Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Sandnes kommunes finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2016 til 2. tertial 2018. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd.

(i hele 1000 kr)

31.12.2016

31.12.2017

30.04.2018

31.08.2018

 

Mill NOK

%

Mill NOK

%

Mill NOK

%

Mill NOK

%

Innskudd hos hovedbankforbindelse (1)

1030

85

1191

85

970

83

1114

85

Innskudd i andre banker

200 

15 

204

15

205

17

200

15

Andelskapital i pengemarkedsfond

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkte eie av verdipapirer

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig samlet kortsiktig likviditet

1230

100%

1395

100%

1175

100%

1314

100%

Kommunens gjennomsnittlige avkastning

1,56%

1,40%

1,53%

1,55%

Avkastning benchmark (3 mnd nibor)

1,07%

1,89%

1,00%

1,02%

Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende

OK

OK

OK

OK

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital

OK

OK

OK

OK

Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Største tidsinnskudd

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Største enkeltplassering (2)

NOK 200 mill

NOK 204 mill

NOK 205 mill

NOK 200 mill

Likviditeten per 31. desember i årene 2016 og 2017 er gitt ved regnskapstall ved årsslutt, i form av balansetall. Det vil si et øyeblikksbilde av kommunens kasse og bank per 31. desember. Ved tertial rapporteringen benyttes et gjennomsnitt for den faktiske likviditeten i perioden.

KommunenTallene i rapporten er bykassetall, eksklusiv de kommunale foretakene
(med unntak av likviditetsbudsjettet hvor Sandnes eiendomsselskap KF er
inkluder)
har god likviditet og den gjennomsnittlige likviditeten så langt i år er 139 MNOK høyere enn den gjennomsnittlige likviditeten for 1. tertial. Likviditeten har dermed vært høyere i 2. tertial enn i 1. og totalt sett trukket opp den gjennomsnittlige likviditeten dersom man ser på månedene januar – august. I tillegg til den kortsiktige likviditeten på 1 314 MNOK har kommunen 145 MNOK innestående på skattetrekkskonto per 31. august 2018. Kommunen har hatt en gjennomsnittlig plassering på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak på 634 MNOK så langt i 2018. Per 31. august er det plassert 693 MNOK på denne type konti, henholdsvis 497 MNOK i SR-bank og 196 MNOK i Sandnes Sparebank. Størrelsen på denne type innskudd varierer ut ifra svingningene i likviditeten. Gjennomsnittlig avkastning på disse midlene tilsvarer en årsrente på 1,68 prosent. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet (inkludert konti med 31 dagers varslingsfrist for uttak) tilsvarer en årsrente på 1,55 prosent.

Figuren under viser bykassens likviditetsbudsjett for 2018. I bykassens likviditetsbudsjett er også Sandnes eiendomsselskap KF inkludert. Dette med bakgrunn i at foretaket står for den største delen av kommunens investeringer. Sandnes eiendomsselskap KF har hatt en gjennomsnittlig likviditet på 89 MNOK så langt i år.

Den blå linjen viser faktisk likviditet per 1. og 2. tertial. Som figuren viser har faktisk likviditet vært noe lavere enn budsjettert i perioder. Faktisk likviditet tilsvarer budsjettert likviditet ved utgangen av 2. tertial. Gjennomsnittlig budsjettert likviditet for 2018 er på 1 207 MNOK. Faktisk likviditet ligger på 493 MNOK ut året. Dette er midler som er plassert på konto med 31 dagers varslingsfrist for uttak. Bakgrunnen for at dette beløpet er 200 MNOK lavere enn det som står på denne type konti per 31. august 2018 er at det er varslet et uttak som vil bli utbetalt i begynnelsen av september. Linjen for faktisk likviditet vil ligge på et høyere nivå etter hvert som likviditetsbudsjettet oppdateres med faktiske tall utover året. 

Likviditetsbudsjett per 30. august 2018

 

Publisert: 28.05.2018 09:18
Sist endret: 17.09.2018 11:57