Langsiktig finansielle aktiva

Sandnes kommune vedtok nytt finansreglement 24. april 2017. I det vedtatte reglementet ble det definert en langsiktig portefølje på inntil 200 MNOK. Nytt i reglementet er at kommunen har anledning til å investere i aksjefond for deler av porteføljen. Reglementet definerer tillatt risikonivå og plasseringsbegrensninger for porteføljen. De langsiktige midlene skal investeres over en periode. Det er lagt opp til en innfasingsperiode på 3 år. Ved å investere midlene på flere tidspunkt i løpet av perioden vil kommunen i mindre grad bli påvirket av kortsiktige svingninger i aksjekursene. Rapporteringen av kommunens langsiktige portefølje gjelder de aktive midlene som er plassert frem til 31.08.2019. Dette utgjør et investert beløp på 135,7 MNOK. Den resterende delen av midlene som er definert som langsiktige er plassert i kommunens hovedbank og rapporteres under «Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål».

Finansreglementets investeringsrammer

Tabellen under viser allokeringsrammene gitt i finansreglementet punkt 6.2.1 og de faktiske vektene mellom aktiva-klassene bankinnskudd, rentebærende verdipapirer, kombinasjonsfond og aksjefond. Vektingen er målt på grunnlag av markedsverdien til den plasserte forvaltningskapital per 31. august 2019.

Delportefølje

Minimum

Nøytral

Maksimum

 Faktisk andel

Beløp

A: Bankinnskudd

0 %

5 %

100 %

7 %

10405119

B: Rentebærende verdipapirer

0 %

35 %

70 %

35 %

51259229

Sum delportefølje A og B

 

40 %

 

42 %

61664348

C: Kombinasjonsfond

0 %

10 %

30 %

0 %

                                

D: Aksjefond
  Norske aksjefond
  Utenlandske aksjefond


  0%
  0%


  20%
  30%


  35%
  40%


  21%
  37%


  32277057
  54291464

Sum delportefølje C og D

 

60 %

 

58 %

86568521

Sum total portefølje

 

100 %

 

100 %

148232869

Som det framkommer av tabellen over er de langsiktige midlene til kommunen plassert i tråd med rammene i finansreglementet. I løpet av 2. tertial ble det foretatt kjøp av nye andeler i tre av aksjefondene kommunen eier fra før, den 23.08.2019 på totalt 8,1 MNOK. Det er også plassert ytterligere 10 MNOK i rentefond den 23.08.2019.

Avkastning og porteføljens innhold per 31. august 2019

Finansmarkedene er preget av politiske utspill, handelskrig, brexit og hva sentralbankene gjør for å opprettholde den økonomiske veksten. Nyhetsbildet gir økt volatilitet i aksjemarkedene. Samtidig ser det ut som selskapene leverer i henhold til forventning.

I 2. tertial 2019 ga Oslo Børs (OSEBX) en negativ avkastning på -2,2%. Internasjonale markeder, målt gjennom MSCI AC World i norske kroner, ga en avkastning på 3,6%. Denne avkastningen kan delvis forklares gjennom valutabevegelser der USD og EUR styrket seg henholdsvis 5,5% og 3,3% mot NOK. Det norske rentemarkedet ga positiv avkastning i 2. tertial. 3 måneders statssertifikater (ST1X) ga en avkastning på 0,4% forrige tertial, mens 3 års statsobligasjoner (ST4X) ga en avkastning på 1,4%.

Ser man på 2019 samlet så har finansmarkedene gitt god avkastning. Norske aksjer har gitt en avkastning på 7,7% mens MSCI AC World har gitt hele 19,4%. ST1X har gitt en samlet avkastning på 0,6% og ST4X har gitt en avkastning på 1,4% så langt i 2019. Tabellen under viser Sandnes kommunes langsiktige portefølje og avkastning på denne per 31.08.2019.

Delportefølje Kjøpsdato Kostpris Markedsverdi per 31.08.19 Avkastning 2019 Avkastning 2019 % Andel av
porteføljen 31.08.19
A: Bankinnskudd      
Sandnes Sparebank[1] 16.10.2017 10000000 10405119 132000 1,3% 7 %
Totalt delportefølje A   10000000 10405119 132000 1,3% 7%
B: Rentebærende verdipapirer      
DI Norsk Kort Obligasjon 28.06.2018 20000000 20503308 470001 2,3 % 14 %
DnB Obligasjon (III) 27.06.2018 20000000 20752273 699116 3,5 % 14 %
 Nordea FRN Kreditt  23.08.2019 10000000  10003649 3649  0,04%  7% 
Totalt delportefølje B   50000000 51259230 1172766 2,9 % 35 %
Renteportefølje A+B    60000000  61664349 1304766 2,1% 42%
C: Kombinasjonsfond   0 0 0 0,0 % 0 %
Ingen beholdning
Totalt delportefølje C   0 0 0 0,0 % 0 %
D: Norske aksjefond      
KLP Aksje Norge Indeks II 01.09.2017 10700000 11640979 466774 7,7 % 8 %
Danske Norske Aksjer Institusjon I 16.10.2017 9240000 9488429 260554 4,0 % 6 %
Arctic Norwegian Equities (4) 22.03.2018 5500000 6103901 525555 9,4 % 4 %
Nordea Norge Pluss 15.10.2018 5500000 5083747 303827 6,4 % 3 %
Utenlandske aksjefond      
KLP Aksje Verden Indeks 01.09.2017 17040000 20194004  2397014 19,7 % 14 %
ACM Global Core Equity RX 17.10.2017 10720000 13356990 1956804 19,4 % 9 %
Ardevora Global Long Only SRI (5) 22.03.2018 9000000 11177215 2299330 26,0 % 8 %
Stewart Investors Worldwide  11.10.2018 8000000 9563255  1159888 13,8 % 6 %
Totalt delportefølje D   75700000 86568520 9369746 14,9 % 58 %
Sum total portefølje   135700000 148232869 10674512 8,8 % 100 %

1) Innskuddskonto med 31 dagers varslingsfrist for uttak, flytende rente 3 mnd nibor + 50 pkt.

