Oppvekst skole

Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter

Effektivitet i grunnskolen

Trykk her for å se hva produksjonsindeksen i grunnskole består av:
  • korrigert resultat nasjonale prøver 5. trinn (18,3 prosent)
  • korrigert resultat nasjonale prøver 8. trinn (18,3 prosent)
  • korrigert eksamensresultat (18,3 prosent)
  • korrigerte grunnskolepoeng (18,3 prosent)
  • læringsmiljø (18,3 prosent)
  • andel innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO (8,4 prosent)

 

I produksjonsindeksen skårer Sandnes høyest på grunnskolepoeng og lavest på andel innbyggere med plass i SFO. Effektiviteten i Sandnes var 4,2 prosent høyere enn ASSS-snittet i 2016. Dette framkommer som resultat av at produksjonsindeksen var 3,6 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var 7,5 prosent lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Effektiviteten i Sandnes på grunnskole har økt fra 0,2 prosent under gjennomsnittet i 2015 til 4,2 prosent over gjennomsnittet i 2016. Dette betyr at Sandnes kommune nå få mer ut av ressursene som brukes på området. Økningen i effektiviteten skyldes først og fremst at brutto driftsutgifter i 2016 var lavere enn i 2015, som følge av de gjennomførte omstillingene.   

Brutto driftsutgifter grunnskole per barn i alderen 6-15 år, funksjon 202, 213, 215, 222 og 223

Økning i brutto driftsutgifter skyldes økning i antall ansatte

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall elever 10140 9964 1,8%
Ved utgangen av august  var elevtall økt med 176 elever sammenlignet med samme periode i fjor.
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning 579 567 2,1%
 
Antall elever som får særskilt norskopplæring 887 854 3,9%
Det er en oppgang i antall elever og antall tildelte årstimer til særskilt norskopplæring.
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall timer tildelt til særskilt norskopplæring 38416 37000 3,8%
Antall ansatte under kompetanseutvikling 103 79 30,4%
Det har vært stor pågang av ansatte som ønsker kompetanseheving i Sandnesskolen.

  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall ansatte under kompetanseutvikling - vikarordning 52 51 2,0%
Antall ansatte under kompetanseutvikling - stipendordning 51 28 82,1%
Tilskudd til tidlig innsats 19569148 24612260 -20,5%
Reduksjonen skyldes at det ikke lenger gis tilskudd til økt lærertetthet på ungdomstinnet. 

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (funksjon 202), konsern per elev

Økningen på 3,8 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt økning i antall ansatte.

 

Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 19.09.2018 14:21