Investeringsbudsjettet - skjema 2B

I tabellene under gis det en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter i Sandnes kommune, samt investeringsprosjekter som er bestilt hos Sandnes eiendomsselskap KF. Status på framdrift rapporteres ved fargen på linjen; grønn (som planlagt eller før plan), rød (etter plan) og hvit (ingen status på framdrift). Status på kostnadsestimat rapporteres ved fargen på tallene i kolonnen "Prognose utgifter"; grønn (sikker), gul (ganske sikker) og rød (usikker).

Pågående investeringsprosjekter i Sandnes kommune

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap august Budsjett % av års-budsjett Prognose utgifter Budsjett-justering
1200943 Oppgradering Public 360   300 0 % 150 -150
Det slippes en ny stor oppgradering av Public 360 til høsten. I utgangspunktet er det ønskelig stå over denne grunnet kort tid til ny kommune og nye system. Denne oppgraderingen er mer omfattende enn tidligere og mer kostbar, og det er derfor usikkert hva den innebærer. Det kan være den fører med seg at det må gjøres noen oppgraderinger for at Public skal følge samme retning for alle. Ikke behov for alle midler.
1200946 Public 360, tilrettelegging for SvarUT 14 98 14 % 98 -
Prosjekt lagt på is i påvente av nytt folkeregister (ev. kommunesammenslåing). Prosjektet stoppet opp grunnet restriktiv tilgang til dagens folkeregister. Ville ikke fått noe igjen av løsningen slik den ville blitt. Når nytt folkeregister slippes i 2019 bør det tas en ny evaluering, men antageligvis bør uansett prosjektet ses i sammenheng med kommunesammenslåing og "ny" 360. Behov for noen midler da noen utbedringer blir utført.
1200947 Frittstående arkivkjerne på sikker sone 77 140 55 % 140 -
Anskaffet. Fullelektronifisering av Barnevern er inne i sluttfasen. Deretter er det bestilt jobber for Documaster arkiv som innsynsløsning for WinMed 2 og Doculive.
1200949 Lisenser IT - 3093 0 % 3093 -
Vet ikke omfang før på slutten av året. Utrulling av Office 365, Pulsen i skyen, og Gat.
1200952 Nytt intranett 264 1100 24 % 1100 -
Prosjektet nytt intranett er startet. Nytt intranett skal ut i skyen, være basert på Office 365 og hyllevare fra Microsoft. Dette vil medfører nytt utseende og nye måter å bruke internett på.
Prosjektet er i gang med gjennomføring av arbeidsmøter med Sopra Steria. Vil kunne bli noen forsinkelser grunnet påvente av nye funksjonaliteter fra Microsoft. Forventet ferdigstilt høsten 2018.
1200999 INVESTERINGER IKT 1279 1391 92 % 1391 -
Kr 1 million er brukt til serverutstyr i Green Mountain.
1201302 IT - Skype for business - 280 0 % 280 -
Oppgradering av Skype for business må skje i 2018. Flytting av linjen til Skype som skal over til Green Mountain før innflytting til nytt rådhus.
1201999 Investering, ID håndtering, 337 724 47 % 724 -
Prosjektet pågår og fase 1 implementert. Gjenstående faser implementeres forhåpentligvis i løpet av året, men enda usikkert.
1203499 Nettverksutstyr i nytt rådhus - 7650 0 % 7650 -
Prosjektleder og arkitekt ønsker at aksesspunkter for oppkobling til trådløst nettverk skal legges over himling. Dette krever andre typer samt en del flere aksesspunkter enn opprinnelig estimert i budsjett for nettverk nytt rådhus. Ikke startet enda og vil bli fullført 1. kvartal 2019.
1203599 PC mm til kontorpulter ved innflytting til nytt rådhus 3852 6000 64 % 6400 400
Utrulling pågår, vil bli fullført i 1. kvartal 2019. Fare for at kostnadene blir kr 200000-400000 over budsjett.
1203799 TEIS, en integrasjonsplattform 61 200 31 % 61 -139
Teis anskaffet og satt opp. Opplæring av Dokumentsenteret/IT. To integrasjoner (powel rørleggermelding og EU Supply) er bestilt.
1203899 Public 360 integrasjoner - 250 0 % 250 -
SvarInn, Esignering og Eworker ble anskaffet i 2017. Svarinn er satt opp, men det skal gjøres noen tilpasninger på modulen. Eworker jobbes det med, ikke fått den i drift ennå. Må ha en mindre oppgradering av Public 360 før arbeidet med Esignering fortsetter.
1204199 Public 360 SvarInn 32 50 64 % 50 -
SvarInn i implementeringsfase - satt opp mot 360, og aktivert. Venter på avklaringer i forhold til det som skal inn i systemer på sikker sone. Må gjøres en jobb for å koble opp det som skal via SvarInn, men utenom Public 360.
1204499 Flyttekostnader IT inkl. møblering nye lokasjoner - 900 0 % 900 -
Pågår, flyttedato er 7.oktober
1204599 Nettverk i nye lokaler for IT 35 1000 4 % 1000 -
Pågår, flyttedato er 7.oktober
3337099 Varslingsanlegg 52 4963 1 % 500 -4463
Prosjektet pågår. SEKF har engasjert konsulentfirma. 2 pilotskoler er plukket ut for installering av varslingsanlegg. Noen andre skoler får oppgradering av eksisterende. Anbud på anlegg går ut i løpet av september/oktober.
4007104 Nytt rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt - 2000 0 % - -2000
Arbeid med teknisk plan og regulering for felles infrastruktur er i arbeid og fremmes til Bystyret. Felles utgifter gjøres opp mot oppgjør av salgsinntekt i 2019.
4230702 Riska u-skole rehab/ombygg 461 800 58 % 461 -339
Prosjektet er avsluttet.
4231899 Sørbø skole - utvidelse - 431 0 % 431 -
Prosjektet pågår. Avsluttes forhåpentligvis i 2018.
4240099 Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever 35729 45000 79 % 44000 -1000
Det er utarbeidet framdriftsplan for utrulling av Chromebook til alle elever.
4240101 Utbygging av nettverk og brannmur 5294       -
Prosjektet ikke helt ferdigstilt, men i god prosess. Omtrent alle skoler har fått utvidet sin kapasitet. Vil bli finansiert av fond når totale kostnader på drift og investering er kjent.
4240199 Digital satsing - Trådløs infrastruktur 4848 11500 42 % 10000 -1500
Oppgradering av trådløs infrastruktur på skolene pågår.
