Kommunale foretak

Sandnes Eiendomsselskap KF

Drift

Foretaket er ved gjennomgangen for 2. periode forventet å gå i budsjettmessig balanse ved årets slutt og den totale prognosen består foreløpig uendret.

Husleiemodellen oppdateres fortløpende og endringer i løpet av året vil derfor kunne medføre avvik mot budsjetterte husleieinntekter og tilhørende kapitalkostnader ved årsslutt 2019. Husleien for 2019 - Bygg eldre enn 31.12.2014 og Nye bygg ferdig etter 01.01.2015 er fakturert og bokført. Resterende husleie for bygg ferdigstilt i løpet av 2019 og tiltak på eksisterende bygg blir fakturert når ferdigstillelse og tiltak er endelig i løpet av høsten. Husleie for det nye Rådhuset skal også faktureres så snart endelig beregning av husleien foreligger.

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold finansieres gjennom internhusleie. Bokførte kostnader er foreløpig noe lavere enn forventet, men ifølge driftsleder er påløpt vedlikehold og drift hittil i år etter plan. Etterslepet av fakturerte og bokførte driftskostnader er derfor forventet å utliknes i løpet av september og oktober. Det er heller ikke utført eller forventet noen endringer i drift og vedlikehold i henhold til plan.   

Kostnader til energi, renhold og brukerstyrte driftsoperatørtjenester finansieres gjennom tilskudd fra kommunen. Prognose for kostnader til renhold og brukerstyrte driftsoperatørtjenester ved årsslutt er forventet å balansere i henhold til budsjett, gitt dagens utvikling. Prognosen totalt sett for 2019 er foreløpig uendret innenfor disse områdene. 

I slutten av august beregnet kommunens energileverandør, LOS, et foreløpig estimat for totalt strømforbruk for 2019 på kr 37 millioner. Erfaringen fra tidligere år indikerer at det er vanskelig å estimere totalt årlig strømforbruk på grunnlag av første halvår. Prognosen for energikostnader totalt sett ved årsslutt 2019 består derfor foreløpig uendret.


Investering

Investeringsregnskap per 31. august 2019 Regnskap jan-august Årsbudsjett % av årsbudsjett
Sum inntekter 162648 268780 60,5 %
Sum utgifter 408249 938550 43,5 %
Sum finansieringstransaksjoner -   -     
Finansieringsbehov 245601 669770 36,7 %
Dekket slik:      
Bruk av lån 450000 669770  
Mottatte avdrag på utlån -    -     
Bruk av disposisjonsfond -    -     
Bruk av bundne driftsfond -    -     
Bruk av bundne investeringsfond -    -     
Sum finansiering 450000 669770  
Udekket/udisponert 204399 -     

Bystyret har bestilt investeringsprosjekter med utgifter tilsvarende kr 938,5 millioner i 2019. Per august er det brukt kr 408,2 millioner.  

Det var som forventet lav belastning første halvår, sett opp mot samlet årsbudsjett. Dette fordi det i stor grad er prosjektering og oppstart som pågår i alle årets nye prosjekter første halvår, mens de går til gjennomføring i løpet av sommeren og høsten. Prognose rapportert 2. tertial gir forventede investeringsprosjektutgifter på kr 799,8 millioner for innværende år.  

Årsak til forventning om reduserte utgifter for 2019 er blant annet: 

  • Forskyvning av midler på S1 nytt parkeringsanlegg (prosjekt 10020) 
  • Underforbruk på Figgjo skole
  • Forskyvning av midler på Nytt garderobeanlegg Vagleleiren (prosjekt 41036)
  • Forskyvning av midler på ombygging av Skeianegata og Luragata (prosjekt 21046, 21043 og 21053)
  • Forskyvning av midler på branntekniske tiltak helsebygg (prosjekt 41020)

I flere av prosjektene er det krevende tomteavklaringer eller tidkrevende reguleringsarbeid som påvirker framdrift i prosjektene. Dette gjelder blant annet Boliger for vanskeligstilte (prosjekt 21031) og Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser (prosjekt 21033). 

