonen som blir publisert på pulsen ved å tilrettelegge og tilpasse bedre for søkeresultat, tilbyd dynamisk visning eksempelvis chatbot og robot (arbeidsflyt) og øke kompetansen for bruk og videreutvikling av pulsen.
1200999 Investeringer IKT 31 1 412 2 % 1 412 0  Etter plan  Usikker
IT har ikke vært i dialog med Innovasjon og digitalisering angående videre eierskap til midlene. Må avklares.
1201302 IT - Skype for business 0 280 0 % 280 0  Etter plan  Ganske sikker
Prosjektet er startet, men må vurdere om Teams kommer til å erstatte Skype
1201999 Investering, ID håndtering,  481 481 100 % 481 0  Som planlagt  Sikker
Ferdigstilt
1202199 Nettverk - kommune felles 20 3 000 1 % 3 000 0  Etter plan  Usikker
Fremdeles i dialog med SEKF om sikring av IT utstyr. Engasjert prosjektleder.
1203499 Nettverksutstyr i nytt rådhus 2 787 4 641 60 % 1 854 -2 787  Etter plan  Usikker
Antall svitsjer i rådhuset har steget fra 28 til 52 grunnet nye behov/tillegg i prosjektfasen. IT har ikke avstemt om alle fakturaer er mottatt, derfor er årsprognosen usikker.
1203599 PC mm til kontorpulter ved innflytting til nytt rådhus 465 674 69 % 674 0  Som planlagt  Usikker
Det dukker stadig opp mindre behov til for eksempel fokusrom, møterom osv. Derfor er prognosen usikker.
1203899 Public 360 integrasjoner 0 200 0 % 200 0  Som planlagt  Ganske sikker
Installasjon pågår. Forventer ferdigstillelse i løpet av høsten.
1204399 Ny sentral brannmur 37 200 19 % 200 0  Som planlagt  Usikker
Gjenstår kun noe konsulentarbeid før prosjektet er ferdigstilt. Havner nok vesentlig under budsjett grunnet lavere innkjøpspriser enn forventet.
1204699 Valg 2019 og 2021 - nytt datautstyr 311 300 104 % 311 11  Som planlagt  Sikker
Nye PCer, etter krav fra direktorat og mangel på lånepc-er, er innkjøpt. Prosjekt er ferdigstilt.
1204799 Utskifting av stemmeavlukker 2019 500 400 125 % 500 100  Som planlagt  Sikker
50 valgavlukker er kjøpt inn. Faktura betales i september på kr 500 000. Søkes om utvidet budsjett for å dekke dette.
1204899 Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter 369 1 000 37 % 500 -500  Som planlagt  Ganske sikker
50 nye iPader er kjøpt inn til nye folkevalgte for høsten 2019. Faktura betales i september. Det vil bli utskifting av flere i 2020, så resterende investeringsmidler søkes overført til 2020
2003599 Sykesignalanlegg boas 0 1 800 0 % 1 800 0  Som planlagt  Ganske sikker
Forberedende arbeider er utført i sommer. Installasjon starter i månedsskiftet august/september. Tilbudet er i henhold til budsjett, men det kan komme uforutsatte kostnader. Godkjent tilskudd på kr 990 000 fra Husbanken.
4007104 Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt 748 2 000 37 % 2 130 130  Som planlagt  Sikker
Områdeplan er godkjent. Detaljregulering av Haakon VIIsgt har vært 1.g. behandlet, høringsfrist 25.08.19. Salg forberedes i forbindelse med høring av plan. Sees i sammenheng med samlet salg av Skeianeområdet og nettoinntekter etter dette.
4007151 Nytt rådhus, kvartal A4 salg av eks. rådhus 0 -45 000 0 % -45 000 0  Som planlagt  Sikker
Kjøpers overtakelse av gammelt rådhus er mai 2019 og er første oppgjørsrate i henhold til salgsavtalen. Overtakelsen er gjennomført.
4007299 Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav 245 11 500 2 % 1 000 -10 500  Etter plan  Ganske sikker
Opparbeidelse av ekstern infrastruktur og anlegg i henhold til salgsavtaler for gammelt rådhus/Rådhusmarka. Teknisk plan er utarbeidet og samordnet med detaljreguleringsplanene. Framdrift koordineres med og følger utbyggernes framdrift. 
4231899 Sørbø skole - utvidelse  0 431 0 % 431 0  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjekt pågår.
4240099 Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever 1 046 8 707 12 % 8 707 0  Som planlagt  Ganske sikker
Midler går med til erstatning av ødelagte PCer og økning i elevtall.
