Levekår

Levekår felles og samordningstjenester

 

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall døgn utskrivningsklare pasienter 1098 793 38,5%
Faktura for august er foreløpig ikke mottatt, derfor til og med juli begge år. (Faktura for juli 2018 er ikke kontrollert.) Kostnad per døgn er kr 4 747, kommunen har derfor betalt kr 5 212 206 til og med juli 2018.
Sum kostnad kjøp fra private (BPA, barnebolig og avlastning) 33216000 27071000 22,7%
Økningen er på tross av økt fokus på å gi tjenester i kommunal regi. Og skyldes at flere nye kostnadskrevende brukere er tilkommet i løpet av året.
BPA antall tildelte timer  1416 1505 -5,9%
Tall er oppgitt som timer per uke(fra rapport "aktive i perioden per uke").
BPA antall brukere 22 25 -12,0%
 
Tildelte timer private avlastere 1174 1113 5,5%
Tall er oppgitt som timer per uke(fra rapport "aktive i perioden per uke").
Venteliste avlastning 39 0 0%
Tallet for 2018 er riktig, men egner seg ikke til sammenligning med 2017. For 2018 er ventelisten for aktivitetsbasert avlastning, private avlastere og boligavlastning. 
Venteliste psykisk helseteam barn og unge 2 3 -33,3%
Lav venteliste psykisk helseteam barn og unge.
Antall søknader behandlet tildelingskontor 2607 2792 -6,6%
Relativt liten reduksjon i antall søknader behandlet i perioden.
Antall søknader behandlet hos samordningsenheten 362 377 -4,0%
Relativ liten reduksjon i antall søknader behandlet i perioden.

Omsorgstjenester

Effektivitet i pleie- og omsorgstjenesten

På pleie og omsorg består produksjonsindeksen av:
 • Oppholdsdøgn tidsbegrenset opphold i institusjon i forhold til behovskorrigert innbyggertall (5,9 prosent)
 • Oppholdsdøgn langtidsopphold i institusjon i forhold til behovskorrigert innbyggertall (31,7 prosent)
 • Legetimer per uke f 253 i forhold til antall sykehjemsbeboere (2,4 prosent)
 • Fysioterapeuttimer per uke f 253 i forhold til antall sykehjemsbeboere (2,4 prosent)
 • Andel enerom i institusjon (4,7 prosent)
 • Timer praktisk bistand i forhold til behovskorrigert innbyggertall (28,7 prosent)
 • Timer hjemmesykepleie i forhold til behovskorrigert innbyggertall (14,8 prosent)
 • Timer omsorgslønn i forhold til behovskorrigert innbyggertall (3,1 prosent)
 • Timer dagsenter f 234 i forhold til behovskorrigert innbyggertall (5,1 prosent)
 • Timer støttekontakt f 234 i forhold til behovskorrigert innbyggertall (1,2 prosent)

I produksjonsindeksen skårer Sandnes høyest på timer dagsenter og lavest på timer støttekontakt. Effektiviteten i Sandnes var 8,5 prosent lavere enn ASSS-snittet i 2016. Dette framkommer som resultat av at produksjonsindeksen var 7,2 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var 1,4 prosent høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Effektiviteten i Sandnes på pleie og omsorg har økt fra 8,6 prosent under gjennomsnittet i 2015 til 8,5 prosent under gjennomsnittet i 2016. Dette betyr at Sandnes kommune nå få mer ut av ressursene som brukes på området. Økningen i effektiviteten skyldes først og fremst at produksjonen økte mer i 2016 enn driftsutgiftene, som følge av de gjennomførte omstillingene.

Brutto driftsutgifter pleie og omsorg (funksjon 234, 253, 254 og 261)

Økningen på 8% skyldes generell lønns- og prisvekst, samt oppstart av Rundeskogen og 2 boliger i EFF i løpet av 2017. I tillegg har det vært en økning på 10 prosent i internhusleie fra 2017 til 2018, som følge av nye bygg.

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Tildelte heldøgnsplasser langtid   90   117 -23,1%
Flere tildelte plasser i 2017 skyldes oppstart av nye plasser i denne perioden i fjor, grunnet oppstart av Rundeskogen i starten av 2017. 
Tildelte heldøgnsplasser korttid (antall brukere)   430   477 -9,9%
For disse 430 brukerne i 2018 er det gjort 539 vedtak om forlengelser. I 2017 ble det for 477 brukere gjort 542 vedtak om forlengelser.
Ventelister heldøgnsplass   29   40 -27,5%
Av disse 29 i 2018 er 13 ivaretatt med korttidsopphold i påvente av langtidsopphold. I 2017 var 19 ivaretatt med kortidsopphold.
Antall tildelte timer hjemmesykepleie 4411 4364 1,1%
Tall er oppgitt som timer per uke(fra rapport "aktive i perioden per uke").
Antall brukere som får hverdagsrehabilitering 191 206 -7,3%
Hverdagsrehabilitering er et stort satsingsområde for kommunen. Antall brukere som får hverdagsrehabilitering varierer mye fra måned til måned.