Sandnes Kunst- og Kulturhus KF

Hittil i år har kulturhuset et samlet besøk på 35 895, som er noe høyere enn forventet. Foretaket går nå inn i vår høysesong, og med gode besøkstall fra første halvår har det forhåpning om et godt resultat ved årets slutt.

I mai startet arbeidet med å videreutvikle Sal 1 på KinoKino til en helhetlig konsertsal med rytmisk fokus, som følge av at det midlertidige gulvet i salen måtte rives av sikkerhetsmessige årsaker. Rivningsarbeidet ble utført for en stor del ved hjelp av egne krefter, samt omprioritering av midler innenfor driftsbudsjettet. Arbeidet vil fortsette i høst.

For å holde progresjonen i arbeidet med Sal 1 frem til omsøkte midler er på plass, vil innvilgede investeringsmidler til teknisk utstyr på Sandnes kulturhus for 2019 omprioriteres til tekniske investeringer i Sal 1. Planlagte utstyrsinvesteringer på kulturhuset flyttes dermed til 2020. Dette vil være av største betydning for den videre fremdriften av prosjektet i Sal 1, og lar seg i år gjennomføre uten større konsekvenser for kulturhuset.

Sammenlignet med planlagt aktivitet for resten av året er publikumsprognosene gode, og foretaket ligger godt an regnskapsmessig. Foretaket mener derfor at det er gode muligheter for å gå i balanse eller overskudd for 2019.

Sandnes Parkering KF

Foretaket er opptatt av å dekke kundenes behov, etterleve kommunens politiske beslutninger og være en strategisk aktør i forbindelse med byens utvikling og vekst.

Regnskapet pr. august 2019 viser at foretaket har et foreløpig resultat på kr 910.702,- mot et periodebudsjett på kr 221 144,-. Sum driftsinntekter er for samme periode på kr 9,9 mill. mot budsjettert kr 10,2 mill. Budsjettet for 2019 bærer som kjent preg av forsiktighet på grunn av all usikkerheten knyttet til elbiler og bomringen. Videre har det vært et øket fokus på å motivere arbeidsreisende til å benytte offentlig kommunikasjon («Hjem-jobb-hjem», sykkel eller gå).

I Bystyrets møte 13. mai 2019 ble det vedtatt å innføre halv parkeringsavgift for elbiler i Sandnes. Innføringen startet 01. juli 2019 og resterende ombygginger og tilpasninger vil være fullført innen 31.12.2019. Summen av de økonomiske konsekvensene av disse tiltakene er vanskelige å forutsi. Arbeidet med oppgradering av ladestasjoner er fullført. I skrivende stund har parekringsforetaket blitt informert om at byggearbeidene på Ruten skal starte, og dette vil få konsekvenser for både parkeringstilbudet i byen og foretakets inntekter som foretaket ikke kjenner omfanget av i dag.
 
Det har vært arbeidet mye med fremtidig organisering av parkeringsvirksomheten i Sandnes i nært samarbeid med arbeidsgruppen hos rådmannen og i samsvar med prosessfremdrifts-planen. Saken om tilbakeføring av parkeringsvirksomheten fra å være eget kommunalt foretak til å bli innlemmet i den kommunale organisasjon ble behandlet i møte i Fellesnemnda ultimo august 2019.

Datterselskapet merker en nedgang i salget av årsabonnementer på grunn av overgang til el-biler og på grunn av innføringen av bomringen i regionen. Etter innføring av halv parkeringsavgift for el-biler kjøper flere nå parkeringsabonnement for denne type biler. Foretaket og datterselskapet har i 2. tertial 2019 totalt 1742 abonnenter mot 2 449 i første tertial. Årsakene til dette er sammensatt, men påvirkes mye av redusert trafikk i sentrum.

Arbeidet med arbeidsmiljøet i organisasjonen fortsetter, og det er gledelig at det har gitt gode resultater.

