Sentrale staber

Strategi Status
Tverrfaglig samarbeid -styring av konsernet  Pågår
Status: Forberedelser med hensyn til arbeidsplassorganisering og arbeidsprosesser i nytt rådhus pågår. Møter med hver enhet og felles workshop er fullført. Rådmannens konserngruppe er i funksjon og tversgående/strategiske oppgaver har fokus. Koordinator sentrum deltar. Felles dialogmøte med daglige ledere er avholdt. Oppfølging av åpenhetsrapporten er fulgt opp i eget arbeidsmøte. Tverrfaglig arb.gruppe følger opp saker som angår utb.avtaleforhandlinger. Deltatt i KMD undersøkelse om utb.avtaler, viktige tema mht gjennomføring av byutv, flere tema spilt inn for oppfølging i regelverk 
Aktivt lokaldemokrati – åpenhet og involvering  Pågår
Status: Ruten byrom som prioritert tilgjengelig offentlig uterom, er ført fram til godkjent K1. Konsept for økt åpenhet og tilgjengelighet i nytt rådhus og primært 1. etasje er i påbegynt. Konsept digitale løsninger og veiviser i bygget i arbeid. Forslag til rev. KDP-sentrum fremmes i oktober for deretter å legges ut på høring. Planen er sentral både for by- og samfunnsutviklingen og for sentrum som bo-, opplevelse- og kulturarena.
Identitet og stedsskaping – ny kommune  Pågår
Status: Fellesnemda for Nye Sandnes har 4 politisk ledede temagrupper som arbeider parallelt. Temagruppe 1 har ansvar for symboler, identitet og felles kultur. Gruppen har blant annet gitt barn og unge i oppgave å gi innspill til nytt byvåpen, deretter konkurranse om faglig utforming.. Temagruppe 2 har ansvaret for forberedelser i henhold til prinsippdokumentet om lokaldemokrati. Temagruppe 3 arbeider med saks- og delegasjonsreglement for ny kommune. Den siste gruppen har i oppgave å forberede kommunevalget i 2019. Temagruppene rapporter til fellesnemda.
Ny kommune - attraktiv arbeidsplass  Pågår
Status: Fellesnemda har etter innstilling fra partssammensatt utvalg, godkjent omstillingsavtalen for etableringsfasen. Videre er rådmann og toppledergruppen i ny kommune ansatt. Organisasjonsstrukturen og hovedgrepene om lokalisering av tjenester (utenom skoler, barnehager, BOASer) ble drøftet i  PSU og fellesnemda i august 2018, beslutninger skjer i møtet i oktober.
Ny kommune- målrettet samfunnsutvikler innenfor økonomisk forsvarlige rammer  Pågår
Status: Fellesnemda har fått orientering om de to kommunenes vedtatte økonomiplaner og hovedutfordringer framover. Årsregnskapene er ikke tilsvarende framlagt ennå. Sandnes  kommunene reviderer sin kommuneplan nå, prosessen i Forsand er foreløpig utsatt. I ettterarbeid av høringen vil det være nødvendig å ha en grundig felles gjennomdrøfting av disse med tanke på samordning til en ny felles kommune. Vedtak om å lage en reiselivsstrategi er godkjent i begge kommunene og arbeidet er startet. Felles befaring i blant annet Flåm ble gjort i april, og her deltok også nabokommuner, regionale reiselivs- og næringsaktører. Økte midler til satsingen ble avsatt av bystyret i 1. tertial. Oppgavefordeling jf regionreformen er uavklart. Reforhandling byvekstavtalen ventes å start opp snarlig.
Publisert: 28.05.2018 12:14
Sist endret: 18.09.2018 17:14