Driftsbudsjettet - skjema 1A

  Regnskap Periode-budsjett Avvik Avvik i % Årsbudsjett Opprinnelig budsjett
1 Skatt på inntekt og formue -1463832 -1482000 18168 -1,2 % -2351500 -2335000
Akkumulert mindreinntekt for skatt, sammenlignet med periodisert budsjett, per august er på kr 18,2 millioner. Totalt har kommunen fått kr 1463,8 millioner i skatteinntekter i perioden januar til august 2018. Sammenlignet med samme periode i fjor gir dette en skattevekst per august på 3,2 prosent. Skatteveksten for landet var per juli 3,9 prosent (har ikke oppdaterte tall per august). Se rapporten skatteinngang per august for mer detaljer (link til PDF) .
2 Ordinært rammetilskudd -1185276 -1167118 -18159 1,6 % -1680500 -1672000
Per august er det merinntekter på rammetilskuddet, i form av lavere inntektsutjevning, på kr 18,2 millioner. Per august er det kun inntektsutjevningen for perioden januar til juni som er bokført. Prognose for inntektsutjevning i juli og august er mindreinntekter på kr 20 millioner. Se rapporten skatteinngang per august for mer detaljer  (link til PDF) .
3 Skatt på eiendom - - - 0,0 % - -
4 Andre direkte eller indirekte skatter - - - 0,0 % -  
5 Andre generelle statstilskudd -60194 -60041 -153 0,3 % -131411 -131411
Andre generelle statstilskudd består hovedsakelig av integreringstilskudd til flyktninger. Kommunen mottar integreringstilskudd i 5 år fra og med bosettingsår. For 2018 mottar kommunen tilskudd for totalt 567 personer bosatt i perioden 2014-2017. I tillegg kommer tilskudd til nye bosatte i 2018. Hittil i år er 33 flyktninger bosatt i kommunen. I tillegg er det bosatt 16 familiegjenforente og 1 sekundær (fra annen kommune).

Stortinget besluttet i 2015 at det skulle opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommune og fylkeskommune). Kommunene får 87,5 prosent av disse inntektene. Alle kommuner og fylkeskommuner som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. I 2017 ble det fordelt totalt kr 60,4 millioner, og Sandnes sin andel var på kr 121000.

I 2018 ble det i revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslått at det skulle fordeles totalt kr 2,4 milliarder, kr 2,1 milliarder til kommunene og kr 300 millioner til fylkeskommunene. I juni i år ble auksjonen av nye laksetillatelser fullført, og det ble kjøpt nye laksetillatelser for til sammen kr 2,9 milliarder. I vinter fikk oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe vekst til fastpris, og da kom det inn til sammen kr 1 milliard. For oppdrettskommuner og fylkeskommuner betyr dette at det for 2018 vil bli utbetalt totalt kr 3,15 milliarder gjennom Havbruksfondet. Kr 2,75 milliarder fordeles til kommunene, og det anslås at Sandnes kommunes andel tilsvarer kr 5,2 millioner. Rådmannen tilrår at det legges inn en inntekt på området for sentrale inntekter på kr 5,2 millioner for 2018.
6 Sum frie disponible inntekter -2709303 -2709159 -144 0,0 % -4163411 -4138411
7 Renteinntekter og utbytte -132618 -129253 -3364 2,6 % -425639 -424929
Renteinntekter og utbytte har per august merinntekter på kr 3,4 millioner. Prognosen for renteinntekter er merinntekter på kr 3 millioner ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak høyere bankinnskudd med særvilkår enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan 2018-2021. 3 måneders Nibor har så langt i år også vært noe høyere enn forutsatt. Rådmannen foreslår derfor at renteinntektene økes med kr 3 millioner i denne saken.

Generalforsamlingen i Lyse AS har fastsatt utbytte for regnskapsåret 2017 til totalt kr 500 millioner. Sandnes sin andel av utbytte utgjør kr 97,7 millioner (19,53 prosent). Utbytte er i samsvar med budsjettforutsetningen.

Utbytte fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS er også i samsvar med budsjett, etter nedjustering på kr 320.000 i 1. tertial.

