Langsiktig finansielle aktiva

Sandnes kommune vedtok nytt finansreglement 24. april 2017. I det vedtatte reglementet ble det definert en langsiktig portefølje på inntil 200 MNOK. Nytt i reglementet er at kommunen har anledning til å investere i aksjefond for deler av porteføljen. Reglementet definerer tillatt risikonivå og plasseringsbegrensninger for porteføljen. Kommunen startet høsten 2017 å investere i aksjefond. Kommunen har i samarbeid med Grieg Investor lagt opp til en innfasingsperiode av porteføljen på 2 år. Ved å investere midlene på flere tidspunkt i løpet av en periode vil kommunen i mindre grad bli påvirket av kortsiktige svingninger i aksjekursene. Kommunen plasserte langsiktige midler to ganger i løpet av høsten 2017. I mars 2018 plasserte kommunen 14,5 MNOK i aksjefond og i juni ble det plassert 25 MNOK i rentefond. Rapporteringen på kommunens langsiktige portefølje er på de aktive midlene som er plassert fram til 31. august 2018. Dette utgjorde 81 MNOK ved plassering. Den resterende delen av midlene som er definert som langsiktig er plassert i kommunens hovedbank og rapporteres under ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.

Finansreglementets investeringsrammer

Tabellen under viser allokeringsrammene gitt i finansreglementet punkt 6.2.1 og de faktiske vektene mellom aktivaklassene bankinnskudd, rentebærende verdipapirer, kombinasjonsfond og aksjefond. Vektingen er målt på grunnlag av markedsverdien til den plasserte forvaltningskapital per 31. august 2018.

 

 

Delportefølje

Minimum

Nøytral

Maksimum

 Faktisk andel

Beløp

A: Bankinnskudd

0 %

5 %

100 %

11 %

  10 148 703

B: Rentebærende verdipapirer

0 %

35 %

70 %

 28 % 

                    25 110 907

Sum delportefølje A og B

 

40 %

 

 40 %

   35 259 610

C: Kombinasjonsfond

0 %

10 %

30 %

 0 %

                    -  

D: Aksjefond

Norske aksjefond
Utenlandske aksjefond


0%
0%


20%
30%


35%
40%


23%
37%

  
 
21 007 484 
32 606 390 
  

Sum delportefølje C og D

 

60 %

 

60 %

   53 613 874

Sum total portefølje

 

100 %

 

100 %

   88 873 484

Som det framkommer av tabellen over er kommunen innenfor rammene i finansreglementet. I 2. tertial har to bundne bankinnskudd utløpt, og det har blitt plassert totalt kr 25 MNOK i to rentefond. Det har ikke blitt foretatt nye plasseringer i aksjefond i perioden. Kommunens portefølje er per 31. august 2018 plassert tilsvarende nøytral portefølje, altså 40 prosent på rentesiden og 60 prosent på aksjesiden.

Avkastning og porteføljens innhold per 31. august 2018

2018 har vært volatilt på verdens aksjemarkeder. Økt makropolitisk uro og økt proteksjonisme blant verdens største økonomier har preget markedet. Dette har rammet spesielt fremvoksende økonomier og deres børser. Samtidig har råvarepriser steget ytterligere og spesielt amerikanske selskaper rapporterer veldig god inntjening. Verdensindeksen (MSCI AC World målt i NOK) har steget 5,1 prosent i perioden 31. desember 2017 - 31. august 2018. Det norske aksjemarkedet har hatt en sterk utvikling så langt i år. Oljeprisen har steget 18 prosent, og sammen med økning i laksepriser og god utvikling i blant annet bankaksjer, har dette ført til at Oslo Børs har steget 11 prosent, og hatt flere toppnoteringer så langt i 2018.

Med bakgrunn i den økte makropolitiske uroen som har ført til volatile markeder har rådmannen valgt å avvente med å plassere ytterligere midler i aksjefond. Det har derfor ikke blitt plassert midler i nye aksjefond i løpet av 2. tertial.

