Driftsbudsjettet - skjema 1A

 

DRIFTSBUDSJETTET - SKJEMA 1A Regnskap Periode-budsjett Avvik  Avvik i % Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
1 Skatt på inntekt og formue -1521149 -1536000 14 851 -1,0% -2436000 -2436000
Akkumulert mindreinntekt for skatt per august, sammenlignet med periodisert budsjett, er på kr 14,9 millioner. Totalt har kommunen fått kr 1 521,1 millioner i skatteinntekter i perioden januar til august 2019. Sammenlignet med samme periode i fjor gir dette en skattevekst per august på 3,9 prosent, mot en budsjettert skattevekst for 2019 på 4,3 prosent. Skatteveksten for landet var per juli på 3,8 prosent (har ikke oppdaterte tall per august). Se rapporten skatteinngang per august for mer detaljer
2 Ordinært rammetilskudd -1246633 -1218789 -27844 2,3% -1746000 -1746000
Per august er det merinntekter på rammetilskuddet på kr 27,8 millioner, som i hovedsak gjelder lavere inntektsutjevning. Per august er det kun inntektsutjevningen for perioden januar til mai som er bokført. Prognose for inntektsutjevning per september (basert på skatteinngang per 31. juli) er merinntekter på kr 30,5 millioner. Grunnen til lavere inntektsutjevning skyldes høyere skatteinntekter på landsbasis enn forutsatt. I statsbudsjettet for 2019 ble skatteveksten for landet opprinnelig anslått til 0,4 prosent. I revidert nasjonalbudsjett ble vekstanslaget oppjustert til 1,2 prosent. Per juli er skatteveksten på landsbasis på 3,8 prosent. Rådmannen tilrår på bakgrunn av dette at rammetilskuddet kan økes med kr 38 millioner i denne saken. Se rapporten skatteinngang per august for mer detaljer
3 Andre generelle statstilskudd -44818 -44750 -68 0,2 % -105724 -105724
Andre generelle statstilskudd består hovedsakelig av integreringstilskudd til flyktninger. Kommunen mottar integreringstilskudd i 5 år fra og med bosettingsår. For 2019 mottar kommunen tilskudd for totalt 591 personer bosatt i perioden 2015-2018. I tillegg kommer tilskudd til nye bosatte i 2019. Hittil i år er 25 flyktninger bosatt i kommunen.
4 Sum frie disponible inntekter -2812601 -2799539 -13062 0,5 % -4287724 -4287724
5 Renteinntekter og utbytte -145102 -144027 -1074 0,7 % -500750 -500720

Renteinntekter og utbytte har per august et mindreforbruk på kr 1,1 millioner, og prognosen er balanse ved årets slutt.

Generalforsamlingen i Lyse AS har fastsatt utbytte for regnskapsåret 2018 til totalt kr 550 millioner. Sandnes sin andel av utbytte utgjør kr 107,4 millioner (19,53 prosent). Utbytte er i samsvar med budsjettforutsetningen.
   

6 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 68097 68000 97 0,1 % 111360 121360
Rente- og finansutgifter er per august i tilnærmet balanse, og prognosen ved årets slutt er utgifter i henhold til budsjett.
7 Avdrag på lån 1713 1713 -1 0,0 % 240460 240460
Det budsjetteres med kr 240,5 millioner i avdrag på ordinære lån i 2019. Avdragene på ordinære lån regnskapsføres ved årsslutt. Per august er det regnskapsført kr 1,7 millioner i avdrag på lån i Husbanken.
8 Netto finansinntekter / - utgifter -75292 -74314 -978 1,3 % -148930 -138900
9 Bruk av ubundne avsetninger -35007 -35007 0 0,0 % -39233 -20263
Per august er det foretatt bruk av disposisjonsfond på kr 35 millioner. Dette gjelder i hovedsak fondsføringer vedtatt i gjeldende økonomiplan 2019-2022 på kr 15,3 millioner (jfr bsak 145/18) og fra første perioderapport 2019 på kr 11,8 millioner (bsak 65/19). I tillegg har skoleområdet bruk kr 5 millioner i 2019 på å dekke innsparinger på området.
10 Bruk av bundne avsetninger  -2647 -2647 0 0 % -2647 0
Per april er det foretatt bruk av bundne fond (øremerkede midler) på kr 2,6 millioner. Dette gjelder blant annet matpenger i SFO og barnehage som ikke ble brukt opp i 2018 og bruk av mottatte øremerkede tilskudd til samarbeidsavtale om kompetanseutvikling knyttet til opplæring av flyktninger og minoritetsspråklige i Lund kommune.
11 Netto avsetninger -37654 -37654 0 0 % -33964 -20263
12 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0,0 % 38248 37248
Per august er det foretatt bruk av bundne fond (øremerkede midler) på kr 2,6 millioner. Dette gjelder blant annet matpenger i SFO og barnehage som ikke ble brukt opp i 2018 og bruk av mottatte øremerkede tilskudd til samarbeidsavtale om kompetanseutvikling knyttet til opplæring av flyktninger og minoritetsspråklige i Lund kommune.
13 Til fordeling drift -2925547 -2911507 -14039 0,5 % -4432370 -4409639
Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 17.09.2019 10:33