4240101 Utbygging av nettverk og brannmur 112 1 132 10 % 1 132 0  Som planlagt  Ganske sikker
IT er i dialog med ekstern leverandør.
4240199 Digital satsing - Trådløs infrastruktur 0 6 535 0 % 6 535 0  Som planlagt  Ganske sikker
Det er behov for justeringer og forbedringer av trådløs infrastruktur.
4240399 Nytt oppvekst administrativt system 254 0   0 0    
Digitaliseringsprosjekt.
4430099 Fleksibel avlastningstjeneste 246 178 138 % 178 0  Som planlagt  Sikker
Det jobbes med pilotering av løsningen. Merforbruk vil søkes dekket av digitaliseringsfond.
4354199 Forbedre trådløst nett 0 3 115 0 % 3 115 0  Etter plan  Ganske sikker
Prosjektet er under oppstart hvor IT fikser nødvendig utstyr. Elektikerarbeid planlagt utført høsten 2019. Hele prosjektet antas ferdigstilt våren 2020.
4540401 Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk utstyr 0 300 0 % 300 0  Som planlagt  Sikker
Midler overføres til Sandnes kunst- og kulturhus
4540799 Kapitalinnskudd, Opera Rogaland IKS 0 500 0 % 500 0  Som planlagt  Sikker
Engangsutbetaling i 2019.
4570799 Biblioteksystem 0 740 0 % 740 0  Som planlagt  Sikker
Konvertert til nytt biblioteksystem i september 2019. Venter på faktura
4570999 Sandnes bibliotek - meråpent bibliotek 75 105 72 % 105 0  Som planlagt  Usikker
Prosjektet er ferdigstilt. Oppdaget feilføringer som vil korrigeres. Prosjekt gjøres opp i årsoppgjørssaken.
4630101 Avsetning til utsmykking 1 822 7 831 23 % 7 831 0  Som planlagt  Ganske sikker
Alle investeringsmidlene blir plassert i nye prosjekter.
Utbetalingene til kunstnere og konsulenter deles opp i tre deler/utbetalinger i løpet av prosjekttiden. Da kan det kanskje i perioder virke som om det ikke «skjer noe», siden prosjektene ofte går over flere år, og det derfor ikke trenger å være utbetalinger på flere måneder.  
6001199 Salg av restareal i utbygde områder -1 103 -1 403 79 % -1 103 300  Etter plan  Usikker
Hittil i år er det inntektsført salg av areal i henhold til avtale ved Tinghuset. Det er ikke ytterligere utsikter til avtaler om salg av grå/grønne arealer ut året. Søkes om nedjustering av budsjettet med 0,3 mill. 
6001499 Salg av gamle brannstasjon 0 -70 000 0 % 0 70 000  Etter plan  Usikker
Overordnede avklaringer av formål er gjort i kommuneplan. Detaljreguleringsplan i sluttfasen. Synes lite realistisk at planen kan bli sluttgodkjent i år. Overtakelse og oppgjør er 14 dager etter godkjent detaljreguleringsplan, følgelig søkes om overføring av inntektsbudsjett til 2020. 
6033201 Kartgrunnlag 0 165 0 % 165 0  Som planlagt  Sikker
Pågående arbeid. Blir brukt til Geovekstprosjekt (kartajourhold) og nye skråbilder fotografert i 2019.
6305008 Digitalisering av byggesaksarkivet 1 630 1 255 130 % 1 630 375  Som planlagt  Sikker
Digitaliseringsdelen av prosjektet er fullført. I kontrakten ligger det også en automatisk overføring av fullførte saker til systemet de digitaliserte sakene ligger i. Dette er ikke prioritert da var viktigst å få digitalisert arkivene. Det er i flytteprosessen kommet fram dokumenter og deler av arkiv som måtte digitaliseres for å ha fullstendig informasjon i saksbehandlingen og fordi det ikke var plass til disse delene av arkivene i det nye rådhuset. Det søkes om dekning av overskridelsen.
60101 Masinpark, biler -1 108 -1 119 99 % -1 119 0  Som planlagt  Sikker
Bruk av fond for å dekke merforbruk i 2018.
62022 Demning Frøylandsvatnet 97 3 213 3 % 1 200 -2 013  Som planlagt  Usikker
Tiltaket er under prosjektering, oppstart ventes ikke før i 2020 grunnet søknad til NVE. Midler ventes ikke medgått i sin helhet og kr 2 millioner overføres 2020 for gjennomføring av tiltak. 
62023 Tiltak pga økt vannføring i Frøylandsbekken 41 0   0 0    
Prosjekt lagt i bero inntil budsjettmidler foreligger.