4251199 Parkering av rullestoler - Trones skole   423 0 % 423 -
Prosjekt pågår.
4251299 Garderober til elevene - Trones skole   128 0 % 128 -
Prosjekt pågår.
4251399 Lysavskjerming Smeaheia   150 0 % 150 -
Prosjekt pågår.
4332499 Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger, budsjett - 150 0 % 150 -
Prosjektet pågår. Avsluttes forhåpentligvis i 2018.
4354199 Forbedre trådløst nett - 3115 0 % 3115 -
Kartlegging av behov vil skje høst 2018 og vinter 2019.
4414499 Laboratorieutstyr, budsjett 206 160 129 % 206 46
Anskaffelse av laboratorieutstyr.
4451499 Legevaktbil 267 270 99 % 270 -
Hjertestarter til legevaktbilen anskaffet.
4540401 Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk utstyr - 300 0 % 300 -
Midler overføres til Sandnes kunst- og kulturhus
4543099 Skatepark Bogafjell - -215 0 % - 215
Bogafjell Skatepark har fått godkjent søknadsbeløp på kr 600000, men ikke innstilt enda. Ligger som pri 4 så kan gå 4 år før tilskuddet kommer.
4570999 Sandnes bibliotek - meråpent bibliotek 445 550 81 % 550 -
Prosjektet går som planlagt. Utføres av SEKF.
4571299 Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket 149 60 248 % 149 89
Prosjektet er avsluttet.
4630101 Avsetning til utsmykking 781 7425 11 % 7425 -
Alle investeringsmidlene blir plassert i nye prosjekter.
Utbetalingene til kunstnere og konsulenter deles opp i tre deler/utbetalinger i løpet av prosjekttiden. Da kan det kanskje i perioder virke som om det ikke «skjer noe», siden prosjektene ofte går over flere år, og det derfor ikke trenger å være utbetalinger på flere måneder.
6001199 Salg av restareal i utbygde områder - -5000 0 % -300 4700
Sandnes tomteselskap KF melder om 17 registrerte saker 31.08.18 og inngåtte avtaler utgjør vel kr 200.000. Et teigsalg kan være få m2 og et lavt beløp, men rydder opp i grenseområder. Oppnås salgsavtaler i noen av sakene som er i sentrum kan budsjettmål nås i løpet av perioden. Det er dialog om mulige arealer i sentrumsområdet.
6033201 Kartgrunnlag - 326 0 % 326 -
Midler brukes på årlig kartleggingsprosjekt og investeringer i forbindelse med kartgrunnlaget.
6305003 Digitalisering av eldre reguleringsplaner - 260 0 % 260 -
Vektoriseringsarbeidet med å digitalisere analoge planer er svært viktig for digitaliseringsarbeidet i kommunen. Hele restbeløpet på kr 260000 brukes på ekstraressurser i forbindelse med eget arbeid i 2018. Arbeidet fortsetter i hele 2019.
6305008 Digitalisering av byggesaksarkivet 2355 5395 44 % 3395 -2000
Framdrift som planlagt for eiendomsarkivene. Arkivene innenfor kultur og byutvikling fullført innen 30.09.2018. De deler av eiendomsarkivet (VAR- tegninger) er startet og er planlagt ferdig innen 19.04.2019. De ferdige arkivene er gjort tilgjengelig for innbyggerne. Holder på med eiendomsarkiv, plan og landbruk. Gjenstående er idrett, park, utbyggingsavtaler og prosjektarkiv.
60101 MASKINPARK, BILER - 565 0 % 565 -
Anskaffelse av utstyr og maskiner, går som planlagt.
60104 Ferdigstillelse av kontorarealer, Vatne driftsstasjon 223 244 91 % 244 -
Kun mindre avslutningsarbeider gjenstår.
62022 Demning Frøylandsvatnet 138 600 23 % 600 -
Prosjektet igangsatt og utføres etter plan, men det er knyttet usikkerhet til totale kostnader.
63020 Utskiftning av utrangerte gatelys 3127 10000 31 % 10000 -
Pågående prosjekt med utskiftning av gatelys. 
63021 GATELYS 2069 1600 129 % 3100 1500
Hovedprosjekt med flere pågående tiltak som Parkveien og Oalsgata, fremskyndet grunnet samkjøring med øvrige aktører av kostadsbesparende årsaker. Merforbruk dekkes inn i 2019.
6302130 Melsheia, lysanlegg - 3000 0 % 1500 -1500
Pågående prosjekt med forsinkede utgifter, igangsettes 2. halvår 2018 og fullføres i 2019. Kr 1,5 millioner overføres til 2019 for fullføring av tiltak.
63022 Lysplan - 179 0 % 179 -
Arbeid pågår og ventes fullført i løpet av 2018.
63042 BYUTVIKLINGSPROSJEKTER - 6148 0 % 1000 -5148
Løpende hovedprosjekt til byutviklingstiltak i torg/uterom. Oppgradering av dekke på M. Kartevoldsplass som er ferdigstilt. Knyttet til oppgradering av Langgata gjenstår blant annet Gamlatorget. Kr 1 million er tiltak i henhold til rekkefølgetiltak KDP sentrum. Revidert KDP-S fremmes i oktober og prioriteringsgrunnlag fremover.
63046 Ruten - teknisk plan og offentlig byrom 558 3000 19 % 3000 -
Prosjektering av første byggetrinn pågår med planlagt oppstart ved årsskifte.
65022 Innovasjonsløsninger - 300 0 % 300 -
Prosjektet går som planlagt.
65033 Trafikksikkerhetstiltak 1276 4644 27 % 4644 -
Daleveien er ferdigstilt. Trapp i Grevlingveien pågår. Klokkerveien og Lifjellveien regulering er satt på vent til Grevlingveien er ferdig.
65035 Universell utforming på eksisternende veinett og trafikkarealer 1 549 0 % 549 -
Omdefinert prosjekt i påvente av sentrumsplanen. Benyttes til å forbedre overganger mellom fortau og vei ved gangfelt.
65037 Trafikksikkerhet - Strakstiltak. 324 1000 32 % 1000 -
Prosjekt med skilting og merking pågår.
65038 Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015 2109 752 280 % 752 -
Ventes inn tilskudd på intensivbelysning Trones, Maudland og Hommersåk skole, og Vølstadveien og Øvreveien.
6503808 Intensivbelysning Trones skole 313 1400 22 % 1400 -
Pågår. Framdrift avhengig av Lyse som utfører arbeidet med graving av kabel og oppsett av intensivbelysning med master og lamper.
