Organisasjon

Strategi Status
Sikre grunnleggende ferdigheter blant barn og unge- uavhengig av familiebakgrunn  Pågår
Status: Lansering av til sammen 12 000 chromebook på skoler medførte en nødvendig oppgradering av skolenes brannmur og sambandslinjer, dette for å ha god kapasitet for elevene i nettverket. Dette arbeidet er godt i gang og det er planlagt at alle skoler er oppe til skolestart 2018. Barnehagene kommer som et eget prosjekt til høsten 2018.
Tilrettelegge for at hele befolkningen aktivt kan delta og bli hørt i lokaldemokratiet  Pågår
Status: Politisk sekretariat legger til rette for politisk virksomhet og sørger for at møteinnkalling og sakspapirer legges tilgjengelig på nett.
Gi rom for mangfold gjennom åpenhet og respekt for ulikhet  Pågår
Status: Strategi for likestilling, inkludering og mangfold er gjeldende og må følges opp med tiltak fra enheter/områder. Dette arbeidet må følges opp.
Gode nettsider og brukerrettet servicekontor som gjør det enkelt for befolkningen å oppsøke informasjon og henvende seg til rette avdeling  Pågår
Status: Servicekontoret er henvendelse punkt for alle innbyggere. Digitalisering er et satsningsområdet for alle virksomhetene i tjenesteområdet. Servicekontoret tilrettelegger med utstrakt digital veiledning i søkeprosesser, samt med å hjelpe innbyggeren til å finne informasjon om ønsket tjeneste. Servicekontoret bidrar også aktivt til å tilpasse nettsidene til mer brukervennlighet. 
Utnytte nye medieplattformer til å nå ut med informasjon til befolkningen  Pågår
Status: Informasjon legges på kommunens nettsider og på facebook, informasjon om idretts og friluftstiltak legges også på twitter.
Klart språk i all formidling, hvor tekst og innhold utformes slik at alle kan forstå  Pågår
Status: Det jobbes kontinuerlig med klart språk. I 2018 har Sandnes kompetansesenter arrangert et "klart språk "kurs i april, og nytt kurs er allerede satt opp til høsten. I tillegg er det tilgjengeliggjort et E-læringskurs i "klart språk" for alle ansatte på KS-Læring sin kursportal.
Vektlegge tverrsektorielt samarbeid og informasjonsdeling  Pågår
Status: Organisasjon har et spesielt ansvar for å bidra til samarbeide og informasjonsdeling på tvers. Organisasjon har en stab/støtte funksjon. Nytt intranett, "Pusen i skyen", er anskaffet og implementeres i løpet av 2018. Dette skal bli et forbedret intranett som svarer til kommunens behov for informasjonsdeling.
Utnytte ny teknologi og vektlegge innovasjon  Pågår
Status: Sandnes kommune har kontinuerlig fokus på bruk av teknologi og digitale løsninger for å effektivisere og forbered tjeneste til innbyggere og næringsliv. Det er etablert arkitekturprinsipp for digitalisering som blant annet skal bidra til å sikre høyt brukerfokus, gjenbruk av data og fokus på tverrsektorielle løsninger. Digitaliseringskontoret har flere pågående prosjekt, blant bruk av «digitale medarbeidere» ved å ta i bruk RPA teknologi (Robotic Proccess Automation) for å automatisere flere av oppgavene som i dag må utføres manuelt. 
Være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking  Pågår
Status: Sandnes kommune trenger rett kompetanse på rett sted og til rett tid, for å levere gode tjenester til innbyggerne. Sandnes kompetansesenter jobber kontinuerlig med tilrettelegging for faglig utvikling og kompetansestyrking. Det er startet opp et eget prosjekt i januar med fokus på opplæringsplaner for ansatte og ledere. I denne perioden har vi hatt fokus på E-Læring, og dette er også et satsingsområde videre.
Sandnes kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver og en helsefremmende arbeidsplass  Pågår
Status: Det jobbes kontinuerlig med tiltak for at arbeidsplassene i Sandnes Kommune skal være inkluderende og helsefremmende.
Beredskap som prioritert tema innenfor fysisk planlegging  Pågår
Status: Det er etablert enn tverrfaglig arbeidsgruppe som arbeider med klimatilpassning i forhold til endring av klima og fare for mer ekstremværtyper. I tillegg er det igangsatt en PhD- studie av sentrumsnære områder i Sandnes sentrum, hvor fokus er klimatilpassning og grunnforhold. Dette er et samarbeid med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oviedo, Spania. Prosessen har fått en god start.
Tilrettelegge for lærlingeplasser i kommunen og kreve dette av anbudsbedrifter  Pågår
Status: Kommunen øker jevnt antall lærlingplasser. 
Legge aktivt til rette for kompetanseheving og jobbkvalifisering  Pågår
Status: Det skal være et kontinuerlig tilbud om kompetanseheving for ledere og ansatte. Dette er fastsatt i et eget årshjul fra Sandnes Kompetansesenter.
Sikre personopplysninger som Sandnes kommune behandler i henhold til GDPR (General data protection regulation)  Pågår
Status: Sandnes kommune jobber med å implementere den nye forodningen og personopplysningsloven. Prosessen her er godt i gang.
Være brukerorientert i utviklingen av fremtidens tjenester  Pågår
Status: Digitalisering med fokus på innbyggerperspektiv er et av kommunens mest prioriterte områder nå. 
Publisert: 28.05.2018 12:14
Sist endret: 18.09.2018 17:13