63020 Utskiftning av utrangerte gatelys 8 618 15 756 55 % 13 000 -2 756  Som planlagt  Sikker
Pågående prosjekt med planlagt ferdigstillelse 2019, forsinkelse på utførelse og oppgjør. Kr 2,7 millioner overføres 2020 for inndekning av igangsatte tiltak. 
63021 Gatelys 1 327 3 491 38 % 3 491 0  Som planlagt  Sikker
Pågående prosjekt med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2019. 
63042 Byutviklingsprosjekter 0 8 118 0 % 5 000 -3 118  Etter plan  Usikker
Kr 1 million er overført fra 2018 til finansiering av vedtatte rekkefølgetiltak KDP sentrum som er kommunalt ansvar. Gjennomføring i takt med utbyggingsframdrift.
63046 Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 4 003 51 281 8 % 48 000 - 3281  Som planlagt  Ganske sikker
Pågående prosjekt med fremdrift som planlagt, budsjett ventes ikke medgått i sin helhet i 2019 og kr 3,2 millioner overføres 2020 for inndekking av igangsatte tiltak. 
63047 Bymodell i nytt rådhus 19 1 000 2 % 1 000 0  Som planlagt  Ganske sikker
I anskaffelsesfase. Usikkert om prosjektet vil bli ferdigstilt i 2019. Dette avhenger av respons på anbud og produksjonstid.
65022 Innovasjonsløsninger 130 300 43 % 300 0  Som planlagt  Ganske sikker
Innkjøp av IT utstyr for å kunne gjennomføre arbeidsoppgaver mer effektivt.
65027 Prosjektstyringsvekttøy 0 625 0 % 625 0  Som planlagt  Ganske sikker
Ikke kommet i gang enda. Vil startes opp i løpet av året.
65033 Trafikksikkerhetstiltak 376 1 881 20 % 1 881 0  Etter plan  Usikker
Vurderes brukt til trafikksikkerhetstiltak jamfør plan og akutte rehabiliteringsprosjekt. Forbruk resten av året er usikkert.
65035 Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer 5 140 4 % 140 0  Som planlagt  Sikker
St. Olavs gate er ferdigstilt, men mindre tilpasninger gjenstår.
65037 Trafikksikkerhet - Strakstiltak.  118 1 955 6 % 1 955 0  Etter plan  Ganske sikker
Flere intensivbelysninger ved skoler og barnehager prioriteres, samt mindre strakstiltak
65038 Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015 16 50 32 % 50 0  Etter plan  Ganske sikker
Planlagt brukt til intensivbelysning i stor grad. Prosjektmidler på underprosjekt.
6503808 Intensivbelysning Trones skole 458 1 064 43 % 1 064 0  Etter plan  Ganske sikker
Ferdig, men venter på sluttfaktura.
6503809 Intensivbelysning Maudland skole og Hommersåk skole 314 904 35 % 904 0  Etter plan  Ganske sikker
Ferdig, men venter på sluttfaktura.
6503811 Intensivbelysning Soma og Stangeland skole, Porsholen og Smeaheia skole 279 786 35 % 786 0  Etter plan  Ganske sikker
Venter på sluttfaktura. Uenighet med grunneier forsinker prosjektet. To master gjenstår - jurist er på saken.
6503812 Intensivbelysning Austrått bydel 323 906 36 % 906 0  Etter plan  Ganske sikker
Ferdig, men venter på sluttfaktura.
6503813 Intensivbelysning Hana bydel 170 437 39 % 437 0  Etter plan  Ganske sikker
Ferdig, men venter på sluttfaktura.
6503814 Intensivbelysning Kyrkjevegen 50 750 7 % 750 0  Etter plan  Ganske sikker
Prosjekt pågår. 
6503815 Intensivbelysning Bogafjell ved skoler 0 450 0 % 450 0  Etter plan  Ganske sikker
Prosjekt pågår. 
65039 Folkehelse, sykkelveinett 0 3 429 0 % 3 429 0  Som planlagt  Usikker
Oppfølging av sykkelplan vedtatt av bystyret. Skilte og merkeprosjektet Lura ferdigstilt, Sandnes øst ferdig prosjektert skiltes høst 2019, Sandnes sør bestilt planlegging, innleid konsulent jobber med dette og konsulenttimer skal faktureres her. Fakturer er ført på 6830803, påløpt til nå 755.380. Korrigeres.
65046 Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien 0 0   0 0    
I forbindelse med bygging av Østerhus Arena anbefales det intensivbelysning på gangfelt ved Stangeland skole og Smeaheia barnehage.
