Introduksjon

I tillegg til virksomheten som er organisert i de fem kommunale foretakene (KF) har kommunen eierskap i åtte interkommunale selskaper (IKS), tre interkommunale samarbeid (IS), 14 aksjeselskap (AS)Aksjene i Nord Jæren Bompengeselskap AS er solgt til nye SørVest Bompengeselskap AS jamfør Stortingsvedtak om fusjoner til et fåtall store regionale selskaper. Ruten parkering AS er under avvikling. Kommunens eierandel, grad av politisk styring og økonomiske risiko varierer mellom de ulike selskapene og selskapstypene.

For å anskueliggjøre økonomisk risiko og grad av politisk styring er selskapene grovt vurdert og innplassert i fire grupper hvor:

  1. er høy grad av økonomisk risiko – liten direkte politisk styring
  2. er høy grad av økonomisk risiko – stor grad av politisk styring
  3. er lav økonomisk risiko – liten direkte politisk styring
  4. er lav økonomisk risiko – stor grad av politisk styring

 

Som det framkommer av figuren følger det ulik grad av økonomisk risiko og grad av politisk styring for de ulike selskapene. De ulike selskapsformene, samt selskapenes virksomhetsområder, er med på å fastsette dette. Når det gjelder risiko, har ikke kommunen kun en økonomisk risiko. Det finnes også andre risikoelementer, som for eksempel risikoen for tap av tingsinnskudd, produksjon av samfunnsutviklertjenester og omdømme. Nedenfor er det satt opp informasjon om noen risikomomenter kommunen står ovenfor. Tallene som presenteres er fra avlagte regnskap for 2017.


 

Publisert: 18.09.2018 14:57
Sist endret: 08.03.2019 09:59