Sentrale staber

Nr Tiltakstekst 2018 Status
  Rådmannens staber    
F3 Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og GründerArena Jæren 215 Ferdigstilt
Tilskudd og tjenestekjøp for 2018 er utbetalt.
F4 Tilskudd til Greater Stavanger, Region Stavanger, Skape og GründerArena Jæren, finansieres ved bruk av disposisjonsfond -215 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
F5 Tilskudd til Sandnes sentrum AS 300 Ferdigstilt
Tilskudd for 2018 er utbetalt.
P8 Kontrollutvalget 313 Ferdigstilt
Bystyret fastsetter budsjettrammen for kontrollutvalget. Økningen i 2018 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2018. 
P9 Kontrollutvalget, Finansieres av kommunens felles disposisjonsfond -313 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
  Kommunen felles    
F6 Lønnsreserven 77000 Påbegynt
I gjeldende økonomiplan 2018-2021 ble lønnsreserven for 2018 fastsatt ut fra helårsvirkning av lønnsoppgjør i 2017, og anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2018. I økonomiplan 2018-2021 er det tatt høyde for en lønnsvekst i 2018 på 3 prosent. Anslaget for den kommunale deflatoren i 2018 ble i revidert nasjonalbudsjett (RNB) holdt uendret sammenlignet med statsbudsjettet 2018. Lønnsveksten ble imidlertid nedjustert, mens prisveksten ble oppjustert, i hovedsak på grunn av økte energipriser. Anslaget for lønnsvekst ble nedjustert fra 3 prosent til 2,8 prosent. Redusert anslag for lønnsvekst i 2018 samt noe lavere helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2017 medfører at lønnsreserven for 2018 kan reduseres. Rådmannen tilrår at lønnsreserven reduseres med totalt kr 10 millioner.
F8 Regionale idrettshaller 893 Ferdigstilt
Fakturering av hovedtilskuddene fra de to interkommunale selskapene er ferdig for 2018.
F9 Sola arena 850 Påbegynt
K2 etter anbudskonkurransen er behandlet og godkjent i eierkommunene.  Avventer endelig beregning av tilskuddsnivå 2018, men låneavtale er ikke på plass ennå. Antar at tilskuddsbehovet blir noe lavere i tråd med fremdriften.
F10 Tilskudd til Rogaland brann og redning 735 Påbegynt
Tilskudd for 2018 gjort opp. Korrigering kommer i 4. termin for justering av feil i fordelingsbrøk, etterberegning husleien ihht byggeregnskap for hovedbrannstasjonen. Arbeidet ferdigstilles medio september. Totalt estimat viser redusert tilskudd. 
F11 Deltidsmannskaper brann -571 Påbegynt
Overføring til Rogaland brann og redning IKS er ikke gjort opp ennå, skjer samtidig med tilskuddsoppgjør neste termin.
F12 Inntekter for støttetjenester til selvkostområdene -378 Ikke påbegynt
Regnskapsføres først på slutten av året.
F13 Nytt rådhus, engangsutgift i forbindelse med innflytting 500 Påbegynt
Prosjektleder for flytteprosessen er på plass, planlegging pågår. Utgifter til selve flytting ventes å påløpe i slutten av året.
F17 Refinansiering Nygaardshagen parkering 500 Påbegynt
Utredning om kommunal parkeringsvirksomhet er lagt frem for bystyret. Reorganisering og refinansiering NHP er del av dette og arbeidet pågår med mål om sluttføring i løpet av desember.
F18 Prosjektkoordinator sentrum 575 Ferdigstilt
Prosjektkoordinator er engasjert ut året. Driftsbudsjettet omfatter i hovedsak lønns- og sosiale utgifter.
F19 Prosjektkoordinator sentrum, finansieres ved bruk av fond -575 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
F20 Merutgifter interne budtjenester 520 Ferdigstilt
Økningen er innarbeidet i vedtatt budsjett 2018, forbruk så langt tyder på årsresultat i samsvar med budsjett.
F21 Regulering KS kontingent 175 Ferdigstilt
Kontingentene betales med rate 60 prosent og 40 prosent. Hele 2018 er betalt. Se søknad om tilleggsbevilgning per 2. tertial.
F22 Forsikringer 370 Ferdigstilt
Forsikringene kommer til betaling på ulike tidspunkter gjennom året. Per 31. august er det ikke behov for endringer.
F23 Reberegning pensjon -4000 Påbegynt
Etter oppdaterte aktuarberegninger ble utgiftene til pensjon redusert med kr 8,8 millioner i 1. tertial.
F24 Felles kommunale digitaliseringsprosjekter 1500 Ferdigstilt
Gjelder kommunens engangsutgift til deltakelse i KS sitt DigiFin prosjektet. Faktureringen er ferdig for 2018.
F25 Felles kommunale digitaliseringsprosjekter - finansieres ved bruk av fond -1500 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
F26 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kommune felles 7411 Ferdigstilt
Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt.
  Eiendom    
F31 KPI-justering, eksisterende bygg (leide) 2018 2159 Påbegynt
KPI-justering for innleide bygg foretas i løpet av 2018. De aller fleste innleide bygg er fakturert for, men noen kommer alltid senere i løpet av året.
F32 Reduksjon i internhusleie, nedbetaling på eldre bygg -200 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2018
F34 Risikotillegg, energi 1700 Påbegynt
Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet for risikotillegg er innarbeidet i den månedlige overføringen.
F35 Uløste innsparingskrav, energi 1500 Påbegynt
Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet som er beregnet for årets korrigering for uløste innsparingskrav er innarbeidet i den månedlige overføringen.
F37 Avgiftsøkning, energi 3000 Påbegynt
Det overføres månedlig tilskudd for energiutgifter til Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF). Beløpet som er beregnet for årets avgiftsøkning er innarbeidet i den månedlige overføringen.
F38 Korrigert beløp innleide bygg -5014 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2018
F39 Kapitalkostnader av rehabilitering, Enøk og miljøtiltak osv 3808 Ferdigstilt
For investeringstiltak i bygg der tiltaket ikke gir arealøkning eller er en totalrenovering, økes internhusleien tilsvarende kapitalkostnadene. Internhusleien for slike tiltak faktureres året etter at tiltaket er gjennomført. Det er foretatt fakturering for ferdigstilte tiltak i 2017. For denne delen av internhusleien er det fakturerte beløpet oversteget budsjettet. Det arbeides med å finne grunnen til manglende budsjettberegning og å sjekke om budsjettet er lagt inn i andre deler av internhusleien. Det er per i dag ikke merforbruk på internhusleie som helhet.
  Fellesnemnd for kommunesammenslåing    
F40 Regionsentertilskudd 8097 Ferdigstilt
Tilskuddet utbetales fra KMD terminvis. Beløpet for hele 2018 er satt av til fond i nye Sandnes.
Publisert: 28.05.2018 10:31
Sist endret: 19.09.2018 12:02