Driftsbudsjettet - skjema 1B

DRIFTSBUDSJETT - SKJEMA 1B  Regnskap     jan-aug Budsjett       jan-aug Avvik Avvik i % Årsbudsjett Årsprognose
             
Oppvekst skolene          
Ordinær grunnskoleopplæring inkl. fellesutgifter 673285 661704 11582 1,8 % 1012559 8400
Ordinær grunnskoleopplæring, inkludert Senter for flerspråklige barn og unge (FBU), har et samlet merforbruk på kr 11,58 millioner per august. Merforbruket skyldes blant annet økt behov for ressurser til spesialundervisning og økte kostnader forbundet med lærernormen. 
    
Stortinget har vedtatt norm for lærertetthet i ordinær opplæring på skolenivå. Lærernormen pålegger skolene å bruke et visst antall lærerstillinger i ordinær undervisning. Skolene kan ikke lenger fritt overføre midler fra ordinær opplæring til spesialundervisning dersom det er behov for det. Samlet sett begrenser lærernormen skolenes handlingsrom og øker skolenes ressursbehov. Som følge av lærernormen, har oppvekst skole revidert tildelingsmodellen for grunnskolene i Sandnes kommune. Lærernormen og forbedret tildelingsmodell omtales nærmere i Økonomiplanen 2020-2023.   
    
Andelen elever med lovfestet rett til spesialundervisning har økt de siste årene i Sandnesskolen. Grunnskolenes kostnader øker i takt med veksten i behovet. Barneskolene i Sandnes kommune hadde et merforbruk knyttet til spesialundervisning på kr 9,2 millioner våren 2019. Helårseffekten av dette merforbruket er beregnet til kr 15,7 millioner. Ungdomsskolene melder også om økende ressursbehov til spesialundervisning. Rådmannen tilrår å øke budsjettrammen til spesialundervisning med kr 6,5 millioner, for å dekke forventet merforbruk høsten 2019. 
    
I årsbudsjettet til FBU for 2019, er det lagt inn en forventning om tilskudd fra staten på kr 1,9 millioner. Tilskuddet er knyttet til grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkere. Ettersom alle mottakssentrene i Sandnes kommune er lagt ned, bortfaller denne refusjonen. FBU har imidlertid samlet sett opplevd en økning i antall barn og unge som har rett til særskilt språkopplæring. FBU må derfor opprettholde samme bemanning og tilbud som tidligere, og sørge for at elevenes rettigheter til særskilt språkopplæring ivaretas. Rådmannen vil komme tilbake til dette i Økonomiplanen 2020-2023. 
    
Oppvekst skole felles har et merforbruk på kr 5,3 millioner per august. Dette skyldes blant annet økte kostnader på kr 1,6 millioner knyttet til kjøp av private tjenester fra friskoler. Sandnes kommune får delvis kompensasjon for disse tjenestene gjennom en statlig finansiert korreksjonsordning. Kr 3,2 millioner viser til et merforbruk på ordinære skoler i 2018 som skal dekkes inn av fond i 2019. Oppvekst skole felles forventes derfor å gå i balanse ved årets slutt, etter bruk av fond på området. 
    
Årsprognose for ordinær grunnskoleopplæring, inkludert FBU, er et merforbruk på kr 8,4 millioner før ekstrabevilgninger.
SFO 9806 11165 -1359 -12,2 % 19775 0
Skolefritidsordningen (SFO) har et mindreforbruk på 1,4 millioner per august. Halv søskenmoderasjon for SFO og barnehage ble innført fra august 2019. Det er usikkert hvordan dette vil slå ut og hvor store mindreinntektene her vil bli. SFO styrer mot balanse ved årets slutt.
Voksenopplæring 2320 6070 -3751 -61,8 % 13032 0
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 3,75 millioner per august. Mindreforbruket skyldes tilskuddsmidler som skal være med å dekke drift ut over høsten. Det forventes at Sandnes læringssenter (SLS) går i balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst skole 685411 678939 6471   1045366 8400
             
Oppvekst barn og unge          
Barnehager inkludert fellesutg 540471 535028 5443 1,0 % 761646 12000
Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene. 
    