6803809 Intensivbelysning Maudland skole og Hommersåk skole 278 1200 23 % 1200 -
Pågår. Framdrift avhengig av Lyse som utfører arbeidet med graving av kabel og oppsett av intensivbelysning med master og lamper.
68038111 Intensivbelysning Soma og Stangeland skole, Porsholen og Smeaheia skole 244 1050 23 % 1050 -
Pågår. Framdrift avhengig av Lyse som utfører arbeidet med graving av kabel og oppsett av intensivbelysning med master og lamper.
6803812 Intensivbelysning Austrått bydel 277 1200 23 % 1200 -
Pågår. Framdrift avhengig av Lyse som utfører arbeidet med graving av kabel og oppsett av intensivbelysning med master og lamper.
6803813 Intensivbelysning Hana bydel 139 600 23 % 600 -
Pågår. Framdrift avhengig av Lyse som utfører arbeidet med graving av kabel og oppsett av intensivbelysning med master og lamper.
65039 Folkehelse, sykkelveinett - 500 0 % - -500
Midler overføres til 65068
65046 Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien - 500 0 % 500 -
I forbindelse med bygging av Østerhus Arena anbefales det intensivbelysning på gangfelt ved Stangeland skole og Smeaheia barnehage.
65051 SENTRUMSTILTAK GENERELT - 13440 0 % 5940 -7500
Det pågår avsluttende utbyggings avtaleforhandlinger for en rekke utbyggingsområder jf. revidert GASS. Kr 7,5 mill på underprosjektet 6505117 søkes derfor overført til 2019. Setningssaker Havneparken er uavklart pr dags dato med hensyn til omfang av tiltak.
65054 Vei- Sikring kommunale broer 682 1409 48 % 1409 -
Oppstart høst 2018 etter årlig inspeksjon av bruer og kaier. 12 broer med relativt små tiltak skal utføres.
65055 Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) - 4000 0 % 1000 -3000
Prosjektering. Felles rekkefølgetiltak KDP-S gjennomføres feltvis, arbeidsgruppe prioriterer i henhold til fremdrift utbyggingsavtaler.
65061 Trafikksikring, samarbeidsprosjekt   8191 0 % 8191 -
En rekke prosjekter hvor status ikke er helt klarlagt, Figgenveien, Roald Amundsensgt pågår.
6506129 Reguleringsplan, Figgenveien 238 688 35 % 688 -
Reguleringsplan for Figgenveien. Meldt opp prosjektering.
65065 Offentlige arealer (alle formål) 4883 48189 10 % 24600 -23589
Prosjektering. Felles rekkefølgetiltak KDP-S gjennomføres feltvis, arbeidsgruppe prioriterer i henhold til fremdrift utbyggingsavtaler.
65067 Tiltak av støyplan - 294 0 % 294 -
Prosjektet omhandler små støytiltak
65068 Ladepunkter EL-sykkel 255 500 51 % 1000 500
Kr 500000 overført fra 65039. Tilnærmet ferdig, lansert 29.08. Gjenstår noen ladepunkter, og strøm i Eidsvoldsgata. Avtale med BaneNOR for Ganddal og Skeiane stasjon pågår.
65069 Hjem,jobb,hjem - elbysykkel fase 2 - 1000 0 % - -1000
Arbeidet kommer ikke i gang i 2018. Midler flyttes til 2019 i økonomiplan.
65070 Støyskjerming boliger Sørbøeilen - 510 0 % 510 -
Går som planlagt. Innleveringsfrist på tilbud 10.september.
65071 Kulvert Maudlandsveien 980 1020 96 % 980 -40
Prosjekt avsluttet. Opp i UTS i løpet av høsten.
65108 Robotgressklippere - 600 0 % 600 -
Robotgressklipperne er anskaffet. Venter på faktura.
67012 Område ifm. Smeaheautbygging, bud - 3000 0 % - -3000
Ikke behov for avsetning til fond som tidligere beskrevet.
67032 Skaarlia 44 3314 1 % 3314 -
Prosjektering startet. Ikke behov for avsetning til fond som tidligere beskrevet.
68037 Folkehelse - Friluftlivets år 2015 126 566 22 % 566 -
Utbedring av en del av stien opp mot Dalsnuten med midler tilgjengelig.
68040 Oppgradering vei 78 5000 2 % 5000 -
Asfaltering pågår. Faktura kommer i løpet i høsten.
68051 IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT/Oppgradering av stadion til NM og UM friidrett   453 0 % 849 396
Pott til rehabilitering av lys og dekker med drenering og vanningsanlegg.
6805166 Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg 122 201 60 % 201 -
Arbeides med rehabilitering av lysanlegg på Sandnes stadion.
6805170 Merking av friidrettsbanen - 268 0 % - -268
Prosjektet er avsluttet. Midler flyttes til hovedprosjekt.
6805171 Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg - 420 0 % 420 -
Brukes til vegetasjonsrydding på idrettsanlegg.
6805173 Oppgradering av stadion til NM og UM friidrett - 38 0 % - -38
Prosjektet er avsluttet. Midler flyttes til hovedprosjekt.
6805174 Utstyr til kunstgressbaner - 90 0 % - -90
Prosjektet er avsluttet. Midler flyttes til hovedprosjekt.
65055 Kunstgressbaner, grunnerverv - 500 0 % 500 -
Regulering av Høle skole
6805505 Grunn til rulleskianlegg Melsheia - -   50 50
Behov for kr 50000 til oppmåling, overskjøting og tinglysning.
68061 Internettløsning idretts- og svømmehaller 26 194 13 % 194 -
Prosjektet er i sluttfasen, forventes ferdigstilt i 2018
68062 Skifte av kunstgress 2926 4020 73 % 4020 -
Skifte av kunstgress i Sandnes idrettspark, gjennomført sommeren 2018. Venter faktura.
68201 PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT - 306 0 % 306 -
Oppgradering av parker og grøntområder
6820115 Barnetråkk 36 500 7 % 500 -
Grunnet at prosjektleder har sluttet er prosjektet lagt i bero inntil videre. Kan bli utsatt til 2019, men usikkert.
6820186 Hundeluftingsområde i Varatunparken 6 502 1 % 502 -
Prosjektet pågår.
68203 Figgjo, bydelspark - 1504 0 % 1504 -
Usikkert om det blir brukt grunnet grunnundersøkelser/forurensede masser.
68205 Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering - 2247 0 % 2247 -
Det som gjenstår i denne fasen er badebrygge, skilting, sjømerke badeplass i sjø to steder og vurdering av eksisterende badebrygge.
