Oppvekst skole

Nr Tiltakstekst 2018 Status
  Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter    
S1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 1 166 Ferdigstilt
Ved den offisielle tellingen av elever i Sandesskolen er det registrert 10 140 elever per september. I økonomiplanen 2018-2021 er det lagt til grunn en forventning på 10 216 elever. Det er et avvik på - 76 elever. Endring i veksten vil blir korrigert i økonomiplanen 2019-2022.
S2 Ressurser til spesialundervisning 216 Ferdigstilt
Ved den offisielle tellingen av elever i Sandesskolen er det registrert 10 140 elever per september. I økonomiplanen 2018-2021 er det lagt til grunn en forventning på 10 216 elever. Det er et avvik på - 76 elever. Endring i veksten vil blir korrigert i økonomiplanen 2019-2022.
S3 Ressurser til styrkning i SFO 27 Ferdigstilt
Som følge av veksten i elevtallet tilføres skolene økte ressurser for tilrettelegging av SFO-tilbudet for elever med spesielle behov. Det er 12,6 prosent av midlene som går til spesialundervisning på skole. Helårsvirkningen av høstjustering 2018 er videreført i basisbudsjett for 2019.
S4 Skeiene ungdomsskole, læremiddelpakke 750 Påbegynt
Innkjøpsprosessen vil bli gjennomført i løpet av 2018.
S5 Figgjo skole, læremiddelpakke 560 Påbegynt
Innkjøpsprosessen vil bli gjennomført i løpet av 2018.
S6 Buggeland skole, læremiddelpakke 420 Påbegynt
Innkjøpsprosessen vil bli gjennomført i løpet av 2018.
S7 Tidlig innsats 4 000 Ferdigstilt
Midler er delt ut til tidlig innsats på ungdomstrinnet.
S10 Skeiene ungdomsskole utvidelse - brakkebygg ved rehabilitering 750 Påbegynt
Prosjektet er påbegynt.
S11 Ganddal skole - særskilt styrking 820 Ferdigstilt
Ganddal skole er tilført ekstra midler for å kunne opprette mindre grupper, jamfør sakkyndig vurdering.
S14 Tidlig innsats, overgang fra barnehage til skole og SFO 254 Påbegynt
Prosjekter er påbegynt.
S15 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skole 2 042 Ferdigstilt
Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt. 
  SFO    
S17 SFO, økning i driftsutgifter 1 119 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2018 og videreført i basisbudsjett for 2019 etter retningslinjer for beregning av selvkost.
S18 SFO, økning i gebyrinntekter -1 119 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2018 og videreført i basisbudsjett for 2019 etter retningslinjer for beregning av selvkost.
Publisert: 28.05.2018 10:29
Sist endret: 18.09.2018 17:30