Driftsbudsjettet - skjema 1B

 Oppvekst skole

Regnskap

Periode-budsjett

Avvik i kr Avvik i % Års-budsjett Års-prognose
Ordinær grunnskoleopplæring inkl. fellesutgifter 638277 642216 -3939 -0,6 % 972616 0
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet mindreforbruk på kr 3,9 millioner. Ved den offisielle tellingen av elever i Sandnesskolen er det telt 10 140 elever per september. Dette er en økning på 176 elever fra forrige år men under estimert prognoser som forventer 10 216 elever per september 2019. Endringen har medført en økning i antall klasser. Ved høstjustering er det tildelt midler for ytterligere 6 klasser på barnetrinnet og 1 klasse på ungdomstrinnet. Skolene vil styre mot balanse ved årets slutt.
SFO 9658 10970 -1312 -12,0 % 23178 0
SFO har et mindreforbruk på kr 1,3 millioner etter august og styre mot balanse ved årets slutt. Det er et merforbruk på kr 283 000 til ressurskrevende elever på ungdomstrinnet som har et aktivitetstilbud etter skoletida, da disse utgifter blir ført på  tjeneste for SFO. 
Voksenopplæring 8235 7981 254 3,2 % 19646 0
Voksenopplæringen har et merforbruk på kr 254 000. Styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst skole 656170 661167 -4998   1015440 0

 

 Oppvekst barn og unge
Barnehager inkludert fellesutg 502924 495320 7604 1,5 % 721915 10000
Merforbruket fordeler seg på oppvekst barn og unge felles, styrket barnehage og barnehagene.

Oppvekst barn og unge felles har et merforbruk på kr 9,5 millioner per august. Dette skyldes noe uløste innsparinger, mer i utbetaling for barn fra andre kommuner med plass i Sandnes enn Sandnes får i refusjon fra andre kommuner, og noe mindreinntekt i foreldrebetaling. Uløste innsparinger kommer fra tidligeres års innsparinger (jfr omstillingssaken) i kommunale barnehager, som skal ha effekt på private barnehager med et tidsetterslep på to år. Som følge av ny bemanningsnorm, er det behov for en revurdering av dette. Det er ikke funnet alternative måter å håndtere innsparingene på i 2018. Det er telling av barn med barnehageplass 3. september med korreksjoner de påfølgende dagene. Høstjustering for de kommunale barnehagene foretas mot slutten av september. Først da vil man se effekten av antall barn og innføringen av de nye normene. De private barnehagene ligger an til noe lavere barnetall enn budsjettert. Det vil føre til noe lavere utbetaling av tilskudd i 4 kvartal enn tidligere.
 
Styrket barnehage har per august et merforbruk på kr 855 000. Dette skyldes ulike faktorer. Enheten har økt med 5 stillinger utover rammen på grunn av større økning i spes.ped tilbudet. Det er vanskelig å få tak i kvalifisert vikarer ved sykefravær. Refusjoner knyttet til sykemeldinger dekker derfor deler av merforbruket knyttet til nyansettelser. Enheten har også en uløst innsparing som på grunn av økt arbeidsmengde ikke lar seg løse inneværende år. Overføringen til andre kommuner for Sandnesbarn med spes.ped. tilbud er også noe høyere enn enheten får i refusjon fra andre kommuner. Det forventes at merforbruket vil øke noe mot årets slutt.

Barnehagene har et mindreforbruk på kr 2,7 millioner per august. Det er forventet at barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt.  
PPT, Barnevern og Helsestasjonstjenester 109371 108150 1221 1,1 % 172940  
Avviket er knyttet til økt forbruk av institusjonstjenester i barnevernet.  Det har vært en markert økning i år som forventes å avta ut året. Eventuelle avvik vil bli dekket av fond på BFE (barne og familieenheten). Området forventes å gå i balanse ved årets slutt.
Sum oppvekst barn og unge 612295 603471 8825   894855 10000

 