6820501 Bystrand Luravika, fase 2 154 950 16 % 950 -
Kfr. vedtak i henhold til sommerfullmakt om sluttføring av opparbeidelse av badestrand med sand og skifte av veltesikker brygge. Ferdigstillelse badesesong 2018.
68209 Off. toalett Bråstein turområde/badeplass - 950 0 % 950 -
Prosjektet vil gjennomføres i løpet av 2018.
68301 FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT 79 182 43 % 182 -
Flere pågående prosjekter; rehabilitering av turveier, gjerding, skilting osv.
6830134 Ny molok ved SI-hytta i Melsheia - 100 0 % 100 -
Planen er å få gjort dette i løpet av året.
6830135 Rehabilitering og oppgradering av gapahuker - 650 0 % 650 -
Blir påbegynt i år på Gramstad, men blir trolig ikke ferdigstilt i år. Må gjøres en del forarbeid (fjerning av gamle gapahuker, hugging) før gapahukene kan settes opp.
6830136 Tilbakeføring av naturlig vegetasjon 99 125 79 % 125 -
Prosjekt pågår med midlene tilgjengelig.
6830181 Skilting etter ny nasjonal standard Dale 50 550 9 % 550 -
Turforslag i friluftskartet ferdig merket. Brukes ved løpende behov.
68308 Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk 76 4658 2 % 4658 -
Sykkelprosjekt med oppstart høst 2018 i tråd med sykkelplan. Antagelig må noe midler overføres til 2019.
68312 Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen 354 1427 25 % 1427 -
Prosjektet vil gjennomføres i 2018. Turveinettet i Sandved bydel er tredje og siste fase og gjennomføres nå. Etter dette skal turveinettet rundt Stokkalandsvannet opprustes.
68313 Frøylandsvatnet, utredning og tiltak - 200 0 % 200 -
Ønsket turtrase kartlagt og grøntstruktur lagt inn i kommuneplanen. Samtaler med grunneiere påbegynt.
68314 Ras Sandvedparken, akutt tiltak 519 1000 52 % 1000 -
Aktuttiltak utført. Planlegging av permanent rassikring startes høsten 2018.
68401 LEKEPLASSER, GENERELT 732 1000 73 % 1000 -
Gåshaugen og Sandvedparken hovedlekeplass ferdig oppgradert. Vibeveien hovedlekeplass står for tur.
68601 GRAVLUNDER GENERELT 640 1397 46 % 1397 -
Masseutskiftning og drenering av gravfelt på Høyland kirkegård.
68604 Navnet minnelund, arealeff 946 1268 75 % 1268 -
Prosjektet er i avslutningsfasen.
68605 Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund - 100 0 % - -100
Midler videreføres til 2019. Prosjektet vil ikke igangsettes i 2018.
68606 Omregulering Sandnes nye - 500 0 % 500 -
Avventer ferdigstillelse av planer før godkjenning. Gjennomføring må trolig forskyves til 2019 da fremdrift ikke er avklart enda.
68607 Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell - 330 0 % 330 -
KF tomteselskapet har inngått avtale med grunneier. Opparbeidelse skjer i regi av Teknisk. Oppgjør for grunnervervet i 2018.
68622 SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2 916 1126 81 % 1126 -
Oppstart av opparbeidelse av urnefelt EE på Soma gravlund
68634 Ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna 353 1542 23 % 1342 -200
Pågår i tråd med vedtatt plan. Kr 200000 flyttes til 6863404.
6863404 Oppgradering Elveosen lekeplass - 650 0 % 850 200
Prosjektet pågår. Teknisk landskapsplan er utarbeidet og prosjektet er overlevert til prosjektavdeling for gjennomføring som planlagt i 2018. K0 tilsier at det er behov for kr 850000 til dette. Overføres fra hovedprosjekt.
6910110 Toalett Breivik 436 -   436  
Fullført, dekkes gjennom avsatte midler på fond 25506010 Inntekter heftelser/refusjoner fra år 2009.
75041 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk - 6000 0 % 2500 -3500
Prosjektet utføres etappevis og siste del igangsettes i 2018 og vil løpe til 2019. Det overføres kr 3,5 millioner for fullføring av tiltak i 2019.
75060 Omlegging kulvert Stangelandsåna 7847 22764 34 % 22764 -
Prosjektet er under utførelse og går som planlagt.
75061 Sanering VA-ledninger Berghagen/Vesleveien       100 100
Behov for kr 100000 til oppmåling, overskjøting og tinglysning.
75062 Klimatilpasning, OFU - 799 0 % 799 -
Prosjektet utføres i samarbeid med næringsliv og er under planlegging. Midler vil medgå i 2018
75064 Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet 89 -5474 -2 % -5474 -
Pågående prosjekt. Venter innbetaling fra Rogaland Fylkeskommune.
75065 Hageveien sanering VA-ledninger 883 1000 88 % 1000 -
Prosjektet er ferdigstilt, mindre utgifter gjenstår.
75067 Sanering VA Mølledalen/Slåttaveien m.fl. -154 -   -154 -154
Prosjektet er ferdigstilt.
75068 Sanering VA ledninger Jærveien/ny bro E39 442 73 605 % 442 369
Prosjektet er ferdigstilt, og forbruk i 2018 finansieres med budsjettjustering fra prosjekt 7602199.
75070 Klimatilpasning 1735 5000 35 % 4000 -1000
Hovedprosjekt med pågående tiltak som Klimatilpasning Eidsvoldsgata og Plan for klimatilpasning sentrum. Det søkes videreført kr 1 million for fullføring av tiltak i 2019.
75071 Enøk-tiltak tekniske installasjoner 2471 5000 49 % 5000 -
Energisparende tiltak i tekniske installasjoner, sanering av pumpestasjon på Glettefjell, Skjæveland med fler. Går som planlagt og bevilgning vil medgå i 2018.
75074 Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord 7274 10718 68 % 10718 -
Prosjektet er under utførelse og går som planlagt. Ventes ferdig 2. halvår 2018
75075 Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 179 1145 16 % 1145 -
Prosjektet er under avslutning og sluttoppgjør fra Lyse, som utfører arbeidet på vegne av kommunen, gjenstår.
75076 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 96 7000 1 % 7000 -
Prosjektet er under oppstart med første deletappe og vil gå til 2020.
75077 Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen 60 1000 6 % 1000 -
Forprosjekt for å vurdere løsninger er igangsatt og under utførelse, oppstart ventes 2020.
75078 Hovebakken - Sanering og omlegging VA 3371 7000 48 % 5000 -2000
Prosjektet er under utførelse og går som planlagt. Kr 2 millioner overføres til 2019.
