Kommunale foretak

Sandnes eiendomsselskap KF

Drift

Driftsbudsjettet i SEKF er stramt og det prioriteres nøye hva en benytter midlene til.

SEKF har per 31. august 2018 fakturert internhusleie til kommunen på kr 352 millioner og kommunale foretak, kr 5,3 millioner. Husleie for bygg som ferdigstilles i løpet av budsjettåret vil bli løpende fakturert etter hvert som de ferdigstilles. Det er per 31. august 2018 beregnet at det vil bli fakturert kr 6,3 millioner mindre enn budsjett for bygg som var planlagt ferdigstilt i 2018. Årsak er endring i dato for ferdigstillelse sammenlignet med det som var beregnet i opprinnelig budsjett.

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold finansieres gjennom internhusleie. Alle disse områdene ligger omtrent innenfor budsjett.

Kostnader til energi, renhold og brukerstyrte driftsoperatørtjenester finansieres gjennom tilskudd fra kommunen. Årsprognose for kostnader til renhold og brukerstyrte driftsoperatørtjenester er i henhold til budsjett, gitt dagens utvikling. Det antas at det vil bli et merforbruk innen energiområdet på om lag kr 2,2 millioner. Det har fra januar til september vært en prisstigning for energi på 55 prosent. Til gjengjeld får en utbetalt mer for kommunens frikraft enn budsjettert, noe som er med på å redusere merforbruket.

Energirapport per 31. august 2018

Året 2018 frem til august har vært preget av en svært kald vinter og en ekstrem tørr sommer, som igjen har bidratt til høye strømpriser. Prisene fra januar til august 2018 har steget 55 prosent og dette gir utslag i totalkostnadene for energi. Videre i 2018 er det antatt at prisene vil være omtrent på samme nivå som i dag.

 LOS, som er kommunens leverandør av strøm, har en prognose for 2018 på strøm og nettleie på totalt kr 35,6 millioner for kommunale bygg. Dette er redusert fra kr 36,2 millioner fra sist rapport grunnet oppdaterte nettleietall fra Lyse. Prognosen er laget av LOS med utgangspunkt i tall mottatt fra Lyse om tidligere forbruk og sesongvariasjoner samt beregnede prisforventninger.

Grafen under viser utviklingen i strømkostnadene for Spot pris (lyse grønn) og vår forvaltningspris (mørke blå). For SEKF sin del antas det at vår forvaltningspris ved slutten av året vil være 975.000 lavere enn dersom en hadde hatt spotpris.

 

Det er mottatt kr 4,56 millioner, eksklusiv mva, i frikraftmidler per august 2018. I følge LOS er det estimert med en ytterligere utbetaling på om lag kr 3 millioner i 2018. Totalt vil dette gi en inntekt på kr 7,6 millioner i 2018 mot kr 4,27 millioner i 2017. Frikraftmidlene var ikke hensyntatt i forrige energirapport.

I tillegg kommer kostnader relatert til gass, flis, fjernvarme med en totalprognose på 10 millioner for 2018. Tallene er basert på forbruk i 2017, og her er det noe usikkerhet.

Prognose for 2018, per 31. august 2018:

Strøm

35,6

Andre energi kilder

10,0

Salg Frikraft

-7,6

Budsjett

-35,8

Estimert merforbruk energi 2018

2,2

Investering

Investeringsregnskap per 31.08.2018 Regnskap jan-aug Årsbudsjett % av årsbudsjett
Sum investeringsinntekter           105885          332 344 31,9 %
Sum investeringsutgifter         473326       1 116 419 42,4 %
Sum finansieringstransaksjoner                    -                        -    
Netto finansbehov         367442          784 075 46,9 %
Finansieres slik:      
Bruk av lån inkl. startlån         475000          776712  
Mottatt avdrag på utlån                    -                        -    
Bruk av disposisjonsfond                    -                        -    
Bruk av bundne investeringsfond              7 363               7 363  
Overføring fra drift                        -    
Sum finansiering         482363          784 075  
Udekket (+) / udisponert (-)          -114921    

Bystyret har bestilt investeringsprosjekter med utgifter tilsvarende kr 1,1 milliarder i 2018.  Per august er det brukt kr 473,3 millioner.

Det er forventet høyere belastning andre halvår enn første halvår, sett opp mot samlet årsbudsjett. Dette fordi det i stor grad er prosjektering som pågår i alle årets nye prosjekter de første månedene, mens de går til gjennomføring i løpet av sommeren og høsten.

