Rådmannens vurdering og forslag til budsjettjustering

Tjenesteområdene i Sandnes kommune viser evne og gjennomføringskraft til nøktern og effektiv drift og de fleste enhetene styrer innenfor vedtatte budsjettrammer.

Oppvekst skole 

Fra oppvekst skole er det ikke meldt om behov for tilleggsbevilgninger i 2. perioderapport. Per august har området et mindreforbruk på nær kr 5 millioner. Økning i antall elever samt økte kostnader til bemanning som følge av ny lærernorm vil gi økte kostnader utover høsten og gjør at tjenesteområdet styrer mot balanse ved årets slutt.  

Oppvekst barn og unge  

Også i år er det flere sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner enn barn fra andre kommuner med barnehageplass i Sandnes. Det fører til høyere utbetalinger til andre kommuner enn Sandnes får i refusjon. Kravet fra Stavanger kommune er ikke mottatt, men oppgitt til kr 5,7 millioner. Det forventes dermed et merforbruk for vår 2018 på kr 4,3 millioner som rådmannen ber dekket gjennom ekstra bevilgning.  

Private barnehager får utbetalt tilskudd i 4. kvartal. Tilskuddsberegningen skjer etter telling som i år er 3. september med korreksjoner påfølgende dager. Per nå er det for tidlig å si noe om tilskuddet til de private barnehagene og rådmannen kommer tilbake til dette i årsoppgjørssaken.  

De kommunale barnehagene har til nytt barnehageår 2018 lagt opp til inntak av barn etter ny bemanningsnorm med 6 store barn per ansatt i grunnbemanningen, samt pedagog etter ny pedagognorm med 14 store barn per pedagog. De kommunale barnehagene blir høstjustert rundt midten av september etter at barnehagene har rapportert sine barn/grupper og tellingen i september er utført. Først da vil man se effekten av antall barn og innføring av de nye normene. Rådmannen vil komme tilbake til dette i årsrapportsaken. 

Styrket barnehage opplever en økning i behovet for spesialpedagogisk hjelp og til tilrettelegging etter innføring av ny §19 g i barnehageloven. De økte kostnadene finansieres av omdisponerte midler i eget budsjett, refusjoner knyttet til sykefravær, samt bruk av eget fond.

Virksomheten har en uløst innsparing som for 2018 er på kr 626 000. Denne var planlagt løst med reduksjon i stilling, men på grunn av økt arbeidsmengde som følge av nye lovkrav kan ikke innsparingen lenger løses på denne måten. Videre er utbetalingene til andre kommuner kr 500 000 høyere enn det virksomheten får i refusjon for barn fra andre kommuner som mottar spesialpedagogisk hjelp i Sandnesbarnehager. Virksomheten løser disse utfordringene ved bruk av fond i inneværende år.  

Barne og familienheten har meldt om økte institusjonsutgifter som er en kombinasjon av økt egenandel og økning i antall institusjonsplasseringer.  Avviket vil bli dekket av virksomhetens fond. 

Levekår  

Fylkesmannen har i sommer opprettet tilsynssak grunnet lav sats for omsorgsstønad i Sandnes. Fylkesmannen anslår en minste timesats på kr 150,51, som tilsvarer laveste sentral garantilønn for ufaglært. Sandnes sin timesats har vært kr 100, og helårskostnad ved å øke til kr 150,51 blir kr 3 millioner. Rådmannen foreslår å øke satsen med virkning fra 1. september 2018, og kostnaden for 2018 blir da kr 1 million. Med tanke på at kostnadsrammen til avlasterdommen fortsatt er usikker, foreslår rådmannen å omprioritere midler i 2018 fra avlasterdommen til økt sats for omsorgsstønad. 

På området for helse- og rehabilitering melder legevakten om utfordringer med ferieavvikling i sommer og med å få besatt små stillinger, slik at det må ansettes i større stillingsprosenter enn behovet for å klare å rekruttere til stillingene. Legetjenesten får økte utgifter til fastlegetilskudd og fysio- og ergoterapitjenester får økte utgifter til tilskudd til fysioterapeuter. Disse utfordringene søkes løst innenfor områdets økonomiske ramme. 