Styret i Sandnes Parkering KF vedtok i sitt møte 05.09.2019 å fremme søknad om tilleggsbevilgning for inntektstapet knyttet til bortfall av offentlig parkering på Ruten fra september og ut året.

Sandnes Havn KF

Sandnes havn KF har per 2. tertial et driftsresultat på minus kr 874 020 mot et periodisert budsjett på kr 66 667. Korrigert for avskrivninger er ordinært resultat kr 2,5 millioner mot et periodisert budsjett på kr 3,6 millioner.

Godsmengden over offentlig kai er per 31. august på 92 212 tonn mot 157 130 tonn på samme tidspunkt i 2018. Reduksjonen er i hovedsak i form av bulklaster som er lossing/lasting av masser, med 40 035 tonn og stykkgods har blitt redusert med 23 195 tonn.

Sandnes havneterminal AS, som eies 100 prosent av Sandnes havn KF, har hatt en omsetning i første halvår 2019 på kr 10,9 millioner, mot kr 14,4 millioner første halvår 2018. Resultatet i halvåret er positivt med kr 903 840 mot 1 598.031 samme tidspunkt i 2018. Mindre utleie av personell til oljerelatert virksomhet er hovedårsaken til resultatsvekkelsen i forhold til 2018 som hadde et meget høyt aktivitetsnivå innen denne bransjen.

Sandnes tomteselskap KF 

Offentlige tomter

Arbeidet med å fremskaffe arealer til offentlige formål pågår kontinuerlig. I denne kategorien ligger både tomter til skoler, barnehager, boas, institusjoner, andre typer offentlige bygg, samt småhus og leiligheter innenfor fagfeltet boligsosial. I ny kommuneplan er det nå satt av arealer til småhus på Bogafjell, Brattebø, Foss Eikeland, Hesthammer, Gramstad. I tillegg areal til institusjon på Bråstein. Det arbeides for tiden med tomt for leiligheter på HUP1 og B11 på Sørbø Hove.

Ellers pågår arbeidet med regulering av ny tomt for Vågsgjerd Aktivitetssenter på Au06 i Skårlia. Senteret holder i dag til i leide lokaler i sentrum (Varner), og ønskes nå plassert nær den nye avlastningsboligen i Skårlia.

I Trekanten på Hommersåk har det lenge vært regulert tomt til ny skole. Det er foreløpig ikke besluttet om det skal bygges skole på dette arealet, men uavhengig av endelig bruk, har tomteselskapet regulert adkomst til området og ervervet nødvendig grunn for å etablere denne.

 

Næringstomt Sandves (gml. brannstasjonen)

Oppgjørstidspunkt: Knytter seg i avtale inngått i april 2018 til vedtatt detaljreguleringsplan. Endelig godkjenning kan påregnes i februar/mars 2020. Oppgjør og overtakelse skal skje 14 dager etter vedtak.

Kontraktsverdi: Knytter seg til hvor mange m2 BRA detaljreguleringsplan åpner for. Prisen i avtalen er kr 6 600,- per m2 BRA. I forslag som nå er under behandling i administrasjonen er angitt om lag 8 000 m2 BRA. Dette gir en verdi på i overkant av kr 50 millioner.

Iglemyr

Sandnes tomteselskap KF har ansvar for kommunalteknisk infrastruktur i forbindelse med ny svømmehall på Iglemyr. Grunnarbeidene går stort sett etter planen. Gravearbeidet for vei, vann og avløp tilpasses framdriften for svømmehallen. Økonomi: Pr. dato holder vi oss til kontrakt. Endringsmeldinger som er kommet fra entreprenør er av mindre betydning.

Haakon 7`s gate

Detaljplanen er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 25.08.2019. Det ble arrangert nabomøte 20.08.2019 kl. 17 i Rådhuset for å gi berørte naboer informasjon om detaljplanen. 19 deltakere i møtet.

Telthusveien

Det pågår fortsatt prosjekteringsarbeid for å få koordinert alle prosjektene som er i prosess i området. For å sikre god koordinering gjennomføres jevnlige møter der utbyggere og kommunen deltar. Fremdriften legges i dialog med utbyggerne av Rådhusmarka og Jærveien 33.