Prognose rapportert i 2. tertial gir forventede investeringsprosjektutgifter på kr 972 millioner for innværende år.

Årsak til forventning om reduserte utgifter for 2018 er blant annet et vesentlig underforbruk på Brannstasjonen (10013-10016), samt forsinket fremdrift eller endring i betalingsplaner i noen store prosjekt som Iglemyr Svømmehall (60008), sentrum parkeringsanlegg (10020) og Ombygging Skeianegata (21046). Det er også forventet betydelig lavere investeringer i boenheter i henhold til bestilling fra boligsosial.

Sandnes kunst- og kulturhus KF

Publikumsbesøket i foretaket samlet per august er på litt over 38 000 publikummere. Dette er nesten 6 000 flere enn på samme tid i fjor. Kulturhuset har en stor økning i publikumstall samtidig som Kinokino viser en reduksjon i publikum.

Foretaket har regnskapsmessig hatt et godt andre kvartal. Periodisert regnskap per juli viser at merforbruket fra første kvartal på kr 730 000, nå er redusert til kr 140 000. Merforbruket skyldes i hovedsak prosjektregnskapet på oppsetningen Billy Elliot. Det er gode økonomiske utsikter for høsten, og foretaket anslår å gå i regnskapsmessig balanse på området. Foretaket har et merforbruk fra 2017 som må dekkes inn. Det er usikkert hvor mye av merforbruket foretaket klarer å dekke inn, og noe av merforbruket fra 2017 vil sannsynligvis bli tatt med videre inn i 2019.

Sandnes parkering KF

Foretaket er opptatt av å dekke kundenes behov, etterleve kommunens politiske beslutninger og være en strategisk aktør i forbindelse med byens utvikling og vekst.

Sandnes Parkering KF har per juli 2018 et foreløpig resultat på kr 1,8 millioner mot et periodebudsjett på kr 622 046. På årsbasis er det budsjettert med et resultat på kr 1,07 millioner. Driftsinntektene utgjør kr 10,8 millioner per juli 2018 mot et budsjett på kr 10,7. I lys av den store økningen av el-biler som ikke betaler parkeringsavgift og som står på langtidsplasser i kombinasjon med den økonomiske situasjonen i regionen er det grunn til å være tilfreds. Det har også vært et økt fokus på å motivere arbeidsreisende til å benytte offentlig kommunikasjon («Hjem-jobb-hjem», sykkel eller gange). Foretaket tror også at de kommende bomringene har endret folks reisevaner og handlevaner, og derved påvirker resultatet både for mor- og datterselskap. Foretaket merker nedgang i parkeringsinntektene fra offentlige plasser i sentrum, og netto inntekt i juli 2018 var på kr 557 678 mot kr 777 752 i samme periode i 2017.

Foretaket har foreløpig valgt å dekke behovet for lading ved å benytte de eksisterende ladestasjonene, men er i ferd med å lage konkurransegrunnlag for innkjøp av flere nye ladestasjoner. Utplassering av disse må tilpasses planene for sentrum, da det tilkommer store kablingskostander. I tillegg kan man risikere at det påløper ytterligere kostnader til Lyse for oppgradering av gammelt linjenett som ikke har tilstrekkelig kapasitet for moderne ladestasjoner. Dette blir i så fall å betale for foretaket alene. Foretaket vil tilstrebe å sette opp ladestasjonene der hvor kablingskostandene blir lavest mulig, og dette er i parkeringshusene.

Datterselskapet Sandnes parkeringsdrift AS har per juli et foreløpig resultat på kr 2,07 millioner. Det forventes ikke et slikt resultat ved årets slutt, da det gjenstår refusjon til flere av eierne av deres andel av abonnementsinntekter. Foretaket merker en viss nedgang i salget av årsabonnementer på grunn av overgangen til el-biler. Det antas at den kommende innføringen av bomringen også påvirker dette. Driftsinntektene utgjør kr 5,36 millioner per juli. Driftskostnadene utgjør kr 2,13 millioner, men forventes å øke som følge av fortsatt høye strømkostander i Bystasjonen og Nygaardshagen.

Det arbeides fortsatt målrettet med potensielle kunder for å få flere oppdrag, men det råder en del usikkerhet. Det arbeides også med forbedring av økonomien i parkeringshusene Nygaardshagen og Bystasjonen. Det mangler oppsetting av ladestasjoner også på privatregulerte parkeringsområder, men dette må ses i lys av hvor morselskapet og konkurrenter setter opp slike.

