Medarbeider

I økonomiplanen er det beskrevet tre gjennomføringsstrategier i forhold til Sandnes kommune som arbeidsplass:

  • Sandnes kommune skal være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking
  • Sandnes kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver og en helsefremmende arbeidsplass
  • Sandnes kommune skal legge aktivt til rette for kompetanseheving og jobbkvalifisering 

Sykefraværet er per august 2018 på 7,7 prosent mot 7,4 prosent i tilsvarende periode i 2017. 

Tabellen under gir en oversikt over måleparameter innen medarbeiderområdet.

Medarbeider 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring i %
Antall ansatte per desember 2017/2016 5777 5501 5 %
Tallene for antall ansatte er hentet fra KS sin statistikkpakke per desember 2017 og 2016. Grunnen til dette er at det per i dag ikke er mulig å ta ut tall per 31. august som tilsvarer de tallene som benyttes i årsrapporten. Inntil man klarer å ta ut sammenlignbare tall er det valgt å bruke tall per desember året før. Årsaken til økningen i antall stillinger er flere virksomheter. 
Antall årsverk per desember 2017/2016 4444 4212 6 %
Tallene for antall ansatte er hentet fra KS sin statistikkpakke per desember 2017 og 2016. Grunnen til dette er at det per i dag ikke er mulig å ta ut tall per 31. august som tilsvarer de tallene som benyttes i årsrapporten. Inntil man klarer å ta ut sammenlignbare tall er det valgt å bruke tall per desember året før
Sykefravær målt mot fjoråret 7,7 % 7,4 %  
Sykefravær har økt sammenlignet med samme periode 2017. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefravær i kommunen. "Sykefraværsprosjektet 2017-2019" som ble startet høsten 2017 er inne i en fase hvor det jobbes med tiltak som skal gi økt kompetanse og inspirasjon til arbeidet med å redusere sykefraværet. Hovedmålet med prosjektet er å finne målrettede tiltak som kan gi positiv effekt over tid. Kommunens mål for sykefraværet er 6,5 prosent. Målet anses å  være ambisiøst i kommunal sammenheng. 
Antall lærlinger 124 103 20,4%
Måltall for 2018 er 130 lærlinger, arbeidet med inntak for høst 2018 pågår. Totalt antall søkere er 182. 
Medarbeidersamtaler gjennomført i Kompis i perioden 988 Mangler tall 0 %
Det er gjennomført 988 medarbeidersamtaler registrert i Kompis per 31.08.18
Antall HMS-avvik i perioden 2618 2166 21 %
Økning i antall registrerte hendelser skyldes i hovedsak økt bevissthet og at flere ansatte har blitt kjent med Compilo som avvikssystem for å melde om uønskede hendelser på arbeidsplassen.
Herav vold trusler om vold og utagering  1801 1636 10 %
Vold, trusler om vold og utagering utgjør 69 % av alle registrerte HMS-avvik. Økning i antall registrerte hendelser knyttet til vold og utagering skyldes i hovedsak at flere ansatte har blitt kjent med systemet og at det har vært en økt bevissthet for å melde denne type hendelser.
Publisert: 14.05.2018 11:53
Sist endret: 19.09.2018 11:50