Tiltak I20 fra økonomiplan 2018-2021 som gjelder overføring fra Sandnes Tomteselskap KF i forbindelse med salg av eiendommer i Skeianeområdet har budsjettert inntekt på kr 15 millioner i 2018. I henhold til avklaringer med revisjonen skal kommunen inntektsføre salget på det tidspunktet kjøper faktisk overtar ansvaret for eiendommen. Inngåtte salgsavtaler har overtakelsestidspunkter fra 2019 og ikke i 2018. Netto inntekt til bykassen fra salg av rådhusmarka fratrukket utgifter til regulering, salget med videre og finansieringen av selgers forpliktelser til opparbeidelse av ekstern infrastruktur jamfør områdeplan utgjør om lag kr 80 millioner. Oppgjøret skal foretas i fire rater i perioden fram mot 2024. Det betyr at for 2018 må budsjettert inntekt på kr 15 millioner enten strykes eller så må det tas som et konsernbidrag fra Sandnes tomteselskap KF. Et konsernbidrag i 2018 kan bystyret velge å beslutte å føre tilbake til KF-et i forbindelse med framtidige deloverføringer av salgsinntekter til bykassen. Svikt i inntektsanslag i denne størrelsesorden kan ikke rådmannen tilrå at strykes og det anbefales derfor at bystyret godkjenner et konsernbidrag på kr 15 millioner i 2018.
8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 62754 61443 1310 2,1 % 90421 99421
Rente- og finansutgifter har per august merutgifter på kr 1,3 millioner, men antas å være i balanse ved årets slutt. Renteutgiftene ble i 1. perioderapport nedjustert med kr 9 millioner. 
9 Avdrag på lån 1815 1815 - 0,0 % 225201 225201
Det budsjetteres med kr 225,2 millioner i avdrag på ordinære lån i 2018. Avdragene regnskapsføres ved årsslutt.
10 Netto finansinntekter / - utgifter -68049 -65995 -2054 3,1 % -110017 -100307
11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk - - - 0,0 % - -
12 Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve 171336 171336 - 0,0 % 173637 -
Per august er det avsatt kr 171,3 millioner til disposisjonsfond. Kr 59,8 millioner gjelder avsetninger i sak om årsregnskap og årsrapport 2017 (bsak 42/18) og kr 69,6 millioner gjelder avsetning vedtatt i 1. perioderapport 2018 (bsak 59/18). I økonomiplan 2018-2021 (bsak 183/17) ble det vedtatt at det skulle opprettes et nytt Digitaliserings- og innovasjonsfond, ved at det omdisponeres kr 36 millioner fra Disposisjonsfond og kr 4 millioner fra Pensjonsfond.
13 Til bundne avsetninger  327 327 - 0,0 % 327 -
Per august er det foretatt avsetning til bundne fond på kr 327000. Dette gjelder avsetning til TAFU-prosjektet (Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning) hos NAV.
14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -68402 -68402 - 0,0 % -68402 -
Regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017 ble disponert i sak om årsregnskap og årsrapport 2017 (bsak 42/18).
15 Bruk av ubundne avsetninger -128174 -128174 - 0,0 % -128174 -53713
Per august er det foretatt bruk av disposisjonsfond på kr 128,2 millioner. Dette gjelder i hovedsak fondsføringer vedtatt i gjeldende økonomiplan 2018-2021 på kr 94,1 millioner (bsak 183/17), samt kr 24,2 millioner i sak om årsregnskap og årsrapport 2017 (bsak 42/18).
16 Bruk av bundne avsetninger  -19985 -19985 - 0,0 % -19985 -
Per august er det foretatt bruk av bundne fond (øremerkede midler) på kr 20 millioner. Dette gjelder blant annet matpenger i SFO og barnehage som ikke ble brukt opp i 2017, bruk av tidligere års mottatte øremerkede tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage, bruk av tiltakspakken 2017 samt bruk av øremerkede midler knyttet til kommunesammenslåingen med Forsand.
17 Netto avsetninger -44898 -44898 - 0,0 % -42597 -53713
18 Overført til investeringsbudsjettet - - - 0,0 % 125390 95056
Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 125,4 millioner i 2018. Regnskapsføringen foretas ved årsslutt.
19 Til fordeling drift -2822250 -2820051 -2199 0,1 % -4190635 -4197375
Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 17.09.2018 08:50