Styret i datterselskapet er utvidet i samsvar med innspill fra revisor. Det har også blitt utført arbeid i samarbeid med revisor og økonomiavdelingen med tanke på å bruke prosjektnummre i regnskapsføringen, da dette bedrer muligheten for mer detaljert økonomisk rapportering.

Arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet i organisasjonen fortsetter, og det registreres en positiv trend. Bemanningssituasjonen har blitt bedret i foretaket, og den evalueres fortløpende. Det vil bli utvist varsomhet med tanke på den økonomiske usikkerheten som rår.

Sandnes havn KF

Sandnes havn KF ivaretar all myndighetsutøvelse i kommunens sjøområde og driver trafikkhavn med hovedfokus på stykkgods og bulklaster. Sandnes havn KF har per andre kvartal et driftsresultat på kr 4,2 millioner, mot et periodisert budsjett på kr 200 000. Ordinært resultat er på kr 6,4 millioner, mot periodisert budsjettert kr 2,7 millioner.

Sandnes havneterminal AS, som eies 100 prosent av Sandnes havn KF, har hatt en omsetning per andre kvartal 2018 på kr 14,3 millioner, mot kr 7,7 millioner per andre kvartal 2017. Resultatet per andre kvartal 2018 er kr 2,5 millioner, mot minus kr 1,3 millioner på samme tidspunkt i 2017.

Halvårsresultatene er preget av at havnen i vår hadde stor aktivitet i forbindelse med Martin Linge prosjektet samt høyere aktivitet innenfor hovedvirksomheten.

Godsmengden over offentlig kai er 118 643 tonn, mot 102 814 tonn på samme tidspunkt i 2017. 

Sandnes tomteselskap KF 

Bolig

Noen prosjekt har tatt litt lenger tid enn planlagt. Dette gjelder først og fremst et delfelt på Kleivane. Årsaken til utsettelsen er en omprosjektering av undergangen ved Ålgårdsveien. Planlagt ferdigstillelse er sommer 2019.

Det avholdes prosjektkonkurranse for kun 20 boenheter i høst. Andre byggeklare tomter er solgt høsten 2017 og våren 2018.

Det planlegges oppstart av et felt på Hommersåk i løpet av våren 2019. Salg av tomter på Sandved (i forbindelse med nedleggelse av høyspenten) avventes til endelig godkjent plan, avklaring i september. Oppstart på Høle forventes våren 2019. Total boligbygging i Sandnes per juli 2018 er 265 ferdigattester mot 421 i 2017.

Næring

En næringstomt er solgt og overlevert i Kvelluren (den siste). Denne tomten skal benyttes av Nettbuss som parkeringsplass for bussene. Per august 2018 er alle bussene flyttet fra Jernbaneveien. Første tomt på det nye næringsarealet på Hesthammer er solgt og klar for innflytting i oktober 2018, foretaket forventer ytterligere 1-2 salg i løpet av høsten. Foretaket har fortsatt tre ledige tomter på Stangeland. To tomter på Vagle er byggeklar og lagt ut for salg. Ny detaljreguleringsplan for neste delfelt er under utvikling.

Transformasjon

Administrasjonen jobber med utkast til strategi og handlingsplan for byutvikling, transformasjon og fortetting langs hoved kollektiv aksene fra Ganddal til kommunegrense i nord. Saken har vært behandlet i styret i tomteselskapet. Strategi og handlingsplanen bearbeides videre og sammenstilles med revidering av eierstrategien/vedtektene.

Offentlig

Foretaket er i dialog med Sandnes Eiendomsselskap KF om en tomt i Håkon 7 gate og en tomt i Skaarlia. Det jobbes også sammen med samfunnsplan om å avklare flere «småhus»- tomter i kommuneplanen. Opparbeidelse av teknisk infrastruktur i tilknytning til ny svømmehall på Iglemyr pågår.

Representant fra tomteselskapet møter i den boligsosiale arbeidsgruppen i kommunen og gir løpende orientering om alle prosjekter og om hvilke muligheter som finnes av tomter til offentlig formål.

Foretaket har god likviditet og foreløpig resultatprognose er under opprinnelig budsjett.

 

Publisert: 25.05.2018 13:59
Sist endret: 24.09.2018 14:25