Økonomi

Strategi Status
Klart språk i all formidling, hvor tekst og innhold utformes slik at alle kan forstå  Pågår
Status: Perioderapporten har blitt utviklet til å bli en elektronisk rapport fra 2018. I tillegg vil alle økonomi- og aktivitetsrapporter framover også publiseres elektronisk.
Vektlegge tverrsektorielt samarbeid og informasjonsdeling, internt og i samarbeid med andre kommuner  Pågår
Status: Tverrsektorielt samarbeid og informasjonsdeling er nøkkelen til gode anskaffelser av varer og tjenester som dekker brukernes behov. Kurs og foredrag samt opplæring internt foregår kontinuerlig. 
Utnytte ny teknologi og skape en organisasjonskultur for innovasjon  Pågår
Status: Det satses på utvidet bruk av systemer og moduler som innkjøpsanalyse, konkurransegjennomføringsverktøy og e-handel. Elektroniske løsninger og nettversjoner av rapporter er stadig under utvikling for å få bedre og enklere tilgang til saker som skal til politisk behandling. Lønn og regnskap har satt i gang et eget digitaliseringsprosjekt for se på rutiner og kartlegge muligheten for å ta i bruk ny teknologi på manuelle rutiner. Arbeidet består av:
• Kartlegging av mindre rutiner/oppgaver hvor bilag ikke lagres elektronisk pr. i dag.
• Bruk av eksisterende muligheter i fagsystemet for omsorgstjenester for å fjerne behovet for fysiske saksmapper ifbm. vederlagsberegning
• Pågående samarbeid med Dokumentsenteret for mer effektiv håndtering av inngående post ved å ta i bruk Public 360.
• Øke bruk av eksisterende digitale løsninger til registrering av fakturagrunnlag for å effektivisere og unngå dobbeltregistrering.
• Delta aktivt i kommende RPA (robotic process automation) pilotprosjektet hvor en eller flere innmeldte prosesser skal automatiseres.Det er laget en prioritering over hvilke rutiner som er enkle å gjøre noe med og hvilke som er viktige ut fra volum men som kan være mer tidkrevende å gjøre noe med. Følgende rutiner og moduler er endret, tatt i bruk eller vil bli tatt i bruk i nær framtid:
-Elektroniske sykemeldinger og egenmeldinger. Det er fremdeles mye manuelle behandlinger som foretas av sykmeldinger. Automatisk tildeling av sykmeldinger til ledere og automatisk overføring av opplysninger fra Altinn til HRM lønnssystem er under utvikling
Være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking  Pågår
Status: Det legges til rette for at den enkelte ansatte skal kunne få en faglig utvikling ved å gi intern opplæring, utveksling og deling av kompetanse internt. Rådgivere i anskaffelser gjennomgår KS sitt sertifiseringskurs. Det er også satt opp løp via «KOMPIS» for opplæringen/kompetanseutviklingen. 
Sandnes kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver og en helsefremmende arbeidsplass  Pågår
Status: Det arbeides aktivt med å være en inkluderende arbeidsgiver.  Det er jobbet systematisk med medarbeiderundersøkelsen og det er satt fokus på ulike områder. Det arbeides kontinuerlig for å ha et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, og det er lagt opp til kombinerte fag- og arbeidsmiljøutviklende samlinger.
Sandnes kommune skal gå foran på miljøvern og klima gjennom innkjøp, energiløsninger i kommunale bygg og effektiv arealutnyttelse   Pågår
Status: Nytt rådhus er under oppføring, dette blir bygget i henhold til krav stilt til «fremtidens byer» -
konseptet som stiller krav til materialkvaliteter, energiløsninger og sluttregnskap i forbindelse med CO2-utslipp ut over gjeldene miljøkrav. Når anskaffelser foretar innkjøp legges hovedkontormodellen til grunn.
Publisert: 28.05.2018 12:14
Sist endret: 18.09.2018 17:13