Salg av teiger

I bystyret ble det i desember 2016 vedtatt at «Sandnes tomteselskap KF skal stå for gjennomføring av salg av grønne og grå arealer i kommunen». Det var et mål om at dette skulle gi inntekter på om lag kr 2 millioner i 2017.

Det er til nå registrert omlag 60 saker og henvendelser om kjøp av mindre teiger/arealer. Disse behandles fortløpende. Erfaringsmessig gjelder de fleste forespørslene ønske om kjøp av type areal (friområder, lekeplasser, etc.) Antallet saker som ender opp med er langt mindre enn registrerte henvendelser. I tillegg vil ofte arealene som selges være av mindre størrelser, og dermed ha liten økonomisk verdi.

Det inngås standardiserte avtaler i de sakene der forespurt areal kan avhendes. Søker er ansvarlig for evt. omregulering, og kostnader forbundet med dette og fradeling.

Oppgjør Rådhusmarka

Detaljreguleringsplanen for Rådhusmarka skal etter planen opp til 2. gangs behandling i utvalg for byutvikling 25. september og markedsføring/salg av første byggetrinn vil starte i høst. Betaling av første byggetrinn skal skje ved igangsettingstillatelse eventuelt senest ultimo januar 2020. Rådhusmarka barnehage blir flyttet ved oppstart graving.

Næringsareal

Det er fortsatt bra interesse rundt næringsområdet på Hesthammer. Mye av forklaringen er konkurransedyktig pris (opererer nå med kr 1 250,- per m2 tomtegrunn), gunstig beliggenhet i forhold til Hommersåk sentrum, fleksible tomtestørrelser og god byggegrunn (fjell). Det er til nå solgt 6 tomter, og vi er i dialog med 2-3 andre interessenter. Siste tomtesalg på Stangeland ble signert før ferien 2019. Også i søndre delen av Sandnes (Foss Eikeland, Vagle) mottar vi henvendelser, men mange interessenter er forsiktige med å forplikte seg til kjøp. Interessen for opsjonsavtaler er fortsatt økende.

Vagle Næringspark as, 20% aksjonær

Fase 1 i prosjektet går mot slutten. Tverrforbindelsen fra Skjæveland til Foss Eikeland har åpnet.

Tre tomter er solgt. En byggeklar tomt på 24 dekar er ferdig opparbeidet og klar for salg. Selskapet vurderer om tomten skal selges oppdelt i flere mindre tomter eller selges som en stor tomt. Det er interesse i markedet for begge modeller.

Regulering av neste delfelt på Vagle har startet (140 dekar er på høring) Dette område er svært strategisk i forhold til «næringsadressen Sandnes». Når planen er godkjent skal VNP as tiltre areal på 140 dekar. Foreløpig plan er at det etableres et eget datterselskap for dette område. Område blir prioritert i kommunikasjonen av «Sandnes som Næringsadresse»

Havneparken - SIAS as 65,05% aksjonær

Revidert områdeplan for midtre del av Havneparken er nå godkjent. Kruse Smith skal oppføre et bygg nord for det nye parkeringshuset som blant annet skal benyttes for Læringssenteret og flyktningeenheten i Sandnes kommune. Når eiendommene er oppmalt og klar for overdragelse forfaller et første deloppgjør.

Ovalen nærmer seg ferdigstillelse og de første leilighetene skal være klar for innflytting i november i år. Det foreligger ikke konkrete planer for realisering av kvartal A7, det er tenkt oppført et hotell på tomten, men på grunn av krevende markedssituasjon har det vært vanskelig å få realisert dette prosjektet nå.

Kommunen skal selv utvikle kvartal S1, her skal det oppføres parkeringsanlegg i tillegg til næringsareal på minimum 10 000m2.  Detaljreguleringsplanen har nylig vært til 1 gangs behandling i utvalg for byutvikling.

