Teknisk

Strategi Status
Videreutvikle Sandnes sentrum som senter for sosiale møter, kulturliv og rekreasjon  Påbegynt
Status: Nytt utleiereglement tilrettelegger for flere arrangementer i byens parker og byrom.
Videreutvikle nærmiljøet i alle bydeler med stedskvalitet, sosial infrastruktur og god tilgjengelighet internt og til Sandnes sentrum og utvikle Sandnes sentrum som et attraktivt bo- og møtested for innbyggere i ulike livsfaser og med sosioøkonomisk bakgrunn  Påbegynt
Status: En rekke mindre prosjekter som oppgradering av lekeplasser, parker og grøntanlegg er ferdigstilt eller pågår
Oppmuntre til en aktiv livsstil for hele befolkningen gjennom tilrettelegging for aktivitet, møteplasser, kultur- og naturopplevelser  Påbegynt
Status: Det er samarbeid med en rekke foreninger som for eksempel Sandnes turlag, idrettslag, velforeninger og bydelsutvalg i forbindelse med tilretteleggingstiltak.
Prioritere samarbeid med lag, foreninger og frivillig innsats for å stimulere til innsats om nærmiljø, aktiviteter og tjenesteutvikling  Påbegynt
Status: Det er samarbeid med en rekke foreninger som for eksempel Sandnes turlag, idrettslag, velforeninger og bydelsutvalg i forbindelse med tilretteleggingstiltak.
Utnytte og tilrettelegge kommunale bygg for bydelsfunksjoner som fritid og idrett, møteplasser, frivillighet, kultur, senioruniversitet/etterutdanning  Påbegynt
Status: Flere bygg tilbys til ideelle lag og organisasjoner.
Tilby gode nettsider og brukerrettet servicekontor  Påbegynt
Status: Arbeid pågår, nettsider oppdateres og informasjon om blant annet renovasjonstjenesten tilbys gjennom mobil app.
Klart språk i all formidling  Påbegynt
Status: Kurs gjennomført for forvaltningsavdelinger i teknisk.
Sikre sammenhengende byrom, og grønne strukturer i alle bebygde områder med kobling til Sandnes sentrum og Sandnesmarka  Påbegynt
Status: Arbeid pågår i samarbeid med kultur og byutvikling.
Benytte «Strategi for grøntdrag og møteplasser i bebygde områder» i forbindelse med reguleringsplanarbeider og friluftsprosjekter samt sikre sammenhengende grøntkorridorer/gode møteplasser i de bebygde områdene  Påbegynt
Status: Vurderes i forbindelse med reguleringsplaner.
Bevare viktige naturverdier, reparere tidligere miljøskader og tilrettelegge for opplevelse, rekreasjon og læring i naturen (sikre forankring av Miljøplanen)  Påbegynt
Status: Arbeid pågår og det gjennomføres blant annet vårryddeaksjon for å skape engasjement blant innbyggere om miljø og forsøpling.
Kommunen legger målsetninger for endret reisemiddelfordeling og sammenheng mellom de enkelte transportformer i Lokal transport og mobilitetsplan (LTMP) til grunn i kommunenes planarbeid  Påbegynt
Status: Arbeid pågår i samarbeid med kultur og byutvikling.
Videreutvikle Sandnes som sykkelby  Påbegynt
Status: Sykkelplan med tiltaksliste er laget. Fase 1 av elbysykkelen ferdigstilt.
Gi myke trafikanter god framkommelighet og sikker ferdsel  Påbegynt
Status: Prosjekt trafikksikker kommune pågår. Trafikksikkerhetstiltak fremmes løpende for trafikksikkerhetsutvalget.
Publisert: 28.05.2018 12:15
Sist endret: 17.09.2018 19:40