Tilleggsbevilgninger/omdisponeringer, drift

Nummer Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Oppvekst barn og unge
1 Barn mellom kommuner 4300
Merutbetaling for flere sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner enn barn fra andre kommuner med barnehageplass i Sandnes våren 2018.
2 Økt bemanning hos styrket barnehage 500
Enheten har opplevd en økning i behovet for spesialpedagogisk hjelp og til tilrettelegging etter innføring av ny §19g i barnehageloven. Dette har ført til et behov for økt bemanning som igjen gir økte kostnader til flere stillinger enn budsjettert. Styrket barnehage melder om 5 flere stillinger enn budsjettert. 1,8 stilling er dekket gjennom en omdisponering av Auglend midler. Resterende dekkes gjennom refusjon sykepenger og disposisjonsfond.
3 Økt bemanning, finansiert ved bruk av fond -500
Enhenten har fond til å dekke merforbruket som syldes økt bemanning
4 Uløste innsparinger hos styrket barnehage 626
Enheten har uløste innsparinger som var planlagt dekket inn gjennom reduksjon av stillinger. På grunn av den økte arbeidsmengden lar ikke innsparingen seg løses i inneværende år.
5 Uløste innsparinger, finansieres ved bruk av fond -626
Enhenten har fond til å dekke uløste innsparinger inneværende år
6 Barn mellom kommuner med spseialpedagogisk hjelp 500
Enheten betaler mer for sandnesbarn med spes.ped. tilbud i andre kommuner enn det som refunderes for barn fra andre kommuner med spes.ped. tilbud i Sandnes
7 Barn mellom kommuner med spseialpedagogisk hjelp, finansieres ved bruk av fond -500
Enhenten har fond til å dekke merforbruket inneværende år
Sum   4300
     
Levekår
1 Økt timesats til omsorgsstønad 1000
Fylkesmannen har i sommer opprettet tilsynssak grunnet lav sats for omsorgsstønad i Sandnes. Fylkesmannen anslår en minste timesats på kr 150,51, som tilsvarer laveste sentral garantilønn for ufaglært. Sandnes sin timesats har vært kr 100, og helårskostnad med å øke til kr 150,51 blir kr 3 millioner. Rådmannen foreslår å øke satsen med virkning fra 1. september 2018, og kostnaden for 2018 blir da kr 1 million. Med tanke på at kostnadsrammen til avlasterdommen fortsatt er usikker, foreslår rådmannen å omprioritere midler i 2018 fra avlasterdommen til økt sats for omsorgsstønad.
2 Økt timesats til omsorgsstønad, finansieres av avlasterdommen i 2018 -1000
Fylkesmannen har i sommer opprettet tilsynssak grunnet lav sats for omsorgsstønad i Sandnes. Fylkesmannen anslår en minste timesats på kr 150,51, som tilsvarer laveste sentral garantilønn for ufaglært. Sandnes sin timesats har vært kr 100, og helårskostnad med å øke til kr 150,51 blir kr 3 millioner. Rådmannen foreslår å øke satsen med virkning fra 1. september 2018, og kostnaden for 2018 blir da kr 1 million. Med tanke på at kostnadsrammen til avlasterdommen fortsatt er usikker, foreslår rådmannen å omprioritere midler i 2018 fra avlasterdommen til økt sats for omsorgsstønad.
3 Statstilskudd for enslig mindreårige blir høyere enn budsjettert. -13205
Sandnes har tidligere år tatt imot mange enslige mindreårige. Tilskuddet for disse blir høyere enn budsjettert.
4 Avsetning på fond til flyktningarbeid 10000
Av flyktningene Sandnes mottar i 2018 er det nå større andel FN-overføringsflyktninger. Flere har helseutfordringer og utfordringer knyttet til migrasjonsprosessen og trenger mer tjenester og tettere oppfølging. Sammen med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet, medfører dette at mange trenger lengre tid i introduksjonsordninger og skole utover ordinært løp. Det erfares nå at deltakere i introduksjonsordningen har større vansker med innpass i arbeidslivet og at flere trenger 3-årig løp i programmet, eventuelt med ytterligere skoleløp (grunnskole eller videregående) for å være klar for arbeid. For noen er mål om arbeid ikke realistisk. En del må derfor ha bistand fra NAV også etter perioden i introduksjonsordningen. Se bsak 99/18 for mer utfyllende informasjon om problemstillingen.  For å ha mulighet til å finansiere disse økte utgiftene også etter 5-årsperioden med integreringstilskudd, foreslås det å sette av kr 10 millioner til et særskilt disposisjonsfond 25701161 flyktningefond.
Sum   -3205
 
Kultur og byutvikling
  Rettssaker 400
Gjelder saksomkostninger og erstatning i forbindelse med plan 82110, grn 101 bnr 30.
Sum   400
     
