Status for bystyrets vedtatte tekstforslag

Tekstforslag Ansvarlig Frist Status
Figgenveien Teknisk Mars 18  Påbegynt
Bystyret er bekymret for fremdriften av nytt fortau sør på Figgenveien. Bystyret ber rådmannen til perioderapport i juni 2018 legge frem forslag til snarlig fremdriftsplan og finansiering av tiltaket.

 

Status i prosjektet for detaljregulering av fortau Langs FV 220 Figgenveien

Saken ble behandlet av Utvalg for byutvikling den 21.02.2018 i sak 33/18. Der ble det vedtatt at saken skulle sendes tilbake til administrasjonen i tjenesteområde Teknisk for bearbeiding, og følgende endring skulle legges inn i planen: Veien flyttes ut 1 meter mot elva vis a vis boligen på gnr 28 bnr 23 for å bevare sokkelleilighetens uteoppholdsareal og parkering.

Saken ble også behandlet i Utvalg for tekniske saker den 06.05.2018 i sak 20/18. Der ble det vedtatt å utvide budsjettet med kr 550 000,- eks. mva., slik at totalt budsjett for prosjektet reguleringsplan Figgenveien ble på kr 1 980 000,-. Behovet for økt budsjett skyldes i hovedsak gjentatte endringer i utkastet til reguleringsplan, med tilhørende undersøkelser vedrørende veibredde, avrenning og grunnforhold.

Etter disse vedtakene har Prosjektstyring bedt konsulent endre utkast til reguleringsplan for Figgenveien i tråd med vedtak fattet i Utvalg for byutvikling. Utkast til reguleringsplan med vedtatte endringer er i juni 2018 blitt levert til kommunale planmyndigheter for videre behandling. Planen skal ut på tilleggshøring i løpet av september, og deretter forventes den til andre gangs behandling i Utvalg for byutvikling og Bystyret i løpet av høsten 2018.

Vedrørende realisering av ny detaljregulering

Kostnadskalkyle til opparbeidelse og realisering av detaljregulering for Figgenveien. Dette er grovkalkyle K0 der det er en beregnet usikkerhet på pluss/minus 20 %. Videre må det legges til 10 % til administrasjon, slik at det endelige beløpet blir anslagsvis kr 40 millioner.

Tjenesteområde Teknisk har forespurt om Statens vegvesen om de kan bidra økonomisk til realisering av dette prosjektet. Statens vegvesen har 5. mai 2018 gitt følgende svar: Prosjektet er ikke med i Handlingsprogrammet for fylkesveier som Fylkestinget har vedtatt for 2018-2023. Rogaland Fylkeskommune og Statens vegvesen kan derfor ikke bidra med midler til dette. Prosjektet kommer ikke inn under kriterier i Bymiljøpakken på grunn av kravet om nærhet til sentrum. Prosjektet er for stort til å komme inn under prosjekt for Aksjon skoleveier. Administrasjonen vil jobbe videre med å sikre finansieringsbidrag. Administrasjonens vurdering per nå er like fullt at Sandnes kommune må være forberedt på å finansiere en betydelig del av realisering av detaljregulering for Figgenveien gjennom tiltak i kommunens økonomiplan.

Framdriftsplan

Fremdriftsplan for realisering av reguleringsplanen – det vil si bygging av fortau langs Figgenveien - er anslått å ha varighet på cirka 19 måneder fra prosjektoppstart

Søskenrabatt Oppvekst barn og unge/skole Mai 18  Påbegynt
Bystyret ber rådmannen fremlegge sak om mulighet for søskenrabatt på tvers av SFO og barnehage for utvalg for kultur og oppvekst, og bystyret. 

Status: Saken er ferdig behandlet i utvalg for kultur og oppvekst. Der ble den tatt til orientering.
Møter på tvers av generasjoner Oppvekst barn og unge/skole Levekår 1. tertial  Ferdigstilt
Bystyret oppfordrer barnehager og skoler til å søke samarbeid med nærliggende seniorsentre og/eller dagaktivitetssentre for å gjennomføre aktiviteter sammen.

Status: Barnehagene har lang tradisjon i samarbeid med seniorsentrene og bo- og aktivitetssentrene.
Sandnes stadion Konserngruppa    Ferdigstilt
I forbindelse med realisering av Øster Hus Arena i Sandnes idrettspark ber bystyret rådmannen vurdere tiltak på Sandnes stadion som styrker anlegget som friidrettsanlegg, herunder mulighet til å arrangere internasjonale stevner/mesterskap.