6504601 Utvidelse av Solaveien 0 1 500 0 % 500 -1 000  Etter plan  Usikker
Området må omreguleres, som gjør at prosjektet drar ut i tid.
6504602 Intensivbelysning Solaveien 0 500 0 % 500 0  Etter plan  Sikker
Prosjekt pågår, men er forsinket på grunn av kapasitet hos Lyse.
65051 Sentrumstiltak generelt 0 8 000 0 % 2 600 -5 400  Etter plan  Usikker
Gjelder finansiering og ferdigstillelse av avtaler etter tidligere ordning for gjennomføring av KDP-sentrum, herunder gatetun Haakon VIIsgt. Setningsskader Havneparken er ikke endelig løst, må håndteres i egen sak. Kr 5,4 millioner videreføres til 2020.
65054 Vei- Sikring kommunale broer 1 312 1 071 122 % 1 312 241  Som planlagt  Sikker
Ny kai på Uskekalven fullført. Grunn til merforbruk er at kostnad på arbeid i sjø med båt var vanskelig å forutse i detalj. Kr 241 000 omdisponert fra prosjekt 65061.
65055 Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) 0 4 000 0 % 4 000 0  Som planlagt  Sikker
Arbeid med  prosjektering av rekkefølgetiltak i KDP sentrum som grunnlag i forhandlinger om utbyggingsavtaler pågår. Prioriteringen følger framdriften i utbyggingsprosjektene.
65061 Trafikksikring, samarbeidsprosjekt 0 6 790 0 % 5 349 -1 441  Etter plan  Usikker
I følge Handlingsplan til trafikksikkerhetsplan er to prosjekter i Breivikveien og Heigreveien høyst aktuelle. Fortau må reguleres og bygges. Det er ønskelig å etablere 2 intensivbelysningspunkter på Bogafjell, samt Austråttveien med ytterliggere 4 krysningspunkter. Støyskjerming ved barnehager og skoler. Kr 1,2 millioner omdisponert til prosjekt 65067 for gjennomføring av tiltak. 241' omdisponert til 65054 for å dekke merforbruk.
65065 Offentlige arealer (alle formål) 18 473 24 577 75 % 15 478 -9 099  Som planlagt  Sikker
Prosjektene som Norestraen sør, gatetun Haakon VIIsgt, arealer langs bussveien mv er i arbeid, men framdriften er noe bak opprinnelige planer. Oppgjør for kvartalet S1 er fullført med kr 16,23 mill og skal finansieres ved bruk av fond. Innbetaling for frikjøp parkering på kr 4,9 millioner avsettes frikjøp parkering fond. Overføring på kr 14,42 millioner i budsjett 2019 i forbindelse med S1 reverseres da utgiften ikke kommer før til neste år. Denne er nå beregnet til 23,5 millioner som videreføres til  2020.
65067 Tiltak av støyplan 0 804 0 % 2 004 1 200  Som planlagt  Sikker
K2 for støyskjerming av Trones skole og Skaarlia barnehage vedtatt UTS, prosjektering pågår. Kr 1,2 millioner omdisponeres fra prosjekt 65061 for medfinansiering.
65068 Ladepunkter EL-sykkel 65 724 9 % 724 0  Etter plan  Usikker
1 av punktene kan tas nå, resterende 3 må vente på motpunkt i fase 2. Styres av Kolumbus sin framdrift.
65069 Hjem,jobb,hjem - elbysykkel fase 2 0 1 500 0 % 1 500 0  Etter plan  Usikker
Pågår, ferdigstilles høst 2019. Kolumbus styrer prosjektet.
65072 Bypakke sykkel 2018 0 -80 0 % 0 80  Etter plan  Usikker
Prosjekt i Jadarveien er skrinlagt på grunn av uklart behov. Usikker om det vil bli refundert av Statens vegvesen, om lag kr 20 000.
65073 Bypakke gange 2018 242 -1 447 -17 % 0 1 447  Etter plan  Usikker
Tellepunkt Langgata ferdig. Øvrige gangeprosjekter pågår.  Bymiljøpakken. Kostnader refunderes av Statens vegvesen.
65074 Bymiljøpakke 484 0   0 0  Etter plan  Usikker
Kostnader for tellepunkt ført her
65080 Etablere kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru 0 2 000 0 % 2 000 0  Etter plan  Usikker
Prosjektet vil startes i løpet av 2019, ferdigstilles 2020. Usikkert når kostnadene kommer.
65083 Støyskjern langs Skaraveien 48 4 000 1 % 4 000 0  Som planlagt  Sikker
Pågår prosjektering, gjennomføring kan dra ut i 2020.