Barnehager felles
Frem til nytt barnehageår i august har det vært 37 flere små barn og 5 færre store barn i private barnehager enn det som ligger til grunn i budsjett for 2019. Per august er det betalt ut tilskudd for 1.-3. kvartal. Merforbruket er per august på kr 1,6 million og det søkes tilleggsbevilgning for å dekke periodens merforbruk. Utbetaling for 4. kvartal vil være på bakgrunn av barnetellingen 2. september. Endelige barnetall for høsten for private barnehager foreligger ikke til 2. perioderapport. Det er derfor vanskelig å si hvordan utviklingen blir for 4. kvartal. Rådmannen følger saken mot årsoppgjørssaken. 
    
For våren 2019 gikk det 20 færre barn fra andre kommuner i sandnesbarnehager enn sandnesbarn med plass i andre kommuner. Det har ført til et merforbruk på kr 3,4 millioner per august. Av erfaring vil det også til nytt barnehageår 2019 gå flere sandnesbarn i barnehager i andre kommuner enn barn fra andre kommuner med plass i Sandnes. Merforbruket forventes derfor å øke mot årets slutt. Det bes derfor om tilleggsbevilgning på kr 3,4 millioner. Rådmannen vil fortsette å følge situasjonen mot årsslutt. 
     
Styrket barnehage
Styrket barnehagetilbud har per august 2019 et merforbruk på kr 4 millioner. Bakgrunnen for dette er, som nevnt i 1. perioderapport, flere stillinger enn virksomheten har budsjett til. Utviklingen i året har vært jevn og virksomheten har fortsatt 2 spesialpedagoger og 14 støttepedagoger utover budsjett. Det ligger også inne en innsparing på kr 626 000 som ikke vil kunne løses innenfor tildelt ramme. Det estimeres derfor et merforbruk ved årets slutt på kr 7,5 millioner. På bakgrunn av den vanskelige situasjonen bes det om en tilleggsbevilgning på kr 4 millioner for å dekke periodens merforbruk. Avvik utover dette som oppstår i løpet av høsten vil bli vurdert i årsoppgjørssaken. Det vises til 1. perioderapport for mer utfyllende informasjon om bakgrunnen for den økonomiske situasjonen til styrket barnehage. 
    
Barnehager
Barnehagene samlet har et mindreforbruk på kr 2,5 millioner per august. Dette er før høstjusteringen er utført på området. Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt. 
   
   
   
PPT, BFE og helsestasjonstjenester 107949 106529 1420 1,3 % 176505 10300
Helsestasjonstjenester (HST) har et mindreforbruk kr 1,6 millioner på lønn grunnet tildeling av øremerkede midler for inneværende år. HST styrer mot balanse ved årets slutt. PPT har et mindreforbruk på kr 499 102 grunnet vakanser og styrer mot balanse ved årets slutt.
    
For Barne- og familieenheten (BFE) viser andre tertial et merforbruk på kr 3,5 millioner. Barnevern har store kostnader i tilknytning til aktivitet og plasseringstiltak av barn og kostnadene vil øke ytterligere i siste halvår. Det søkes nå om tilleggsbevilgning med kr 5,8 millioner, resten vil en komme tilbake til i årsoppgjørssaken. Det er estimert et merforbruk på i overkant av kr 10 millioner for virksomheten, ved årets slutt, før eventuelle tilleggsbevilgninger i denne rapporten. 
Sum oppvekst barn og unge 648420 641558 6863   938151 22300
             