Status: Sak behandlet av bystyret 14. mai 2018, videre oppfølging ifm økonomiplan.
Eldretrimmen Levekår (fysio/ergo) 1.tertial  Ferdigstilt
Tilskudd til eldretrimmen i Sandneshallen videreføres innenfor frisklivssentralens ramme.

Status: Sandnes kommune dekker eldretrimmens utgifter til instruktør
Malmheim skole Oppvekst skole, Sandnes eiendom KF    Påbegynt

Bystyret ber rådmannen så snart som mulig gå gjennom utbedring/nybygg av Malmheim skole. Bystyret har lagt til grunn 62 millioner kroner i total kostnad, i samsvar med tidligere anslag, eventuelle korrigeringer av beløpet tas i forbindelse med perioderapport. Bystyret understreker behovet for rask fremdrift.

Status: Avklaringer av omfang pågår sammen med byggeprogramkomite bestående av SEKF, hovedverneombud, BHT, miljørettet helsevern, fagstab skole og administrasjonen ved Malmheim skole. Bevilgningen som foreligger i forhold til tidligere planer/omfang er vesentlig lavere enn kalkyler tilsier. En jobber nå med å få fram hvilke tiltak som må gjøres for å lukke HMS-avvik på skolen. Samtidig gjøres vurderinger av hva som er mulig å redusere i forhold til vedtatt arealprogram for skoler samtidig som det skal være funksjonelt og kunne godkjennes av de ulike fagforvaltningsinstansene for skolebygg. Det er etter dialog med planavdelingen avklart at Malmheim skole må reguleres. Det arbeides med endring av eksisterende plan.  En planprosess antas å ta 1 år. K0 legges fram for styrebehandling september 2018. 

Boliger til personer med nedsatt funksjonsevne Boligsos
Levekår
Eiendom (prosjekteier)
Tomteselskapet
   Påbegynt
Bystyret ønsker å redusere ventelistene til personer med nedsatt funksjonsevne, og ber rådmann starte prosessen med et nytt foreldreinitiativ parallelt med prosjekt L13 i økonomiplan. Bystyret ber rådmann om ny sak for gjennomføring og fremdrift av nytt foreldreinitiativ. Bystyret sin målsetning er at de som trenger bolig får det når de trenger det.

Status: Sandnes eiendomsselskap KF, i samarbeid med Sandnes tomtelselskap KF, levekår og rådmannens stab arbeider med mulig lokalisering av det 3. foreldreinitiativet innenfor planområdet på Hove. I sak om årsoppgjøret 2017 er det søkt om kr 0,5 millioner til nødvendig forprosjektering slik at konsept kan fremmes til økonomiplanen 2019-2022.
Heltidskultur Kommune Organisasjon (samarbeidsforum) 1. tertial  Påbegynt

Sandnes skal være en heltidskultur kommune og nye stillinger skal fortrinnsvis lyses ut i 100 prosent. Sandnes kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr ansatte faste hele stillinger. Kommunen skal bidra til at lærlinger som tar fagbrev får tilbud om jobb etter ferdig utdanning. Bystyret ber om at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av arbeidsgiver og arbeidstaker organisasjonene for å utarbeide konkrete tiltak for å nå målsetningen om å redusere ufrivillig deltid og få flere over i hele stillinger. Lediges stillinger utlyses via internett og eventuelt på Finn.no/avis/tidsskrift.

Status:Sandnes er en heltidskultur kommune. Nye stillinger skal fortrinnsvis lyses ut som hele stillinger. Sandnes kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr ansatte faste hele stillinger. I lokale retningslinjer for redusert bruk av deltid i Sandnes kommune heter det : Sandnes kommune tilbyr hele stillinger som gir trygghet til medarbeidere og kvalitet i tjenestene (ref. arbeidsgiverstrategi for Sandnes kommune). Som følge av dette skal det som hovedregel ansettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig.   Medarbeidere med deltidsstillinger kan søke på større stilling og be om å bli vurdert i forhold til fortrinnsrett. Der det antas at det vil være medarbeidere som kommer til å søke med fortrinnsrett til større stilling skal intern utlysning vurderes før ekstern utlysning. Ved ledig stilling skal deltidsansatte, som er kvalifisert, tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling. Lærlinger kan etter endt utdanning, søke på ledige stillinger og vil bli vurdert spesielt i forhold til den enkelte stilling.