Brutto driftsutgifter per institusjonsplass, og hjemmetjenester 0-66 år per innbygger

Økningen på 2 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt oppstart av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter i 2017. Og en stor økning i internhusleie fra 2017 til 2018. Det er rapportert inn 456 institusjonsplasser i kostra for 2017.

Økningen på 4 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt oppstart av boligene Rindahagen og Sørbøveien i EFF (enhet for funksjonshemmede) i løpet av 2017.

Enhet for funksjonshemmede

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall plasser botiltak 172 150 14,7%
22 nye plasser opprettet i 2017. Hvorav 10 plasser i Rindahagen med oppstart 1. mai, 10 plasser i Sørbøveien med oppstart 15. august og 2 plasser i Smørbukkveien med oppstart 1. oktober. 
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Venteliste botiltak 34 34 0,0%
Antall døgn boligavlastning 1821 1738 4,8%
Tall er oppgitt som timer per uke(fra rapport "aktive i perioden per uke").
Antall med dagtilbud 84 77 9,1%
Økning i antall med dagtilbud er en ønsket utvikling, og det satses på å utbedre dagtilbudet til brukerne i EFF.

Helse- og rehabiliteringstjenester

Antall vi gir tjenester som venter på bolig psyk800,0%8 står på venteliste for bolig per august. Det har ikke vært mulig å framskaffe tall for 2017.Antall vi gir tjenester som venter på bolig rus5300,0%53 står på venteliste for bolig per august. Det har ikke vært mulig å framskaffe tall for 2017.

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Frisklivssentral - Antall nye deltakere som har tatt kontakt 178 Mangler tall 0,0%
178 stk. har tatt kontakt i perioden. Det har ikke vært mulig å fremskaffe tall for 2017. 
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall nye henvist fra fastlege 32 Mangler tall 0,0%
Antall som har deltatt på kurs i perioden 87 Mangler tall 0,0%
Antall som har deltatt på frisklivstrening i perioden 56 Mangler tall 0,0%
Henvendelser/konsultasjoner legevakt 41431 33796 22,6%
Legevakten har utfordringer med å oppfylle lovkravet om 80 prosent besvarelse innen 2 minutter på kveldstid mellom kl 15-21 og i helger mellom kl 09-22.
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Responstid telefonhenvendelser legevakt. Prosent besvart innen 2 min frist. 86% Mangler tall 0,0%
Belegg på Jæren øyeblikkelig hjelp 68% Mangler tall 0,0%
Snitt for januar til august for alle senger på Jæren øyeblikkelig hjelp er 68%. Belegget for Sandnes "sine" senger på øyeblikkelig hjelp har hittil i år vært på 69%. For første tertial var belegget for Sandnes sine tilgjengelige senger 84%. Om sommeren er det lavere belegg, og derfor blir belegget for hele perioden noe lavere. Belegg kun for Sandnes 69%.
Antall forlengelser i perioden 520 Mangler tall 0,0%
 
Tilbakemelding via feedback informerte tjenester(FIT) Tall fortsatt ikke klart.  Mangler tall 0,0%
Tall fra feedbackinformerte tjenester fortsatt ikke klare. Feedbackinformerte tjenester handler om systematisk tilbakemelding fra brukere, samt endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene.
Antall vi gir tjenester som venter på bolig psykiatri 8 Mangler tall 0,0%
8 står på venteliste for bolig per august. Det har ikke vært mulig å fremskaffe tall for 2017
Antall vi gir tjenester som venter på bolig rus 53 Mangler tall 0,0%
53 står på venteliste for bolig per august. Det har ikke vært mulig å fremskaffe tall for 2017
Belegg på akutten Soma 77% 0 0,0%
Akutten er kommunens midlertidige tilbud for rusavhengige personer som er bostedsløse. Tilbudet er et alternativ til hospits eller andre private tilbud.

Sosiale tjenester

Effektivitet i sosiale tjenester

Trykk her for å se hva produksjonsindeksen består av:
 • Antall sosialhjelpsmottakere 25 år og over i fht behovskorrigert innbyggertall (44,09%)
 • Antall sosialhjelpsmottakere 18 – 24 år i fht behovskorrigert innbyggertall (NB: Høyt antall gir lav produksjon) (22,05%)
 • Antall sosialhjelpsmottakere som har hatt sosialhjelp som hovedinntekt i 6 måneder eller mer i fht behovskorrigert innbyggertall (NB: Høyt antall gir lav produksjon) (22,05%)
 • Antall mottakere av kvalifiseringsstønad i fht behovskorrigert innbyggertall (9,45%)
 • Andel deltakere i kvalifiseringsprogrammet som går til arbeid, skole eller utdanning (2,36%)

Effektiviteten i Sandnes 7,5 prosent lavere enn snittet i ASSS. Produksjonen var 7,2 prosent under ASSS-snitt, mens brutto driftsutgifter var 0,4 % over. Sandnes hadde lavest resultat på indikatoren antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år som lå 50,1 prosent under snittet for ASSS. Høyest resultat hadde Sandnes på indikatoren antall sosialhjelpsmottakere 25 år og over som lå 15 prosent over ASSS-snitt.

