Investeringsregnskapet - skjema 2A

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap januar-august Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
Investeringer i anleggsmidler 218402 492504 368998
Per august er det brukt kr 218,4 millioner av årets budsjett på kr 492,5 millioner. Dette tilsvarer 44,3 prosent av årets budsjett. Oversikt over alle pågående investeringsprosjekter finnes i budsjettskjema 2B.
Utlån og forskutteringer 610509 951149 1046508
Består av utlån til Sandnes eiendomsselskap KF, kr 475 millioner og startlån, kr 135,5 millioner.
Kjøp av aksjer og andeler 2648 17300 17300
Egenkapitalinnskudd KLP på kr 2,6 millioner. Budsjett på kr 17,3 millioner gjelder kapitalinnskudd til pensjonskasser. Det er i gjeldende økonomiplan 2018-2021 satt av kr 15 millioner årlig til Sandnes kommunale pensjonskasse og kr 2,3 millioner til KLP.
Avdrag på lån 38933 140000 140000
I gjeldende økonomiplan 2018-2021 er det budsjettert med kr 140 millioner i avdragsutgifter på startlån. Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Kommunen betaler avdrag på lånene til Husbanken.
Dekning av tidligere års udekket   -   -   -
Avsetninger   - 6314   -
Gjelder avsetninger til fond for prosjektene Område ifm. Smeaheiautbygging og Skaarlia. Budsjett for avsetning til fond for Skaarlia reduseres da dette vil brukes i år. Midler til Område ifm. Smeaheiautbygging vil heller ikke settes av på fond.
Årets finansieringsbehov 870492 1 607267 1572806
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler 135509 1141012 1249104
Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter, må lånefinansieres. Det er så langt i år ikke tatt opp ordinære lån til finansiering av årets investeringer. Bruk av lånemidler per august på kr 135,5 millioner gjelder startlånordningen. Dette er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken.
Inntekter fra salg av anleggsmidler 18 5000 5000
Det er budsjettert med kr 5 millioner til salg av restareal i utbygde områder. I henhold til økonomiplan 2017-2020 skal det tas en gjennomgang av arealene grønt og grått i kommuneplanen som kan selges. Sandnes tomteselskap KF står for gjennomføring av salg av grønne og grå arealer i kommunen. Per 31.08 er det 17 registrerte saker og inngåtte avtaler for vel kr 200 000. 
Tilskudd til investeringer 1454 23750 2250
Mottatt tilskudd for utskiftning av utrangerte gatelys på kr 1,45 millioner. Budsjettert med spillemidler for liten flerbrukshall på Ganddal skole, kr 3,75 millioner og bidrag fra utbyggere til rundkjøring i Hoveveien, kr 20 millioner.
Kompensasjon for merverdiavgift 32216 72267 56738
Momskompensasjon på investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 114239 213198 163863
Kr 140 millioner av budsjettet gjelder startlånordningen. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunen står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen, og disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.

Kommunen har i tillegg ansvarlige lån til Sandnes tomteselskap KF og Lyse AS. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet.
Andre inntekter 11   -   -
Sum ekstern finansiering 283447 1455227 1476955
Overført fra driftsregnskapet   - 125390 95056
Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 125,4 millioner i 2018. Regnskapsføringen foretas ved årets slutt.
Bruk av tidligere års udisponert   -   -   -
Bruk av avsetninger 26650 26650 795
Det er per august brukt kr 26,7 millioner av tidligere års avsatte fondsmidler. Dette gjelder i hovedsak avsatte tilskudd fra regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering fra 2017.
Sum finansiering 310097 1607267 1572806
Udekket/udisponert -560393   -   -
Publisert: 14.05.2018 11:56
Sist endret: 19.09.2018 12:33