65084 Hanatrappene 0 2 000 0 % 2 000 0  Som planlagt  Ganske sikker
Utkikkspunkt, trapper og belysning. Utarbeidelse av utbyggingsavtale med Hana IL pågår, utbetaling planlegges 2019.
65085 Fortau Figgenveien 11 5 000 0 % 1 000 -4 000  Som planlagt  Sikker
Prosjektering igangsatt, vil pågå også i 2020. I bsak 145/18 ble det vedtatt å legge om lag 800 meter fortau langs den søndre delen av fylkesvei 220 Figgenveien. Planlagt fortau langs veien vil utløse grunnerverv, samt behov for å flytte veibanen mot syd for å sørge for tilgjengelig areal. Prosjektet i sin helhet har estimert kostnadsramme på kr 40 millioner. Det er avsatt kr 5 millioner i økonomiplan 2019-2022 for 2019, med ytterliggere kr 15 millioner for 2020. Et bidrag fra Statens Vegvesen er også forventet, dog ikke før reguleringsplan for nye E39 er vedtatt. Størrelsen på kostnadsbidraget er ennå ikke avklart. En overføring av ansvaret for E39 fra Statens vegvesen til Nye Veier vil kunne påvirke mulighetene for finansiering. Det er behov for en ekstra bevilgning på kr 20 millioner for å sikre fullfinansiering av prosjektet. Rådmannen har ikke prioritert tilleggsbevilgning.
65108 Robotgressklippere 233 555 42 % 555 0  Som planlagt  Ganske sikker
Skrevet rammeavtale på 2+1+1 år. Vil kjøpe inn gressklippere for hele beløpet.
67032 Skaarlia 588 3 216 18 % 3 216 0  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektet pågår. K2 vedtatt i UTS sak 22/19
68037 Folkehelse - Friluftslivets år 2015 0 166 0 % 0 -166  Som planlagt  Sikker
Midler overføres prosjektnummer 6830199
68040 Oppgradering vei 2 265 8 000 28 % 8 000 0  Som planlagt  Sikker
Prosjekt pågår og ferdigstilles høst 2019.
68051 Idrettsplasser og løkker, generelt 0 860 0 % 860 0  Som planlagt  Sikker
Det vil utarbeides en sak om bruken av resterende midler i høst
6805166 Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg 207 450 46 % 450 0  Som planlagt  Sikker
Prosjektet omhandler oppgradering og rehabilitering av idrettsanlegg. Planlegges dreneringstiltak, utskiftning av armaturer, gjerder, porter, utstyr osv. 
6805171 Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg 106 326 33 % 326 0  Etter plan  Ganske sikker
Beskjæring og fjerning av farlige trær. Plan om ny vindskjerm i Sandnes idrettspark
6805175 Sandnes idrettspark - rehab flomlys 0 2 200 0 % 1 100 -1 100  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektet er igangsatt. Prisundersøkelser. Kan gå over til 2020 før gjennomføring.
65055 Kunstgressbaner, grunnerverv 0 4 000 0 % 4 000 0  Som planlagt  Ganske sikker
K2 sak høst 2019 for kunstgressbane på Høle, anbudsprosess pågår på totalentreprise. Eventuell bygging vil skje i 2020.
68062 Skifte av kunstgress 0 1 385 0 % 0 -1 385  Som planlagt  Sikker
Overføres til 2020, følger kunstgressbanenes rehabiliteringsprogram jfr. Bs Aktive Sandnes.
6806202 Skifte av kunstgress på Lura kunstgressbane 2 225 4 900 45 % 4 900 0  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdig, men fremdeles utestående fakturaer.
68064 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner 14 600 2 % 600 0  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er igangsatt. Selve utskiftningen er planlagt til høst 2019.
68065 Rehab av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes Stadion 3 374 4 000 84 % 4 000 0  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdig, men fremdeles utestående fakturaer.
68201 Parker og grøntanlegg, generelt 0 659 0 % 650 -9  Som planlagt  Usikker
Planlegger opprusting av Gamlaverket park- og aktivitetsområde, grusbaner, tennisbaner og sandvolleyballbaner. Planlegging igangsatt.
6820115 Barnetråkk 0 405 0 % 405 0  Etter plan  Ganske sikker
Prosjektet er overført til  samfunnsplan. Igangsettes høst 2019
6820186 Hundeluftingsområde i Varatunparken 319 310 103 % 319 9  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdigstilt. Kr 9 000 omdisponeres fra hovedprosjekt.
68203 Figgjo, bydelspark 857 1 327 65 % 1 327 0  Som planlagt  Ganske sikker
Trimpark er ferdigstilt, mangler turvei og molok. Må også etableres plantefelt. Vil sannsynligvis gå under budsjett.