Reiselivstrategi Næringssjef evt melde inn for konserngruppa Høst 2018  Påbegynt
Bystyret ber rådmann sette i gang arbeidet med en reiselivstrategi for kommunen. Kommunen har alle forutsetninger for å bli en stor reisedestinasjon. Sandnes har i dag mye å by på, og det vil bli forsterket når verdenskjente attraksjoner som Preikestolen, Lysefjorden og Kjerag blir en del av kommunen. Vi må rigge oss for framtiden og starte jobben med å skape morgendagens arbeidsplasser.

Status: Mandat, organisering og fremdrift for arbeidet ble godkjent av bystyret 16. april 2018. Tilsvarende vedtak er gjort i Forsand kommunestyre. Ekstern konsulent er engasjert etter konkurranse. Prosjektgruppen er i arbeid. Resultatene ventes lagt frem for politisk behandling i Sandnes og Forsand i desember.
Attraktive Sandnes Kultur/ Konserngruppa/ Beredskap    Påbegynt
Bystyret ber rådmann forsterke arbeidet med å styrke Sandnes som en attraktiv kommune for innbyggerne og næringslivet. Bystyret ønsker å satse på arrangementer for små og store, og som gjør byen enda mer attraktiv. Bystyret ber rådmann legge til rette årlige arrangementer.

Status: Nye retningslinjer for disponering av kommunale uteareal til arrangementer, salgsaktiviteter og uteservering fremmet for bystyret 14. mai 2018 for endeling vedtak. Arrangementsoversikt for 2018 er utarbeidet og brukes i videre planlegging og prioritering. Ressursbruk for 2017 er kartlagt og gjennomgått. Kommuneadvokaten er gitt i oppdrag å kvalitetssjekke at tilskuddsdelen er i forhold til reglene om offentlig støtte.
Skoleplasser Skole, Samfunnsplan, Eiendom    Påbegynt
I skolebruksplanen er inntatt følgende; «Det vil være viktig å følge nøye med på elevtallsutviklingen i Austrått bydel. Dersom elevtallet øker vesentlig mer enn prognosene tilsier, kan det bli aktuelt å framskynde byggingen av Skaarlia skole». Bystyret ber rådmann over nyåret om å ta en ny gjennomgang av befolkningsveksten og elevgrunnlaget i bydelen og vurdere om det allerede nå kan være grunnlag for å framskynde oppstart av bygging av Skaarlia skole og flerbrukshall. Dersom det er rimelig klart at utviklingen i bydelen går raskere enn tidligere estimert, ber bystyret om en sak der framskyndelse drøftes.

Status: Bystyret behandlet rådmannens forslag til framskyndet ferdigstillelse av Skaarlia skole i møte 16. april 2018 og vedtok at det skulle foretas nødvendige tiltak slik at ny B14-skole i Skaarlia skal stå ferdig til skolestart i 2021. K0 legges fram for styrebehandling september 2018.  
Sykkelbyen Sandnes Samfunnsplan, Teknisk (oppnevne en ansvarlig) 1. tertial (melding)  Påbegynt
Sandnes kommune ønsker å revitalisere sykkelbyen Sandnes. Det bes om en plan for hvordan dette kan gjennomføres som et praktisk prosjekt som kan bidra til økt sykkelbruk. Det ønskes befolkningsrettet sykkelinformasjon som peker på eksisterende muligheter for sykkelbruk og som blir en del av digitaliseringsprosjektet i kommunen.

Kart over ulike sykkeltraséer for både transportsykling og tursykling ønskes tilgjengelig digitalt. Det ønskes beskrevet aktuelle traséer for sykkelturisme langs «stier/løyper» ved fjord og vassdrag og fram mot aktuelle turområder. Sykkelkart som er digitalisert og som oppdateres med løypeinformasjon, brøyting og så videre vil være et mål.

Informasjon om eksisterende sykkelparkering i Sandnes sentrum, utenfor butikker og handelssenter, ved kollektivknutepunkt, og langs turløyper og andre virksomheter, vil være nyttig informasjon. Det kan også være behov for info om lademuligheter for el-sykler, eks at spisesteder kan utfordres, slik at sykkelen kan lades, mens en drikker kaffe.

Sykkelinformasjonen skal rette seg mot både barn, unge, voksne og eldre med info og motivere til ulike typer sykkelbruk.
Det ønskes også sykkelinformasjon som bygger opp under god sykkelkultur og som enkelt gir folkeopplysning om hvordan ferdes trygt på sykkel i tråd med gjeldende trafikkregler.

