Oppsummering og forslag til vedtak

Innledning

Rådmannen legger med dette fram perioderapport per 31. august 2018 til behandling i administrasjonsutvalget, formannskapet og bystyret.

Den overordnede hensikten med rapporten er å ha kontroll på den økonomiske utviklingen. Det er i tillegg et mål å se aktivitet/produksjon i sammenheng med ressursbruk. Det gis en status på aktivitetsnivået, måloppnåelse og eventuelle ventelister innenfor de store tjenesteområdene. I tillegg rapporteres det i forhold til status på drifts- og investeringstiltak, arbeid i forhold til mål og strategier og tekstvedtak fra økonomiplan 2018-2021 (bsak 183/17)

I perioderapporten presenteres følgende: 

 1. Innledning/oppsummering
 2. Rådmannens vurderinger og forslag til budsjettjusteringer
 3. Økonomi
 4. Produksjon og aktivitet
 5. Status for mål og strategier som beskrevet i økonomiplan 2018-2021
 6. Status for bystyrets vedtatte tekstforslag
 7. Medarbeider
 8. Status driftstiltak i økonomiplan 2018-2021
 9. Status investeringstiltak i økonomiplan 2018-2021
 10. Status digitalisering
 11. Finansrapport
 12. Kommunale foretak
 13. Risikoanalyse for selskaper kommunen har eierskap i 

Bakgrunn

Det følger av forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner at rådmannen gjennom budsjettåret skal legge fram rapporter som viser om utviklingen i inntekter og utgifter er i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak. Det skal også foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd.

Oppsummering av perioderapporten

Driftsregnskapet

Resultatenhetene inklusiv stab, støtte- og fellesområdet har samlet et mindreforbruk per august på kr 8,6 millioner. På sentrale inntekter er det merinntekter på kr 2,2 millioner.  

DRIFTSREGNSKAP PER 31.08.2018 

  Regnskap januar-august Budsjett  januar-august Avvik Årsbudsjett Årsprognose (mer-/mindreforbruk)
Oppvekst - skolene 656170 661167 -4997 1,015,440 0
Oppvekst - barn og unge 612295 603471 8825 894855 10000
Levekår 1017353 1031723 -14370 1445988 -3200
Kultur og byutvikling 120361 117813 2548 154802 400
Teknisk -53301 -51749 -1553 117818 3000
Organisasjon 63302 62965 337 102297 0
Økonomi 26451 26924 -473 44142 0
Rådmannens stabsenheter og fellesutg. 330114 329035 1079 461155 -6500
Delsum 2772744 2781347 -8603 4236496 3700
      
Sentrale inntekter -2822250 -2820051 -2199 -4236496 -8200
Sum -49505 -38704 -10802 0 -4500

Det er mindreforbruk innen oppvekst skole, levekår, teknisk og økonomi. Oppvekst barn og unge, kultur og byutvikling, organisasjon og rådmannens staber og felles utgifter har merforbruk per august.  

Oppvekst skole har per august et mindreforbruk på om lag kr 5 millioner, og prognosen for tjenesteområdet er balanse ved årets slutt. Oppvekst barn og unge har et merforbruk på kr 8,8 millioner per august. Årsprognosen for området er et merforbruk på kr 10 millioner. Utfordringen for området er i hovedsak merutgifter til tilskudd til private barnehager og økte kostnader til betaling for barn fra Sandnes som går i barnehage i annen kommune. Levekår har per august et samlet mindreforbruk på kr 14,4 millioner. Årsprognosen for tjenesteområdet er, etter omprioriteringer i denne rapporten, en merinntekt på kr 3,2 millioner ved årets slutt. Kultur og byutvikling har et merforbruk på kr 2,5 millioner per august. Området styrer mot et merforbruk på kr 400 000 ved årets slutt. Teknisk har et samlet mindreforbruk på kr 1,6 millioner per august. Kr 11,9 millioner av dette er merutgifter på det skattefinansierte området og kr 13,4 millioner i mindreforbruk på selvkostområdet. Selvkostområdet forventes å gå i balanse etter bruk og avsetning til selvkostfond.  

Akkumulert er skatteinngangen per august kr 18,2 millioner lavere enn budsjettert, mens rammetilskuddet er kr 18,2 millioner høyere enn budsjettert som følge lavere inntektsutjevning enn budsjettert. Per august er det bare inntektsutjevning for januar til juni som er bokført. For juli og august er prognosen en mindreinntekt på 20 millioner. Oppsummert viser de frie inntektene per august en mindreinntekt på totalt kr 20 millioner. Dette inkluderer prognose for inntektsutjevningen i juli og august (bokføres i september og oktober).  

På finansområdet er det per august netto merinntekt på kr 2 millioner. 3 måneders Nibor har så langt i år vært noe høyere enn forutsatt og god likviditet gjør at rådmannen foreslår å oppjustere renteinntektene med kr 3 millioner. Renteutgiftene har per august en merutgift på kr 1,3 millioner, men forventes å være i balanse ved årets slutt. Renteutgiftene ble nedjustert med kr 9 millioner i 1. perioderapport. 

