Stresstest per 31. august 2018

Et uttrykk for den faktiske risikoen i Sandnes kommune sin portefølje er den verdiendring som framkommer ved gjennomføring av en stresstest. Stresstesten er et verktøy for å måle tapspotensialet i porteføljen dersom gitte hendelser inntreffer. Stresstesten viser kommunens potensielle tap ved følgende parametere:

- Renteøkning på 2 prosentpoeng

- 20 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i utenlandske aksjer

- 30 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i norske aksjer

Aktiva Balanse % Balanse MNOK Endrings parameter Durasjon Beregnet tap
Gjeld med p.t./flytende rente 74 % 4216 2 %   -84,3
Gjeld med fast rente 26 % 1474      
Samlet bruttogjeld 100 % 56290     -84,3
Startlån - videre utlån   1131 2 %   22,6
Rentekompensasjon   300 2 %   6,0
Ansvarlig lån til lyse   410 2 %   8,2
Ansvarlig lån i Tomteselskapet   104 2 %   2,1
Lån som betjenes av Brann IKS   293 2 %   5,9
Lån knyttet til VAR   946 2 %   18,9
Bankinnskudd   1313 2 %   26,3
Sum utlån og bankinnskudd mm.   4497 2 %   89,9
Norske sertifikater 0 %   2 % 1,0 0,0
Norske obligasjoner 13 %  25 2 % 2,0 -1,0
Norske aksjer 11 % 21 -30 %   -6,3
Utenl. aksjer 17 % 33 -20 %   -6,6
Innskudd i bank 5 % 10 2 %   0,2
Bankinnskudd med faste vilkår 0 %   2 % 1,0 0,0
Langsiktige finansielle aktiva 45 % 89     -13,7
Samlete finansielle aktiva   4586      
           
Mulig tap vil utgjøre:   -8,1      

Stresstesten tar for seg et scenario, i form av at renten stiger samtidig som aksjekursene faller. Effekten av en renteøkning på 2 prosent vil utgjøre et tap på 84,3 MNOK for kommunens gjeld med flytende rente. En renteøkning på 2 prosent vil derimot føre til økte inntekter på utlån og bankinnskudd med 89,9 MNOK. Netto effekt av en renteøkning på 2 prosent vil dermed være en økt inntekt på 5,6 MNOK. Dersom scenariet inntreffer vil
resultatet på de langsiktige finansielle aktivaene være et tap på 13,7 MNOK. Når hele porteføljen ses under ett gir scenarioet et urealisert tap på 8,1 MNOK. Kommunen har bygget opp et kursreguleringsfond som er på 47,9 MNOK per 31.august 2018. Risikoen anses derfor som lav, da et eventuelt urealisert tap vil bli ført mot fondet og dermed ikke påvirke driften.

Publisert: 28.05.2018 10:49
Sist endret: 18.09.2018 14:54