68205 Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering 2 2 247 0 % 500 -1747  Etter plan  Usikker
Avsatte midler til videreutvikling av Luravika, konsulentrapport mottatt på tiltak angående sandflukt. Politisk sak høst 2019, igangsetting av prosjektering.
6820501 Bystrand Luravika, fase 2 512 770 66 % 770 0  Som planlagt  Ganske sikker
I avslutningsfasen. Sette opp badebøyer slik at det blir badesone, sette opp flytebrygge og ny sand. I tillegg søppelhåndteringssystem. Skilt er satt opp.
68209 Off. toalett Bråstein turområde/badeplass 96 1 009 10 % 1 009 0  Som planlagt  Sikker
Anskaffelsesprosess gjennomført, avventer avtale med Statskog. Planlagt bygging høst 2019
68301 Friluftsområder, generelt -298 855 -35 % 1 000 145  Som planlagt  Sikker
Flere pågående prosjekter; rehabilitering av turveier, gjerding, skilting osv. Midler omdisponert fra 68037.
6830134 Ny molok ved SI-hytta i Melsheia 112 95 118 % 116 21  Som planlagt  Sikker
Prosjekt ferdigstilt. Midler overført fra hovedprosjekt. 
6830135 Rehabilitering og oppgradering av gapahuker 628 901 70 % 901 0  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdig, men fremdeles utestående fakturaer.
6830136 Tilbakeføring av naturlig vegetasjon 64 76 84 % 76 0  Etter plan  Sikker
Kommer tilskudd på kr 100 000. 
6830173 Ekstraordinær rehabilitering friluftsområder 60 800 8 % 800 0  Som planlagt  Ganske sikker
Ekstraordinær rehabilitering friluftsområder, p plasser, gjerder mv.
6830177 Alsvik - etablering av lauvskog -47 0   0 0  Som planlagt  Sikker
Mottatt tilskudd. Vil medgå til videre arbeid.
6830178 Alsvik - oppgr og fiksing av div -60 0   0 0  Som planlagt  Sikker
Mottatt tilskudd. Vil medgå til videre arbeid.
6830181 Skilting etter ny nasjonal standard Dale 13 250 5 % 250 0  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjekt pågår. Nye skilter
6830184 Ny og utvidet parkeringsplass på Veraland 31 600 5 % 100 -500  Etter plan  Usikker
K2 godkjent. Forhandlinger med grunneier pågår, men ikke nødvendig enighet pr nå. Det arbeides videre med å komme til enighet. Midler skyves til 2020
68308 Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk 1 095 1 295 85 % 1 295 0  Som planlagt  Ganske sikker
Skilting og merking Lura bydel ferdig. Merking og skilting Sandnes øst under planlegging. Vanskelig å estimere eksakt nå.
6830815 Pumptrack i Gamlaverket parken og Varatun park 0 2 000 0 % 500 -1 500  Som planlagt  Usikker
Planlegging gamlaverket igangsatt, betinger kommunal egenandel. Nytt sted fremmes for UTS høsten 2019. Usikkert hvor raskt en kan bygge.
6830816 Sykkelstativ sentrum 0 800 0 % 800 0  Som planlagt  Sikker
K2 sak godkjent, plassering foreslått. Innkjøpsprosess igangsettes. Planlagt ferdig 2019
6830817 Sykkeltellere 0 450 0 % 450 0  Før plan  Sikker
K2 sak godkjent, plassering foreslått. Innkjøpsprosess igangsettes. Planlagt ferdig 2019
68312 Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen 166 737 23 % 737 0  Etter plan  Sikker
Pågår etter liste med 8 steder fortløpende høst 2019
68313 Frøylandsvatnet, utredning og tiltak 0 594 0 % 594 0  Etter plan  Usikker
K2 godkjent og reguleringsprosess igangsatt
68314 Ras Sandvedparken, akutt tiltak 0 481 0 % 481 0  Etter plan  Usikker
Konsulent arbeider med skisse til forslag, igangsetter forhandlinger høst 2019
68315 Innløsn. Av areal som omreg til grøntstruktur i Sandvedparken 0 800 0 % 800 0  Etter plan  Usikker
Forhandlinger ikke ført frem, ny forhandlingsstrategi igangsettes høst 2019
68401 Lekeplasser, generelt 614 987 62 % 987 0  Som planlagt  Sikker
Austråttveien øst lekeplass ferdig, Edvard Grigs lekeplass oppstart sept/okt, teknisk plan Luragata lekeplass. Lekeutstyr anskaffes med resterende midler.
