Investeringsregnskapet - skjema 2A

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap januar-august Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
Investeringer i anleggsmidler 189052 419124 362233
Per august er det brukt kr 189 millioner av årets budsjett på kr 419 millioner. Dette tilsvarer 45,1 prosent av årets budsjett. Oversikt over alle pågående investeringsprosjekter finnes i budsjettskjema 2B.
Utlån og forskutteringer 626431 844770 942872

Regnskapstallene består av utlån til Sandnes eiendomsselskap KF, kr 450 millioner, lån til Sandnes Ulf Arena AS, kr 25 millioner og startlån, kr 151,4 millioner.

16. september behandler bystyret bsak 103/19 "Informasjon om startlånsordningen og behov for økt ramme for startlån i 2019". I saken ber rådmannen om utvidet ramme til startlån for videreutlån i 2019 med kr 70 millioner. Budsjett  for både bruk av lån og videreutlån budsjettjusteres dermed opp med kr 70 millioner.

Kjøp av aksjer og andeler 2351 17300 17300
Budsjett på kr 17,3 millioner gjelder kapitalinnskudd til pensjonskasser. Det er i gjeldende økonomiplan 2019-2022 satt av kr 15 millioner årlig til Sandnes kommunale pensjonskasse og kr 2,3 millioner til KLP.
Avdrag på lån 42452 150000 150000
I gjeldende økonomiplan 2019-2022 er det budsjettert med kr 150 millioner i avdragsutgifter på startlån. Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Kommunen betaler avdrag på lånene til Husbanken.
Avsetninger 8245 8245   -
Årets finansieringsbehov 868531 1439439 1455105
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler 402431 1037623 1076641

Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter, må lånefinansieres. Det er så langt i år tatt opp kr 251 millioner i ordinære lån til finansiering av årets investeringer. Øvrige bruk av lånemidler per august gjelder startlånordningen. Dette er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken.

16. september behandler bystyret bsak 103/19 "Informasjon om startlånsordningen og behov for økt ramme for startlån i 2019". I saken ber rådmannen om utvidet ramme til startlån for videreutlån i 2019 med kr 70 millioner. Budsjett  for både bruk av lån og videreutlån budsjettjusteres dermed opp med kr 70 millioner.

Inntekter fra salg av anleggsmidler 64 128384 128384
Det er budsjettert med kr 45 millioner til salg av det gamle rådhuset, kr 70 millioner til salg av den gamle brannstasjonen og kr 6,7 millioner til salg av restareal i utbygde områder og kr 6,7 millioner til salg av Ruten utbyggingsareal. Det informeres om at inntekt fra salg av brannstasjon er utsatt til 2020 og budsjett overføres til 2020 i 2. perioderapport.
Tilskudd til investeringer 11923 6290 6290
Det er budsjettert med kr 5 millioner i inntekt i form av utbyggerrefusjon for rundkjøring og diagonal Hoveveien og kr 990 000 i tilskudd til sykesignalanlegg fra Husbanken. Innbetalt kr 7 millioner fra Rogaland Fylkeskommune som belønningsordning for Roald Amundsensgate.
Kompensasjon for merverdiavgift 17351 44388 32979
Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 151027 176859 173863

Kr 150 millioner av budsjettet gjelder startlånordningen. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunen står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen, og disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.

Kommunen har i tillegg ansvarlige lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet.

Består også av inntekt fra anleggsbidragsavtaler.

Andre inntekter 135   -   -
Sum ekstern finansiering 582931 1393544 1417857
Overført fra driftsregnskapet   - 38248 37248
Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 38,2 millioner i 2019. Regnskapsføringen foretas ved årets slutt.
Bruk av avsetninger 6697 7647 -
Sum finansiering 589628 1439439 1455105
Udekket/udisponert -278903   -   -
Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 17.09.2019 10:36