Helse og velferd          
Enhet for funksjonshemmede 223546 222317 1228 0,6 % 337522 0
Virksomheten har et merforbruk på kr 1,2 millioner etter august. Dette skyldes at flere private avlastere enn antatt har valgt å bli med i ny ordning med fast ansettelse kontra gammel ordning med oppdragskontrakter, samt at behovet for slik avlastning stadig øker. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter bruk av eget disposisjonsfond.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 149681 148813 868 0,6 % 224466 0
Virksomheten har et merforbruk på kr 868 000 etter august. Merforbruket skyldes hovedsakelig høyere utgifter til lærlinger og bompenger enn budsjettert. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell bruk av eget disposisjonsfond.
H&V felles og samordningstjenester 90089 83651 6438 7,7 % 2324 21000
Helse og velferd felles og samordningstjenester har et samlet merforbruk på kr 6,4 millioner etter august. Helse og velferd felles sitt merforbruk på kr 4,3 millioner skyldes overført merforbruk fra 2018 samt nye vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2019-22, som området ikke har klart å finne løsninger for. Samordningstjenesten sitt merforbruk på kr 2,1 millioner skyldes økt kjøp av tjenester fra private til nye ressurskrevende brukere.
    
Samordning har de siste årene hatt en betydelig økning i utgifter til kjøp av ressurskrevende tjenester. Til og med august 2019 er kostnaden kr 39,5 millioner, mot kr 33,2 millioner for samme periode i 2018 og kr 27,1 millioner i 2017, en total økning de siste to år på kr 12,4 millioner for denne perioden. Rådmannen tilrår tilleggsbevilgning på kr 2,7 millioner til en ny bruker med behov for ressurskrevende tjenester fra starten av 2019. Enheten har ikke eget disposisjonsfond, men det er disposisjonsfond på området som kan brukes til å dekke enheten sitt merforbruk. Samordning kan derfor gå i balanse i 2019. 
    
Helse og velferd felles søker fremdeles løsninger for å håndtere de nye innsparingene på kr 7 millioner innenfor rammen. Rådmannen tilrår tilleggsbevilgning for overført kr 4 millioner i merforbruk fra 2018.
I tillegg har fellesområdet budsjett med inntektskrav for forventet refusjon ressurskrevende som ble økt med kr 30,4 millioner i tiltak L4 i ØP 2019-2022, og er på kr 142 millioner i budsjettet for 2019. For 2018 fikk kommunen kr 125 millioner i refusjon. Det forventes tilsvarende refusjon for 2019, og inntektskravet er dermed kr 17 millioner for høyt. Forventet merforbruk i 2019 er dermed kr 17 millioner, etter tilleggsbevilgninger i denne sak. Rådmannen anbefaler at merforbruket knyttet til refusjon ressurskrevende skal tas i årsoppgjørssaken når det foreligger et mer nøyaktig beløp.
Helse- og rehabiliteringstjenester 169526 171014 -1488 -0,9 % 282183 -500
Området har et mindreforbruk på kr 1,5 million etter august. Innenfor området er fysio/ergoterapitjenesten og mestringsenheten om lag i balanse per august.   
    
Kommunelege/legetjenesten har utfordringer knyttet til rekruttering av leger og har derfor et mindreforbruk per august på kr 698 000. Enheten har meldt om merutgifter knyttet til økt sats for fastleger fra og med 1. juli. Halvårseffekt for 2019 utgjør om lag kr 500 000. Rådmannen anbefaler at enheten dekker merutgiftene innenfor rammen. 
    
Legevakt, Ø-hjelp og BHT har et mindreforbruk på om lag kr 928 000 som skyldes vakante stillinger samt høyere refusjoner og egenandeler enn budsjettert. Det forventes at enheten vil ha et mindreforbruk også ved årets slutt på om lag kr 500 000. 
Sosiale tjenester 144027 142904 1123 0,8 % 216343 0
Området har et merforbruk på kr 1,1 millioner, som i hovedsak gjelder NAV og boligtjenesten.
    
