Budsjettjusteringer - drift

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Skole felles Tilleggsbevilgning til økning i spesialpedagogiske tiltak i grunnskolen 6500
Styrket barnehage Tilleggsbevilgning til økning i spesialpedagogiske tiltak for barnehagebarn 4000
Barnehage felles Tilleggsbevilgning for å dekke økte kostnader til sandnesbarn i barnehager i andre kommuner 3400
Barnehage felles Tilleggsbevilgning for å dekke økte kostnader i tilskudd til private barnehager 1600
Barne- og familieenheten (BFE) Tilleggsbevilgning til økt aktivitet og økte kostnader for plassering av barn 5800
Boligtjenesten Tilleggsbevilgning som følge av økte kostnader til kommunale avgifter 400
Samordning Tilleggsbevilgning til å dekke økte kostnader til ressurskrevende brukere 2700
Helse og velferd felles Tilleggsbevilgning for å reversere videreføring av merforbruk som ved en feil var lagt inn i årsoppgjørsaken 4152
Helse og velferd felles Omdisponering av midler til å dekke driftstilskudd til fysioterapeuter. Føres fra fysio/ergoterapitjenesten til helse og velferd felles 42
Fysio/ergoterapitjenesten Omdisponering av midler til å dekke driftstilskudd til fysioterapeuter. Føres fra fysio/ergoterapitjenesten til helse og velferd felles -42
Kultur Tilleggsbevilgning for å dekke inntektsreduksjon som følge av redusert drift av MediaLab 260
Park, idrett og vei (PIV) Tilleggsbevilgning for å dekke økte kostnader i tilskudd til Rogaland Arboret 119
Park, idrett og vei (PIV) Tilleggsbevilgning for å dekke etterslep i utbetaling til idrettslag som har søkt om midler til nybygg/ombygging/rehabilitering 6510
Plan Bevilgning til prosjektsøknad  for funksjoner i Storånaparken i forbindelse med åpning av Storåna, jamfør fsak 44/19 350
Plan Bevilgning til prosjektsøknad  for funksjoner i Storånaparken i forbindelse med åpning av Storåna, jamfør fsak 44/19, finansering ved fond -350
Plan Bevilgning til områdeutredning av Hana bydelsområde, jamfør vedtatt kommuneplan 500
Plan Bevilgning til områdeutredning av Hana bydelsområde, jamfør vedtatt kommuneplan, finansering ved fond -500
Utbygging og prosjekter Bevilgning til kartleggingsarbeid i forbindelse med åpning av Storåna, jamfør fsak 44/19 500
Utbygging og prosjekter Bevilgning til kartleggingsarbeid i forbindelse med åpning av Storåna, jamfør fsak 44/19, finansiering ved fond -500
Bydrift Tilleggsbevilgning til utvidet arbeidstid for tilsynsvakter i nytt rådhus 200
Kommune felles Bevilgning – dekke erstatningssak barnevernstjenesten  1333
Kommune felles Bevilgning – dekke erstatningssak barnevernstjenesten, finansiering ved fond  -1333
Kommune felles Tilleggsbevilgning til økte kostnader for AFP 6000
Sentrale inntekter Merinntekter som følge av økt rammetilskudd -38000
  Redusert overføring drift til investering -3641
SUM   0

 

Søknader om tilleggsbevilgninger som skal tas opp i årsoppgjørsaken eller må tas innenfor egen ramme 
Område Sak Beregnet beløp
BFE Ytterligere kostnader til drift innen barnevernet - tas i årsoppgjørsaken 4500
Barnehage felles Ytterligere kostnader til tilskudd til private barnehager 1600
Matservice Merkostnader som følge av midlertidig flytting av mottakskjøkken fra Åse Boas til produksjonskjøkkenet på Vatne - tas i årsoppgjørsaken 500
Sykehjem vest Kjøp av vaskeritjenester for Åse Boas, i ombyggingsperiode - tas i årsoppgjørsaken 1500
Boligtjenesten Redusert inntekt som følge av tomgangsleie, kommunale boliger - tas i årsoppgjørsaken 3400
EFF Økte lønnskostnader til avlastere som går over på ny ansettelsesordning - tas i årsoppgjørsaken 2000
Legetjenester Økte kostnader til fastlegetilskudd - tas i årsoppgjørsaken 500
Helse og velferd felles Redusert refusjon for ressurskrevende brukere - tas i årsoppgjørsaken 17000
Innovasjon og digitalisering Informasjonssikkerhet.
Ved økt digitalisering/ effektivisering må informasjonssikkerhetsarbeidet styrkes for å minimalisere uønskede hendelser. Beregnet til om lag kr 300.000 i 2019. For senere år meldes prosjektet inn som behov i økonomiplanen. Endelige kostnader vurderes i årsopgjørssaken.
300
Park, idrett og vei (PIV) Økte kostnader til vedlikehold av gravplasser, finansieres innenfor egen ramme eller av fond fra byutvikling og teknisk 500
Sandnes parkering Reduserte inntekter som følge av stenging av Ruten parkering - tas innenfor egen ramme eller av eget fond 1191
Sum   32991

 

Informasjon om de enkelte budsjettjusteringene finnes i skjema 1B.

Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 16.09.2019 11:18