68601 Oppgradering gravplasser, årlig bevilgning 631 772 82 % 772 0  Som planlagt  Sikker
Ferdigstilt 22 vannposter og 15 stoppekraner, avventer faktura
68604 Navnet minnelund, arealeff 105 187 56 % 187 0  Som planlagt  Sikker
Adkomstvei til minnelunden ferdigstilt, avventer faktura
68605 Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund 0 100 0 % 100 0  Etter plan  Ganske sikker
Sak godkjent UTS sak 26/19, igangsetting senhøst 2019
68606 Omregulering Sandnes nye 85 974 9 % 974 0  Etter plan  Ganske sikker
Gjennomføres i august 2019. Utføres av Bydrift. 
68607 Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell 0 330 0 % 330 0  Etter plan  Usikker
Vil bli kjøpt i løpet av 2019.
68608 Utvidelse av Høyland kirkegård 0 2 000 0 % 0 -2 000  Etter plan  Usikker
Skal reguleres. Komplisert område med EL-ledninger, flomsone, adkomst osv. 
68609 Opparbeidelse av urnelund på Høyland kirkegård 0 1000 0 % 0 -1000  Etter plan  Usikker
Ikke påbegynt. Usikkert om det vil bli gjort i 2019.
68613 Utvidelse og opparb av doble gravsteder på Soma gravlund 0 1500 0 % 1000 -500  Som planlagt  Ganske sikker
Arbeidet er igangsatt. Reguleringskonsulenter engasjert og prosjektleder engasjert. Oppstart aug 2019
68622 Soma gravlund opparb. fase 2 17 209 8 % 209 0  Etter plan  Sikker
Beplantning på navnet minnelund skal skiftes.
68634 Oppfølging av tiltaksplan for Storåna parkdraget 35 1140 3 % 1140 0  Etter plan  Ganske sikker
Planlagt arbeid med informasjonstiltak om de ulike parkene langs Storåna. Flomsikring i Skeilunden er under prosjektering. Noe av arbeidene må fullføres i 2020, men omfanget er usikkert.
6863404 Oppgradering Elveosen lekeplass 624 673 93 % 673 0  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdig, men fremdeles utestående fakturaer.
69101 Planlegging opparbeidelse Kydnaveien -191 1 835 -10 % 0 -1 835  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjektet gjelder innbetalinger og refusjoner som er innbetalt kommunen for videre gjennomføring av tiltak i forbindelse med utbygginger.
75041 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 0 3 800 0 % 1 000 -2 800  Etter plan  Ganske sikker
Prosjekt under planlegging. Ventes igangsatt 2019, men midler ventes ikke medgått i sin helhet. Kr 2,8 millioner søkes videreført til 2020 for fullføring av tiltak.
75060 Omlegging kulvert Stangelandsåna 8 400 23 500 36 % 18 000 -5 500  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er under utførelse og vil løpe ut 2019, midler ventes ikke medgått i sin helhet da utbyggingsavtaler i området ikke er endelige og kr 5,5 millioner overføres til 2020. 
75062 Klimatilpasning, OFU 36 667 5 % 667 0  Etter plan  Ganske sikker
Pågående prosjekt, midler ventes medgått i 2019.
75064 Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet -6 625 -5 623 118 % -6 625 -1 002  Etter plan  Sikker
Belønningsmidler fra Rogaland Fylkeskommune for fase 1 og 2 er mottatt i 2019. Må sjekkes om en kan igangsette fase 3 og få refusjon fra Fylkeskommunen. Vurderes så om det skal fullfinansieres fra prosjekt 65061.
75070 Klimatilpasning 1 276 6 000 21 % 6 000 0  Som planlagt  Sikker
Flere pågående prosjekter med fremdrift som planlagt, midler ventes medgått i 2019. 
75071 Enøk-tiltak tekniske installasjoner 1 636 6 318 26 % 6 318 0  Som planlagt  Ganske sikker
Pågående prosjekter med utskifting av pumper, styring, varmeløsninger, solenergi mm. på tekniske installasjoner. Prosjekter løper som planlagt og midler ventes medgått i 2019.
75074 Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord 239 500 48 % 500 0  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdigstilt, men det er ventet mindre utgifter til dokumentasjon og opprydding. 
75075 Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 465 88 528 % 465 377  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdigstilt, merforbruk finansieres ved omdisponering fra 75091
75076 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 5 173 11 100 47 % 11 000 -100  Som planlagt  Sikker
Pågående prosjekt med sanering i skogsbakken og Kapellveien, løper som planlagt og midler ventes medgått i 2019. 