Teknisk
  Ny midlertidig bro Bråstein leie 12 mnd 3000
Akuttiltak ny midlertidig bro etter brokollaps, uten omkjøringsvei. Tiltaket forutsetter avsetninger både på investerings og driftsbudsjettet. Det fremmes egen sak til bystyret parallelt med 2 perioderapport. Vi er litt usikre på hvordan dette blir fakturert. Mulig noe av regningen faktureres i 2019.
  Økt driftsnivå sykkel og gangveinett 750
Sykkelplanen anbefaler et høyere driftsnivå på sykkelstier og fortau/gangnett. Dette vil gjøre det enklere og tryggere å benytte sykkel eller gange hele året. Arbeidet består i hyppigere frekvens på feiing og vinterdrift. Halvårsvirkning. Viktig tiltak ifm bomringen.
Sum   3750
     
Organisasjon
Økte utgifter til psykologbistand til ansatte 300
Økte utgifter til psykolog bistand til ansatte i Sandnes komme via BHT. Tiltak med psykologbistand er forebyggende og bistår til at ansatte unngår å måtte gå ut i et sykefravær, eller at de kommer raskere tilbake i jobb og sykefraværsperioden kortes ned.
Økte utgifter til psykologbistand til ansatte, finansiert ved bruk av eget fond.  -300
Økte utgifter til psykolog bistand til ansatte i Sandnes komme via BHT. Tiltak med psykologbistand er forebyggende og bistår til at ansatte unngår å måtte gå ut i et sykefravær, eller at de kommer raskere tilbake i jobb og sykefraværsperioden kortes ned.
 3 Hustrykkeriet-tapte inntekter - produksjonen stenges i desember 2018 367
Når hustrykkeriet stenger produksjonen tidlig desember vil trykkeri inntekter bortfalle. Totalt kr 669 000 der kr 367 000 finansieres ved tilleggsbevilgning.
 4 Hustrykkeriet-tapte inntekter - produksjonen stenges i desember 2018, finansiert ved bruk av eget fond.  302
Når hustrykkeriet stenger produksjonen tidlig desember vil trykkeri inntekter bortfalle. Totalt kr 669 000, der kr 302 000 finansiers ved bruk av eget fond.
 5 Hustrykkeriet-tapte inntekter - produksjonen stenges i desember 2018, finansiert ved bruk av eget fond. -302
Når hustrykkeriet stenger produksjonen tidlig desember vil trykkeri inntekter bortfalle. Totalt kr 669 000, der kr 302 000 finansiers ved bruk av eget fond.
 6 Utgifter til helsenødnettet.  870
Alle legevakter i landet er nå knyttet til helsenødnett, en statlig sambandsløsning for leger, legevakter og sykehus. Det er helsedirektoratet som er er ansvarlig for sambandet. Det er ikke avsatt midler i budsjetter for dette.
 7 Behovet for nytt/oppgradert besøksregistreringssystem i nytt Rådhus 70
Behovet for nytt/oppgradert besøksregistreringssystem i nytt Rådhus
Behovet for nytt/oppgradert besøksregistreringssystem i nytt Rådhus, finansieres ved bruk av fond  -70
Behovet for nytt/oppgradert besøksregistreringssystem i nytt Rådhus
 9 Nye lokaler til IT avdelingen 330
Behov for nye lokaler, fra og med september 2018. Løses ved å leie lokaler fra ekstern utleier. SEKF er i ferd med å utarbeide en leieavtale i 2. etg i Holbergsgt 19. Anslagsvis 600 m2, til en kostnad på rundt kr 1 million i året. Betaler i dag kr 247 000 i rådhuset. Behov for kr 250 000 i år, helårsvirkning tas i ØP 2019-2022. I tillegg kommer kostnader til renhold og energi, kr 80 000 for 2018 (helårsvirkning kr 240 000)
Sum   1567
     