 

Delportefølje Kjøpsdato Kostpris Markedsverdi per 31.08.18 Avkastning 2018 Avkastning 2018 % Andel av
porteføljen   31.08.18
A:   Bankinnskudd            
Surnadal Sparebank[1] 25.08.2017 10 000 000 0 123 421 1,2 % 0 %
Hjelmeland Sparebank[2] 25.08.2017 10 000 000 0 123 757 1,2 % 0 %
Sandnes Sparebank[3] 16.10.2017 10 000 000 10 148 703 116 824 1,2 % 11 %
Totalt delportefølje A   30 000 000 10 148 703 364 002 1,2 % 11 %
B:   Rentebærende verdipapirer            
DI   Norsk Kort Obligasjon 28.06.2018 12 500 000 12 548 420 48 420 0,4 % 14 %
DnB   Obligasjon (III) 27.06.2018 12 500 000 12 563 487 63 487 0,5 % 14 %
Totalt delportefølje B   25 000 000 25 111 907 111 907 0,4 % 28 %
C:   Kombinasjonsfond   0 0 0 0,0 % 0 %
Ingen   beholdning
Totalt delportefølje C   0 0 0 0,0 % 0 %
D:   Norske aksjefond            
KLP   Aksje Norge Indeks II 01.09.2017 7 000 000 8 478 749 855 821 11,2 % 10 %
Danske Norske   Aksjer Institusjon I 16.10.2017 5 500 000 6 136 341 513 678 9,1 % 7 %
Arctic Norwegian Equities (4) 22.03.2018 5 500 000 6 392 394 892 394 16,2 % 7 %
Utenlandske   aksjefond            
KLP   Aksje Verden Indeks 01.09.2017 10 000 000 11 881 251 627 710 5,6 % 13 %
ACM Global Core Equity RX 17.10.2017 9 000 000 10 452 615 690 149 7,1 % 12 %
Ardevora Global Long Only SRI (5) 22.03.2018 9 000 000 10 272 524 1 272 524 14,1 % 12 %
             
Totalt delportefølje D   46 000 000 53 613 874 4 852 276 8,5 % 60 %
Sum total portefølje   81 000 000 88 874 484 5 328 185 7,1 % 100 %

1) Innskuddskonto 12 mnd binding fast årlig rente 1,95%

2) Innskuddskonto 12 mnd binding flytende årlig rente 3 mnd nibor + 80 pkt.

3) Innskuddskonto med 31 dagers varslingsfrist for uttak, flytende rente 3 mnd nibor + 70 pkt.

4) Avkastningen er fra perioden 22. mars 2018 – 31. august 2018, da det ble gjort plasseringer i fondet 22. mars 2018.

5) Avkastningen er fra perioden 22. mars 2018 – 31. august 2018, da det ble gjort plasseringer i fondet 22. mars 2018.

Utviklingen i 2018

Kommunen har plassert totalt 81 MNOK av den langsiktige porteføljen per 31. august 2018. Midlene er plassert i ett bankinnskudd, to rentefond og seks aksjefond. I løpet av 2. tertial har to bankinnskudd utløpt og blitt avsluttet og det er investert i to rentefond, ett hos DnB og ett i Danske Capital. Det har som forklart ikke blitt foretatt nye plasseringer i aksjefond i løpet av 2.tertial. Den langsiktige porteføljen har en pengevektet avkastning i år, per 31. august 2018 på 7,1 prosent. Bankinnskuddene hadde en avkastning på 1,2 prosent som utgjør en verdiøkning på kr 364 002 og rentefondene hadde en avkastning på 0,4 prosent som tilsvarer kr 111 907. Aksjefondene hadde en pengevektet avkastning på 8,5 prosent i perioden som utgjør en verdiøkning på kr 4 852 276. De to bundne bankinnskuddene som utløp i slutten av august hadde en årsrente på henholdsvis 1,92 prosent og 1,81 prosent.