Kruse Smith planlegger også oppføring av en boligblokk nord for Ovalen, men på grunn av krevende markedssituasjon er det ikke besluttet igangsettelse. Omkobling til ny pumpestasjon ble gjennomført uke 35 og anlegget er nå i testperioden. Operasjonene gjennomføres i tett samarbeid med IVAR.

Havnepromenade etappe 2

Det er inngått kontrakt med TS Maskin som skal forestå opparbeidelsen. Planlagt oppstart er 16. september 2019.

Setningsskader i Havneparken                                                                                                                                       Det er dialog mellom partene i skadesaken og møter er berammet i oktober. Hoved spillvannsledningen i Elvegata er skiftet ut og avløpet går nå i ledning fram til ny pumpestasjon i Havneparken. Det er enighet mellom partene at ødelagte ledninger i Rådhusgata skal repareres/skiftes ut slik at Ovalen ikke blir hindret i sin framdrift fram mot innflytting i november. SIAS har garantert overfor kommunen at ledningene blir utbedret så fort det er gjennomførbart av hensyn til logistikk og adkomst til kvartalene i denne delen av Havneparken.

Reparasjonene er kalkulert til kr 13 000 000.

Lauvvik

Tomteforetakets samarbeidspartner har sluttført arbeidet med forretningsplan og investor teaser. Arbeidet med å skaffe interessenter til områder er i gang og det er booket møter med sentrale aktører.

Boligtomter

Hommersåk Ho14

Nabofelt til Ho17. Godkjent detaljplan og teknisk plan. Tomteselskapet har tiltrådt alle grunneieravtalene. Med bakgrunn i et usikkert marked avventes det med å gå i gang med denne store feltutbyggingen på om lag 130 boenheter.

Hommersåk Ho17                                                                                                                                              Entreprenør Mellemstrand er valgt til å gjennomføre totalentreprise for Ho17 etter konkurranse, totalt 47 boenheter. Forventet oppstart av teknisk anlegg høsten 2019 med påfølgende salg i slutten av året. Mellemstrand har varslet at saksbehandlingen går sent og at oppstart kan bli forskjøvet til våren 2020. Prosjektkonkurransene kan da påbegynnes rett over sommeren 2020.

Mulig utbyggingstakt er 20 enheter pr år i Hommersåk

Microhus 

Planen om 4 microhus på egen tomt på Stangeland har nå vært ute på høring. Fylkeskommunen og Fylkesmannen sammen med Planavdelingen er veldig positive til prosjektet. Planen vil bli gjort klar for 2 gangs behandling.

Åsveien

Opparbeidelsen av infrastruktur blir lyst ut denne uken. Det forventes at arbeidene kan starte i november og at tomtene er byggeklare i mars 2020. Antall boliger er 8.

Prosjektkonkurranser 2019                                                                                                                                            Fra utbyggerne er det fortsatt god interesse for å delta i konkurransene. Når 3 rekkehus ble lagt ut for salg på Sørbøhagane var det 16 familier som søkte. Dette viser at det er kjøpere når pris – boligtype og beliggenhet stemmer.Alle boligene som er lagt ut for salg i Kleivane er solgt og i høst/vinter vil det komme 31 nye boliger for salg her.

Prosjekt

Boligtype

Antall

 

Konkurranse

Kleivane   B3

Eneboliger

15

Pågår

Innlevert august 19

Kleivane   B3

Rekkehus

6

Pågår

Innlevert august 19

Åsveien

Leil/rekke

8

Pågår

Innleveres oktober 19

Kleivane   B4

Rekkehus

10

Pågår

Høst 2019

Kleivane   B4

Rekkehus

13

 

Vurderes høst.