 Levekår
Levekår felles og samordningstjenester 76596 79096 -2501 -3,2 % 9504 0
Samordning går i balanse etter august, mens levekår felles har et mindreforbruk. Levekår felles forventer høyere refusjon enn budsjettert for ressurskrevende brukere i 2018, og inntektskravet ble økt med kr 35 millioner i første perioderapport. Området styrer derfor mot balanse etter omprioriteringer i første perioderapport. Det er i tillegg fremdeles usikkerhet knyttet til estimert beløp som er avsatt til avlasterdommen (ØP 2018-21, tiltak L4), og her vil det komme ytterlige status til årsrapporten. Fylkesmannen har i sommer opprettet tilsynssak grunnet lav sats for omsorgsstønad i Sandnes. Fylkesmannen anslår en minste timesats på kr 150,51, som tilsvarer laveste sentral garantilønn for ufaglært. Sandnes sin timesats har vært kr 100, og helårskostnad med å øke til kr 150,51 blir kr 3 millioner. Rådmannen foreslår å øke satsen med virkning fra 1. september 2018, og kostnaden for 2018 blir da kr 1 million. Med tanke på at kostnadsrammen til avlasterdommen fortsatt er usikker, foreslår rådmannen å omprioritere midler i 2018 fra avlasterdommen til økt sats for omsorgsstønad.
Omsorgstjenester 416234 409227 7007 1,7 % 605141 0
Omsorgstjenestene har per august kr 7 millioner i merforbruk. Merforbruket skyldes kostbar avvikling av sommerferien. Fra 1. september vil omsorgsdistriktene gjennomgå en omorganisering, der det endres fra fire distrikter til to sykehjemsenheter (omsorg øst og omsorg vest) og en enhet for hjemmetjenester og rehabilitering. Området vil forsøke å oppnå økonomisk balanse ved året slutt. Enhetene har egne disposisjonsfond, og rådmannen tilrår at et eventuelt merforbruk ved årets slutt må håndteres innenfor områdets ramme. Årsprognose for området er dermed balanse, etter eventuell bruk av egne disposisjonsfond.
Enhet for funksjonshemmede (EFF) 204046 203633 414 0,2 % 308714 0
Enhet for funksjonshemmede har per august et merforbruk på kr 414 000. Merforbruket skyldes kostbar avvikling av sommerferien, og enheten vil forsøke å komme i balanse utover høsten. Årsprognose for området er dermed balanse, etter eventuell bruk av egne disposisjonsfond.
Helse og rehabiliteringstjenester 175000 181373 -6374 -3,5 % 281432 0
Området har et mindreforbruk på kr 6,4 millioner etter august. Mestringsenheten har mindreforbruk på om lag kr 3 millioner som i stor grad skyldes mottatte statlige tilskudd og prosjekter som er i oppstartfasen, slik at deler av tilskuddene vil bli satt på bundne fond ved årets slutt. Fysio- og ergoterapitjenester har kr 1,7 millioner i mindreforbruk. Avviket skyldes at kommunen ikke har mottatt korrekte fakturaer fra kommunens leverandør av trygghetsalarmer siden november 2017. Det jobbes med å få leverandøren til å sende dette. Økt tilskuddssats til fysioterapeuter medfører kr 300 000 i ekstra utgifter som søkes løst innenfor rammen. Legevakten har per august mindreforbruk på om lag kr 1 million og har hatt utfordinger med ferieavvikling i sommer. Legevakten melder også om utfordringer med å få besatt små stillinger, slik at det må ansettes i større stillingsprosenter enn behovet for å klare å rekruttere til stillingene. De økte utgiftene søkes løst innenfor enhetens økonomiske ramme. Legetjenesten har et mindreforbruk på om lag kr 600 000 som skyldes at det ikke har lykkes å få besatt den nye legestillingen. Fastlegetilskuddet har økt med om lag kr 700 000 i 2018, som søkes løst innenfor rammen. Området forventes å gå i balanse ved årets slutt. 
Sosiale tjenester 145477 158394 -12917 -8,2 % 241197 -3200
Sosiale tjenester omfatter enhetene NAV Sandnes, AKS, flyktningenheten og boligtjenesten. Området har et mindreforbruk på kr 12,9 millioner som skyldes at tilskudd til enslig mindreårige flyktninger blir om lag kr 13,2 millioner høyere enn budsjettert. Det foreslås å sette av kr 10 millioner av dette til et eget flyktningefond. Boligtjenesten har på grunn av utfordringer med manglende leieinntekter i boliger som har stått tomme et merforbruk på om lag kr 600 000 og har fått tilført midler fra flyktningenheten for å dekke deler av dette. NAV er om lag i balanse, mens AKS har et mindreforbruk på om lag kr 800 000. Utover det økte tilskuddet på flyktningenheten, som omtalt over, forventes det at området går i balanse ved årets slutt.
Sum Levekår 1017353 1031723 -14371   1445988 -3200

 

 Kultur og byutvikling
Kultur og byutvikling felles 38258 36736 1521 4,1 % 37169 400
Fellesområdet har et merforbruk på kr 1,5 millioner, hvorav kr 400 000 skyldes saksomkostninger og utbetalinger i forbindelse med rettssaker.
Byutvikling 22939 22968 -29 -0,1 % 36344 0
Området er i tilbærmet balanse.
Byutvikling selvkost 2174 -746 2920 -391,4 % -870 0
Merforbruk på kr 2,9 millioner som følge av mindreinntekter fra gebyrer. Området vil ende i balanse ved årets slutt etter bruk og avsetning til selvkostfond.
Kultur, bibliotek og kulturskolen 56990 58855 -1865 -3,2 % 82159 0
Mindreforbruk på kr 1,9 millioner som følge av vakante stillinger og permisjoner uten vikar. Området forventer å gå i balanse ved årets slutt.
Sum Kultur og byutvikling 120361 117813 2548   154802 400