Utvikling siden oppstart

Kommunen startet forvaltningen av langsiktige midler i september 2017. Totalt har midlene hatt en samlet pengevektet avkastning på 12,2 prosent siden oppstart, noe som utgjør en verdiøkning på kr 8 247 405.

Siden oppstart har aksjefondene hatt en samlet pengevektet avkastning på 20,7 prosent. Den samlede verdiøkningen på aksjefondene har vært kr 7 613 874. Renteplasseringene har hatt en avkastning på 2 prosent siden oppstart, dette utgjør en verdiøkning på kr 633 531.

Relativ avkastning

I tabellen under framkommer porteføljens relative avkastningen, altså forskjellen mellom kommunens plasseringer sin avkastning og referanseindeksens avkastning.

Aktivaklasse Investering Avkastning Referanseindeks Avkastning Avvik
Investering referanseindeks
Bankinnskudd Surnadal sparebank 1,2 %      ST1X(6) 0,3 % 0,9 %
  Hjelmeland sparebank 1,2 % ST1X 0,3 % 0,9 %
  Sandnes sparebank 1,2 % ST1X 0,3 % 0,9 %
Rentebærende verdiapirer DI Norsk Kort Obligasjon 0,4 % ST1X 0,1 % 0,3 %
  DnB   Obligasjon (III) 0,5 % ST4X [2] 0,2 % 0,3 %
Kombinasjonsfond Ingen beholdning IA     IA
Norske aksjefond KLP Aksje Norge Indeks II 11,2 % OSEFX(7) 10,6 % 0,7 %
  Danske Norske Aksjer 9,1 % OSEFX 10,6 % -1,4 %
Institusjon   I
  Arctic Norwegian Equities 16,2 % OSEFX 14,3 % 1,9 %
Globale aksjefond KLP Aksje Verden Indeks 5,6 % MSCI AC World(8) 5,1 % 0,5 %
  ACM Global Core Equity RX 7,1 % MSCI AC World 5,1 % 2,0 %
  Ardevora Global Equities SRI 14,1 % MSCI AC World 12,0 % 2,2 %

6) Oslo børs statsobligasjonsindeks 0,25 år

7) Oslo børs fondsindeks

8) Morgan Stanley Capital International all Country World Index 

Som det framkommer av tabellen har kommunens investeringer hatt en høyere avkastning enn sine referanseindekser, med unntak av ett aksjefond.

Samlet har aksjefondene en meravkastning utover referansen på 1,26 prosent, både siden oppstart og så lang i 2018. Samlet ligger de norske aksjefondene 0,8 prosent foran Oslo Børs Fondsindeks, mens de internasjonale aksjefondene ligger samlet 1,68 prosent foran MSCI AC World.

Etisk gjennomlysning

Sandnes kommune sine etiske retningslinjer innenfor finansforvaltninger framkommer i finansreglementets kapittel 3.2. Rådmannen er opptatt av at kommunens investeringer skal være etisk forsvarlig og har løpende oppfølging på området. 

Kommunen har i samarbeid med Grieg Investor valgt fondsforvaltere med tydelig etisk fokus. Kommunen har per 31. august 2018 plassert midler i aksjefond hos fem ulike forvaltere, KLP, Danske Bank, Arctic, ACM Bernstein og Ardevora. Alle disse fem aktørene følger minimum samme etiske prinsipper som Sandnes kommune, og har blant annet bundet seg til UN Global Compact.

I tillegg til UN Global Compact følger de fondene kommunen er investert i også Statens pensjonsfond utland (SPU) sin ekskluderingsliste. Dette betyr at dersom SPU ekskluderer nye selskaper må også fondene selge seg ut av disse selskapene. Dette innebærer at kommunen p.t. ikke eier aksjer som er ekskludert av SPU og rådmannen anser dermed kommunens plasseringer i aksjefond som etisk forsvarlige.

 


 

 

Publisert: 28.05.2018 09:36
Sist endret: 17.09.2018 12:27