Oppvekst barn og unge

Nr Tiltakstekst 2018 Status
  Barnehagetjenester    
B1 Etablering av nye kommunale barnehageplasser 2018 2700 Ferdigstilt
Tiltaket er knyttet opp mot nye barnehageplasser fra nytt barnehageår 2018. Hovedopptaket er gjennomført og supplerende opptak fortsetter gjennom året. Det er tilstrekkelig med barnehageplasser til å dekke behovet. 
B5 Nye barnehageplasser januar 2018 2170 Ferdigstilt
Det ble startet opp 2 småbarnsavdelinger i januar 2018. Tiltaket har kun finansiering i 2018 og midlene er derfor ikke innarbeidet i basisbudsjettet for 2019. Det blir vurdert som nytt tiltak i økonomiplanen 2019-2022.
B6 Ny bemanningsnorm og pedagognorm 10000 Påbegynt
Barnehagene har for nytt barnehageår bemannet etter ny pedagog- og bemanningsnorm. Fram til høstjusteringen av kommunale barnehager er gjort er effekten av dette noe usikker.
B7 Økt foreldrebetaling i barnehager - 4500 Ferdigstilt
Foreldrebetalingen er økt fra kr 2730 til kr 2910 for en heltidsplass
B11 Redusert antall i barnehager utenfor kommunen - 1000 Påbegynt
Det jobbes med å få sandnesbarn til å velge barnehager i Sandnes. Det er fremdeles flere barn fra Sandnes som har plass i nabokommuner enn barn fra nabokommuner som har plass i Sandnes. Det foreligger ikke finansiering for denne differansen. 
B12 Tilskudd til private barnehager 7650 Påbegynt
Det er betalt ut tilskudd til private barnehager for 3 kvartal. Utbetaling for 4. kvartal er mot slutten av september. I årets 3 første måneder var det noen flere barn enn budsjettert høsten 2017.
B13 Digital kommunikasjonskanal mellom barnehage og foresatte 500 Påbegynt
Arbeidet med kommunikasjonskanal går nå inn under felles oppvekst administrativt system sammen med skole. Anbudsprosess er igangsatt.
B14 Internhusleie, renholds- og energikostnader, barnehager 3559 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett 2018. Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt.
B15 Tidlig innsats 1300 Påbegynt
I 2018 fortsetter arbeidet med videreføring og utvikling av Utviklingsstøttende barnehager. Midlene er innarbeidet i budsjett 2018 og videreføres i basis 2019.
B16 Gratis kjernetid 100 Ferdigstilt
Midler for å dekke tapte inntekter som følge at gratis kjernetid tilbys. Er innarbeidet i budsjett 2018.
  Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten    
B17 Reduserte husleieutgifter barne- og familieenheten -444 Ferdigstilt
Husleieutgiftene til barne- og familieenheten er redusert som følge av at barnevernstjenesten flyttet til nye lokaler i 2017.
B18 Forebyggende tiltak for barn, unge og familier 2540 Ferdigstilt
Personer er ansatt og arbeidet startet.
B19 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner 1088 Ferdigstilt
Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt. 
Publisert: 28.05.2018 10:29
Sist endret: 18.09.2018 17:29