På flyktningenheten blir tilskuddet for enslige mindreårige kr 13,2 millioner høyere enn budsjettert, som følge av at Sandnes tidligere år tok imot mange enslige mindreårige. Av flyktningene Sandnes mottar i 2018 er det nå større andel FN-overføringsflyktninger. Flere har helseutfordringer og utfordringer knyttet til migrasjonsprosessen og trenger mer tjenester og tettere oppfølging. Sammen med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet, medfører dette at mange trenger lengre tid i introduksjonsordninger og skole utover ordinært løp. Det erfares nå at deltakere i introduksjonsordningen har større vansker med innpass i arbeidslivet og at flere trenger 3-årig løp i programmet, eventuelt med ytterligere skoleløp (grunnskole eller videregående) for å være klar for arbeid. For noen er mål om arbeid ikke realistisk. En del må derfor ha bistand fra NAV også etter perioden i introduksjonsordningen. Se bsak 99/18 for mer utfyllende informasjon om problemstillingen. For å ha mulighet til å finansiere disse økte utgiftene også etter 5-årsperioden med integreringstilskudd, foreslås det å sette av kr 10 millioner til et særskilt disposisjonsfond 25701161 flyktningefond. 

Teknisk 

Akuttiltak for ny midlertidig bro ved Bråstein etter brokollaps, uten omkjøringsvei, ble håndtert i sommer. Tiltaket forutsetter avsetninger både på investerings og driftsbudsjettet.  Det fremmes egen sak til bystyret parallelt med denne sak.  

Sykkelplanen anbefaler et høyere driftsnivå på sykkelstier og fortau/gangnett enn det nivået en ligger på i dag. Dette vil gjøre det enklere og tryggere å benytte sykkel eller gange hele året. Arbeidet består i hyppigere frekvens på feiing og vinterdrift. Helårsvirkning av tiltaket er beregnet til kr 3 millioner og det søkes om tilleggsbevilgning kr 750 000 for inneværende år.  

Organisasjon 

Det pågår arbeid innen digitalisering og implementering av ny personvernlov. Planlegging og organisering av flytting til nytt rådhus er godt i gang. Oversikt med forbruk kommer i årsrapporten.  

Mobiltelefoner til alle ansatte i nytt rådhus anbefales.  Mobiltelefoner brukes generelt sett til flere og flere oppgaver og det at alle ansatte ikke disponerer tjenestemobil kan legge begrensninger for utvikling og utnyttelse av nye mobile løsninger for å forenkle og forbedre eksisterende arbeidsprosesser. Driftskostnadene er her beregnet til kr 350 000 og forutsettes dekket av den enkelte virksomhet. 

I forbindelse med flytting fra det gamle rådhuset, skal IT-avdelingen inn i nye innleide lokaler. IT-avdelingen flytter allerede i høst og i den forbindelse er det behov for budsjettdekning for husleiekostnader.  Kostnader til internhusleie er beregnet til kr 330 000 for 2018, helårsberegnet til kr 918 000. Det er videre behov for styrking av IT-enhetens ressurser. Omfang og kompleksitet innen digitalisering og daglig drift av kommunens IT-systemer krever flere ressurser og større kompetanse enn det IT-avdelingen har i dag. Økt behov for ressurser legges inn i økonomiplan 2019-2021. 

Nødnettordningen er nå implementert og beregnet behov for tilleggsfinansiering meldt med kr 870 000. Beløpet er lagt inn som tilleggsbevilgning. I dag er ansvaret for nødnettet lagt til beredskap. Etter at ordningen er fullfinansiert anbefales det at ansvar og oppfølgning av nødnett overføres legevakten.  

I 2019 stenges hustrykkeriet ved flytting til nytt rådhus. Bortfall av inntekter ved stenging er kr 669 000 inneværende år og kr 1,4 millioner i årene framover. Som følge av tapte inntekter i 2018 er det behov for en tilleggsbevilgning på kr 367 000 for å dekke kostnader til driften, resten dekkes av eget fond. 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) opplever økt forespørsel om psykologtjenester og søker en styrkning av budsjettet med kr 300 000 i 2018. Helårseffekt på kr 600 000 er meldt i økonomiplan 2019-2022. Tiltaket med psykologbistand er forebyggende og gjør at folk kan bli værende i eller kommer raskere tilbake i jobb. En stilling fra BHT flyttes til HR som HMS rådgiver grunnet omorganiseringer. 