 

 Teknisk
Teknisk 71409 72539 -1130 -1,6 % 117851 3000
Det ligger an til et lite merforbruk på idrett og friluftsliv grunnet inntektssvikt for idretts og svømmehallene, samt merutgifter på friluftsliv hovedsakelig grunnet bosshåndtering og toaletter på badeplassene. Dette skyldes antagelig at folk bader utendørs når været er fint. Parker og gravplasser ligger an til å gå i balanse, det er prognose til økte inntekter på festeavgifter. Vei og trafikksikkerhet ligger an til balanse. Området forventer merforbruk på kr 3 millioner før ekstrabevilgninger i denne sak.
Teknisk selvkost -124710 -124288 -422 0,3 % -33 0
Området vil ende i balanse ved årets slutt etter bruk og avsetning til selvkostfond.
Sum Teknisk -53301 -51749 -1552   117818 3000

 

 Organisasjon
Organisasjon 63302 62965 337 0,5 % 102297 0
Samlet avvik er på kr 337 000.  Isolert sett så er det et større avvik på beredskapstjenester grunnet nødnett på kr 870 000. Det er ikke budsjett midler til dette i 2018.  Nødnett kostnad er også meldt som tiltak i andre perioderapport 2018 samt økonomiplan 2019-2022.  Det styres mot balanse for hele området gitt innvilgning av nødnett utfordring i 2018.

 

 Økonomi
Økonomi 26451 26924 -472 -1,8 % 44142 0
Positivt avvik skyldes i hovedsak vakante stillinger i forbindelse med svangerskapspermisjoner og sykdom, samt noe høyere gebyrinntekter enn budsjettert. Det er forutsatt at deler av innsparingskravet ifm sas innkjøpsanalyse som er budsjettert på kommune felles kan dekkes inn med vakant stilling på anskaffelser i 2018. Det er derfor periodisert kr 700 000 av lønnsbudsjettet til desember.

 

Rådmannens staber og kommune felles
Rådmannens stabsenheter 16806 16739 67 0,4 % 25250 0
Rådmannens staber har en rekke kommune fellesutredningsprosjekter i arbeid jf. vedtak. Merforbruket per 31.08, skyldes utestående tilskudd fra Regionalt forskningsfond ifm Luftmålingsprosjektet i tillegg er meldt om kreditnota fra Lyse på arbeider de har utført i prosjektet. Det ventes at prosjektet kan avsluttes ila 3. kvartal. Med stram styring og prioritering av kapasitet og ressurser styres mot budsjettbalanse ved årsslutt.  
Eiendom 73640 73640 0 0,0 % 119256 0
Utbetaling av tilskudd til renhold, energi og vaktmestertjeneste. I balanse per august og forventes også å være i balanse ved årets slutt.
Kommunens fellesutgifter  228528 227344 1185 0,5 % 297126 -6500
På kommunens fellesområde er det merforbruk på om lag kr 1,2 millioner per 31.08.2018. Avsetning til lønnsreserven kan reduseres med kr 10 millioner. Det er meldt inn behov for tilleggsbevilgninger til kommunal oppreisningsordning, tap på krav og KS-kontigent, se omtale under budsjettjusteringer. To poster foreslås satt på disposisjonsfond for utbetaling senere. Det er, som omtalt i første perioderapport, anslått mulige merutgifter på anslagsvis kr 5 millioner til stevning og rettsaker, som gjelder skole- og barnevernstjenestene, som omtalt under rådmannens vurdering. Rådmannen vil komme tilbake til dette når utgiftene oppstår. 
Politisk virksomhet 11140 11312 -172 -1,5 % 19523 0
I balanse. Styrer mot balanse ved årets slutt.
Sum rådmann og fellesutgifter 330114 329035 1079 0,3 % 461155 -6500
       
Sum drift 2772744 2781347 -8605   4236496 3700

 

 Sentrale inntekter
Skatt og rammetilskudd, særtilskudd, finansposter -2822250 -2820051 -2199 0,1 % -4236496 -8200
Avviket skyldes i hovedsak høyere renteinntekter enn budsjettert. For mer detaljer se skjema 1A.

 

TOTALT -49505 -38704 -10805   0 -4500
Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 15.11.2018 10:03