Boligtjenesten har meldt om utfordringer knyttet til tomgangsleie og økte kommunale avgifter. Rådmannen anbefaler tilleggsbevilgning på kr 400 000 for å dekke kostnaden med økte kommunale avgifter. 
Øvrige enheter styrer mot balanse ved årets slutt
Sykehjemstjenester 278944 267079 11865 4,4 % 393556 0
Området har et merforbruk på kr 11,9 millioner etter august. Merforbrukene er fordelt med kr 8,6 millioner på sykehjem vest, kr 3,0 millioner på sykehjem øst og kr 300 000 på Sandnes matservice. Sykehjemsenhetene melder om problemer med rekruttering av sykepleiere, og det har vært nødvendig med kostbare alternativer som vikarbyrå for å dekke opp for sykepleiermangel. Sykehjemmene får også stadige utfordringer med nye ressurskrevende brukere, og utgiftene vil overstige deres vedtatte budsjettrammer. Særlig innenfor sykehjem vest har det kommet nye brukere med behov langt utover tildelt budsjett. Rådmannen anbefaler at enhetene dekker merforbrukene med egne disposisjonsfond. Området styrer derfor mot balanse ved årets slutt.
    
I forbindelse med renovering og ombygging av 1. etasje på Åse bo- og aktivitetssenter må vaskeriet på Åse kjøpe vaskeritjenester under byggeperioden estimert til kr 1,5 millioner. Sandnes matservice har fått estimert kostnadene til kr 500 000 for å flytte mottakskjøkkenet til Vatne hovedkjøkken i perioden. Rådmannen vil vurdere enhetenes merutgifter til dette i årsoppgjørsaken.
Sum helse og velferd 1055813 1035778 20034   1456394 20500
             
Byutvikling og teknisk          
Byutvikling 17159 16433 727 4,4 % 35329  
Plan har et merforbruk per august på kr 180 000 som skyldes utgifter til annonsering og konsulenter, og går mot et merforbruk i 2019. Det er vanskelig å estimere samlet merforbruk for 2019 på grunn av usikkerhet om refusjoner på lønn. Merforbruk for 2019 vil bli gjort opp i årsoppgjøret. 
    
Geodata har et merforbruk per august på kr 589 000. Dette skyldes følgende faktorer:
• De totale datautgiftene Geodata betaler for fellessystemer for kommunen, er økt. I forbindelse med justering av hjemmelsfordeling mellom selvkost og skatt, er finansiering av den nye kartløsning tilpasset bruksfordelingen mellom disse områdene. 
• I forbindelse med flytting til nytt rådhus, har det vært nødvendig å supplere med datautstyr og inventar.
• Det har vært gjennomført en høy aktivitet i forbindelse med kurs- og møtedeltagelse. Reiseutgiftene har vært større enn budsjettert.
• Lønnsutgifter på skattefinansiert område er noe høyt på grunn av en justering i hjemmelsfordeling mellom selvkost og skatt. I tillegg har vi en engasjementsstilling som betales av skatt ut inneværende år.
    
Det er imidlertid forventet at merforbruket vil dekkes inn helt eller delvis med merinntekter fra salg av Infolandprodukter i løpet av året.
    
Byggesak vil ende i balanse ved årets slutt etter avsetning til selvkostfond.
Fagstab B&T 6388 6229 159 2,6 % 7735 0
Området har et lite merforbruk per august. Forventer balanse ved årsslutt.  
Teknisk 65599 66544 -945 -1,4 % 107573 0
Området har et lite mindreforbruk per august. Park, idrett, vei - gravlund varsler imidlertid om merforbruk. På grunn av økt timepris og økt antall begravelser vil en ikke kunne drifte gravplassene innenfor budsjett i 2019. Gresset kan ikke slippes lenger opp enn slik det er nå uten å bryte gravplassforskriftens intensjon om verdighet. Et eventuelt merforbruk blir gjort opp i forbindelse med årsoppgjøret. Idrettslag kan søke om tilskudd til nybygg/omlegging/rehabilitering. Det utbetales kr 1,2 millioner årlig til formålet. Det er per nå totalt godkjent søknadssum på tilsammen kr 7,7 millioner. Dette gir et etterslep på kr 6,5 millioner og vil gi ventetid på 5 år for utbetaling. Rådmannen tilrår tilleggsbevilgning på kr 6,5 millioner for å dekke etterslepet.
    