75077 Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen 0 3317 0 % 500 -2817  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er under planlegging og midler ventes medgått i 2019. 
75078 Hovebakken - Sanering og omlegging VA 18 300 6 % 300 0  Som planlagt  Sikker
Tiltaket er under planlegging og ventes igangsatt ved årsskifte 2019/2020. 
75079 VA-anlegg Ruten 0 2 600 0 % 2 600 0  Som planlagt  Sikker
Prosjektet går som planlagt og midler vil medgå i 2019. 
75091 Omlegging vannledning Foss Eikeland 0 11 000 0 % 5 000 -6 000  Etter plan  Usikker
Samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen. Grunnet kostnadsdeling ventes ikke oppgjør å være klart i løpet av 2019. Kr 2,6 millioner overføres til 2020 for inndekning av utgifter, kr 377`overføres 75075 for inndekning og kr 3 millioner omdisponeres 75095.  
75092 Vatneleiren 362 1 427 25 % 1 427 0    
Pågående prosjekt med noe forsinkelser grunnet behov for utredninger, men ventes ferdigstilt i 2019.
75095 Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken 8 549 11 900 72 % 18 900 7 000  Som planlagt  Sikker
Pågående prosjekt og midler ventes medgått i 2019, det omdisponeres kr 3 millioner fra 75091 og kr 4 millioner fra 77021 for inndekning av igangsatte tiltak. 
75800 Hoveveien 5 400 11 754 46 % 8 000 -3 754  Som planlagt  Sikker
Prosjektet er ferdigstilt, mindre enderinger gjenstår og dermed også sluttoppgjør. 
75803 Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. 3 -2 996 0 % 0 2 996  Etter plan  Usikker
Midler vil bli innbetalt fra utbygger i løpet av 2019.
76021 Gen. tiltak ihht. hovedplan vann 6 965  7146 97 % 7 146 0  Som planlagt  Sikker
Pågående hovedprosjekt som omfatter målekummer, vannledning Frøyerveien, oppgradering av høydebasseng mm. Midler ventes medgått i 2019. 
77021 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner 4 133 13 458 31 % 9 458 -4 000  Som planlagt  Sikker
Pågående hovedprosjekt som omfatter Kvålamarka, vannledning Frøyerhagen, oppgradering av stasjoner mm. Kr 4 millioner omdisponeres 75095 for inndekning av tiltak, resterende midler ventes medgått i 2019.
77022 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 522 700 75 % 700 0  Som planlagt  Sikker
Pågående prosjekt for tilknytning til avløpsnettet strekket Hommersåk- Høle samt etablering av slamavskillere. Midler ventes medgått i 2019.
77023 Etablering VA ledninger Usken 0 2 500 0 % 2 500 0  Etter plan  Usikker
Prosjekt som utføres i regi av private. Framdrift er utenfor kommunens styring og signaler indikerer oppstart i 2019. 
77091 Avløp Lurabekken/Sone 9 0 4 000 0 % 4 000 0  Som planlagt  Ganske sikker
Prosjekt under planlegging med oppstart i løpet av høsten.
78062 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr 2 121 1 900 112 % 2 300 400  Som planlagt  Sikker
Pågående prosjekt med kjøp av utstyr. Midler ventes medgått i 2019. 
78065 Tiltak på nedlagt deponi 0 500 0 % 500 0  Som planlagt  Ganske sikker
Pågående prosjekt og midler ventes medgått i 2019.
78077 Kommunale returpunkt 0 1 000 0 % 1 000 0  Som planlagt  Sikker
Prosjekt under planlegging og midler ventes medgått i 2019. 
81001 Oppgradering av Langgata(eks mva og bruk av fond) -5 -538 1 % 0 538  Som planlagt  Sikker
Merforbruk i prosjektet overført fra 2018, gjøres opp i endelig aneggsregnskap i forbindelse med 2.tertial.
81003 Områdesreguleringsplan 0 -6 684 0 % 0 6 684  Som planlagt  Sikker
Utgifter i forbindelse med områdereguleringsplanen Ruten. Salg av Ruten utbyggingsareal er utredet og behandlet av bystyret 13.05.2019. Utgifter er planlagt finansiert med netto inntektsoppgjør fra salg tilført bykassen. Sak om Ruten utb.areal vedtatt av bystyret, salgsprosess går ikke videre nå. 
81004 Havnepromenade Sandnes indre havn(utgifter eks. mva og bruk av fond) 1 061 -55 -1 929 % 0 55  Etter plan  Usikker
Arbeidene fullføres i år, og endelig anleggsregnskap avlegges i forbindelse med 2. tertial.
Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 17.09.2019 10:48