Levekår

Nr Tiltakstekst 2018 Status
  Levekår felles og samordningstjenester    
L1 Kommunale boliger, justering husleie -384 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2018, betalingssats for husleie til beboere i kommunale boliger økte 1. august 2018 fra kr 5967 til kr 6050.
L4 Avlasterdommen 10000 Påbegynt
Det arbeides med å få på plass alle arbeidskontrakter. Arbeidet er godt i gang, men alt er foreløpig ikke helt på plass. Det vil komme ytterligere status i årsoppgjørsaken.
L5 Redusert ramme øyeblikkelig hjelp -2700 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2018, og videreføres i basisbudsjettet for 2019.
L6 Økte enhetspriser til Sandnes matservice 300 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2018, og videreføres i basisbudsjettet for 2019.
L7 Økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester 4750 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2018, og videreføres i basisbudsjettet for 2019.
P5 Utvidet frivillighetsmillion 200 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjettet for 2018, og utbetalt til organisasjonene i starten av mars. Dette tiltaket hadde kun finansiering i 2018, og kan derfor ikke innarbeides i basisbudsjettet for 2019.
  Omsorgstjenester    
L9 Hjemmetjenesten, økning i henhold til befolkningsvekst 2500 Ferdigstilt
I tillegg til å styrke de ordinære ambulerende hjemmetjenestene til eldre, er midlene brukt til å styrke hjemmetjenestene med to årsverk sentralt. Hvorav ett årsverk styrking av tildeling av hjemmetjenester er ansatt ved tildelingskontoret i samordningsenheten og ett årsverk demenskoordinator i den nye enheten for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR) begynner 1. oktober.
L10 Ressurskrevende tjenester i omsorg 2600 Ferdigstilt
Bruker ivaretas med tjenester. Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2018, og videreføres i basisbudsjettet for 2019.
L11 Internhusleie, renholds- og energikostnader, omsorgstjenester 107 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2018, og videreføres i basisbudsjettet for 2019.
  Enhet for funksjonshemmede    
L12 Barnebolig avlastningsenheten 1900 Ferdigstilt
Bruker ivaretas med tjenesten fra avlastningsboligen i EFF. Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2018, og videreføres i basisbudsjettet for 2019.
L13 Enetiltak EFF 2600 Ferdigstilt
Bruker ivaretas med tjenesten. Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2018, og videreføres i basisbudsjettet for 2019.
L14 Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF 3474 Ferdigstilt
Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2018, og videreføres i basisbudsjettet for 2019.
  Helse- og rehabiliteringstjenster    
L18 Rask psykisk helsehjelp, 3 årsverk 2100 Ferdigstilt
Alle årsverk besatt.
L19 Legevaktbil, leasing og driftsutgifter 200 Ferdigstilt
Enheten fikk egen legevaktbil på plass rett før påske. Denne har vært brukt så mye som mulig der en mener at sykehusinnleggelse kan unngås. Legevakten har ikke god nok bemanning på kveld og i helger til at bilen kan benyttes. For å få full utnyttelse av bilen må enheten få tilført nye ressurser.
L20 Kommuneoverlege smittevern/samfunnsmedisin, 1 årsverk 1250 Påbegynt
Stillingen ble utlyst før sommeren, uten at det kom kvalifiserte søkere. Stillingen blir nå lyst ut på nytt.
L21 Kommuneoverlege smittevern/samfunnsmedisin, 1 årsverk, finansieres ved bruk av disposisjonsfond -1250 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
L22 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst 410 Ferdigstilt
Innarbeides i basisbudsjettet for 2019.
L23 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse- og rehabiliteringstjenester 2434 Ferdigstilt
Innarbeides i basisbudsjettet for 2019. Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt.
L24 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse- og rehabiliteringstjenester 280 Ferdigstilt
Innarbeides i basisbudsjettet for 2019.
  Sosiale tjenester    
L25 Husleie nye boenheter -1400 Ferdigstilt
Innarbeides i basisbudsjettet for 2019.
L26 Økonomisk sosialhjelp, styrking av boutgifter og livsopphold 12100 Ferdigstilt
Innarbeides i basisbudsjettet for 2019.
L27 Økonomisk sosialhjelp, finansieres av integreringstilskudd -12100 Ferdigstilt
Innarbeides i basisbudsjettet
L28 Miljøvaktmester, 2 årsverk 1150 Ferdigstilt
De nye miljøvaktmesterne har startet hos boligtjenesten
L29 Redusert ramme flyktningenheten -18000 Ferdigstilt
Innarbeides i basisbudsjettet for 2019.
L30 Flyktningenheten, redusert integreringstilskudd -3000 Ferdigstilt
Innarbeides i basisbudsjettet for 2019.
L31 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester 3654 Ferdigstilt
Innarbeides i basisbudsjettet. Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt.
L33 Varig tilrettelagt arbeid – 10 plasser 450 Ferdigstilt
Samordning har opprettet nye VTA-plasser samt finansiert allerede eksisterende plasser uten budsjett
P4 Ekstra plasser Dagslaget 500 Ferdigstilt
Dagslaget er utvidet.
Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 18.09.2018 17:28