Ny personvernlov og oppfølgning av informasjonssikkerhet utgjør en stor arbeidsmengde for organisasjon på flere områder. Det vil bli meldt stillingsbehov til økonomiplan 2019-2022 fra både HR og organisasjon felles. Digitaliseringskontoret ser per i dag ikke behov ut over eksisterende digitaliseringsfond. Ved økt ressursbruk i "DigiRogaland" kan det likevel bli behov for et ekstra årsverk i 2019. 

Økonomi 

Det er opprettet en prosjektstilling for digitalisering i lønn og regnskap som dekkes av fond i virksomheten. Det jobbes med å fase ut papir, ta i bruk systemer og moduler samt digitalisere arbeidsprosesser. Mye av videreutviklingen er avhengig av at det tas i bruk nye funksjoner og løsninger som leverandør av ERP systemet tilbyr. I økonomiplane 2019-2022 vil rådmannen foreslå 5 funksjoner som blant annet vil øke prosentandel for utgående elektroniske faktura, hel-automatisere prosedyren for remittering og øke tilgjengelighet for innbyggerne gjennom selvbetjeningsløsninger.  

Arbeidet med kommunesammenslåing pågår og det er laget planer for å få til felles budsjettprosesser og regnskapsføring. Felles økonomireglement og finansreglement er under utarbeidelse og sak om nøkkeltall vil bli lagt fram for fellesnemnda i nær framtid. 

Sentrale staber / Kommune felles 

På kommune felles meldes det om behov for tilleggsbevilgning på kr 1 million til den kommunale oppreisningsordningen for barnevernssaker, kr 1,65 millioner til tap på krav og kr 815 000 til KS-kontingent. Se omtale under punkt om budsjettjusteringer. Det er usikkert om det refusjonspliktige beløpet i forbindelse med Sandnes Ulf arena blir utbetalt i 2018, og beløpet foreslås avsatt til disposisjonsfond for utbetaling det regnskapsåret utgiften kommer.  

Det arbeides med forberedelse av flytting til nytt rådhus. Rydding og avlevering av arkivet i kjelleren på det eksisterende rådhuset, ved arkivfaglig personell fra Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS starter i september. Det var planlagt start i sommer. Deler av tilleggsbevilgning som ble gitt i 1. perioderapport reduseres og kr 530 000 tilbakeføres til disposisjonsfond 25701110 kommune felles og prosjekter for utbetaling i 2019. 

Knyttet til organisasjonens omstilling og forberedelser til ny arbeidshverdag i nytt rådhus pågår to andre prosjekter. Det ene er pilot med uttesting av el-bilpoolordning som utløper i oktober og har en øvre ramme på kr 100 000. Det andre er utforming av veileder for brukerne om bruk av bygget for inntil kr 100 000. Dette er oppgaver og utgifter som må håndteres av rådmannen og ikke byggeprosjektet. Rådmannen planlegger å dekke utgiftene på inntil kr 200 000 ved bruk av disposisjonsfond 25701153 omstilling. 

I første perioderapport ble det varslet om mulige merutgifter til rettssaker på anslagsvis kr 5 millioner. Det er meddelt en stevning mot kommunen samt fire saker om erstatning som gjelder skole- og barnevernstjenestene. Dette er saker i arbeid hos kommuneadvokaten. I tillegg er en dom i lagmannsretten anket til høyesterett. Utfallet av sakene er per dags dato ukjent. Kommunens risiko ved pågående saker kan se ut til å være i størrelsesorden om lag kr 5 millioner. Rådmannen vil komme til bystyret med orientering om disse når utgiftene oppstår. Eventuell erstatning og utbetalinger i tråd med avsagt dom må eventuelt finansieres ved bruk av kommunens felles disposisjonsfond.  

I gjeldende økonomiplan 2018-2021 ble lønnsreserven for 2018 fastsatt ut fra helårsvirkning av lønnsoppgjør i 2017, og anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2018. I økonomiplan 2018-2021 er det tatt høyde for en lønnsvekst i 2018 på 3 prosent. Anslaget for den kommunale deflatoren i 2018 ble i revidert nasjonalbudsjett (RNB) holdt uendret sammenlignet med statsbudsjettet 2018. Lønnsveksten ble imidlertid nedjustert, mens prisveksten ble oppjustert, i hovedsak på grunn av økte energipriser. Anslaget for lønnsvekst ble nedjustert fra 3 prosent til 2,8 prosent. Redusert anslag for lønnsvekst i 2018 samt noe lavere helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2017 medfører at lønnsreserven for 2018 kan reduseres. Rådmannen tilrår at lønnsreserven reduseres med totalt kr 10 millioner. 