75091 Omlegging vannledning Foss Eikeland - 5000 0 % 2000 -3000
Omlegging utført av IVAR mot kostnadsbidrag fra kommunen. Oppgjør er ikke klart, men det ventes at gjenstående arbeid påløper i 2019. Kr 3 millioner overføres til 2019.
75092 Vatneleiren - 2000 0 % 1000 -1000
Oppgradering av spyleplass og vaskehall, arbeid igangsatt og vil løpe ut året. Kr 1 million overføres til 2019 for fullføring av tiltaket.
75800 Hoveveien 18965 35000 54 % 28000 -7000
Ny rundkjøring og diagonal på Hove er under utførelse. Veianlegget planlegges åpnet i november 2018 og ferdigstilt januar 2019. Kr 7 millioner av ramme ventes medgått i 2019 og overføres.
75803 Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. 543 -2127 -26 % -2127 -
Rekkefølgekrav på vent. Dekkes av utbygger.
76021 GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN 6478 11000 59 % 10631 -369
Hovedprosjekt med flere pågående tiltak som vannledning og tekniske innstallasjoner Hetlandsvatnet. Merforbruk på prosjekt 75068 dekkes inn ved overføring fra dette prosjekt.
7602127 Optimalisering av vannforsyning Asheimveien   3000 0 % 2000 -1000
Arbeid utført av vegvesenet i forbindelse med etablering av gang/sykkelvei. Sluttoppgjør gjenstår og kr 1 million overføres til 2019 for inndekning av medgåtte kostnader.
7602128 Oppgradering høydebasseng Hana 127 2000 6 % 2000 -
Prosjektet løper som planlagt og midler ventes medgått i 2018.
77021 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner 4688 8892 53 % 7500 -1392
Hovedprosjekt er under utførelse med tiltak som VA Frøyerveien, sanering VA-ledninger Kvålamarka samt avslutningsarbeid i Tulipanveien. Arbeider vil løpe ut i 2019 og kr 1,4 millioner overføres for inndekning av utgifter i 2019.
77022 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse - 1000 0 % 1000 -
Prosjektet er under utførelse og går som planlagt.
77023 Etablering VA ledninger Usken - 3000 0 % 3000 -
Prosjektet er initiert av private hytteeiere, utbyggingsavtale er inngått. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til når prosjektets kostnader er på et nivå som fører til utbetaling.
77102 AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2 - 2369 0 % 1400 -969
Flere tiltak under utførelse som oppgradering av overløp for å hindre utslipp. Prosjektet ventes ikke ferdigstilt i løpet av 2018 og kr 1 million overføres til 2019 for fullføring av tiltak
78062 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr 1199 1900 63 % 1900 -
Prosjektet går som planlagt
78065 Tiltak på nedlagt deponi - 500 0 % 500 -
Prosjektet går som planlagt
78077 Kommunale returpunkt - 1000 0 % 1000 -
Prosjektet går som planlagt
81001 Oppgradering av Langgata(eks mva og bruk av fond) -77 -2634 3 % 150 2784
Prosjektet skal i henhold til økonomireglementet avlegges med endelig anleggsregnskap i 2018. Mulig kr 300000-450 000 over vedtatt kostnadsramme.
81003 Områdesreguleringsplan - -6684 0 % - 6684
Gjelder områdereguleringsplan for Ruten. Planen endelig vedtatt i 2018. Forhandlinger om salg utbyggingsareal utføres 2018. Forbruk gjøres opp ved inntekter salg.
81004 Havnepromenade Sandnes indre havn(utgifter eks. mva og bruk av fond) 1912 3284 58 % 3000 -284
Sluttarbeidet Havnepromenaden startet i mai på østsiden av nytt rådhus. Siste del av Elvegata avventer revidert områdeplan for sluttføring. SIAS har konstatert setningsskader i forbindelse med starten på opparbeidelse av infrastrukturen i 2. etappe. Geotekniker er engasjert, naboer varslet mv.
Eventuelle tiltak, omfang, utgifter med videre er ikke avklart pr dags dato. Rådmannen må komme tilbake til dette i egen sak.

Investeringsprosjekter bestilt hos Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF)

Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap august Budsjett % av års-budsjett Prognose utgifter Budsjett-justering
10001 Nytt rådhus 123404 212551 58 % 212551 -
K2 er vedtatt i SEKF sak 10-17 og bsak 1/17 som generalentreprise og byggearbeid pågår. Det er inngått kontrakt med Kruse Smith. Offisiell åpning av bygget fastsatt til 10. januar 2019.. Se egen omtale i SEKF sak 104-18.
10006 Nytt rådhus - detaljregulering Havneparken   646 0 % - -646
Prosjektet pågår. Se egen omtale i SEKF sak 104-18.
10010 Skeianetunet, rehabilitering 3601 4424 81 % 4424 -
Hadde offisiell åpning i april 2018. Leietakerne har tatt bygget i bruk til restaurantvirksomhet. Prosjektet er ferdigstilt med unntak av sluttfaktura som ikke er mottatt. Byggeregnskap avlegges innen 2. kvartal 2019. Overforbruk grunnet mer omfattende tiltak på uteområdet enn det som var kalkulert, og rampe inn til bygget.
10013 Ny hovedbrannstasjon 9750 25178 39 % 14865 -10313
Bygget er overtatt. Byggeregnskap skal legges fram tredje kvartal 2018, inkludert sluttoppgjør. Prosjektene 10013-10016 ses på samlet.
10014 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon 3174 6125 52 % 4089 -2036
Bygget er overtatt. Byggeregnskap skal legges fram tredje kvartal 2018.
10016 Ambulansestasjon 634 1581 40 % 974 -607
Bygget er overtatt. Byggeregnskap skal legges fram tredje kvartal 2018.
10020 Sentrum parkeringsanlegg A8 1047 10983 10 % 5000 -5983
Regulering pågår. Konseptutredning.
15001 Vitenfabrikken II 69 380 18 % 380 -
Byggeregnskap avlagt februar 2018 med avsetning på kr 380000.
15009 Rehabilitering kulturbygg 130 2114 6 % 1057 -1057
Forsinket på grunn av rapporter som ikke har kommet, samt godkjennelse av fylkeskommunen.
15013 Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering 127 1750 7 % 1500 -250
Det henvises til SEKF sak 78-18 om rivning i forkant av framlegging av K0. Evaluering av tilbud mottatt i anbudskonkurranse for rivningsarbeider pågår. Selve byggingen starter ikke før i 2019.
