Øvrige økonomiske forpliktelser - garantier

I tillegg til risikoelementer som er presentert ovenfor som følge av eierskapet i IKS-ene og AS-ene har Sandnes kommune garantiansvar ovenfor flere andre aktører, på totalt kr 182 millioner.

Garantihaver Garanti per 31.12.2017 Øvrig vedtatt/utstedt garanti Total
Barnehager            53 996  600 54 596 
Borettslag/bofellesskap              9 184      9 184 
Sandnes kirkelige fellesråd            91 905    91 905 
Forus Folkehelsesenter AS            27 379  5000 32 379 
Sandnes Ulf Stadion                      23 968  23 968 
Sum         182 464                     29 568  212 032 

Størrelsen på garantiene er i kolonnen «garanti per 31.12.2017» basert på regnskapstall over saldo på lån kommunen garanterer for. Garantien på kr 0,6 millioner under barnehage ble vedtatt i juni 2017, men lån ble ikke tatt opp før i juni 2018. Garantien på kr 5 millioner til Forus Folkehelsesenter og på kr 23,9 millioner til Sandnes Ulf Arena AS er garantier som er vedtatt av bystyret, men det er ikke meddelt kommunen at lånene er tatt opp enda.
Akkumulert utgjør vedtatte garantier for kommunen et garantiansvar kr 212 millioner (både lån som er tatt opp og nye vedtatte garantier). Kommunens totale garantiansvar (både lån som er tatt opp og nye vedtatte garantier) dersom man inkluderer garantihaverne i tabellen over og garantiene kommunen har overfor gjeld i selskapene kommunen har eierskap i utgjør dette kr 1,02 milliarder. Risikoen knyttet til et slikt betydelig garantiansvar er høy, sett i forhold til muligheten kommunen har for å omsette pant i bygg/eiendom til penger. Framover bør omsettelighet av pant og driftsutgifter/inntekter være en del av vurderingene som gjøres før det innvilges kommunal garanti.

Publisert: 18.09.2018 14:59
Sist endret: 08.03.2019 10:03