Tilleggsbevilgninger/omdisponeringer, investering

Utfyllende opplysninger finnes i skjema 2B
Område Sak Tilleggsbevilgning/budsjettjustering
Teknisk, PIV Utvidelse av Solaveien for buss 1500
Vilkår i byggesak, midlertidig anleggsveg ny stadion. Vil gi anledning til å forbedre busstilbudet. Nå sliter bussene med å komme forbi hverandre.
Dokumentsenteret Oppgradering Public 360 -150
IT PC mm til kontorpulter ved innflytting til nytt rådhus 400
Dokumentsenteret TEIS, en integrasjonsplattform -139
Skole Varslingsanlegg -4463
Kommune felles Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt -2000
Eiendom Riska u-skole rehab/ombygg -339
Skole/IT Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever -1000
Skole/IT Digital satsing - Trådløs infrastruktur -1500
Levekår Laboratorieutstyr, budsjett 46
Fritid Skatepark Bogafjell 215
Biblioteket Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket 89
Teknisk Salg av restareal i utbygde områder 4700
Byggesak Digitalisering av byggesaksarkivet -2000
Teknisk, PIV GATELYS 1500
Teknisk, PIV Melsheia, lysanlegg -1500
Teknisk BYUTVIKLINGSPROSJEKTER -5148
Teknisk, PIV Folkehelse, sykkelveinett -500
Teknisk/Kommune felles SENTRUMSTILTAK GENERELT -7500
Teknisk/Kommune felles Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) -3000
Kommune felles Offentlige arealer (alle formål) -23589
Teknisk, PIV Ladepunkter EL-sykkel 500
Teknisk, PIV Hjem,jobb,hjem - elbysykkel fase 2 -1000
Teknisk, PIV Kulvert Maudlandsveien -40
Teknisk Område Smeaheia utbygging, reversering avsetning til fond -3000
Teknisk Skaarlia, reversering avsetning til fond 3314
Teknisk Skaarlia, reversering avsetning til fond -3314
Teknisk, PIV IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT 396
Teknisk, PIV Merking av friidrettsbanen -268
Teknisk, PIV Oppgradering av stadion til NM og UM friidrett -38
Teknisk, PIV Utstyr til kunstgressbaner -90
Teknisk, PIV Grunn til rulleskianlegg Melsheia 50
Teknisk, PIV Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund -100
Teknisk, PIV Oppfølging av tiltaksplan for parkdraget langs Storåna -200
Teknisk, PIV Oppgradering Elveosen lekeplass 200
Teknisk, PIV Toalett Breivik 436
Teknisk, PIV Toalett Breivik -436
Teknisk, VAR Optimalisering av vannforsyning Hommersåk -3500
Teknisk, VAR Sanering VA-ledninger Berghagen/Vesleveien 100
Teknisk, VAR Sanering VA Mølledalen/Slåttaveien m.fl. -154
Teknisk, VAR Sanering VA ledninger Jærveien/ny bro E39 369
Teknisk, VAR Klimatilpasning -1000
Teknisk, VAR Hovebakken - Sanering og omlegging VA -2000
Teknisk, VAR Omlegging vannledning Foss Eikeland -3000
Teknisk, VAR Vatneleiren -1000
Teknisk, VAR Hoveveien -7000
Teknisk, VAR Gen. Tiltak ihht hovedplan vann -369
Teknisk, VAR Optimalisering av vannforsyning Asheimveien -1000
Teknisk, VAR Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner -1392
Teknisk, VAR AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2 -969
Teknisk/Kommune felles Oppgradering av Langgata(eks mva og bruk av fond) 2784
Teknisk/Kommune felles Opparbeidelse av Ruten som sentrumspark 6684
Teknisk/Kommune felles Havnepromenade Sandnes indre havn(utgifter eks. mva og bruk av fond) -284
   
    Tusen kroner
Område Sak Tilleggsbevilgning/budsjettjustering
Eiendom Brannteknisk Varatun Gård 1500
Brannvesnet har pålagt å utføre strakstiltak etter tilsyn  
Eiendom Nytt rådhus - detaljregulering Havneparken -646
Eiendom Ny hovedbrannstasjon -10313
Eiendom Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon -2036
Eiendom Ambulansestasjon -607
Eiendom Sentrum parkeringsanlegg A8 -5983
Eiendom Rehabilitering kulturbygg -1057
Eiendom Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering -250
Eiendom Foreldreinitiativet II 201
Eiendom Smørbukkvn. 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 84
Eiendom Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år -22900
Eiendom Boliger for vanskeligstilte -2000
Eiendom Boliger til flyktninger 10
Eiendom Rehabilitering kommunale boliger, ca 24 per år -2000
Eiendom Ombygging Skeianegt.14 -6100
Eiendom Underprosjekt til Bolig sosial handlingsplan. Småhus - 2 per år 1331
Eiendom Påbygg Riska BOAS, 29 plasser 69
Eiendom Riska BOAS, rehab av ventilasjonsanlegg -52
Eiendom Rovik BOAS inneklima tiltak 52
Eiendom Rehabilitering omsorgsbygg -4547
Eiendom Carport for 8 biler - Lura BOAS -105
Eiendom Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. Skyllerom og personalbase 516
Eiendom Austrått skole, utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegget på taket 530
Eiendom Malmheim skole, utvid. Og modernisering(ferdig 2019) -917
Eiendom Rehabilitering skoler -3198
Eiendom Forprosjekt ombygging/utvidelse Sviland skole -2000
Eiendom Vatne skole rehab 18
Eiendom Nye elevplasser Sandved -2456
Eiendom Utredning relokalisering av Altona til Soma skole -450
Eiendom Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 -4101
Eiendom Rehabilitering barnehager -3046
Eiendom Langgata 72 helsestasjon -500
Eiendom Prosjektering, ny barnehage Hana -996
Eiendom Prosjektering, ny barnehage Riska -1000
Eiendom ENØk, solvarmeenergi 48
Eiendom Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier -900
Eiendom Nytt produksjonskjøkken på Vatne 721
Eiendom Branntekniske tiltak i barnehager -421
Eiendom Branntekniske tiltak i helsebygg -2519
Eiendom Branntekniske tiltak i skoler -795
Eiendom Branntekniske tiltak i kulturbygg -580
Eiendom Nedgravde avfallscontainere -278
Eiendom Branntekn. Tiltak i kommunale formålsbygg -569
Eiendom Brannsikringstiltak i kommunale boliger -875
Eiendom Overgang ny server SD-anlegg -181
Eiendom Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg -6000
Eiendom Regulering Vagle- og Vatneleiren, gamle Figgjo og gamle Vatne skole, Riskatun -3182
Eiendom Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg 680
Eiendom Iglemyr svømmehall -39000
Eiendom Ny idrettshall Høyland ungdomsskole -500
Eiendom Branntekniske tiltak idrettsbygg -985
Eiendom Austråtthallen - Utbedring/etablering av bæring av tak -1800
Eiendom Austråtthallen - Nytt gulv og etablering av drenering -2750
Eiendom Nytt avlastningssenter med barnebolig, tilskudd 57750
Eiendom Boliger for vanskeligstilte, tilskudd 1900
Eiendom Iglemyr svømmehall, spillemidler 5000
Eiendom Bogafjell idrettshall, spillemidler -6920
Eiendom Sandnes idrettspark, spillemidler -7505
Sum   -142309
Publisert: 10.06.2018 17:01
Sist endret: 19.09.2018 10:31