Risiko i tilknytning til datterselskaper i de kommunale foretakene (KF)

I tabellen under framkommer Sandnes tomteselskap KF sine datterselskaper per utgangen av 2017. Over tid endres dette. Ferdige utbyggingsområder avsluttes og selskap avvikles og nye etableres for å utvikle nye utbyggingsområder til bolig-, nærings- og kombinert formål og i noen områder også arealer til offentlige formål. Aktiviteten og dermed også økonomisk situasjon i det enkelte selskapet variere derfor over tid avhengig av hvor i utviklingsløpet selskapets aktivitet er. Normalt vil de første årene etter regulering være finansiert med opptrekk av byggelån for opparbeidelse av infrastruktur og utgiftssiden er tung. Risiko håndteres ved stram prosjektstyring både med tanke på framdrift og økonomi. Etter hvert som salg av delfelter kommer i gang styrkes inntektssiden og den økonomiske balansen. Salg er forbundet med markedsrisiko. Prosjektkonkurransemodellen er et virkemiddel som demper risikoen og gir handlingsrom for tiltak ved behov. I ferdigstillelsesfasen til slutt er normalt omsetningen i selskapene liten og risikoen lav.

Selskap

Ervervet

Eierandel

Aksjekapital

Antall   aksjer

Egenkapital
   100%

Bokført   verdi
  (kostpris)

Resultat
  før skatt
  2017

Utbytte
  2017

Kvelluren   Næringseiendom AS 1)

2005/2017

100 %

100

1 000

3 492

7 628

-141

 

Sørbø Hove AS

2007

36 %

2 000

2 000

21 400

1 520

-2 676

7 200

Brattebø Gård AS

2009

70 %

100

100

2 089

105

-591

 

Kleivane utviklingsselskap AS

2011

64,50 %

5 000

5 000

28 190

12 900

-243

 

Sandnes Næringsareal AS

2011

60 %

1 000

1 000

2 108

1 800

-310

 

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS

2012

59,61 %

1 182

100 000

4 865

2 900

0

 

Bærheim Utvikling AS

2014

60 %

300

300 000

-59

600

-238

 

Austrått Utvikling AS

2014

6,68 %

1 820

910 000

8 098

608

-50

 

Bogafjell Vest Utvikling AS

2014

60 %

2 500

250

6 153

1 500

5 307

 

Sandnes   Byutvikling AS 2)

2014

9,90 %

5 000

1 000

3 752

495

-832

 

Vagle Næringspark AS

2015

20 %

31

15 565

42 961

1 318

-108

 

Hammaren Utvikling AS

2015

78 %

3 000

3 000

6 020

2 340

4 233

 

Sum

 

 

 

 

129 069

33 714

 

7 200

1) Det er oppnådd avtale om salg av aksjene i selskapet til aktør som utvikler gjenværende tomt. Oppgjør i 2018.
2) Aksjeposten er gjort opp i 2018 jamfør Aksjonæravtalen når reguleringsplanen for prosjektet nå føres fram til sluttbehandling.

I tabell under framkommer Sandnes Havn KF og Sandnes Parkering KF sine 100 prosent eide datterselskap, samt innskutt aksjekapital og opptjent egenkapital i datterselskapene.

Foretak

Datterselskap

Innskutt
  aksjekapital datter

Opptjent   EK datter

Sandnes Havn KF

Sandnes Havneterminal AS

1000

3460

Sandnes Parkering KF

Sandnes Parkeringsdrift AS

100

849

 

Oppsummering - datterselskaper (AS) i de kommunale foretakene

Ansvaret for løpende styring av virksomheten i KF-ene inkludert datterselskaper tilligger foretaksstyrene. I dette ansvaret ligger både å påse at lov- og regelverk med henhold til anskaffelser, meroffentlighet, internkontroll, HMS samt økonomi- og risikostyring er dokumentert og følges opp på tilfredsstillende måte. Styret i Sandnes tomteselskap KF har løst sin oppgave ved at det tertialvis avlegges konsernregnskap og måltall som KF-et rapporter på til bystyret.
I Sandnes Havn KF og Sandnes Parkering KF utøver styrene i KF-ene også funksjonen som generalforsamling. Eierrollen er her omfattet av de samme krav til styring og kontroll som for konsernstyringen i Sandnes Tomteselskapet KF.
Felles for de tre KF-ene med datterselskaper er at utøvelsen av styring er omfattet av kommunelovens bestemmelser med forskrifter. Det betyr at all virksomhet har rammer som er fastlagt for ett år om gangen jamfør reglene om bindende årsbudsjett. Disposisjoner og tiltak som strekker seg utover dette tilligger det bystyret selv å avgjøre jamfør kommunelovens bestemmelser.

Det må i forbindelse med etablering av Nye Sandnes foretas en gjennomgang av KF-ene, slik at blant annet vedtekter og eierstrategi for disse er tilpasset ambisjoner og rammer i den nye kommunen. Rådmannen vil i denne prosessen prioritere arbeidet med forbedringer av kontroll- og risikostyring, men også lov- og regelverk knyttet til anskaffelser, støtteregelverket/konkurransedirektiv og meroffentlighet. Rådmannen er tilfreds med at forvaltningsrevisjoner som har vært gjennomført ikke har gjort funn av regelverksbrudd mellom selve KF-et og virksomheten som skjer i datterselskaper.
Samtidig har det ikke blitt gjort en nærmere risikoanalyse av de økonomiske sidene i dette. For å skape grunnlag for nødvendig styring og handlingsrom med lav risikomargin framover i ny kommune vil rådmannen prioritere å få gjennomført en slik analyse. Det vil være naturlig å be Rogaland revisjon IKS om faglig bistand i denne prosessen. Det har allerede i arbeidet med å forbedre håndteringene av interne transaksjoner i kommunekonsernet framkommet relevante tema, eksempelvis regnskapsføring av inntekter verses overtakelse av salgsavtaler, sikring i forhold til gjenstående justeringsavtaler knyttet til moms ved salg/eiendomstransaksjoner med videre. For kommunekonsernet er det avgjørende at slike risikoforhold identifiseres og at handling skjer så tidlig som mulig, for å sikre forutsigbarhet om virkninger av disposisjoner som skjer i KF-ene. Dette vil også gi et forbedret beslutningsunderlag til bystyret i strategiske saker som gjelder virksomheten i KF-ene.

Publisert: 18.09.2018 15:08
Sist endret: 18.09.2018 16:11