Stresstest

Et uttrykk for den faktiske risikoen i Sandnes kommune sin portefølje er den verdiendring som framkommer ved gjennomføring av en stresstest. Stresstesten er et verktøy for å måle tapspotensialet i porteføljen dersom gitte hendelser inntreffer. Stresstesten viser kommunens potensielle tap ved følgende parametere:

- Renteøkning på 2 prosentpoeng

- 20 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i utenlandske aksjer

- 30 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i norske aksjer

Aktiva Balanse % Balanse MNOK Endrings parameter Durasjon Beregnet tap
Gjeld med p.t./flytende rente 67 % 4123,0 2 %   -82,5
Gjeld med fast rente 33 % 2075,0      
Samlet bruttogjeld 100 %  6198,0     -82,5
Startlån - videre utlån   1275,0 2 %   25,5
Rentekompensasjon   273,2 2 %   5,5
Ansvarlig lån til lyse   390,6 2 %   7,8
Ansvarlig lån i Tomteselskapet   99,6 2 %   2,0
Lån som betjenes av Brann IKS   283,0 2 %   5,7
Lån knyttet til VAR   1035,3 2 %   20,7
Bankinnskudd   1164,0 2 %   23,3
Sum utlån og bankinnskudd mm.   4520,7 2 %   90,4
Norske sertifikater 0 %   2 % 1,0 0,0
Norske obligasjoner 35 %  51,3 2 % 2,0 -2,1
Norske aksjer 22 % 32,3 -30 %   -9,7
Utenl. aksjer 37 % 54,3 -20 %   -10,9
Innskudd i bank 7 % 10,4 2 %   0,2
Bankinnskudd med faste vilkår 0 %   2 % 1,0 0,0
Langsiktige finansielle aktiva 100 %  148     -22,4
Samlede finansielle aktiva   4669,0      
           
Mulig tap vil utgjøre:   -14,4      


Stresstesten tar for seg et scenario, i form av at renten stiger samtidig som aksjekursene faller. Effekten av en renteøkning på 2 prosent vil utgjøre et tap på 82,5 MNOK for kommunens gjeld med flytende rente. En renteøkning på 2 prosent vil derimot føre til økte inntekter på utlån og bankinnskudd med 90,4 MNOK. Netto effekt av en renteøkning på 2 prosent vil dermed være en økt inntekt på 7,9 MNOK. Dersom scenariet inntreffer vil resultatet på de langsiktige finansielle aktivaene være et tap på 22,4 MNOK. Når hele porteføljen ses under ett gir scenarioet et urealisert tap på 14,4 MNOK. Kommunen har bygget opp et kursreguleringsfond som er på 42,7 MNOK per 31. august 2019. Risikoen anses derfor som lav, da et eventuelt urealisert tap vil bli ført mot fondet og dermed ikke påvirke driften.

Publisert: 28.05.2018 10:49
Sist endret: 16.09.2019 14:13