Status: Handlingsplan for sykkel med tiltaksliste fremmet for bystyret 14. mai 2018. Fase 1, elbysykkelen, er ferdigstilt.
Helsesøster og helsestasjon Oppvekst barn og unge 1. tertial  Påbegynt
Dagens elever har økende behov for tillitspersoner og ser man på utviklingen i psykisk og fysisk helse, mobbing og mer så kan vi ikke være kjent med at det ikke er tilgjengelig helsesøster på skolen eller i nærheten. Rådmannen bes derfor finne ut om Sandnes har en tilstrekkelig ordning som plukker opp og setter inn ny helsesøster dersom helsesøster av ulike grunner har fravær. Dette gjøres for å bedre tilgjengeligheten til helsesøster og helsesøsterordningen

Status: I perioder med reduserte ressurser prioriteres faste oppgaver på skolene. I ungdomsskolene prioriteres også tilgjengelighet med «åpen dør». Målet er tilgjengelig skolehelsetjeneste på alle skoler i Sandnes hele skoleåret. For 2018 er tjenesten ytterligere styrket gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet. 
Bedre informasjon om flerbrukshallene Teknisk, park og idrett. 1. tertial  Påbegynt
Sandnes er en kommune med en ung befolkning, vi har høyt aktivitetsnivå på innbyggerne våre og da er det viktig at kommunen er på tilbudssiden og støter opp om aktiviteter som bydeler samt lag og foreninger selv ønsker.

Sandnes kommune vil øke tilgjengeligheten og muligheten for å låne/leie flerbrukshaller av kommunen i perioder hvor hallene ellers ville vært stengt. Det skal ses på mulighetene for hvordan vi på best måte kan informere og hjelpe organisasjoner og frivillige lag å søke om bruk av flerbrukshaller

Status: Det finnes god info om flerbrukshallene på kommunens nettsider. Det pågår et arbeid sammen med blant annet Stavanger for å forbedre bestillingssystemet (nytt bookingprogram). Egen sak forberedes høst 2018.
Kommuneplan Samfunnsplan Kplan juni  Påbegynt
Bystyret har en langsiktig ambisjon om å sikre førstegangs etablerere tilgang på rimelige boliger. Det er viktig at rekkehus/eneboliger er en del av tilbudet til denne gruppe. Gjennom innspill til kommuneplan rulleringen må areal sikres slik at tilbudet om rimelige boliger kan opprettholdes de neste 10-15 årene

Status:  Høringsutkast av Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 har vært på høring siden mai, med frist for innspill 3. september. Kommuneplanforslaget har fått mye omtale i mediene og det er kommet mange innspill. Alle innspill vil bli behandlet administrativt og politisk. Viktige milepæler i sluttføringen av ny kommuneplan vil være:
- Politisk behandling av innkomne merknader og innspill 16.10.18 (Kommuneplankomiteen)
- Ny tilleggshøring (frist 30. november)
- Sluttføring og sluttbehandling av ny kommuneplan vår 2019.
- Vedtak ny kommuneplan i bystyret 11. mars 2019
Psykisk helse Levekår
Oppvekst barn og unge (eier)
1. tertial  Påbegynt
Bystyret ber om at tjenester til barn og unge i Sandnes kommune ser på hvordan de kan samordne seg slik at det for brukerne oppleves samordnet og helhetlig. Bystyret ønsker ikke at det skal legges til grunn diagnose kriterier for å kunne motta tilbud. Bystyret ønsker å innføre prinsippet «en dør inn» når familie eller enkelt personer henvender seg i en kritisk fase. Det må være enkelt å finne kontaktinformasjon på kommunens hjemmeside. Rådmann bes å sette ned en arbeidsgruppe bestående av mestringsenheten og Sandnes ressurssenter for barn og familier og andre enheter om nødvendig for å finne konkrete tiltak på de utfordringer enhetene har i dag, som tilgjengelighet, ventelister, øvre aldergrense mm. Sandnes ressurssenter for barn og familier skal være et lavterskeltilbud, og det bør derfor ses på organisatoriske løsninger for å redusere venteliste for første samtale, der målet bør være tilbud om samtale innen en uke. Videre må det vurderes om aldergrensen skal økes fra 16 år til 18 år for å sikre helhetlig oppfølging