15014 Ventilasjonsanlegg Lura bydelshus 1492 1875 80 % 1875 -
Hovedarbeid ferdigstilt andre kvartal 2018, men noen sluttfaktura gjenstår.
21001 Nytt avlastninssenter med barnebolig 40211 79787 50 % 79787 -
Overtar oktober 2018 og skal tas i bruk fra januar 2019.
21005 Foreldreinitiativet II 154 1153 13 % 1354 201
Ferdigstilt mai 2017. Byggeregnskap avlagt i sak 081-18, med avsetning på kr 1,2 millioner.
21009 Smørbukkvn. 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser 145 61 238 % 145 84
Byggeregnskap avlagt august 2018 i SEKF sak 112-18.
21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 27792 49057 57 % 49057 -
K2 er vedtatt i SEKF sak 78-16 som totalentreprise. Kontrakt inngått med Frøiland bygg. Prosjektet er planlagt overtatt i 2 byggetrinn. Overtakelse av 1. byggetrinn som omfatter selve nybygget er forsinket og utsatt fra juni 2018. Årsaken til forsinkelsen er vesentlige avvik og mangler som byggherre finner så omfattende at en må utsette overtakelse. Tett dialog med entreprenør og bruker. Ny overtakelsesdato avklares uke 36. Se nærmere omtale i SEKF sak 102-18.
21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år 23244 72900 32 % 50000 -22900

Når det gjelder boliger til de mest vanskeligstilte (rus/psykiatriutfordringer) er det svært tidkrevende å fremskaffe (såkalte småhus). Dette behovet har vært stabilt over lang tid og de som venter på småhus har stått på venteliste lenge. Det har imidlertid vært vanskelig å få til plassering av småhus.Behovet for ordinære boliger som vi kjøper på det åpne markedet er om lag 8-10 stk pt.

21029 Boliger til funksjonshemmede, ca 10 stk, Bogafjell 1049 1097 96 % 1097 -
K2 er vedtatt i SEKF sak 108-16 som totalentreprise. Prosjektet er overtatt innenfor budsjettramme. Byggeregnskap avlegges innen 1. kvartal 2019.
21031 Boliger for vanskeligstilte 1730 7000 25 % 5000 -2000
K0 er vedtatt i SEKF sak 52-17. Et tun med 4 småhus på Brattebø skal utarbeides og ferdigstilles i 2019. Anbudskonkurranse er gjennomført og det er syv tilbydere. K2 legges fram for styrebehandling i september 2018. Prosjektet er forsinket og derfor vil noe kostnader forskyves til 2019.
21033 Bofellesskap for personer med psyk. Lidelse, 12 pl, ferdig til 2018 - 568 0 % 568 -
Kjøper tomt av tomteselskapet på Sørbø/Hove. Kun planleggingsmidler i 2018.
21034 FH boliger, 10 boenheter, ferdig 2020 1037 1455 71 % 1455 -
Tomt i Olsokveien. Regulering pågår med førstegangsbehandling juni 2018. Utfordringer med å fremme reguleringsplan i et boligområde.
21036 Boliger til flyktninger 128 118 108 % 128 10
Bygget overtatt juni 2017. Byggeregnskap avlagt august 2018 i SEKF sak 106-18.
21037 Tilpasninger Hanamyrveien 2250 3400 66 % 3400 -
Deler av innvendig rehabilitering er ferdigstilt. Tett gjerde/skjerming mot skolevei er i anbudsfase.
21042 Omsorgsboliger m heldøgnstj. For pers m store adferdsutfordringer 29 1000 3 % 1000 -
Tomteavklaring. Innspill til kommuneplan på tomt på Bråstein. Blir avklart i løpet av kommuneplanrevisjonen i 2018. Sandnes tomteselskap går i forhandlinger om tomtekjøp.
21043 Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser 635 984 65 % 984 -
Regulering pågår i Skeianegaten i Sandnes Sentrum.
21044 Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd - 2000 0 % 2000 -
Planlagt oppstart regulering høsten 2018
21045 Rehabilitering kommunale boliger, ca 24 per år 2062 8000 26 % 6000 -2000
Pågår. Får ikke brukt alle midler i påvente av at beboere flytter ut fra boliger. Resterende midler skyves til 2019.
21046 Ombygging Skeianegt.14 28 7100 0 % 1000 -6100
K0 lagt fram i juni i SEKF sak 089-18. Forventer byggestart høst 2018, og overfører størstedelen av byggekostnadene til 2019.
21047 Foreldreinitiativet III - 500 0 % 500 -
Kalkyle levert til arbeid med ØP 2019-2022. Planleggingsmidler 2018.
25002 Syrinveien 2A 9578 11508 83 % 11508 -
I SEKF sak 146-17 ble revidert K2 vedtatt. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise. Kontrakt med lavbyder Fakta bygg AS er inngått. Byggearbeidene er igangsatt og ferdigstilles i løpet av 4. kvartal 2018. Per august 2018 er det utvendige arbeidet nesten ferdigstilt og innvendig arbeid er påbegynt.
25004 Underprosjekt til Bolig sosial handlingsplan. Småhus - 2 per år 1411 80 1764 % 1411 1331
Tomteavklaring pågår. Prosjekt redusert med 13,8 mill i 1. perioderapport.
26001 Påbygg Riska BOAS, 29 plasser 301 232 130 % 301 69
Byggeregnskap avlagt SEKF sak 166-16, ferdigstilt.
26003 Rundeskogen BOAS 61 plasser 180 7163 3 % 7163 -
Bygg ferdigstilt. Uenighet om sluttoppgjør. Byggeregnskap avlegges i fjerde kvartal 2018.
26008 Riska BOAS, rehab av ventilasjonsanlegg -52 -   -52 -52
Byggeregnskap avlagt i SEKF sak 107-18. Ferdigstilt. Kr 52000 gjelder feilføring av faktura fra 2015 mellom prosjekt 26008 og 26013.
26013 Rovik BOAS inneklima tiltak 52 -   52 52
Byggeregnskap avlagt juni 2017. Kr 52000 gjelder feilføring av faktura fra 2015 mellom prosjekt 26008 og 26013.
26017 Rehabilitering omsorgsbygg 3213 15156 21 % 10609 -4547
9 underprosjekt: 3 ferdigstilt, 1 ikke påbegynt, resten er igangsatt. Kr 680000 omdisponert til prosjekt 41032.
26019 Lura BOAS - ombygging stue kjøkken Lura 1 1 317 0 % 317 -
Tatt i bruk desember 2017. De tre prosjektene i Lura boas må ses under ett.