Brutto driftsutgifter sosiale tjenester (funksjon 242, 243, 273, 276 og 281)

Kostnadsutviklingen hittil i år skyldes generell lønns- og prisvekst.

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Arbeidsledighet (antall helt ledige ved utgangen av august) 1464 1823 -19,7%
Arbeidsledigheten i Sandnes i august er 3,2 %. Dette er en reduksjon på 20 % fra sammen tidspunkt i 2017. Brutto ledigheten i august er nå på 3,8 %. Per august deltok 278 personer på arbeidsmarkedstiltak, mot 377 på samme tid i fjor. 
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial 1709 1738 -1,7%
Det er 29 færre mottakere i 2018 enn i 2017. Dette er en 2 % reduksjon sammenlignet med samme periode i fjor. Flere får jobb og blir selvforsørget, vi tar i mot færre flyktninger og det er nedgang i antall ungdom med behov for sosialhjelp.  Per august er det 18 færre langtidsmottakere, med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold, enn 1. tertial, denne gruppa priroiteres med tett og målrettet oppfølging mot arbeid eller trygd.
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Andel av befolkningen som har mottatt økonomisk sosialhjelp 1,7 % 1,9 % -9,6%
Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 448 365 22,7%
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen 522 518 0,8%
Antall mottakere av økonomisk sosialhjep under 25 år per tertial 356 425 -16,2%
Det gis tett oppfølging av ungdom under 30 år, blant annet fra UKA (Ung kompetent arbeidssøker) og dette gir resultatetr med rask overgang til jobb, arbeidsmarkedstiltak og utdanning.
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Andel av befolkningen mellom 18 og 24 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp 2,6 % 2,9% -9,9%
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial under 25 år med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 205 175 17,1%
Antall nye brukere på NAV 400 484 -17,4%
Det har vært færre nye brukere hittil i 2018 sammenlignet med i fjor, dette har sammenheng med blant annet færre flyktninger og en bedring i arbeidsmarkedet.
Midlertidig overnatting kostnad/antall 4538086   4457833 1,8%
Kostnadene til midlertidig overnatting har økt med 2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 
Midlertidig overnatting kostnad/antall   97   74 31,1%
Det har vært økning i antall brukere med behov for midlertidig overnatting samlet sett så langt i 2018. Noe skyldes utsettelse av innflytting i Sandnesveien. Boveileder følger tett brukere på midlertidig bolig for å sikre rask avgang til privat eller kommunal bolig. 
Deltakere i kvalifiseringsprogrammet i forhold til forventet antall 124 120 3,3%
Det er 4 flere deltakere i KVP sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig ser vi en nedgang den siste tiden i antall deltakere i programmet, disse deltakerne tar også del i bedring i arbeidsmarkedet, i tillegg til utdanning og andre tiltaksløp. 
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall som har deltatt i KVP som har gått videre til jobb/skole/tiltak 27 18 50%
Antall vedtak – mnd tall – sammenlignet med i fjor  6688 6527 2,5%
Tildelte kommunale boliger 70 90 -22,2%
Det er en liten økning i antallet på ventelisten, men ventetiden er kortere for de som ikke har utfordringer med rus. Det er nå omtrent ikke barnefamilier på ventelisten, så dersom en familie får behov for kommunal bolig, får familien tildelt kommunal bolig på neste tildelingsmøte.
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall på venteliste for kommunal bolig 75 68 10,3%
Bosatte flyktninger 33 39 -15,4%
Bosetting av flyktninger går etter planen og enheten regner med å nå målet om å bosette 60 flyktninger i løpet av året.
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Deltakere introduksjonsprogram 243   0,0%
Antall deltakere i Aktiv Kompetansebygging i Sandnes (AKS) 45 Mangler tall 0,0%
Per 31. august har det vært 45 deltakere på AKS.
Deltakere Ung Kompetent Arbeidssøker (UKA) 436 Mangler tall 0,0%
Til sammen har det vært 436 frammøter fra deltakere i UKA innom i perioden januar til august. For perioden fram til sommerferien, møtte deltakere fra UKA 2 halve  dager i uken på AKS og 2  halve dager i uken på NAV.  Fra 13. august flyttet UKA fra NAV opp til AKS,  og er her nå tre fulle dager i uken.  Tallene etter 13. august  gjelder derfor både NAV/AKS sine siden de nå er sammen.
Publisert: 23.05.2018 14:21
Sist endret: 19.09.2018 08:38