Oppvekst barn og unge

Barnehagetjenester

Effektivitet i barnehagen

På barnehage består produksjonsindeksen av:
  • Korr. oppholdstimer i kommunale og private barnehager i fht behovskorr innbyggertall (80%)
  • Antall ansatte med barnehagelærerutdanning i fht ant barnehagebarn (13,34%)
  • Andtall m2 leke- og oppholdsareal i kommunale og private barnehager i fht antall barnehagebarn (6,67%)

Effektiviteten i Sandnes var 10,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Dette fremkommer av produksjonsindeksen som var 2,3 prosent høyere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var 7,7 prosent lavere. Effektiviteten i barnehage gikk opp med 0,3 prosent fra 2015 til 2016. Sandnes har lave brutto driftsutgifter hovedsakelig på grunn av flere barn per ansatt enn ASSS gjennomsnittet samt færre ansatte med barnehagelærerutdanning.

Korrigerte brutto driftsutgifter barnehage funksjon 201, 221

Økningen skyldes i all hovedsak lønnsoppgjør, dyrere nyansettelser etter hvert som det blir flere fagarbeidere og lønnsøkning hos virksomhetsledere i barnehagene.

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn, kommunale barnehager funksjon 201, 221

Økningen henger sammen med økte korrigerte brutto driftsutgifter som gjenspeiles av lønnsoppgjør, dyrere nyansettelser, flere fagarbeidere og lønnsoppgjør hos virksomhetsledere i barnehagene.

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall barn i barnehage 0-5  4695 4739 -0,9%
Per 30. august 2018 er det 2 151 barn i kommunale barnehager og 2 544 barn i private barnehager.
Dekningsgrad i barnehage i % av 1-5-åringer 83,4% 84,5% -1,3%
Nedgangen er marginal og skyldes tilfeldigheter. Dekningsgraden er stabil.
Antall barnehageplasser ledig kapasitet (avdelinger) 217 mangler tallgrunnlag  
Ledig kapasitet er oppgitt i store barn. Små barn telles som to store. De fleste barnehager er helt fullt opp og utnytter sin kapasitet. Det er derimot ledige plasser i Kleivane (56), høle (37), Myklaberget (26), Sandvedhaugen (13) og Varatun (50). Ledig kapasitet i Rådshusmarka barnehage er ikke medregnet da denne barnehagene opphører i 2019 og bygger ned kapasiteten. Av erfaring fylles barnehagene opp med flere barn frem mot årsslutt.
Sandnesbarn med plass i andre kommuner 143 171 -16,4%
Tallene er fra våren 2018 og våren 2017. Det er en nedgang i barn fra sandnes med barnehageplass i Stavanger
 Barn fra andre kommuner i sandnesbarnehager 75 76 -1,3%
Tallene er fra våren 2018 og våren 2017. 
Tildelte timer (spes.ped, støttetimer, tilrettelegging) 2568 2310 11,2%
En ser en økning i antall timer til spesialpedagogiske tiltak og støttetimer som en del av spes.ped. Det er stabilt med tildeling av tilrettelegging.
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Tildelte timer spesialpedagog 323 265 21,9 %
Tildelte støttetimer som en del av spes.ped. 1273 1041 22,3 %
Tildelte tilretteleggingstimer (§19G) 870 892 -2,5 %
Tildelte timer sosial ferdighetstrening 102 112 -8,9 %
Tildelte timer tospråklig assistanse i barnehagen 648 532 21,8%
Økningen i tildelte timer til minoritetsspråklige barn i barnehagene skyldes en økning i tilskudd fra 2017 til 2018. Ressursene utnyttes fullt ut.

Helsestasjonstjenester, PPT, barne- og familieenheten

Effektivitet i barnevern

Kommunens ressursbruk er 34 prosent lavere enn snittet for ASSS. Dette kan ha sammenheng med gode levekår i kommunen i tillegg til lave utgifter til drift av barnevernet og produksjon av tiltak gjennom egen tiltaksavdeling. Sandnes kommune har en noe høyere andel barn med undersøkelser, men forøvrig en lavere andel barn med barneverntiltak sammenlignet med ASSS. 75 % av barna får hjelpetiltak i hjemmet. Sandnes har lave enhetskostnader og fremstår som kostnadseffektive samtidig som de scorer høyt på kvalitetsindikatorene.  

Sandnes har over tid hatt lave enhetskostnader på alle tre barnevernfunksjoner. Kommunen ligger 15 % under snitt på drift av barneverntjenesten (f 244) pr barn med undersøkelse eller tiltak. Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert ligger 33 % under snittet i nettverket, og dette er 13 % lavere enn i fjor. Netto driftsutgifter pr barn som er plassert er også lavest sett i forhold til resten av nettverket, til tross for en økning på 11 % fra 2016. 

Brutto driftsutgifter barnevern (f 244, 251 og 252)

I tillegg til lønnsvekst er det datautgifter og internhusleie på sirka 1 million hver. Datautgifter er oppgradering av og anskaffelser av bærbare PCer. Det er også økte utgifter i fosterhjemskostnader, spesielt institusjon.

Brutto driftsutgifter barnevern per barn

 

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall barn under omsorg i barnevernet 112  Mangler tall  0,0 %

Har ikke tilsvarende tall for samme periode i fjor.

  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall barn plassert fosterhjem 100  Mangler tall  0,0 %
Antall barn i institusjon 12  Mangler tall  0,0 %
Antall nye meldinger til nå i år 547  Mangler tall  0,0 %

Har ikke tilsvarende tall for samme periode i fjor.

  01.01.-31.08.2018 01.01-31.08.2017 Endring
Antall nye undersøkelser til nå i år 452  Mangler tall  0,0 %
Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr. dato 261  Mangler tall  0,0 %

Har ikke tilsvarende tall for samme periode i fjor.

  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall innsynsbegjæringer til nå i år 194  Mangler tall  0,0 %

 

Antall PPT-saker under aktiv behandling 938  Mangler tall  0,0 %

Aktive saker vil si at sakene har en aktiv saksbehandling/blir vurdert jevnlig.

  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall nye PPT-saker 323  Mangler tall  0,0 %
Antall PPT-saker avlsuttet 248  Mangler tall  0,0 %
Antall på venteliste til PPT i over 2 måneder  24  22  0,0 %
Publisert: 22.05.2018 08:49
Sist endret: 21.09.2018 12:10