Budsjettjusteringer

For at kommunens budsjetter skal framstå mest mulig realistiske, foreslås det flere budsjettjusteringer i denne perioderapporten. De største budsjettjusteringene innenfor driftsbudsjettet er oppvekst barn og unge der det foreslås samlet budsjettjustering på kr 4,3 millioner for økt overføring til barn i barnehage i andre kommuner. I teknisk foreslås tilleggsbevilgning som følge av strakstiltak på bro ved Bråstein, kr 3 millioner, og økte driftskostnader på gang- og sykkelveinettet, kr 750 000. Levekår forventer høyere inntekter i form av statstilskudd for mindreårige flykninger enn budsjettert, og det foreslås at kr 10 millioner avsettes til eget fond for å dekke forventet framtidige behov for oppfølging av flykninger etter at statstilskuddet opphører. I tillegg foreslås det budsjettjusteringer for redusert lønnsreserve kr 10 millioner, kr 5,2 millioner for merinntekter fra havbruksfondet og beregnede merinntekter på finansområdet på kr 3 millioner. Etter budsjettjusteringer som dekker beregnet merforbruk, er det gjenstående kr 7,9 millioner til overføring fra drift til investering. Oversikt over alle budsjettjusteringer innen driftsbudsjettet finnes i kapittel 2 Rådmannens vurderinger og forslag til budsjettjusteringer samt som vedlegg 1 til saksframlegget.

Investeringsregnskapet

INVESTERINGSREGNSKAP PER 31.08.2018

  Regnskap januar-august Årsbudsjett % av årsbudsjett
Sum investeringsinntekter 91239 150352 60,7%
Sum investeringsutgifter 218402 492504 44,3%
Sum finansieringstransaksjoner 652090 1114763 58,5%
Netto finansbehov 779252 1456915 53,5%
Finansieres slik:   
Bruk av lån inkl. startlån 135509 1141012  
Mottatt avdrag på utlån 56699 163863  
Bruk av disposisjonsfond 7835 7835  
Bruk av bundne investeringsfond 18815 18815  
Overføring fra drift 0 125390  
Sum finansiering 218858 1456915  
Udekket (+) / udisponert (-) -560394    

Per august er det brukt 44,3 prosent av årsbudsjettet for investeringsutgifter mens det er mottatt 60,7 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter. For investeringsprosjekter bestilt hos Sandnes eiendomsselskap KF er det per august utbetalt kr 475 millioner til finansiering, totalt årsbudsjett er kr 776,7 millioner. Det er bestilt investeringsprosjekter for kr 1,1 milliarder i 2018. 

På investeringsområdet ventes det at utgiftene, for investeringer både i Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap KF samlet, blir kr 192,5 millioner lavere enn budsjettert i årsbudsjett for 2018. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser på prosjektene og at noen av de større prosjektene har endret oppstart for byggearbeider i forhold til opprinnelig plan. Det forventes videre at inntekter i form av tilskudd fra Husbanken og spillemidler blir kr 50,2 millioner lavere enn årsbudsjett for 2018.

Budsjettjusteringer

Som følge av ekstra overføring fra drift til investering og forskyvninger i framdriften til flere investeringsprosjekter, reduseres låneopptaket med kr 125,1 millioner til kr 432,3 millioner. Oversikt over alle budsjettjusteringer innen investering finnes i kapittel 2 Rådmannens vurderinger og forslag til budsjettjusteringer samt i vedlegg 2 og 3 til saksframlegget. 

Tiltakspakke  2017 

Det er igangsatt en rekke prosjekter for å redusere arbeidsledighet, finansiert av regjeringens tiltakspakker fra 2017 på kr 87 millioner. Tiltaksmidlene er fordelt mellom Sandnes eiendomsselskap KF og teknisk. 61 av prosjektene fra tiltakspakkene fra 2017 er ferdigstilt. Resten er igangsatt. Status for alle prosjektene finnes i sakens vedlegg 4.

Forslag til vedtak: 

 1. Perioderapport per 31.08.2018 godkjennes.  
   

 1. Tilleggsbevilgninger/merinntekter/omdisponeringer i perioderapporten, som framgår av kapittel for Rådmannens vurderinger og forslag til budsjettjusteringer og i sakens vedlegg 1, 2 og 3, godkjennes.  

 1. Rammen for låneopptak 2018 reduseres med kr 125119 000. Låneopptak for 2018 utgjør etter dette kr 432 361 000. 

 1. Inntekter fra Sandnes tomteselskap, kr 15 000 000, som følge av salg av eiendommer i Skeianeområdet, overføres bykassen som konsernbidrag i 2018 selv om inngåtte salgsavtale har overtakelsestidspunkt i 2019. 

 

 

 

 

Bodil Sivertsen

rådmann

Torunn S. Nilsen

økonomidirektør

Publisert: 25.05.2018 08:36
Sist endret: 19.09.2018 11:49