Høle

Rekkehus

5

 

September 19

Bogafjell   G4

Rekkehus

15

 

2020

Hommersåk   Ho17

Eneboliger

10

 

2019-20

Kleivane/Sørbø   Hove

Rekkehus

30

 

2020

 

Bogafjell Vest Utvikling as 60% aksjonær

Teknisk plan er innsendt til behandling og forventes ferdig innen 2019. Forventer oppstart teknisk anlegg tidlig 2020.  Første prosjektkonkurranse starter våren 2020. G4 blir planlagt som et pilotprosjekt med blant annet Share Space gate. Gata, er på ungenes premisser og består av en bred miljøgate på 10 meter som innehar aktiviteter for barn og voksne. Boligene blir uttegnet med skisser, og tilpasset kjøpegruppen i størst mulig grad. Prosjektet har blitt lagt frem for flere av utbyggerne, som ser frem til å være med i prosjektkonkurransene. Det er inngått avtale med Sandnes Eiendom på salget av tomt til Småhus.

 

Hammeren utvikling as 78% aksjonær 

Høle delfelt I og II  

Opparbeidelse av Høle I (8 boenheter) er i sluttfasen og skal være ferdig medio oktober 2019. Prosjektkonkurranse blir avholdt i høst                                                                                                                    

Høle II: Ny detalj reguleringsplan og teknisk plan forventes å bli behandlet endelig innen sommeren 2020. tidligst oppstart grunnarbeid høsten 2020, og salg våren 2021, beslutning for oppstart del 2 er ikke tatt.

Sørbø Hove as, 36% aksjonær 

Sørbøhagane HUP1 – Sandnes tomteselskap har kjøpt hele område fra Sørbø Hove as. Arealet inneholder kirketomt, boas, og 100 boenheter som er solgt til utbygger, samt et delfelt som skal benyttes i SK eiendom.

Grunnarbeidene er godt i gang, og første deloverlevering av kommunalteknisk infrastruktur skjer i forbindelse med åpningen av butikken i oktober 2019. Opparbeidelse av øvrige kommunaltekniske anlegg går etter planen og koordineres med framdriften på parkeringsanlegget til blokkene og første byggetrinn på blokkene. Økonomi: Det foretas sluttoppgjør etter hver deloverlevering siden prosjektet vil vare lenge i tid. Per dato er det varslet kun mindre endringer/tillegg.

Sørbøhagane B11        
Tomteselskapet har fått tildelt dette delfeltet og kjøpskontrakt inngås ved godkjent plan. Detaljplanen for Sørbøhagane B11 har vært ute til offentlig ettersyn. Det er kommet henvendelser fra naboer knyttet til offentlig formål innenfor planen hvor skal bygges 9 boenheter for med psykiatri/rusproblematikk.. ST er i dialog med fagstab helse og velferd for å svare på henvendelsene,samt koordinere videre aksjoner. Plandokumentene er bearbeidet etter høringen, og klargjøres for innsending til 2. gangs behandling. Det er ønskelig å få planen til 2. gangs behandling i løpet av høsten.

Austrått utvikling as 6,7% aksjonær                                                        

Selskapet er i gang med første delfelt. Tomteselskapet har kjøpt 6 enheter i første tildeling. All parkering i dette feltet/område skal skje under bakken. Forberedelsen til neste delfelt har startet. Oppstart i dette delfelt avklares etter ny markedsvurdering sommer 2020.  Det er også satt i gang et mulighetsstudie av resten av feltet, totalt 550 enheter. Selskapet har finansiering frem til oppstart neste delfelt. Markedsmessig er det alltid litt utfordrende med oppstart av nye store felt, det gjelder også Austrått utvikling.

Kleivane utviklingsselskap as 94,5% aksjonær

Hovedadkomst

Vei fra Brattebø er åpnet.

Videre fremdrift er avhengig av Lyse. Lyse startet i uke 35 å trekke nye 50 kV-kabler. Det ser ut til at arbeidet på prosjektet kan starte opp igjen i oktober/november i år. Håpet er å kunne fullføre veien til sommeren 2020. På dette prosjektet er det forholdsvis store tilleggskostnader; bl.a. knyttet til Lyse sitt arbeid.