Avtalene med Rogaland arboret, Jæren og Ryfylke friluftsråd bygger på innbyggertall og skal justeres for deflator. Budsjettet for 2019 er ikke tilstrekkelig for å betale kommunens avtaleforpliktelse, og viser en differanse på kr 119 000. Rådmannen tilrår å øke budsjettet til dette i 2. perioderapport.
    
PIV regner med å gå i balanse ved årsslutt om det ikke blir mye snø før nyttår.
Byutvikling og teknisk (Vann, avløp og renovasjon - selvkost) -144766 -144745 -21 0,0 % 893 0
Selvkosttjenestene vann, avløp, renovasjon og slamtømming vil ende i balanse ved årets slutt etter bruk og avsetning til selvkostfondene.
   
Sum Byutvikling og teknisk -55620 -55539 -80   151530 0
             
Organisasjon          
Organisasjon 57184 58713 -1529 -2,6 % 102964 -1000
Organisasjon har per august et mindreforbruk på kr 1,5 million som følge av vakante stillinger, i all hovedsak i IT avdelingen. Ny IT sjef er ansatt og har startet prosesser omkring utredning av nødvendig kompetanse i IT avdelingen. Det er forventet et mindreforbruk relatert til ekstrabevilgning av midler til lederopplæring. Dette programmet er noe forsinket og hvis ikke realisert i høst, må bes overført kr 1 million til 2020 i årsrapporten ved gjennomgang av samlet driftsresultat på organisasjon.
   
             
Økonomi            
Økonomi 26651 27558 -907 -3,3 % 45638 -1400

Økonomi har et samlet mindreforbruk på kr 906 921, per august. Dette er et resultat av vakante stillinger og foreldrepermisjoner. Området styrer mot et mindreforbruk på omlag kr 1,4 millioner ved årets slutt. Digitalisering i regnskapsavdelingen videreføres. Som følge av tiltakene som er innført så langt, ser en effektivitetsgevinster ved at arbeidet er blitt enklere og det er mindre risiko for feil. I tillegg brukes det mindre papir enn tidligere. Eksempler på områder med økning av digitaliseringsgraden er vederlagsberegning, utgående faktura, utgående post, eOrdre og internfakturering av matbestilling.


Nå jobbes det med forberedelser til innføring av et nytt system, FakturaFirewall, som vil effektivisere flyten av inngående faktura. Målet her er å automatisere arbeidet med fakturamottaket, som opptar store ressurser i regnskapsavdelingen. Finansieringen av implementeringskostanden er sikret av digitaliseringsfondet. Anbudskonkurransen gjennomføres i løpet av høsten.
    
Innbyggere mottar i dag faktura i alle tilgjengelige digitale kanaler, noe som har resultert i at andel for elektroniske faktura har fått et betydelig løft. Arbeidet som er gjort så langt danner et nødvendig forstadie til videre effektivisering og robotisering. Målet er at endringene som gjøres skal, direkte og indirekte, øke kvaliteten på kontakten med innbyggere og de interne tjenestene. 
    
SAS innkjøpsanalyseverktøy har ikke gitt ønsket gevinst i forhold til innsparing. SAS innkjøpsanalyse og tilhørende stillingshjemmel blir derfor ikke videreført til 2020. Rådmannen har avsluttet kontrakten med leverandøren av analyseverktøyet. Resterende innsparingskrav, kr 914 000, vil reverseres som følge av at tiltaket avsluttes. Tiltakene innarbeides i økonomiplan 2020-2023.
    
