Organisasjon

Nr Tiltakstekst 2018 Status
  Organisasjon    
O1 Økt tilskudd til interkommunalt arkiv 168 Ferdigstilt
Eiertilskudd for 2018 er utbetalt
O4 Implementering av ny personvernlov 500 Påbegynt
Det er anskaffet en løsning, Draftit, for behandling av personopplysninger. Utrulling og datainnsamling pågår.
O5 Implementering av ny personvernlov - finansieres ved bruk av disposisjonsfond -500 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
O6 Arkiv-digitalisering av personalarkivet 800 Påbegynt
Ansatt prosjektleder, begynte 18. mars 2018. Uventet stort volum personaldokumentasjon ute i organisasjonen har ført til at forarbeidet har tatt lengre tid, og at selve digitaliseringen ikke har kommet i gang for fullt.
O7 Arkiv-digitalisering av personalarkivet - finansieres ved bruk av disposisjonsfond -800 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
O8 Arkiv-skanning av papirarkiver i forbindelse med flytting til nytt rådhus 300 Ferdigstilt
I prosess. Fremdeles ikke en fullstendig oversikt over hvilke arkiver som er aktuelle.
O9 Arkiv-skanning av papirarkiver i forbindelse med flytting til nytt rådhus - finansieres ved bruk av disposisjonsfond -300 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
O10 Dokumentsenteret - logistikkoordinator flytting til nytt rådhus 800 Påbegynt
Det er utført et forprosjekt, i 2017 og fram til mars 2018, for å danne grunnlag for videre planlegging av flytting av materialet. Dette skal brukes som grunnlag i forhandlinger med IKA. Logistikkoordinator er nå i vurderingsprosess.
O11 Dokumentsenteret- Logistikkoordinator flytting til nytt rådhus - finansieres ved bruk av disposisjonsfond -800 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
O12 1 årsverk IT rådgiver 350 Ferdigstilt
Ansatt og i drift.
O13 Styring av mobile enheter i kommunens nettverk 150 Påbegynt
Kontinuerlig utrulling pågår
O14 Psykososialt kriseteam 910 Påbegynt
Etablering i prosess.
O15 Økt båndbredde 600 Påbegynt
Kontinuerlig utrulling pågår
O16 Ny finansieringsmodell for helsenett -334 Påbegynt
Totalkostnader er kr 1,3 millioner i året. Meldt inn behov for tilleggsbevilgning i andre perioderapport samt økonomiplan 2019-2022.  Behov for kr 870 000, kr 430 000 omdisponeres fra kursmidler.
Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 19.09.2018 10:52