Allokering

Som det framkommer av kommunens finansreglement punkt 6.1.3 er det en begrensning ved plassering i obligasjonsfond på 15 prosent av porteføljen per fond. Per 31.08.2019 er alle kommunens plasseringer innenfor finansreglementets rammer for maksimum eksponering per debitor/fond. Høyeste andel plassert hos èn enkelt debitor utgjør 14 prosent av kommunens totale langsiktige portefølje.

Utviklingen i 2019

Kommunen hadde en avkastning på aksjeporteføljen på 14,9% per 2. tertial 2019. Dette utgjør en verdiøkning på kr 9 369 746. Renteplasseringene (delportefølje A+B) har samlet gitt 2,1% avkastning, som innebærer en verdiøkning på kr 1 304 776. Kommunen hadde per 31. august 2019 en avkastning på 8,8% for den totale langsiktige porteføljen. Til sammenligning hadde kommunen en gjennomsnittlig rente på 1,9% på innskuddskonto i hovedbank per 2. tertial 2019.

Utvikling siden oppstart

Kommunen startet forvaltningen av langsiktige midler i september 2017. Totalt har midlene hatt en samlet pengevektet avkastning på 16% siden oppstart, noe som utgjør en verdiøkning på kr 12 905 790. Siden oppstart har aksjefondene hatt en samlet pengevektet avkastning på 24,4%. Den samlede verdiøkningen på aksjefondene har vært 10 868 520. Renteplasseringene har hatt en avkastning på 5,3% siden oppstart, dette utgjør en verdiøkning på kr 2 037 270.

Relativ avkastning

I tabellen under framkommer porteføljens relative avkastning, altså forskjellen mellom avkastning på kommunens plasseringer og avkastning på plasseringens referanseindeks.

Aktivaklasse

Investering

Avkastning

Investering

Referanseindeks

Avkastning
  referanseindeks

Avvik

Bankinnskudd

Sandnes sparebank

1,3 %

ST1X (1)

0,7 %

0,6 %

Rentebærende verdipapirer

DI Norsk Kort Obligasjon

2,3 %

ST1X

0,7 %

1,6 %

 

DnB Obligasjon (III)

3,5 %

ST4X (2)

1,4 %

2,1 %

 

Nordea  FRN Kreditt

0,04% 

ST1X

0,02%

 0,02%

Kombinasjonsfond

Ingen
beholdning

Ia

Ia

Ia

Ia

Norske aksjefond

KLP Aksje Norge Indeks II

7,7 %

OSEFX (3)

9,6 %

-1,9 %

 

Danske Norske Aksjer Inst.I

4,0 %

OSEFX

9,6 %

-5,6 %

 

Arctic Norwegian  Equities

9,4 %

OSEFX

9,6 %

-0,2 %

 

Nordea Norge Pluss

6,4 %

OSEFX

9,6 %

-3,2 %

Globale aksjefond

KLP Aksje Verden Indeks

19,7 %

MSCI AC World (4)

19,1 %

0,6 %

 

ACM Global Core Equity RX

19,4 %

MSCI AC World (4)

19,1 %

0,3 %

 

Ardevora Global Equities SRI

25,9 %

MSCI AC World (4)

19,1 %

6,8 %

 

Stewart Investors Worldwide

13,8 %

MSCI AC World (4)

19,1 %

-5,3 %

1) Oslo børs statsobligasjonsindeks 0,25 år.

2) Oslo børs statsobligasjonsindeks 3 år.

3) Oslo børs fondsindeks

4) Morgan Stanley Capital International all Country World Index.

Samlet har aksjefondene en mindreavkastning utover referansen på -0,4 prosent per 2. tertial 2019. Siden oppstart har aksjefondene gitt tilsvarende avkastning som referanseindeksen.

Etisk gjennomlysning

Sandnes kommunes etiske retningslinjer innenfor finansforvaltning framkommer i finansreglementets kapittel 3.2. Rådmannen er opptatt av at kommunens investeringer skal være etisk forsvarlige og har løpende oppfølging på området. 

Kommunen har i samarbeid med Grieg Investor valgt fondsforvaltere med tydelig etisk fokus. Kommunen har per 31. august 2019 plassert midler i aksjefond hos syv ulike forvaltere; KLP, Danske Bank, Arctic, Nordea, ACM Bernstein, Ardevora og Stewart. Alle disse syv aktørene følger minimum samme etiske prinsipper som Sandnes kommune, og har blant annet bundet seg til UN Global Compact.

I tillegg til UN Global Compact følger de fondene kommunen er investert i også Statens pensjonsfond utland (SPU) sin ekskluderingsliste. Dette betyr at dersom SPU ekskluderer nye selskaper må også fondene selge seg ut av disse selskapene. Dette innebærer at kommunen p.t. ikke eier aksjer som er ekskludert av SPU og rådmannen anser dermed kommunens plasseringer i aksjefond som etisk forsvarlige.


Publisert: 28.05.2018 09:36
Sist endret: 17.09.2019 11:25