Levekår

Strategi Status
Prioritere tidlig innsats, helsefremming og forebygging i utvikling av tjenestetilbudet  Pågår
Status: Tidlig innsats og forebygging en kontinuerlig prosess slik at innbyggerne kan mestre eget liv. Det er blant annet lyst ut en stilling som demenskoordinator, og legevaktsbilen er i drift.
Skape gode sosiale møteplasser for integrering og inkludering, på tvers av generasjoner  Pågår
Status: Hele Rundeskogen bo- og aktivitetssenter er tatt i bruk. Det er et godt samarbeid mellom bo- og aktivitetssentrene, barnehager og skoler.
Prioritere samarbeid med lag, foreninger og frivillig innsats for å stimulere til aktivitet og inkludering for alle beboergrupper i bydelene  Pågår
Status: Frivillig innsats er et viktig satsingsområde. Samarbeid og rekruttering er en kontinuerlig prosess.
Tilskudd til organisasjoner og lag  Pågår
Status: Tilskudd er fordelt i henhold til bystyrets vedtak.
Klart språk i all formidling, hvor tekst og innhold utformes slik at alle kan forstå  Pågår
Status: Det arbeides kontinuerlig med å utforme skriftlig materiale så klart og tydelig som mulig. Planen "En god hverdag - for alle" er publisert og tilrettelagt for nettvisning.
Legge til rette for deltakelse og medvirkning som ivaretar alle grupper innbyggere, både for brukermedvirkning på tjenestetilbud og i planprosesser  Pågår
Status: Brukermedvirkning er en kontinuerlig prosess og er et sentralt punkt i hverdagsmestringen. Den faglige plattformen som mestringsenheten arbeider etter legger stor vekt på brukerens egen medvirkning. Brukerråd er etablert på alle bo- og aktivitetssentrene.
Vektlegge tverrsektorielt samarbeid og informasjonsdeling  Pågår
Status: Det samarbeides tverrsektorielt og med andre tjenestenivå der det er aktuelt. Det kan nevnes at flere samarbeidsavtaler med Helse Stavanger er fornyet i 2018 og vertskommuneavtale om Jæren øyeblikkelig hjelp er til politisk behandling i alle kommunene. Det er inngått avtale med Forsand kommune om kjøp av plass på Jæren øyeblikkelig hjelp.
Utnytte ny teknologi og skape en organisasjonskultur for innovasjon/ Være brukerorientert i utviklingen av fremtidens tjenester  Pågår
Status: Å ta i bruk ny teknologi er en kontinuerlig prosess. Sandnes deltar i et interkommunalt prosjekt for anskaffelse og implementering av elektronisk medisineringsstøtte. Kommunen deltar også i prosjekt med DIGIHELSE og DIGISOS. Omtrent 700 nye trygghetsalarmer er utplassert og tilknyttet et bemannet responssenter.
Arbeide kunnskapsbasert ved å utnytte ny forskning og anvendt kunnskap  Påbegynt
Status: Flere prosjekt pågår. 
Videreføre interkommunalt samarbeid der dette gir merverdi for kommunen og regionen  Pågår
Status: Vertkommuneavtale for drift av Jæren øyeblikkelig hjelp er vedtatt og det pågår nå arbeid for å avklare videre legevaktsamarbeid med Klepp og Time. 
Være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking  Pågår
Status: Det satses på kurs og kompetansehevende tiltak i tråd med virksomhetenes kompetanseplaner. 
Videreutvikle en sosial boligpolitikk, og tilrettelegge for en variert boligmasse gjennom planlegging, tverrfaglig samarbeid og økonomisk prioritering (aktiv bruk av boligsosial handlingsplan)  Pågår
Status: Det arbeides aktivt med gjennomføring av boligsosial handlingsplan, blant annet har boligsosial arbeidsgruppe vurdert mange alternativer for plassering av småhus i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Det er fremdeles utfordrende å finne byggeklare, egnede tomter for småhus. Det er ansatt miljøvaktmester i 2 årsverk. 
Tilrettelegge for et mangfold av kultur- og fritidsaktiviteter  Pågår
Status: Prosjektet "teknologisk støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser" tester ut ulike tilbud, blant annet Pokemon og gruppe. Bo- og aktivitetssentrene har fått Rickshawer. Utvidet tilbud på dagsenter for demente fortsetter.
Tilrettelegge for nye arbeidsplasser og sikre flest mulig jobb og egen inntekt  Pågår
Status: Sandnes kommune er tildelt nye VTA-plasser. Prosjektet "Inkluderende kommune" har arrangert frokostseminar for å øke kunnskapen om vekstbedriftene sitt tilbud. Satsingen på UKA (Ung Kompetent Arbeidssøker) fortsetter.
Publisert: 28.05.2018 12:16
Sist endret: 18.09.2018 17:11