Sentrale inntekter 

Prognosen for renteinntekter er merinntekter på kr 3 millioner ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak høyere bankinnskudd med særvilkår enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2018-2021. 3 måneders Nibor har så langt i år også vært noe høyere enn forutsatt. Rådmannen foreslår derfor at renteinntektene økes med kr 3 millioner i denne saken. 

Overføring fra Sandnes Tomteselskap KF - Salg av Rådhusmarka 

Tiltak I20 fra økonomiplan 2018-2021 som gjelder overføring fra Sandnes Tomteselskap KF i forbindelse med salg av eiendommer i Skeianeområdet har budsjettert inntekt på kr 15 millioner i 2018. I henhold til avklaringer med revisjonen skal kommunen inntektsføre salget på det tidspunktet kjøper faktisk overtar ansvaret for eiendommen. Inngåtte salgsavtaler har overtakelsestidspunkter fra 2019 og ikke i 2018. Netto inntekt til bykassen fra salg av rådhusmarka fratrukket utgifter til regulering, salget med videre og finansieringen av selgers forpliktelser til opparbeidelse av ekstern infrastruktur jamfør områdeplan utgjør om lag kr 80 millioner. Oppgjøret skal foretas i fire rater i perioden fram mot 2024. Det betyr at for 2018 må budsjettert inntekt på kr 15 millioner enten strykes eller så må det tas som et konsernbidrag fra Sandnes tomteselskap KF. Et konsernbidrag i 2018 kan bystyret velge å beslutte å føre tilbake til KF-et i forbindelse med framtidige deloverføringer av salgsinntekter til bykassen. Svikt i inntektsanslag i denne størrelsesorden kan ikke rådmannen tilrå at strykes og det anbefales derfor at bystyret godkjenner et konsernbidrag på kr 15 millioner i 2018.      

Stortinget besluttet i 2015 at det skulle opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommune og fylkeskommune). Kommunene får 87,5 prosent av disse inntektene. Alle kommuner og fylkeskommuner som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. I 2017 ble det fordelt totalt kr 60,4 millioner, og Sandnes sin andel var på kr 121 000.  

I 2018 ble det i revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslått at det skulle fordeles totalt kr 2,4 milliarder, kr 2,1 milliarder til kommunene og kr 300 millioner til fylkeskommunene. I juni i år ble auksjonen av nye laksetillatelser fullført, og det ble kjøpt nye laksetillatelser for til sammen kr 2,9 milliarder. I vinter fikk oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe vekst til fastpris, og da kom det inn til sammen kr 1 milliard. For oppdrettskommuner og fylkeskommuner betyr dette at det for 2018 vil bli utbetalt totalt kr 3,15 milliarder gjennom Havbruksfondet. Kr 2,75 milliarder fordeles til kommunene, og det anslås at Sandnes kommunes andel tilsvarer kr 5,2 millioner. Rådmannen tilrår at det legges inn en inntekt på området for sentrale inntekter på kr 5,2 millioner for 2018. 

Investering 

Det er meldt inn behov tilleggsbevilgning til tre ulike investeringstiltak til denne perioderapporten.  

Til innkjøp av nye mobiltelefoner, slik at alle enheter har dette klart til innflytting i nytt rådhus, er det meldt inn behov for kr 1,54 millioner. Dette foreslås imidlertid dekket innenfor enhetenes egne rammer. Til Utvidelse av Solaveien, for busspassering i anleggsperioden for bygging av ny stadion til Sandnes Ulf, er det meldt inn behov for kr 1,5 millioner. Etter branntekniske-tilsyn ved Varatun gård er det meldt behov for kr 1,5 millioner til å utføre nødvendige strakstiltak i bygget. Det foreslås tilleggsbevilgning for de to siste tiltakene.

Publisert: 14.05.2018 11:50
Sist endret: 19.09.2018 09:56