Oppvekst skole

Strategi Status
Sikre grunnleggende ferdigheter blant barn og unge - uavhengig av familiebakgrunn  Påbegynt
Status: Dette er et kontinuerlig arbeid
Tilby en skole med godt læringsmiljø og fokus på mestring, som inkluderer alle elevene og som samarbeider med foreldrene  Påbegynt
Status: Dette er et kontinuerlig arbeid
Sikre gode overganger mellom barnehage, barne- og ungdomsskole og videregående (gjennom tverrsektorielt samarbeid)  Påbegynt
Status: Det er startet et arbeid i samarbeid med oppvekst barn og unge der målet er å ha en felles kvalitetsplan for barnehage og skole. Overgangene vil bli særlig fokusert her.
Prioritere tidlig innsats, helsefremming og forebygging i utvikling av tjenestetilbudet  Påbegynt
Status: Helsetjenesten er blitt lettere tilgjengelig for skolene, og det er et pågående arbeid for å legge til rette for å sikre skoleveier. I den nye læreplanen er livsmestring og folkehelse trukket fram som et tverrfaglig tema. Skolene har jevnlig psykisk helse på timeplanen. Kapittel 9 A i Opplæringslova har særlig fokus på elevens skolemiljø. Dette er et kontinuerlig arbeid.
Gi rom for mangfold gjennom åpenhet og respekt for ulikhet  Påbegynt
Status: Hovedstrategien "Alle elevene er våre" har som målsetting å utvikle kompetansen og kapasiteten i organisasjonen, for å sikre framgang og mestring for alle elevene. Det siste året har vi hatt særlig fokus på kapittel 9 A i Opplæringslova. Dette er et kontinuerlig arbeid.
Utnytte og tilrettelegge kommunale bygg for bydelsfunksjoner som fritid og idrett, møteplasser, frivillighet, kultur, senioruniversitet/etterutdanning    Pågår
Status: Utleie og lån av lokaliteter gjøres i tråd med kommunens føringer
Klart språk i all formidling, hvor tekst og innhold utformes slik at alle kan forstå   Påbegynt
Status: Sandnesskolen arbeider hele tiden for å få til et klart språk i all formidling.
Legge til rette for deltakelse og medvirkning som ivaretar alle grupper innbyggere, både for brukermedvirkning på tjenestetilbud og i planprosesser   Påbegynt
Status: Alle skoler er pålagt å ha FAU, SU, SMU og elevråd. Disse organene skal involveres i skolens arbeid. Skolene gjennomfører elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen hver høst. Dette er et kontinuerlig arbeid.
Arbeide kunnskapsbasert ved å utnytte ny forskning og anvendt kunnskap  Påbegynt
Status: Sandnesskolen er med i ulike forskningsprosjekter. Prosjektet "Two Teachers" blir avsluttet våren 2018 da det kommer endringer i lærernormen som påvirket denne forskningen.
Utnytte ny teknologi og digitaliseringsløsninger  Påbegynt
Status: Sandnesskolen fikk høsten 2017 en ny kompetanseutviklingsstrategi "Kompetanseutviklingsstrategi for tidlig innsats og kvalitet i tilpasset opplæring i Sandnesskolen". Det blir i løpet av 2018 full utrulling av en digital enhet til hver elev. Skolene har startet opplæringen av ansatte og elever.
Være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking  Påbegynt
Status: Sandnesskolen har en egen strategi for leder og skoleutvikling, "Alle elevene er våre". Det er god kompetanseutvikling innen skoleområdet. Det legges til rette for at lærere som ønsker å følge det statlige videreutdanningstilbudet, "Kompetanse for kvalitet", får gjøre det. 
Publisert: 28.05.2018 12:17
Sist endret: 17.09.2018 18:43