Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling felles

Brutto driftsutgifter utbyggingsavtaler

Reduserte driftsutgifter som følge av refusjoner.

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Utbyggingsavtaler
Antall oppstartetede forhandlinger ny utbyggingsavtaler 21 Mangler tall 0,0%
Antall utbyggingsavtaler under arbeid 29 Mangler tall 0,0%
Innføring av nytt "Gass-regime" dette gjør arbeidet med fremforhandlede avtaler mer krevende for begge parter.
Antall utbyggingsavtaler inngått 11 Mangler tall 0,0%
Antall inngåtte administrasjonsavtaler 4 Mangler tall 0,0%
Antall inngåtte justeringsrettavtaler 2 Mangler tall 0,0%
Antall grunn- og rettighetserverv inngått 18 Mangler tall 0,0%

Byutikling

Brutto driftsutgifter plan

Økningen på 11,7 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst og økte kostnader til konsulenter.

Brutto driftsutgifter byggesak

Økningen på 11,9 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst og feilført faktura.

Brutto driftsutgifter geodata

Driftsutgiftene til geodata har blitt redusert med 9 prosent fra 2017 til 2018. Reduksjonen skyldes senere utbetalte lisenser.

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Plan
Antall oppstartsmøter 19 20 -5%
Kan tyde på behov i markedet for nye planer er på samme nivå som i 2017 som var et rolig år.
Antall reguleringsplaner til offentlig ettersyn 6 14 -57,1%
Nedgang i 1.gangsbehandlinger som kan tilskrives roligere marked og behov for nye reguleringer.
Antall reguleringsplaner vedtatt 14 22 -36,4%
Nedgang i antall vedtatte planer som kan tilskrives roligere marked og behov for nye reguleringer.
Andel reguleringsplaner innenfor avtalt frist 100 100 0,0%
Frist måles i forhold til saksbehandlingstid fra fullstendig planforslag er motatt til plan er framlagt for UBU til 1.gangs behandling
 
Geodata
Antall nye boligtomter 149 97 53,6%
Endringer skyldes klargjøring av utbyggingsområder og markedskrefter
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) 49 60 -18,3%
Endring i sakstilgang bidrar til at behandlingstiden går ned      
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 196 193 1,6%
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 197 177 11,3%
Saker behandlet innenfor lovpålagt frist (%) 99,5 96 0,0%

Kultur, bibliotek og kulturskole

Brutto driftsutgifter kultur

Økningen på 9 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt flere stillinger og tidligere utbetalte tilskudd til lag og organisasjoner.

Brutto driftsutgifter bibliotek

Økningen på 4,9 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt økte driftsutgifter som følge av tidligere vakante stillinger og studietur.

Brutto driftsutgifter kulturskole

Økningen på 1,8 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt flere stillinger.

Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Kultur
Sum besøk ved kommunale bydelshus og fritidssenter 80753 Mangler tall 0,0%
 
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Andel besøk av barn og unge 63253 Mangler tall 0,0%
Antall brukere av tilrettelagte fritidsaktiviteter 8700 Mangler tall 0,0%
 
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Sum fritidskontakttimer 5266 Mangler tall 0,0%
Antall kulturarrangement 80 Mangler tall 0,0%
 
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall arrangement gjennomført av kulturavdelingen 71 Mangler tall 0,0%
Antall åpne kulturarrangement med tilskudd 52 Mangler tall 0,0%
Bibliotek
Sum utlån ved bibliotekene 162392 173995 -6,7%
 
  01.01-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Hovedbiblioteket 149082 158236 -5,8%
Høle 5841 6238 -5,8%
Riska 7469 9521 -21,6%
Kulturskole
Elever i kulturskolen 1690 0 0,0 %
Antall personer. En elev telles en gang.
Venteliste ved kulturskolen 823 0 0,0%
Elevplasser ved kulturskolen 2240 0 0,0%
En elev kan ha flere plasser. Dersom en elev har søkt om flere enn to plasser skal maksimalt 2 føres opp.
Venteliste til elevplasser ved kulturskolen 1053 0 0,0%
Ventelisten for kulturskolen er stabil i 2018 i forhold til 2017. Kulturskolen regner med å ta inn flere elever i 2018 enn i 2017
Publisert: 24.05.2018 13:53
Sist endret: 19.09.2018 08:24