Status: I vedtatt plan for kommunens psykiske helsearbeid er det en uttalt målsetting at våre innbyggere skal møte en koordinert, helhetlig psykisk helsetjeneste fra 0-100 år. Flere av planens tiltak for planperioden ivaretar dette. Mestringsenheten har ikke diagnosekriterier. Barne- og familieenheten (BFE) har heller ikke diagnosekriterier for sine lavterskeltjenester eller sitt psykisk helsearbeid, kun psykisk helseteam barn og unge har det. Tjenesten arbeider, sammen med andre tjenester, for å styrke psykisk helsetjenestene slik at det kan gis et styrket tilbud til barn og unge med behov for psykiske helsetjenester uavhengig av om det foreligger diagnose eller ikke. BFE ved ressurssenteret er et lavterskeltilbud. Det er nå ikke ventelister i barne- og familieenheten. Tjenesten har tatt organisatoriske grep (blant annet opprettete et mottak) som legger til rette for at foreldre/unge får samtale innen få dager etter henvendelse/telefonkontakt. Det er heller ikke venteliste på oppfølging/iverksetting av tiltak. BFE og mestringsenheten skal gjøre et fellesarbeid for å promotere tjenester innenfor psykisk helse og rus. I tillegg planlegge og gjennomføre i andre informasjonstiltak, blant annet film, benytte sosiale medier, kampanjer og lignende. Det er startet et arbeid for å utbedre kommunens hjemmesider innenfor psykisk helse. Brukerrepresentanter vil involveres i dette arbeidet. Det er søkt om tilskuddsmidler for å knytte til seg ekstern ekspertise i dette arbeidet.

Områder som arbeidsgruppe våre 2018 skal avklare: Samarbeid og ansvarsfordeling / aldersgrenser mellom mestringsenhet, helsestasjon for ungdom og barne- og familieenheten. Etablere Rask psykisk helsehjelp fra 16 år. I tillegg avklare grenseoppganger og ansvarsfordeling mellom mestringsenhet, helsestasjon for ungdom og barne-og familieenheten.
Sandnes Ulf -  forskuttering av spillemidler   Vedtatt  Påbegynt
Sandnes Ulf tilbys forskuttering av spillemidler i samsvar med retningslinjene i bystyresak 136/14 for forhåndsgodkjent beløp oppad til kr 10 millioner. Støtten meldes inn til ESA under gruppeunntaket i samsvar med reglene om offentlig støtte. Bystyret ber rådmannen fremme forslag til styrking av bundet fond/forskuttering av spillemidler i forbindelse med sak om årsoppgjøret 2017.

Status: I sak om årsoppgjøret 2017 er foreslått avsatt kr 10 millioner til forskuttering av spillemidler i henhold til retningslinjene og bystyrets vedtak den 12. mars 2018. Selve søknaden om spillemidler ferdigstilles i september 2018 og sendes innen 15. januar 2019 til fylkeskommunen for endelig behandling. Utbetalingen vente å skje i 2019.
Innspill til innhold på Ruten  Forprosjekt Ruten v/Thingbø    Påbegynt
Bystyret ber rådmannen i det videre arbeid å legge til rette for en god prosess der innspill fra byens befolkning til innhold på nye Ruten blir diskutert og vurdert. Eksempler på slikt innhold kan være bibliotek, byens storstue/samlingssted, skatepark, skøytebane, serveringssteder etc.

Status:Sak om Ruten byrom - teknisk plan og kostnadsoverslag 1, ble godkjent av bystyret 12. mars 2018. Konseptet bygger på forutgående workshoper, møter og arrangement for innspill. Skøytebane er avklart av bystyret. Ruten bebyggelse pågår, det er et forprosjekt, parallelt med nytt p-anlegg i kvartalet A8/S1. Resultatene ble samlet lagt frem i egen sak til bystyret i 18.06.2018 og svar på oppfølgende aksjoner avgitt til formannskapet i egen sak 27.08. og endelig behandling i bystyret 10.09.2018..
Gjenbruk av kunstgress
Teknisk    Påbegynt
Det er store utgifter til deponering og transport ved skifte av kunstgress. I 2018 og 2019 er det planlagt å skifte kunstgress på Lura og i Sandnes Idrettspark. Selv om kunstgresset på disse banene er for dårlig for kampspill i høyere divisjoner, så er gresset fortsatt mer enn brukbart for annet bruk. Vi vet at det er flere ballbinger i Sandnes kommune som aldri har blitt rehabilitert. Bystyret ber rådmannen vurdere å gjenbruke kunstgress til kommunale ballbinger som trenger nytt underlag. Rådmannen bes også vurdere om brukt kunstgress kan også brukes til andre treningsflater og/eller som underlag i barnehager og skolegårder. 

Status: Forholdet er vurdert i egen sak vedrørende skifte av kunstgress, UTS sak 10/18.
Publisert: 30.05.2018 13:47
Sist endret: 19.09.2018 12:08