Administrasjon

Revidering av eierstrategi og vedtekter for selskapet. Daglig leder sammen 2 ansatte representanter og 1 fra rådmannens stab utgjør arbeidsgruppen for revisjonen. I tillegg er det gjennomført et orienteringsmøte til alle ansatte, med mulighet for innspill. Underveis i prosessen har det vært et dialogmøte med kommunal direktørene for hhv. Kultur og Næring og Byutvikling og teknisk.

Ny mal for eierstrategi som brukes overfor alle selskaper i kommunekonsernet er nå tatt i bruk i arbeidsprossessen for Sandnes tomteselskap KF. På denne måten fanges også opp formelle krav og rammer ihht lov- og regelverk.

Revidert eierstrategi skal gjelde for nye Sandnes kommune. Prinsippdokumentet for nye Sandnes beskriver også fokus på reiseliv og areal til råstoff uttak samt landbasert sjø aktivitet.

De sentrale punktene er fokus på rimelig boliger til førstegangsetablerere, tomter til næringsetablering samt fokus på tomter til offentlig formål og boligsosiale behov i Sandnes kommune.

Rammebetingelsene gitt i Regionalplan for Jæren og nylig vedtatt kommuneplan betyr endringer. Fokus endres fra store utbyggingsområder både til næring og bolig, til fortetning i sentrum og langs kollektiv trassene. Nye større areal er ikke definert i kommuneplan, unntatt et større område på Stokkeland som kan bygges ut etter 2028. I tillegg kommer Regionalplan for Ryfylke og områdene i dagens Forsand kommune, men det er pt. Ikke en felles kommuneplan klar for nye Sandnes.

Det nye fokuset er i sentrum, fortetning langs bussveien.

Det innbærer at reguleringsplanene blir mer omfattende, bolig og næring i samme bygg, offentlig i kombinasjon med andre formål, felles parkeringsanlegg under bakken som noen eksempler.

Kompetanse, kapasitet, styring av AS, økonomisk handlingsrom og mål for finansiell styring er noen av de utfordringene som eierstrategien har til formål å trekke opp rammene for. I tillegg til å tydeliggjøre styring av konsernoppdrag mellom bystyret og KFet.

Nødvendige oppdateringer i vedtektene foreslås, dels som følge av lov- og regelverks endring, og dels som følge av revidert eierstrategi som lages for nye Sandnes.

Styret skal behandle forslaget til revidert eierstrategi og vedtekter i 2 omganger. Forslaget legges frem i neste styremøte, for så å gå videre til formannskapet. Deretter starter endelig behandling i styret før den endelig behandlingen skjer i bystyret.

Konsernoppdrag                                                                                                                                                                 

Det er avholdt statusmøte sammen med rådmannens representant pr august 2019. Formålet er å sikre gode rutiner knyttet til transaksjoner som både gjelder perioderapport 2019 og gjeldende økonomiplan. Rådmannsoppdrag med signerte salgskontrakter følger kontraktsbetingelsene. Dette gjelder hovedsakelig det gamle rådhuset, Rådhusmarkå og gammel Brannstasjon. Per august 2019 overstiger forskuddene fra kunder påløpte kostnader knyttet til salgsoppdrag fra Rådmannen. Dekning av påløpte prosjektkostnader knyttet til Havneparken parkering og Ruten jobbes det med å få med i tertialoppgjøret på konsernnivå Sandnes kommune. Netto oppgjør av salgsinntekt fra gamle brannstasjonen er meldt om at må skyves til 2020 og nedjusteres fra kr 70 til 50 millioner jamfør forsinket fremdrift og justert arealformål og utnyttelsesgrad i deltaljreguleringsplanen.

For øvrige konsernoppdrag er det løpende fakturering av timeforbruk utført av tomteselskapet.

Økonomi

Likviditeten er tilfredsstillende og foreløpig prognose er at inntekter og resultat vil være i underkant av opprinnelig budsjett, men fremdeles overskudd. Regnskapstallene for 2. tertial behandles av styret i møtet 26.september 2019. Endelig regnskap og årsprognose og rapportering på måltallene ettersendes sammen med styreprotokollen.

 

 

Publisert: 25.05.2018 13:59
Sist endret: 17.09.2019 10:27