I forbindelse med kommunesammenslåingen med Forsand, er det behov for taksering av kraftledninger i Sandnes. Kostnadene, kr 200 000, søkes dekket av midler fra KMD for ny kommune, og legges fram i perioderapporten til fellesnemnda 24. september 2019.

           
Kultur og næring          
Kultur og næring 86479 86127 353 0,4 % 119309 0
Kultur og næring har et merforbruk på kr 353 000 per august. Dette skyldes i hovedsak inntektskrav som følge av redusert aktivitet på MediaLab, kr 260 000. Inntektstapet søkes kompensert ved tilleggsbevilgning i denne perioderapporten. 
         
Innovasjon og digitalisering        
Innovasjon og digitalisering 8285 8660 -375 -4,3 % 11424 0
Innovasjon og digitalisering har et mindreforbruk på kr 375 000 per august, og styrer mot balanse ved årets slutt. Mindreforbruket skyldes to ledige stillinger, som fylles fra og med 1. oktober. Stillingene og de ledige midlene fram til 1. oktober brukes til å øke kommunens kommunikasjonsarbeid gjennom økt fokus på film som kommunikasjonsverktøy. I tillegg er kommunens intranett under videreutvikling.
    
Kommunens mål om at alle lokasjoner skal sertifiseres som Miljøfyrtårn innen utgangen av 2023 har også fått mer fokus denne perioden, og i den sammenheng er det laget en opplæringsfilm om Miljøfyrtårn for å forenkle arbeidet. 
    
«Program for automatisering, og økt utnyttelse av digitale løsninger», jamfør bsak 51/19, har som mål å øke utnyttelsen av automatiserte og robotiserte prosesser, og det er kommet forslag på 47 mulige prosesser. En systematisk kartlegging medfører fjerning og forenkling av prosesser hvor en har fått ny funksjonalitet eller bedre samhandling mellom digitale verktøy og arbeidsprosesser.
       
Rådmannens staber og kommune felles      
Eiendom 79482 79482 0 0,0 % 228366 0
På området ligger per i dag driftstilskudd til Sandnes eiendomsselskap KF samt internhusleie. Per i dag er det fakturert for eide bygg tatt i bruk per 31.12.2018. Etter hvert som fakturering gjennomføres gjøres budsjettjusteringer ut til områdene som betaler internhusleie. Fakturering av internhusleie er i år noe forsinket som følge av redusert bemanning hos SEKF. Området er i balanse og styrer i utgangspunktet mot balanse ved årets slutt, men det vil trolig komme endringer i interhusleieutbetalingen som følge av justerte ferdigstillelsesdatoer for nybygg i løpet av året.
Kommunens fellesutgifter  251990 246596 5394 2,2 % 347931 7300
Kommunens fellesutgifter har per august et merforbruk på kr 5,4 millioner som i hovedsak gjelder merforbruk på AFP på kr 4,1 millioner og en erstatningssak på kr 1,3 millioner. Utgiftene til erstatningssaken foreslås dekkes av kommunens reservefond. Årsprognose for AFP-utgifter anslås til et merforbruk på kr 6 millioner. Rådmannen tilrår at området tilleggsbevilges tilsvarende beløp.
Politisk virksomhet 11861 11949 -88 -0,7 % 22845 0
Mindreforbruk på kr 88 000. Styrer mot balanse ved årets slutt.    
Rådmannens staber 7954 8101 -148 -1,8 % 14008 0
Mindreforbruk grunnet økt inntekt på bevilgningskontroller. Styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum rådmann og fellesutgifter 351287 346128 5157 1,5 % 613150 7300
             
Sum drift 2863909 2827920 35990   4483924 56100
             
Sentrale inntekter          
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter -2925546 -2911507 -14039 0,5 % -4483924 -38000
Avviket skyldes i hovedsak merinntekter på rammetilskuddet grunnet lavere inntektsutjevning enn budsjettert. For mer detaljer se skjema 1A.
             
TOTALT -61636 -83587 21950   0 18100
Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 21.10.2019 11:29