26020 Carport for 8 biler - Lura BOAS 364 469 78 % 364 -105
Tatt i bruk desember 2017. De tre prosjektene i Lura boas må ses under ett.
26021 Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. Skyllerom og personalbase 661 154 429 % 670 516
Ferdigstilt mai 2018. De tre prosjektene i Lura boas må ses under ett. Noen sluttarbeider (hovedsakelig reklamasjoner, kan komme noen småtterier til)
26022 Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmasse Åse boas 21 1000 2 % 1000 -
Oppstart prosjektering tredje kvartal 18
26024 Oppjustering av lokaler gamle Rovik legesenter 123 200 62 % 200 -
Pågår.
30002 Figgjo skole, sanering og nybygg 48780 145000 34 % 145000 -
K2 er vedtatt i SEKF sak 84-17 med revidert K2 i SEKF sak 52-18 som har en revidert ramme på kr 252,3 millioner, en reduksjon på kr 35,7 millioner. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og kontrakt er inngått med Skanska. Byggearbeidene er igangsatt og ferdigstilles 2. kvartal 2019.
30004 Skoler, utendørsanlegg 2467 4791 51 % 4791 -
16 underprosjekt. 6 ferdigstilt.
30006 Giske ungdomsskole, utvidelse - 168 0 % 168 -
Byggeregnskap avlagt SEKF sak 121-17. Avsetning til tilkobling av fjernvarme.
30007 Buggeland skole, utvidelse 2090 2079 101 % 2079 -
Overtatt aug 17. Ombygging varmeanlegg
30009 Ny ungdomsskole Bogafjell U18-skole 1751 15000 12 % 15000 -
K2 vedtatt i sak SEKF 105-18. Kontrakt med Jærenterpenør er inngått. Planlagt byggestart 4. kvartal 2018 med forventet ferdigstilling til skolestart 2020.
30010 Skaarlia skole 919 4000 23 % 4000 -
Regulering pågår
30021 Planlegging av elevplasser ved Skeiane ung.skole 62954 95000 66 % 95000 -
K2 er vedtatt i SEKF sak 151-16. Delte entrepriser. Arbeidene er igangsatt senere enn opprinnelig framdriftsplan grunnet naboklage på rammesøknad. Fylkesmannen opphevet vedtak på grunn av saksbehandlingsfeil i Sandnes kommune. Ny dispensasjonssøknad ble utarbeidet og vedtatt i august 2017. IG for prosjektet er gitt 24. august 2017. Framdrift er forsinket. 1. byggetrinn skulle vært klar til skolestart, men vil ikke tas i bruk før 3. og 4. kvartal. Tett dialog med skolen. Avklaring av ferdigstilling 2. byggetrinn pågår og revidert framdriftsplan vil foreligge i uke 37.
30023 Austrått skole, utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegget på taket 532 20 2660 % 550 530
Overtatt desember 2017. Overskridelser i prosjekt på grunn av lekkasjer i taket.
30027 Stangeland skole, 4 nye grupperom 97 200 49 % 200 -
Overtatt mars 2017. Byggeregnskap avlegges november 2018.
30029 Malmheim skole, utvidelse og modernisering 357 3917 9 % 3000 -917
Regulering pågår. Skoleområdet må reguleres for å bygge om/utvide skolen. K0 forventes tredje kvartal 2018.
30032 Rehabilitering skoler 10110 15988 63 % 12790 -3198
16 underprosjekt. 2 ferdigstilt. Budsjettet reduseres grunnet forsinket fremdrift.
30034 Forprosjekt ombygging/utvidelse Sviland skole 351 5000 7 % 3000 -2000
Mulighetsstudie /regulering pågår. Skoleområdet må reguleres for å bygge om/utvide skolen. Endring i forhold til tidligere praksis hos fylkesmannen for utbygging av skoleområder. K0 forventes i tredje kvartal 2018. Budsjettet for 2018 reduseres grunnet omfattende reguleringsprosess som gir en endret fremdriftsprofil.
30035 Vatne skole rehab 67 49 137 % 67 18
Ferdigstilt februar 2018.
30037 Nye elevplasser Sandved 180 2500 7 % 44 -2456
Regulering pågår. Tiltak tatt ut av ØP og arbeid er stanset.
30038 Utredning relokalisering av Altona til Soma skole 35 500 7 % 50 -450
Gjenstående midler kan overføres prosjektet (dersom det vedtas).
30039 Bygningsmessige justeringer ved forsterket avdeling Trones skole - 1650 0 % 1650 -
Pågår.
35002 Asperholen barnehage, riving 359 805 45 % 805 -
I sluttfasen.
35003 Utendørsanlegg, barnehager 578 1000 58 % 1000 -
Pågår. 8 underprosjekt hvorav 3 ferdigstilt.
35004 Figgjo barnehage, påbygg ekststerende bhg med 2 avd 10 272 4 % 272 -
Ferdig i løpet av 2018.
35006 Kleivane, ny barnehage med 6 avd. 680 1500 45 % 1500 -
Bygget overtatt juni 2017. Byggeregnskap avlegges høst 2018.
35007 Sørbø II, ny barnehage med 5 avd. - 400 0 % 400 -
Ferdig i løpet av 2018.
35015 Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 199 4300 5 % 199 -4101
Byggeregnskap avlagt i SEKF sak 159-17 med avsetning på kr 4,3 millioner. Det som skal gjøres i 2018 er utført, fjernvarme kan ikke gjennomføres før Langgata 72 og 76 skal tilkobles. Midler overføres derfor til 2019.
35019 Rehabilitering barnehager 7540 15230 50 % 12184 -3046
18 underprosjekt. 8 ferdigstilt.
35020 Langgata 72 helsestasjon 288 3000 10 % 2500 -500
K0 vedtatt i SEKF sak 33-18. Evaluering av tilbud mottatt i anbudskonkurranse for rivningsarbeider pågår. Selve byggingen starter ikke før i 2019.
35021 Prosjektering, ny barnehage Hana 4 1000 0 % 4 -996
Oppstartsmøte avholdt. Regulering satt på vent da det er uklarhet om behov.
35022 Prosjektering, ny barnehage Riska - 1000 0 % - -1000
Ikke påbegynt. Behov må avklares med barnehage jamfør Riskatun.
40001 ENØK, tiltak kommunale bygg -46 3683 -1 % 3683 -
Pågår arbeid på Lura BOAS.
40002 ENØK, utfasing av oljekjel 504 2110 24 % 2110 -
Påbegynt.
40003 ENØk, solvarmeenergi 723 675 107 % 723 48
Ferdigstilt april 2018. Blant annet feilprosjektering som medførte noe ekstrakostnader.