Kommunens fellesutgifter og rådmannens staber
1 Kommunal oppreisningsordning 1000
Den kommunale oppreisningsordningen for barnevernsaker er gjenåpnet. Sandnes kommune har til nå i 2018 utbetalt kr 1 millioner til formålet. Det foreslås å tilleggsbevilge kr 1 million. Det er usikkert om det blir flere utbetalinger i 2018. I tilfelle kommer rådmannen tilbake til det i årsoppgjørssaken.
2 Tap på krav 1650
Budsjettet til tap på krav i mange år vært kr 350 000. Det har de siste årene blitt belastet rundt kr 2 millioner årlig. Stramme økonomiske rammer gjør at det ikke lenger er rom for å dekke merforbruket innenfor områdets ramme, og det er behov for å øke budsjettet til kr 2 millioner. Sandnes kommune fakturerer årlig i underkant av kr 1 milliard. Det vil alltid være en del kunder som ikke betaler. Etter forsøk på innfordring både rettslig og utenomrettslig må noen krav avskrives som tapt.  Mye av tapet  skyldes manglende betaling av husleie på sosialboliger, men også betaling for barnehage, SFO og andre typer tjenester som kommunen fakturerer.  I tillegg foretas det og årlig tapsavsetning for mulige tap på krav (delkredereavsetning) på basis av utviklingen i aldersfordelte krav. Størrelsen på forfalte krav eldre enn for eksempel 90 dager indikerer større risiko for tap og av forsiktighetsgrunner settes det av for mulig tap.
3 Refusjonspliktig beløp flerbrukshall - stadion -3146
I bystyrets vedtak i bsak 42/18 om årsoppgjøret 2017 ble det avsatt midler til utbetaling av kommunens refusjonsandel i forbindelse med Sandnes Ulf Arena. Det er usikkert om beløpet kommer til utbetaling i 2018. Rådmannen foreslår å sette midlene på disposisjonsfond, så midlene kan utbetales det regnskapsåret utgiften kommer.
4 Refusjonspliktig beløp flerbrukshall - stadion. Avsetning til disposisjonsfond for senere utbetaling 3146
I bystyrets vedtak i bsak 42/18 om årsoppgjøret 2017 ble det avsatt midler til utbetaling av kommunens refusjonsandel ifm Sandnes Ulf Arena. Rådmannen foreslår å sette midlene på disposisjonsfond, så midlene kan utbetales det regnskapsåret utgiften kommer.
5 Interkommunalt arkiv i Rolaland IKS, redusert utgift -530
Arbeid med rydding og avlevering av arkivet i kjelleren på det eksisterende rådhuset, ved arkivfaglig personell fra Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKA), starter i september. Det var planlagt start i sommer. Deler av tilleggsbevilgning som ble gitt i 1. perioderapport reduseres tilsvarende og kr 530 000 tilbakeføres til disposisjonsfond 25701110 kommune felles og prosjekter for utbetaling i 2019.
6 Interkommunalt arkiv, avsettes til disposisjonsfond kommune felles og prosjekter 530
Arbeid med rydding og avlevering av arkivet i kjelleren på det eksisterende rådhuset, ved arkivfaglig personell fra Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKA), starter i september. Det var planlagt start i sommer. Deler av tilleggsbevilgning som ble gitt i 1. perioderapport reduseres tilsvarende nå og kr 530 000 tilbakeføres til disposisjonsfond 25701110 kommune felles og prosjekter for utbetaling i 2019.
7 KS-kontingent, merutgifter 815
KS kontingent og OU-midler er betalt for 2018. Hensyntatt fratrekk for de ansattes bidrag til OU-trekk med kr 1,7 mill er forbruket på kr 6,5 millioner. Budsjettet ble økt med kr 175 000 mens faktisk økning fra 2017 ble kr 815 000 høyere enn budsjettert. Det søkes om tilleggsbevilgning. 
8 Redusert lønnsreserve -10000
I gjeldende økonomiplan 2018-2021 ble lønnsreserven for 2018 fastsatt ut fra helårsvirkning av lønnsoppgjør i 2017, og anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2018. I økonomiplan 2018-2021 er det tatt høyde for en lønnsvekst i 2018 på 3 prosent. Anslaget for den kommunale deflatoren i 2018 ble i revidert nasjonalbudsjett (RNB) holdt uendret sammenlignet med statsbudsjettet 2018. Lønnsveksten ble imidlertid nedjustert, mens prisveksten ble oppjustert, i hovedsak på grunn av økte energipriser. Anslaget for lønnsvekst ble nedjustert fra 3 prosent til 2,8 prosent. Redusert anslag for lønnsvekst i 2018 samt noe lavere helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2017 medfører at lønnsreserven for 2018 kan reduseres. Rådmannen tilrår at lønnsreserven reduseres med totalt kr 10 millioner.
Sum   -6535
     
Sentrale inntekter
  Utbetaling fra Havbruksfondet -5200
Stortinget besluttet i 2015 at det skulle opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommune og fylkeskommune). Kommunene får 87,5 prosent av disse inntektene. Alle kommuner og fylkeskommuner som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. I 2017 ble det fordelt totalt kr 60,4 millioner, og Sandnes sin andel var på kr 121 000.

I 2018 ble det i revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslått at det skulle fordeles totalt kr 2,4 milliarder, kr 2,1 milliarder til kommunene og kr 300 millioner til fylkeskommunene. I juni i år ble auksjonen av nye laksetillatelser fullført, og det ble kjøpt nye laksetillatelser for til sammen kr 2,9 milliarder. I vinter fikk oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe vekst til fastpris, og da kom det inn til sammen kr 1 milliard. For oppdrettskommuner og fylkeskommuner betyr dette at det for 2018 vil bli utbetalt totalt kr 3,15 milliarder gjennom Havbruksfondet. Kr 2,75 milliarder fordeles til kommunene, og det anslås at Sandnes kommunes andel tilsvarer kr 5,2 millioner. Rådmannen tilrår at det legges inn en inntekt på området for sentrale inntekter på kr 5,2 millioner for 2018.
  Økte renteinntekter -3000
Prognosen for renteinntekter er merinntekter på kr 3 millioner ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak høyere bankinnskudd med særvilkår enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2018-2021. 3 måneders Nibor har så langt i år også vært noe høyere enn forutsatt. Rådmannen foreslår derfor at renteinntektene økes med kr 3 millioner i denne saken.
  Overføring fra drift til investering 7923
Ledige midler benyttes til nedbetaling av gjeld.
Sum   -277
Sum totalt   0
Publisert: 10.06.2018 16:46
Sist endret: 19.09.2018 14:16