40005 Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov 4840 10674 45 % 10674 -
Pågår.
41002 ITV-anlegg (kameraovervåking) 402 1146 35 % 1146 -
Påbegynt.
41003 Universell utforming 934 2126 44 % 2126 -
Kartlegging av barnehager og tiltak på skoler.
41004 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering 755 5000 15 % 5000 -
Påbegynt.
41008 Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier 32 1500 2 % 600 -900
Delvis påbegynt, måling utført.
41011 Nytt produksjonskjøkken på Vatne 977 1154 85 % 1875 721
Overtatt fjerde kvartal 2017. Overskridelser som følge av/gjenstående arbeid: Endringsarbeid RIV, ombygging kjøletunnell og endringer SD-anlegg og legionellaspyleanlegg.
41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer 16 284 6 % 284 -
Påbegynt.
41014 Adgangskontr.anlegg - utfasing eldre låsesystem, overg. til elektr. skallsikring 623 1947 32 % 1947 -
Påbegynt.
41015 Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg 567 624 91 % 624 -
Igangsatt på Stangeland skole, snart ferdig.
41018 Branntekniske tiltak i barnehager - 621 0 % 200 -421
Kapasitetsproblemer gjør at arbeidet med ajourføringer av branntegninger går seint.
41020 Branntekniske tiltak i helsebygg 1326 5519 24 % 3000 -2519
Austrått, Trones og Lunde BOAS ferdigsilt. Lura BOAS igangsatt. Forprosjekt pågår på Riska og Rovik BOAS.
41021 Branntekniske tiltak i skoler 1806 3795 48 % 3000 -795
Giske ungdomsskole ferdigstilt. Høyland ungdomsskole, Trones skole, Stangeland skole, Sandved skole igangsatt. Maudland skole - forprosjekt. Soma skole - prosjektering.
41022 Branntekniske tiltak i kulturbygg 44 900 5 % 320 -580
Skeianetunet eldresenter: Samarbeid med bygningsansvarlig. Fredet bygg som vurderes sprinklet. Arkitekt engasjert.
Fogdahuset: Samarbeid med energirådgiver. Fredet bygg hvor sprinkleranlegget ikke har nok vann. Konsulent engasjert.
41023 Nedgravde avfallscontainere 781 1759 44 % 1481 -278
Ganddal og Trones skole ferdigstilt. Minikonkurranse utarbeides for Vitenfabrikken, Porsholen skole og barnehage, samt Lura boas. Vitenfabrikken må kanskje utsettes til 2019 grunnet krav om søknad med dispensasjon.
41025 Branntekn. Tiltak i kommunale formålsbygg 914 2569 36 % 2000 -569
Alle prosjekt i gangsatt. Kapasitetsproblemer med ajourføring av branntegninger.
41026 Brannsikringstiltak i kommunale boliger 137 2375 6 % 1500 -875
Gjelder brannsikringstiltak i gjennomgangsboliger. Tiltak startet i 2017 er gjennomført. Nye tiltak gjelder boenheter i Spinnergata, Skonnertveien, Nygårdsgate., Roald Amundsensgate, Sigvat Skaldsvei og robustboliger. Oppstart uke 34.
41027 Overgang ny server SD-anlegg -181 -   -181 -181
Ferdig. Byggeregnskap avlagt i SEKF sak 111-18.
41028 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg - 950 0 % 950 -
Prosjektet pågår.
41029 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 1391 9639 14 % 3639 -6000
Påbegynt. Utsettelse av prosjekter grunnet blant annet godkjennelse av reguleringer, og vurderinger av videre bruk av byggene.
41030 Alarmoverføring og heisalarmanlegg - 200 0 % 200 -
Påbegynt.
41031 Regulering Vagle- og Vatneleiren, gamle Figgjo og gamle Vatne skole, Riskatun 132 3682 4 % 500 -3182
Vagleleiren: Oppstart av regulering. Vatneleiren: Ikke påbegynt. Figgjo skole: Mulighetsstudie gjennomført. Avventer videre avklaring. Vatne skole: Mulighetsstudie gjennomført. Regulering ikke påbegynt. Riskatun: Regulering pågår. Budsjettet totalt sett reduseres grunnet avklaringer som må gjøres.
41032 Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg 2905 2225 131 % 2905 680
Pågår. Midler omdisponert fra 2601700.
41033 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella 59 2000 3 % 2000 -
Påbegynt.
60003 Sandnes idrettspark, Giskehall 2 345 350 99 % 350 -
Byggeregnskap avlagt mai 2018 i SEKF sak 070-18. Total kostnad om lag kr 97,5 millioner, med en avsetning på kr 365000.
60005 Riskahallen rehabilitering 623 655 95 % 655 -
Byggeregnskap avlagt mai 2018. Total kostnad om lag kr 75 millioner, med en avsetning på kr 282000.
60008 Iglemyr svømmehall 41674 159000 26 % 120000 -39000
K2 er vedtatt i bsak 13/18. Byggearbeidene er igangsatt mars 2018. Spunting og utgraving av tomt er ferdigstilt, pelearbeid pågår. Avvik i fremdrift. Avklaring med entreprenør pågår og revisjon av framdriftsplan er under utarbeidelse. Budsjettjustering grunnet framdrift. Midlene forskyves til 2019.
60009 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole - 500 0 % - -500
Mulighetsstudie. Usikkerhet i forhold til framdrift. I økonomiplan 2018-2021 er ny idrettshall lagt inn med ferdigstilling i 2020. Dette arbeidet krever rivning av dagens svømmehall på skolen og vil ikke kunne påbegynnes før ny svømmehall på Iglemyr står ferdig i 2020.
60010 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall 400 5000 8 % 5000 -
Forprosjekt igangsatt og kalkyler utarbeidet. Planlegger å legge K0 fram for styrebehandling i desember 2018.
60014 Branntekniske tiltak idrettsbygg 55 1040 5 % 55 -985
Lura idrettshall ferdigstilt.Austråtthallen kommer inn i neste delprosjekt som skal utføres i 2019 av prosjektavdelingen.
60015 Rehabilitering idrettsbygg 810 1312 62 % 1312 -
Delvis påbegynt.
60019 Austråtthallen - Utbedring/etablering av bæring av tak 2320 4500 52 % 2700 -1800
Pågår.
60020 Austråtthallen - Nytt gulv og etablering av drenering 7 3000 0 % 250 -2750
Må utsettes da fasade må ferdigstilles og gulv skiftes i neste skoleferie som er lang nok (sommer 2019).
Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 22.10.2018 16:17